Архив избори:
26.05.2019

Съобщение

Изборният ден в Район 18 - Разградски е открит в 7,00 часа във всички  202 секции

26.05.2019

Съобщение

Изборният ден в Район 18 - Разградски приключи в 20,00 часа във всички  202 секции

23.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 23.05.2019г от 17,30 часа.

23.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 24.05.2019г от 17,00 часа.

21.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 22.05.2019г от 17,30 часа.

20.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 21.05.2019г от 17,30 часа.

17.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 20.05.2019г от 17,30 часа.

16.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 16.05.2019г от 17,30 часа.

16.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 17.05.2019г от 17,30 часа.

16.05.2019

Заявки за транспортиране на желаещите да ползват организиран транспорт за гласуване /избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването/ от общините в област Разград да се подават на:

 • Община Разград
 • До 24.05.2019г. включително на тел: 084 618 218; 084 618 146 – гр.Разград, бул.“Бели Лом“ № 37А от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.;
 • На 25.05.2019г. на тел: 084 618 218; 084 618 146 – гр. Разград, бул.“Бели Лом“ № 37А от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч.;
 • На 26.05.2019г. на тел: 084 618 218; 084 618 146; 084 618 245 – гр. Разград, бул.“Бели Лом“ № 37А от 7:00 ч. до 18:00 ч. непрекъснато.

 

 • Община Исперих
 • До 26.05.2019г. /включително/ както следва:
 • на тел: 08431/46-14  - от 9:00ч. до 12:00 ч.;
 • на тел. 08431/36-48  - от 14:00 ч. до 17:00 ч.;
 • на тел. 0889 52 46 32;
 • на тел. 0884 59 84 40 - от 7:00 ч. до 18:00 ч.

 

 • Община Кубрат
  • До 23.05.2019г. включително в работни дни на тел: 0848 72020 от 8:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа;
  • На 26.05.2019г. на тел: 0848 72020 от 7:00 до 19:00 часа;
  • Заявка може да се реализира и на място – гр. Кубрат, ул. „Княз Борис – I“№1, стая №29.

 

 • Община Завет
  • На 25.05.2019г. на тел: 08442/ 20 70 или 0877 208 481 от 9:00 ч. до 16:00 ч.
  • а 26.05.2019г. на тел: 08442/ 20 70 или 0877 208 481 от 8:00 ч. до 16:00 ч. – гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19 (сградата на Общинската администрация).

 

 • Община Лозница
 • До 26.05.2019г. както следва: тел: 08475 2551 или 088 6100699
 • От заявителите се изисква да посочат: адрес, от който да бъдат взети, номер на секцията, в която ще гласуват.

 

 • Община Самуил
  • До 23.05.2019г. включително на тел: 084 77 / 21-91 от 8:30 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа;
  • На 24.05.2019г. на тел: 084 77 / 20-20 от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа;
  • На 25.05.2019г. на тел: 084 77 / 20-20; 21-91 от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа.
  • На 26.05.019г. на тел: 084 77 / 20-20; 21-91 – с. Самуил, ул. „Х. Димитър“ № 2 от 7:00 до 18:00 часа.

 

 • Община Цар Калоян
 • До 26.05.2019г. на тел: 08424 23-16 и 088 8651175
14.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 15.05.2019г  от 17.30 часа.

13.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 14.05.2019г  от 17.30часа

13.05.2019

Образец на бюлетината за Район № 18 - Разградски

Образец на бюлетина

10.05.2019

График за провеждане на обучение на членове на СИК/ ПСИК по общини в област Разград

Община

Адрес

Дата и час

Отговорник от РИК

ИСПЕРИХ

Залата на читалище

20.05.2019 г.,

14:00 часа

Любица Иванова Бочева

Радка Радева Башакова

ЗАВЕТ

Читалище „Хр. Ботев“,

 ул."Димитър Благоев"38

21.05.2019 г.,

14:00 часа

Катинка Петкова Матеева

Сюлбие Исмаилова Ибрямова

КУБРАТ

Спортна зала

2 етаж

ул.“Добруджа“ №17

23.05.2019 г.,

10:00 часа

Иван Маринов Борисов

Радка Радева Башакова

ЦАР КАЛОЯН

ул.“Христо Ботев“

№ 11- ЦНСТ

22.05.2019 г.,

10:00 часа

Юлиян Йорданов Стойчев

Антон Руменов Монев

Светлана Недялкова Неделчева

ЛОЗНИЦА

ул.“Дружба

№ 21

червената зала

21.05.2019 г.,

10:00 часа

Николай Маринов Инков

Диана Христова Йорданова

САМУИЛ

Читалище „Лудогорие“

21.05.2019 г.,

10:00 часа

Ралица Стефанова Костова-Цветанова

Нермин Енвер Станева

РАЗГРАД

Зала филхармония

ул.“ Васил Левски“ № 1

22.05.2019 г.,

10:00 часа –

 СИК от № 1 до № 29

14:00 часа –

СИК от № 30 до № 68

Хабибе Кязим Расим

Драгомир Русев Павлов

Радка Радева Башакова

Катинка Петкова Матеева

07.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 07.05.2019г  от 17.30часа

02.05.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 03.05.2019г  от 17.30часа

27.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 27.04.2019г от 17:00

22.04.2019

УКАЗАНИЯ ЗА РИК ПРИ ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

 1. РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
 2. Членовете на РИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. РИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. 4. Всички лични данни с цел произвеждане на избориje за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се обработват от РИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛНЧ, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. 6. Обработване на лични данни от РИК за целите на изборния процес е:

- назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;

- издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети;

- приемане и работа с избирателни списъци;

- приемане и обработване на жалби на сигнали;

- вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на РИК.

- вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на РИК.

 1. 7. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети и кандидатите.
 2. 8. РИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. 9. Забрани:

9.1. Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на РИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.

9.2. Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.

9.3. Забранява се на РИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.

10. Застъпниците, наблюдателите и представителите на политическите партии, коалициите и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, удостоверенията и регистрите на застъпниците и представителите, както и във всички други изборни книжа на РИК, съдържащи лични данни.

11. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.

12. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на РИК или определен от него член на РИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от РИК уведомява КЗЛД.

 

Информационен лист относно обработването от РИК на лични данни в изборите

22.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 24.04.2019г.  от 17,30 часа

19.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 22.04.2019г.  от 17,30 часа

15.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 19.04.2019г.  от 17,30 часа

13.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 15.04.2019г от 17,30 часа

09.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 12.04.2019г. от 17:30 часа.

08.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 09.04.2019г. от 17:30 часа.

06.04.2019

Съобщение

Следващото заседание на на РИК - Разград ще се проведе на 08.04.2019г. от 17:30 часа.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 191– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протоколите от СИК №182600044 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, като при проверка членове на комисията, установиха съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 190– ЕП / 27.05.2019

  относно: В изборния ден при предаване на протокола от СИК №182600041 в гр. Разград на Районна избирателна комисия, при проверка членове на комисията са установили съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, което не може да се отстрани от СИК. Поради това, РИК Разград разпореди да се извърши ново преброяване на гласовете и съставяне на нов протокол с определен от РИК член по приложение № 88 – ЕП.

 • № 189– ЕП / 27.05.2019

  относно: Във връзка с получено обаждане от член на СИК № 183600003 в с. Езерче, община Цар Калоян за допусната грешка при попълване на протокол, РИК Разград направи проверка в съответната СИК и да изземе сгрешения протокол.

всички решения