Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК в Община Самуил в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.;

Постъпило е писмо от Кмета на Община Самуил, заведено под Вх. № 146/21.09.2022 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията, Предложение за назначаване съставите на ПСИК, Протокол от 13.09.2022 г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл. 91, ал. 8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на ПСИК на територията на община Самуил, като са спазени разпоредбите на ал. 1, 3, 6 от чл.92 ИК, въз основа на което кмета на общината е  представил предложение до РИК Разград за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Кметът на община Самуил се е съобразил с Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., при изготвяне на предложението, предвид на което председателят предложи комисията да приеме решение, с което да назначи членовете и ръководния състав на ПСИК, съгласно направеното предложение от кмета на община Самуил.

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 91, ал. 11 във връзка с ал. 8 ИК, Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., на ЦИК, Решение № 25-НС/19.08.2022 г. на РИК-Разград и Предложение от кмета на Община Самуил, постъпило с писмо вх. № 146/21.09.2022 г., РИК-Разград

РЕШИ:

1.НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Самуил за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

ПСИК № 182900017, с. БОГДАНЦИ и с.ГОЛЯМА  ВОДА, Адрес: ул.” Г.БЕНКОВСКИ“ №14

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Деница Ненкова Иванова-Мехмедова

Председател

БСП за България

2

Емине Мустафа Неджиб

Зам. Председател

ГЕРБ-СДС

3

Деян Йорданов Начев

Секретар

Има такъв народ

4

Мехмед Джамал Сабри

Член

Продължаваме промяната

5

Мюрвет Рамадан Ахмед

Член

Демократична България - обединение

6

Аксел Мехмед Акиф

Член

ДПС

7

Вилдан Мeхмед Коджа

Член

Възраждане

ПСИК № 182900018,  с. БОГОМИЛЦИ и с.ХУМА, Адрес: УЛ.”ГЕО МИЛЕВ“ №17

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Мехмед Незир Мехмед

Председател

Възраждане

2

Джанан Шенол Исмаилова

Зам.Председател

Продължаваме промяната

3

Филип Емилов Стоянов

Секретар

Демократична България - обединение

4

Светлозар Йорданов Николов

Член

БСП за България

5

Кристиян Свиленов Кондов

Член

Има такъв народ

6

Бейрам Ахмедов Хюсеинов

Член

ГЕРБ-СДС

7

Мехмед Мюмюн Ахмед

Член

ДПС

ПСИК № 182900019, с. ВЛАДИМИРОВЦИ и с.НОЖАРОВО, Адрес: ул."ХРИСТО БОТЕВ" №2

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Бирджан Бехчет Емин

Председател

ДПС

2

Тургай Рефик Билял

Зам.Председател

ГЕРБ-СДС

3

Рейхан Селим Керим

Секретар

Демократична България - обединение

4

Бахтишен Селимова Селимова

Член

Продължаваме промяната

5

Стефан Ивов Начев

Член

БСП за България

6

Десислава Тодорова Антонова

Член

Има такъв народ

7

Али Ибрям Али

Член

Възраждане

ПСИК № 182900020, с. ЖЕЛЯЗКОВЕЦ, Адрес на ПСИК, ул."ТРАКИЯ" №24

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Недим Нихат Идириз

Председател

ДПС

2

Галин Галинов Савов

Зам.Председател

БСП за България

3

Изет Гюнешев Хасанов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Шенол Венелинов Замфиров

Член

Демократична България - обединение

5

Ангел Галинов Венков

Член

Има такъв народ

6

Синан Мустафов Тахиров

Член

ГЕРБ-СДС

7

Незиха Сезгин Мустафа

Член

Възраждане

ПСИК № 182900021, с. ПЧЕЛИНА, Адрес на ПСИК, ул."БАЙКАЛ" №2

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Джелил Кямил Ахмед

Председател

Възраждане

2

Стоян Деанов Драганов

Зам.Председател

БСП за България

3

Митко Василев Атанасов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Халиме Мехмед Осман

Член

Демократична България - обединение

5

Божидар Младенов Илиев

Член

Има такъв народ

6

Гюлхан Ниязи Мехмед

Член

ГЕРБ-СДС

7

Мюзием Хасан Халил

Член

ДПС

ПСИК № 182900022, с. ХЪРСОВО, Адрес на ПСИК, ул. "АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ" №32

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Васвие Стилиянова Йорданова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Михаил Петров Тодоров

Зам.Председател

Има такъв народ

3

Емилия Емилова Стоянова

Секретар

Демократична България - обединение

4

Сенгюл Ахмед Мехмед

Член

Продължаваме промяната

5

Елка Димитрова Савова

Член

БСП за България

6

Сунай Бейрям Якуб

Член

Възраждане

7

Дерия Джеватова Мехмед

Член

ДПС

ПСИК № 182900023, с. САМУИЛ , Адрес на ПСИК, ул. "Д.БЛАГОЕВ" №38

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Мелегбер Ибрахим Селиман

Председател

ДПС

2

Марина Каменова Радева

Зам.Председател

Има такъв народ

3

Исмаил Фарук Ахмед

Секретар

Възраждане

4

Мухидин Абдурахимов Ибрамов

Член

Продължаваме промяната

5

Мехмед Сали Али

Член

Демократична България - обединение

6

Станчо Младенов Станчев

Член

БСП за България

7

Халиме Ерсинова Салиева

Член

ГЕРБ-СДС

 

2.ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Самуил.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:18 часа

Календар

Решения

  • № 115-НС / 23.09.2022

    относно: Формиране и утвърждаване единния номер на образуваната СИК на територията на „МБАЛ-Исперих“ гр. Разград.

  • № 114-НС / 23.09.2022

    относно: Сигнал с вх. № 165/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 09:29 часа

  • № 113-НС / 23.09.2022

    относно: Сигнал с вх. № 164/23.09.2022г. от Коалиция „БСП за България“, постъпил в 09:29 часа

всички решения