Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 67-ЕП/НС
Разград, 15.05.2024

ОТНОСНО: Одобряване на графичен файл с образец на бюлетината за гласуване, както и тираж на бюлетините в Осемнадесети изборен район – Разградски, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

В системата за одобрение и предпечат е постъпил графичния файл на бюлетината за Осемнадесети изборен район – Разградски за всеки вид избор.

Съгласно т. 5 от  Решение № 3265-ЕП/НС от 8 май 2024 г. на ЦИК, незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини РИК провежда заседание за приемане на решение за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за всеки вид избор. В системата е посочен и тираж на бюлетините от по 134 100 броя в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и в изборите за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

Одобрените от Районната избирателна комисия образци се разпечатват и върху тях се полагат подписите на присъстващите членове на РИК, задължително се отбелязват датата и часът.

Съгласно т. 6 от горепосоченото решение на ЦИК, с одобряване на предпечатния образец на бюлетината за всеки вид избор РИК одобрява и тиража на бюлетините в изборния район.
В изпълнение на т. 7 от Решение № 3265-ЕП/НС от 8 май 2024 г. на ЦИК, одобрените образци на бюлетините се съхраняват в РИК и се публикува след разрешение от ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1 от ИК, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа и в изпълнение на т. 5 и т. 6 от  Решение № 3265-ЕП/НС от 8 май 2024 г. на ЦИК, РИК-Разград

Р Е Ш И:

 1. ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за Осемнадесети изборен район– Разградски при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
 2. ОДОБРЯВА графичния файл с образец на бюлетината за Осемнадесети изборен район– Разградски при произвеждане на изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

      Образците на одобрените графични файлове на бюлетините за всеки вид избор по т. 1 и т. 2 от настоящото решение, съдържащи имената и подписите на присъстващите членове на Районна избирателна комисия в Осемнадесети изборен район – Разградски, следва да се приложат към Протокол № 9-ЕП/НС от 15.05.2024 г. от заседанието, като неразделна част от него.

 1. ОДОБРЯВА тираж – 134 100 бр. (сто тридесет и четири хиляди и сто) за отпечатване на бюлетини при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.
 2. ОДОБРЯВА тираж – 134 100 бр. (сто тридесет и четири хиляди и сто) за отпечатване на бюлетини при произвеждане на изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Невин Мехмед Скендер

Секретар: Юмгюл Мухарем Ахмедова

* Публикувано на 15.05.2024 в 18:01 часа

Календар

Решения

 • № 94-ЕП/НС / 26.05.2024

  относно: Сигнал с вх.№ 81/21.05.2024 г. в 09:56 часа, заведен под № 1 във входящия регистър на жалбите и сигналите до РИК, подаден от Виктор Стоянов Веселинов

 • № 93-ЕП/НС / 26.05.2024

  относно: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на Община Лозница в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 92-ЕП/НС / 26.05.2024

  относно: Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на Община Лозница, при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

всички решения