Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 123-НС
Разград, 28.09.2022

ОТНОСНО: Списък на упълномощени представители с вх. № 216/27.09.2022 г. от Политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ регистрирани в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпил е Списък на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., с вх. № 216/27.09.2022г. от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на партията. В списъка са посочени трите имена на 118 (сто и осемнадесет) лица и № и дата на пълномощно.

Съгласно т. 9 от Решение № 1332-НС от 26 август 2022 г. на ЦИК, след извършване на проверка по т.4, 18 и 19 районните избирателни комисии приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната РИК,  при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК са дадени в Приложение № 2.

Комисията не установи нередовности в представения документ.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.124, ал.1 и ал.4 от ИК и Решение № 1332-НС от 26.08.2022г. на ЦИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 118 (сто и осемнадесет) на брой упълномощени представители на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.,  както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Гюнай Шабан Узунали

№ 83-07/17.08.2022 г.

2

Рефан Ашим Делимустафа

№ 83-08/25.09.2022 г.

3

Несибе Джелял Моллаали

№ 83-09/25.09.2022 г.

4

Али Хасан Язаджи

№ 83-10/25.09.2022 г.

5

Нихат Ибрямов Кьосеибишев

№ 83-11/25.09.2022 г.

6

Акиф Ахмедов Ахмедов

№ 83-12/25.09.2022 г.

7

Ибрахим Адемов Джиджикьосев

№ 83-13/25.09.2022 г.

8

Мехмед Алиев Буруков

№ 83-14/25.09.2022 г.

9

Гюрсел Исуф Али

№ 83-15/25.09.2022 г.

10

Реджеб Шевкет Саид

№ 83-16/25.09.2022 г.

11

Денис Ахмед Исмаил

№ 83-17/25.09.2022 г.

12

Айше Басри Ислям

№ 83-18/25.09.2022 г.

13

Сехрин Себайдин Махмуд

№ 83-20/25.09.2022 г.

14

Емине Бахри Фахри

№ 83-21/25.09.2022 г.

15

Илхан Кадир Назиф

№ 83-22/25.09.2022 г.

16

Али Ибрям Али

№ 83-23/25.09.2022 г.

17

Расим Кадир Салим

№ 83-24/25.09.2022 г.

18

Ахмед Бюрхан Ахмед

№ 83-25/25.09.2022 г.

19

Мехмед Седат Хайредин

№ 83-26/25.09.2022 г.

20

Зекие Шукриева Мехмедова

№ 83-27/25.09.2022 г.

21

Мириам Богданова Ризова

№ 83-28/25.09.2022 г.

22

Есмихан Шерафетова Мехмедова

№ 83-29/25.09.2022 г.

23

Берна Мустафова Чаушева

№ 83-30/25.09.2022 г.

24

Фатме Мюрсел Рашид

№ 83-31/25.09.2022 г.

25

Гюнеш Лютфи Махмуд

№ 83-32/25.09.2022 г.

26

Фикрие Кязим Зюлкяр

№ 83-33/25.09.2022 г.

27

Фатме Мехмед Зекерие

№ 83-34/25.09.2022 г.

28

Атче Джевдет Шабан

№ 83-35/25.09.2022 г.

29

Нурсен Севдим Мустафа

№ 83-36/25.09.2022 г.

30

Севджан Мюстеджеб Кадир

№ 83-37/25.09.2022 г.

31

Хюсеин Али Нас

№ 83-39/25.09.2022 г.

32

Исмаил Илми Манав

№ 83-40/25.09.2022 г.

33

Небахат Незри Кямил

№ 83-41/25.09.2022 г.

34

Сибел Юсуфова Реджебова

№ 83-42/25.09.2022 г.

35

Рухшен Адем Исмаил

№ 83-43/26.09.2022 г.

36

Селиме Лютфи Мехмедова

№ 83-44/26.09.2022 г.

37

Рушан Юлми Муса

№ 83-45/26.09.2022 г.

38

Иса Еролов Исаев

№ 83-46/26.09.2022 г.

39

Емил Йосков Дунгьов

№ 83-47/26.09.2022 г.

40

Нуртен Хасан Исуфова

№ 83-48/26.09.2022 г.

41

Махмуре Хасан Адилова

№ 83-49/26.09.2022 г.

42

Гюнел Риза Ибрямова

№ 83-50/26.09.2022 г.

43

Сибел Зекериева Хасанова

№ 83-51/26.09.2022 г.

44

Мехрибан Илиязова Исуфова

№ 83-52/26.09.2022 г.

45

Джемал Мехмедов Уручев

№ 83-53/26.09.2022 г.

46

Осман Сали Осман

№ 83-54/26.09.2022 г.

47

Хатидже Ибрямова Мехмедова

№ 83-55/26.09.2022 г.

48

Акиме Саид Лиман

№ 83-56/26.09.2022 г.

49

Тюляй Исуфова Тефикова

№ 83-57/26.09.2022 г.

50

Емине Мустафова Февзулова

№ 83-58/26.09.2022 г.

51

Мехмед Кязимов Алиев

№ 83-59/26.09.2022 г.

52

Мехмед Рамадан Орцев

№ 83-60/26.09.2022 г.

53

Ерол Фикрет Тахсин

№ 83-61/26.09.2022 г.

54

Хасан Хюсеинов Хасанов

№ 83-62/26.09.2022 г.

55

Айше Недим Риза

№ 83-63/26.09.2022 г.

56

Ферия Бюрхан Исмаил

№ 83-64/26.09.2022 г.

57

Гюлджан Мехмедова Адилова

№ 83-65/26.09.2022 г.

58

Юмгюлсюн Хюсеинова Рейза

№ 83-66/26.09.2022 г.

59

Касим Еминов Касимов

№ 83-67/26.09.2022 г.

60

Шенол Юсуфов Ефраимов

№ 83-68/26.09.2022 г.

61

Афизе Джахитова Юсеинова-Али

№ 83-69/26.09.2022 г.

62

Тахир Метинов Рамаданов

№ 83-70/26.09.2022 г.

63

Гянчар Ахмедов Сюлейманов

№ 83-71/26.09.2022 г.

64

Севим Касимов Хасанов

№ 83-72/26.09.2022 г.

65

Нигяр Алиосманова Кючюкова

№ 83-73/26.09.2022 г.

66

Семра Ахмедова Неби

№ 83-74/26.09.2022 г.

67

Несрин Бехчет Хюсеинова

№ 83-75/26.09.2022 г.

68

Есин Шерафедин Билялова

№ 83-76/26.09.2022 г.

69

Меджбурие Исмаилова Хакъева

№ 83-77/26.09.2022 г.

70

Хюсеин Раимов Ислямов

№ 83-78/26.09.2022 г.

71

Хайрие Мехмедова Ебибова

№ 83-79/26.09.2022 г.

72

Есин Еминова Юсеинова

№ 83-80/26.09.2022 г.

73

Веждет Адем Юсеин

№ 83-81/26.09.2022 г.

74

Сали Мехмед Сали

№ 83-82/26.09.2022 г.

75

Сениха Шабан Ислямова

№ 83-83/26.09.2022 г.

76

Орхан Шефкет Юсеин

№ 83-84/26.09.2022 г.

77

Ибрям Сюлейманов Ибрямов

№ 83-85/26.09.2022 г.

78

Исмаил Хюсеин Неби

№ 83-86/26.09.2022 г.

79

Нурхет Ремзи Ибрям

№ 83-87/26.09.2022 г.

80

Ахмед Сали Салим

№ 83-88/26.09.2022 г.

81

Бейсим Хасан Юсеин

№ 83-89/26.09.2022 г.

82

Самир Метин Джавдет

№ 83-90/26.09.2022 г.

83

Андриан Русев Руменов

№ 83-91/26.09.2022 г.

84

Айгюл Якуб Хасан

№ 83-92/26.09.2022 г.

85

Ерджан Али Хюсеин

№ 83-93/26.09.2022 г.

86

Николай Колев Смилов

№ 83-94/26.09.2022 г.

87

Нурхан Хюсеин Али

№ 83-95/26.09.2022 г.

88

Беркан Хасан Хюсеин

№ 83-96/26.09.2022 г.

89

Зехнур Билял Мехмед

№ 83-97/26.09.2022 г.

90

Ерджан  Хашим  Мехмед

№ 83-99/26.09.2022 г.

91

Джанер Еджаби Енвер

№ 83-100/26.09.2022 г.

92

Емине Сюлейман Ахмед

№ 83-101/26.09.2022 г.

93

Сезер Сезгин Иреджеб

№ 83-102/26.09.2022 г.

94

Филиз Ахмед Шериф

№ 83-103/26.09.2022 г.

95

Фериде Шюкри Дилявер

№ 83-104/26.09.2022 г.

96

Шенгюл Назим Кадир

№ 83-105/26.09.2022 г.

97

Хасан Мемиш Хасан

№ 83-106/26.09.2022 г.

98

Вилдан Ахмед Ахмед

№ 83-107/26.09.2022 г.

99

Сезгин Сали Яшар

№ 83-108/26.09.2022 г.

100

Айше Хюсеин Хасан

№ 83-109/26.09.2022 г.

101

Енвер Хасан Хаджихасан

№ 83-110/26.09.2022 г.

102

Гюнел Адем Мюсреф

№ 83-111/26.09.2022 г.

103

Фикрет Фикрет Хамид

№ 83-112/26.09.2022 г.

104

Емине Фаридин Хюсеин

№ 83-113/26.09.2022 г.

105

Билгин Мустафа Билял

№ 83-114/26.09.2022 г.

106

Милен Каменов Михайлов

№ 83-115/26.09.2022 г.

107

Мерт Мехмед Сали

№ 83-116/26.09.2022 г.

108

Адриян Андреев Андреев

№ 83-117/26.09.2022 г.

109

Тюркян Джейлян Аптула

№ 83-118/26.09.2022 г.

110

Фикри Зекея Ахмед

№ 83-119/26.09.2022 г.

111

Елфиде Али Фаик

№ 83-120/26.09.2022 г.

112

Неджми Неждет Шабан

№ 83-121/26.09.2022 г.

113

Неджмие Джемиле Сали

№ 83-122/26.09.2022 г.

114

Едие Неджми Сюлейман

№ 83-123/26.09.2022 г.

115

Хатидже Вели Яхова

№ 83-124/26.09.2022 г.

116

Алпер Неджимидин Осман

№ 83-125/26.09.2022 г.

117

Еркан Хайредин Адем

№ 83-126/26.09.2022 г.

118

Вели Хюсеин Вели

№ 83-127/26.09.2022 г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 28.09.2022 в 21:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 191-НС / 03.10.2022

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 190-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

 • № 189-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения