Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
Разград, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Самуил в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г

Постъпило е писмо с вх. № 42/30.08.2022г. от кмета на община Самуил, с което уведомява комисията, че на проведените консултации на 23.08.2022 г. е постигнато съгласие между участвалите представители на партиите и коалициите, по отношение на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Самуил. 

С писмото е представено Предложение за съставите на СИК в община Самуил, за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., заедно със списък на резервните членове, както и документите по чл. 91, ал. 8, т. 2, 3 и 4 от ИК.

Направеното предложение за съставите на СИК от кмета на Община Самуил е в съответствие с разпоредбите на чл. 92, ал.1, 3 и 6 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с Решение № 31-НС от 19.08.2022г. на РИК – Разград.

РИК – Разград не констатира нередности в представените документи.

На основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, Предложение постъпило с писмо вх. № 42/30.08.2022г. от кмета на община Самуил, Решение № 1281-НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, Решение № 23-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград и Решение № 31-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград, РИК Разград

РЕШИ:

1.Назначава съставите на СИК в община Самуил в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

Единен № на СИК 182900001, с. БОГДАНЦИ Адрес на СИК ул.  ” Г.БЕНКОВСКИ “ №14

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Нурай Сюлейман Али

Председател

ДПС

2

Ростислав Лазаров Райков

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Доротея Руменова Димитрова

Секретар

ДБО

4

Зия Исмед Неджиб

член

ГЕРБ-СДС

5

Ганка Димова Георгиева

член

БСП за България

6

Баръш Адилов Кабилов

член

Има такъв народ

7

Ангел Наков Ангелов

член

Продължаваме промяната

8

Азиз Сабри Азиз

член

Продължаваме промяната

9

Нехире Хасан Ферад

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Единен № на СИК 182900002,  с. БОГОМИЛЦИ, Адрес на СИК , УЛ.” ГЕО МИЛЕВ “ №17

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Бехидже Сюлейманова Мустафа

Председател

Има такъв народ

2

БЕНИДЕ СЪДКАЕВА ХАСАНОВА

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Джанан Шенолова Исмаилова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Йорданка Гичева Гичева

член

БСП за България

5

Ахсен Ахмедов Ризов

член

ДБО

6

Назифе Иса Исмаил

член

ДПС

7

МЮЖГЕН ФИКРЕДОВА ИСМАИЛ

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Единен № на СИК 182900003, с. ВЛАДИМИРОВЦИ, Адрес на СИК: ул. "ХРИСТО БОТЕВ" № 2

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Сали Рамадан Сали

Председател

ДПС

2

Зюхал Назифова Мустафа

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Веселина Петрова Димитрова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Павел Симеонов Изворов

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Фатме Али Хасан

член

ГЕРБ-СДС

6

Галина Георгиева Казакова

член

БСП

7

Кямил Ферад Мехмед

член

ДБО

8

Димитър Деянов Донев

член

Има такъв народ

9

Наджие Исметова Мустафова

член

ДПС

Единен № на СИК 182900004, с. ВЛАДИМИРОВЦИ, Адрес на СИК: ул."ХРИСТО БОТЕВ" № 2

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Фикрет Али Сали

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Елис Зюхре Кабил

Зам.председател

БСП за България

3

Айтен Тасин Мехмед

Секретар

ДПС

4

Юмит Джевдет Шабан

член

ГЕРБ-СДС

5

Али Сали Али

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Мирослав Антонов Момчилов

член

ДБО

7

Нелина Невенова Димитрова

член

Има такъв народ

8

Петър Руменов Станчев

член

Продължаваме промяната

9

Али Ахмед Али

член

Продължаваме промяната

Единен № на СИК 182900005, с. ГОЛЯМА ВОДА, Адрес на СИК: ул. "ЦАРЕВЕЦ" № 25

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Фатме Мюстеджеб Ахмедова

Председател

БСП за България

2

Ахмед Неждет Али

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Ахмед Шабан Ахмед

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Ерджан Тефик Раим

член

ДБО

5

Симеон Костов Стоянов

член

Има такъв народ

6

Хюсеин Селяйдинов Хюсеинов

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Сейнур Фейзула Мустафа

член

ДПС

Единен № на СИК 182900006, с. ГОЛЯМ ИЗВОР, Адрес на СИК: ул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 85

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Иванка Петрова Иванова

Председател

Има такъв народ

2

Колю Михайлов Чаушев

Зам.председател

БСП за България

3

Лиляна Георгиева Асенова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Гинка Трифонова Митева

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Мариян Иванов Боянов

член

ГЕРБ-СДС

6

Ангел Емилов Василев

член

ДБО

7

Румяна Стилиянова Шиманска

член

ДПС

Единен № на СИК 182900007, с. ЖЕЛЯЗКОВЕЦ, Адрес на СИК: ул. "ТРАКИЯ" № 24

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

ДИАНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

Председател

БСП за България

2

Рузие Себайдин Али

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

ПЕНКА ГАНЧЕВА ДЕЧЕВА

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КЕРАНОВ

член

ГЕРБ-СДС

5

Маргарита Кирилова Тодорова

член

ДБО

6

Галина Петрова Колева

член

Има такъв народ

7

Павел Веселинов Петков

член

Продължаваме промяната

8

Юмер Метин Юмер

член

ДПС

9

Мартин Филипов Чаушев

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Единен № на СИК 182900008,  с. ЗДРАВЕЦ, Адрес на СИК: ул. "ГЕО МИЛЕВ" № 56

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Христо Иванов Калчев

Председател

Продължаваме промяната

2

Незиха Ахмед Неджиб

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Селиме Ниязи Ахмед

Секретар

ДПС

4

Светлин Николов Казаков

член

БСП за България

5

Сениха Федаил Исмаил

член

ДБО

6

Александър Донев Димитров

член

Има такъв народ

7

Еджем Бахри Халид

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Единен № на СИК 182900009, с. КРИВИЦА, Адрес на СИК: ул. "ИВАЙЛО" № 42а

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Божан Иванов Димов

Председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Светлин Стайков Ивайлов

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Гюнеш Бехчет Мехмед

Секретар

Има такъв народ

4

Шенол Исмаилов Реджебов

член

ГЕРБ-СДС

5

Сабин Арсов Исаев

член

БСП за България

6

Зюлкяр Мехмед Осман

член

ДБО

7

Юнзуле Шефкедова Хюсеинова

член

ДПС

Единен № на СИК 182900010, с. НОЖАРОВО, Адрес на СИК: ул. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 6

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Лейля Фаридин Мустафова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Веселка Георгиева Илиева

Зам.председател

ДБО

3

Рейхан Фадли Меджид

Секретар

ДПС

4

Петя Димитрова Маринова

член

БСП за България

5

Емине Исмаил Сюлейман

член

ГЕРБ-СДС

6

Мюрвет Рамадан Ахмед

член

Има такъв народ

7

Ерен Зюлкяр Мехмед

член

Продължаваме промяната

8

Емре Хасан Мехмед

член

Продължаваме промяната

9

Тюркян Юсуф Хюсеин

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Единен № на СИК 182900011, с. ПЧЕЛИНА, Адрес на СИК: ул. "ВАЙКАЛ" № 2

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Иванка Иванова Великова

Председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Сюлбие Рушен Басри

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Джанер Васви Ахмед

Секретар

Продължаваме промяната

4

Зюхре Федаил Ефраим

член

БСП за България

5

Улви Февзат Февзи

член

ДБО

6

Росанка Накова Голешевска

член

Има такъв народ

7

Айля Расим Ибрям

член

ДПС

Единен № на СИК 182900012, с. КАРА МИХАЛ, Адрес на СИК: ул. "ХРИСТО БОТЕВ" № 5

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Галин Николов Савов

Председател

БСП за България

2

Иванка Методиева Георгиева

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Румен Иванов Димитров

Секретар

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Калоян Рачев Колев

член

ГЕРБ-СДС

5

Християн Василев Христов

член

ДБО

6

Ахмед Ибрахимов Ахмедов

член

Има такъв народ

7

Нурджан Сабри Али

член

Продължаваме промяната

Единен № на СИК 182900013, с. ХУМА, Адрес на СИК: ул. "ГЕО МИЛЕВ" № 25

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Пакизе Мехмедова Етем

Председател

Има такъв народ

2

Мюса Сенаим Мюса

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Селиме Абтула Шериф

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Димитър Петров Казаков

член

БСП за България

5

ХАМИД САБРИЕВ САБРИЕВ

член

ДБО

6

Айсун Якуб Хабил

член

ДПС

7

Назиме Османова Хасанова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Единен № на СИК 182900014, с. ХЪРСОВО, Адрес на СИК: ул. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 32

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Мариана Дацева Николова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Нацка Тодорова Борисова

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Александър Цанев Дочев

Секретар

ДБО

4

Мирка Асенова Боянова

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Николай Йорданов Николов

член

БСП за България

6

Кремена Лазарова Иванова

член

Има такъв народ

7

Юкие Айдънова Назиф

член

ДПС

Единен № на СИК 182900015, с. САМУИЛ, Адрес на СИК: ул. "Д. БЛАГОЕВ" № 38

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Мерия Мехмедова Али

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Тензиле Бюрхан Ахмед

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Шукри Ахмед Шукри

Секретар

ДПС

4

Петър Росенов Георгиев

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Колю Миндов Георгиев

член

ГЕРБ-СДС

6

Арсо Исаев Исаев

член

БСП за България

7

Гюнай Алиосман Али

член

ДБО

8

Мая Веселинова Илиева

член

Има такъв народ

9

Ахмед Орханов Ахмедов

член

Продължаваме промяната

Единен № на СИК 182900016, с. САМУИЛ, Адрес на СИК: ул. "ИВАЙЛО" № 16

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Ервин Бекир Ахмед

Председател

ДПС

2

Мелис Нурханова Мехмедова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Айше Бахтишенова Кадир

Секретар

Продължаваме промяната

4

Калоян Христов Добрев

член

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Живко Йорданов Николов

член

ГЕРБ-СДС

6

Недялка Жекова Йорданова

член

БСП за България

7

Петър Стоянов Василев

член

ДБО

8

Илиян Иванов Илиев

член

Има такъв народ

9

Мейлин Мехмед Хасанова

член

Продължаваме промяната

2.Издава удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Самуил.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.09.2022 в 19:40 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения