Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 126-НС
Разград, 28.09.2022

ОТНОСНО: Списък на упълномощени представители с вх. № 188/26.09.2022 г. от Коалиция „БСП ЗА България“ регистрирани в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпил е Списък № 2 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., с вх. № 188/26.09.2022г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на партията. В списъка са посочени трите имена на 14 (четиринадесет) лица и № и дата на пълномощно.

Съгласно т. 9 от Решение № 1332-НС от 26 август 2022 г. на ЦИК, след извършване на проверка по т.4, 18 и 19 районните избирателни комисии приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната РИК,  при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК са дадени в Приложение № 2.

Комисията не установи нередовности в представения документ.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.124, ал.1 и ал.4 от ИК и Решение № 1332-НС от 26.08.2022г. на ЦИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 14 (четиринадесет) на брой упълномощени представители на коалиция „БСП  ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.,  както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

№ и дата на пълномощното

1

Цонка Василева Филева

ПНС-Зт-01 23.09.2022 г.

2

Румен Веселинов Стоянов

ПНС-Зт-02 23.09.2022 г.

3

Валентина Кънчева Славчева

ПНС-Зт-03 23.09.2022 г.

4

Велико Недев Недев

ПНС-Зт-04 23.09.2022 г.

5

Климент Стоянов Филев

ПНС-Зт-05 23.09.2022 г.

6

Димитър Василев Димитров

ПНС-Зт-06 23.09.2022 г.

7

Боряна Цветкова Михайлова

ПНС-Зт-07 23.09.2022 г.

8

Пенка Станева Иванова

ПНС-Зт-08 23.09.2022 г.

9

Цена Стефанова Климова

ПНС-Зт-09 23.09.2022 г.

10

Назми Юнуз Юнуз

ПНС-Зт-10 23.09.2022 г.

11

Иваничка Димитрова  Йорданова

ПНС-Зт-11 23.09.2022 г.

12

Мария Василева Пенева

ПНС-Зт-12 23.09.2022 г.

13

Пенка Иванова Маркова

ПНС-Зт-13 23.09.2022 г.

14

Гюлназие Махмуд Исмаил

ПНС-Зт-14 23.09.2022 г.

 

 Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 28.09.2022 в 21:43 часа

Календар

Решения

  • № 191-НС / 03.10.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 190-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

  • № 189-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения