Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 64-НС
Разград, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Кубрат в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с вх. № 45/31.08.2022г. от кмета на община Кубрат, с което уведомява комисията, че на проведените консултации на 26.08.2022 г. е постигнато съгласие между участвалите представители на партиите и коалициите, по отношение на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Кубрат. 

С писмото е представено Предложение за съставите на СИК в община Кубрат, за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., заедно със списък на резервните членове, както и документите по чл. 91, ал. 8, т. 2, 3 и 4.

Направеното предложение за съставите на СИК от кмета на Община Кубрат е в съответствие с разпоредбите на чл. 92, ал.1, 3 и 6 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с Решение № 28-НС от 19.08.2022г. на РИК – Разград.

РИК – Разград не констатира нередности в представените документи.

На основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, Предложение постъпило с писмо вх. № 45/31.08.2022г. от кмета на община Кубрат, Решение № 1281-НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, Решение № 20-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград и Решение № 28-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград, РИК Разград

РЕШИ:

1. Назначава съставите на СИК в община Кубрат в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва

Секция 181600001 - Беловец - ул. "Искър" № 2 – читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Анани Иванов Кадурин

Председател

Продължаваме промяната

2

Ангелинка Василева Неделчева

Зам.председател

Демократична България - обединение

3

Фатме Хасанова Чакърова

Секретар

ДПС

4

Борис Стефанов Венчев

Член

Продължаваме промяната

5

Мая Денчева Иванова

Член

ГЕРБ-СДС

6

Валентин Иванов Секулов

Член

Продължаваме промяната

7

Момчил Николов Йорданов

Член

БСП за България

8

Милчо Илиев Маринов

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

9

Светла Иванова Колева

Член

Има такъв народ

Секция 181600002 - Беловец - ул. "В. Левски" № 31 - ОУ „В. Левски“

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Фатме Кязим Мехмедова

Председател

ДПС

2

Бейти Еминов Османов

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Валентин Енев Гагов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Георги Атанасов Славков

Член

Продължаваме промяната

5

Марин Кирилов Маринов

Член

ГЕРБ-СДС

6

Ивелина Иванова Митева

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Татяна Миланова Йорданова

Член

БСП за България

8

Найден Георгиев Неделчев

Член

Демократична България - обединение

9

Галя Василева Горанова

Член

Има такъв народ

Секция 181600003 - Бисерци - ул. "Бисер" № 62 - ОУ „ Н. Й. Вапцаров“

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Айше Елиманова Ебазерова

Председател

ДПС

2

Григор Василев Григоров

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Катя Стефанова Георгиева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Даниел Пенев Пеков

Член

Продължаваме промяната

5

Мария Христова Петкова

Член

ГЕРБ-СДС

6

Виждан Ахмедова Хюсеинова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Коци Иванов Костов

Член

БСП за България

8

Димитричка Стоянова Неделчева

Член

Демократична България - обединение

9

Теодор Цветомиров Иванов

Член

Има такъв народ

Секция 181600004 - Бисерци - ул. "Бисер" № 25 – читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Мейхад Махмудова Адилова

Председател

ДПС

2

Евгени Каменов Христов

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Димитър Петров Маринов

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Димитър Николаев Атанасчиков

Член

Продължаваме промяната

5

Петко Йорданов Ангелов

Член

ГЕРБ-СДС

6

Джеврие Сейфи Кямилова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Николай Димитров Христов

Член

БСП за България

8

Любен Александров Неделчев

Член

Демократична България - обединение

9

Тодор Петков Трифонов

Член

Има такъв народ

Секция 181600005 - Божурово - ул. "В. Левски" № 32 – читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Мариана Ангелова Тодорова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Ися Хайридинов Фелетиев

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Нурсел Исмаилова Ебазерова

Секретар

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Йорданка Василева Йорданова

Член

Има такъв народ

5

Несрин Бейтиева Салиева

Член

ДПС

6

Мехмед Ебазеров Билялов

Член

Демократична България - обединение

7

Бисерка Станчева Митева

Член

БСП за България

Секция 181600006 - Горичево - ул. "Лудогорие" № 40 - читалище откъм ул. „Панайот Хитов“

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Антония Стефанова Средкова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Светослав Веселинов Владимиров

Зам.председател

Има такъв народ

3

Преслав Андонов Русев

Секретар

ВЪЗРАЖДАНЕ

4

Ива Цекова Николова

Член

Продължаваме промяната

5

Гюлвер Исмет Ариф

Член

ДПС

6

Елин Пейчев Неделчев

Член

Демократична България - обединение

7

Станчо Дечев Петров

Член

БСП за България

Секция 181600007 - Задруга - ул. "Христо Ботев" № 22 - читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Севин Неждет Селиман

Председател

ДПС

2

Даньо Иванов Гичев

Зам.председател

Има такъв народ

3

Костадин Георгиев Йотов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Севинч Гюрджанова Ферад

Член

ГЕРБ-СДС

5

Хабибе Исметова Исмаилова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Бенан Беязидов Махмудов

Член

Демократична България - обединение

7

Димитринка Георгиева Димитрова

Член

БСП за България

Секция 181600008 - Звънарци - ул. „Кирил и Методий“ №13 - НЧ „Васил Левски 1932“

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Калин Иванов Петков

Председател

Продължаваме промяната

2

Хюсние Фикрет Расимова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Нефисе Джефер Наим

Секретар

ДПС

4

Виолета Георгиева Христозова

Член

ГЕРБ-СДС

5

Нуртен Адилова Яхова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Дияна Иванова Генчева

Член

Демократична България - обединение

7

Розалия Димитрова Колева

Член

БСП за България

8

Станислава Димитрова Станчева

Член

Има такъв народ

9

Неделчо Христов Галчев

Член

Продължаваме промяната

Секция 181600009 - Каменово - ул. "Трапезица" № 56 - читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Николай Стефанов Каракошев

Председател

Продължаваме промяната

2

Светла Христова Иванова

Зам.председател

БСП за България

3

Анета Борисова Ангелова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Десислава Христова Димитрова

Член

Има такъв народ

5

Таня Асенова Великова

Член

ДПС

6

Виктория Красимирова Евгениева

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Катерина Димова Василева

Член

Демократична България - обединение

Секция 181600010 - Кубрат - ул. "Лом" № 1 - ОУ „Хр. Смирненски“

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Росица Иванова Николова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Николай Славомиров Савков

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Даниела Георгиева Йорданова

Секретар

Демократична България - обединение

4

Медиха Мехмедова Тюллер

Член

ДПС

5

Радослав Димов Великов

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

6

Робърт Мариянов Иванов

Член

Има такъв народ

7

Олег Василев Георгиев

Член

Продължаваме промяната

8

Даниела Проданова Няголова

Член

ГЕРБ-СДС

9

Петранка Кирова Монева

Член

БСП за България

Секция 181600011 - Кубрат - ул. "Лом" № 1 - ОУ „Хр. Смирненски“

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Силвия Георгиева Джипова-Дочева

Председател

Демократична България - обединение

2

Пенка Борисова Йорданова

Зам.председател

БСП за България

3

Никола Боянов Николов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Гюлсюм Алиева Адемова

Член

ДПС

5

Пенка Николова Банкова

Член

ГЕРБ-СДС

6

Цветелина Стефкова Илиева

Член

Има такъв народ

7

Росица Пенева Антонова

Член

ГЕРБ-СДС

8

Селин Бейханова Селиманова

Член

ДПС

9

Цветомира Стоилова Стоилова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181600012 - Кубрат - ул. "Лом" № 1 - ОУ „Хр. Смирненски“

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Исмигюл Ерунова Ниятова

Председател

ДПС

2

Стоянка Николова Няголова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Ния Светлозарова Иванова

Секретар

БСП за България

4

Сара Дрис Зуини

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

5

Валентина Николова Костова

Член

ГЕРБ-СДС

6

Христо Петров Петров

Член

Продължаваме промяната

7

Иваничка Анастасова Георгиева

Член

Демократична България - обединение

8

Снежанка Христова Стоянова

Член

Има такъв народ

9

Марийка Николова Момчева

Член

ГЕРБ-СДС

Секция 181600013 - Кубрат - ул. "Цар Иван Асен II" № 9 - ПГ

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Йорданка Христова Отт

Председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Дияна Иванова Неделчева

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Христо Пламенов Цанков

Секретар

Продължаваме промяната

4

Кенан Алиев Сюлейманов

Член

ДПС

5

Ивелина Маринова Димитрова

Член

Има такъв народ

6

Величка Станчева Станева

Член

ГЕРБ-СДС

7

Силвия Петрова Георгиева

Член

БСП за България

8

Цветан Спасов Начев

Член

Продължаваме промяната

9

Габриела Пламенова Тодорова

Член

Демократична България - обединение

Секция 181600014 - Кубрат - ул. "Цар Иван Асен II" № 9 - ПГ

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Цветан Иванов Смиловски

Председател

Продължаваме промяната

2

Сашка Николова Владова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Недялка Росенова Кирилова

Секретар

Има такъв народ

4

Зейнеб Исмаил Акифова

Член

ДПС

5

Христо Иванов Иванов

Член

Продължаваме промяната

6

Галина Володева Георгиева

Член

ГЕРБ-СДС

7

Росица Георгиева Стефанова

Член

БСП за България

8

Танел Шенол Рамадан

Член

Демократична България - обединение

9

Еленка Георгиева Димитрова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181600015 - Кубрат - ПУИ "Петър Берон" - горен вход

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Дарина Енчева Георгиева

Председател

БСП за България

2

Станка Митева Трифонова

Зам.председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Лиляна Христова Пенчева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Стоян Янков Москов

Член

Продължаваме промяната

5

Рухи Даудов Османов

Член

ДПС

6

Антоанета Димитрова Димитрова

Член

ГЕРБ-СДС

7

Донка Костадинова Славова

Член

Има такъв народ

8

Лилия Кръстева Йосифова

Член

Демократична България - обединение

9

Тодор Георгиев Шамаранов

Член

Продължаваме промяната

Секция 181600016 - Кубрат - СУ "Христо Ботев" - стара сграда - откъм ул. „Гагарин"

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Снежана Николаева Москова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Деница Колева Димитрова

Зам.председател

Демократична България - обединение

3

Дяна Златева Димитрова

Секретар

БСП за България

4

Наргис Зюлкюф Рамадан

Член

ДПС

5

Йорданка Маринова Василева

Член

ГЕРБ-СДС

6

Румен Любомиров Павлов

Член

Продължаваме промяната

7

Христина Руменова Колева

Член

Има такъв народ

8

Румен Митков Михайлов

Член

Продължаваме промяната

9

Мартин Йорданов Иванов

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181600017 - Кубрат - СУ "Христо Ботев" - нова сграда – актова зала

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Анюшка Друмева Антонова

Председател

БСП за България

2

Тодор Георгиев Биков

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Леман Сеидова Хюсеин

Секретар

Демократична България - обединение

4

Дарина Николова Димитрова

Член

ДПС

5

Юлия Василева Калчева

Член

ГЕРБ-СДС

6

Даниела Василева Накова

Член

ГЕРБ-СДС

7

Цветолюбен Павлов Цаков

Член

Продължаваме промяната

8

Константин Руменов Йорданов

Член

Има такъв народ

9

Диана Иванова Колева

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

Секция 181600018 - Кубрат - ул. "Пейо Яворов" - здравна служба

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Афизе Айдън Скендер

Председател

ДПС

2

Хатидже Акифова Ахмедова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Цветан Цветанов Димитров

Секретар

Продължаваме промяната

4

Цветозар Тодоров Цвятков

Член

Продължаваме промяната

5

Росица Славова Иванова

Член

ГЕРБ-СДС

6

Стилиян Неделчев Иванов

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Йорданка Петрова Милкова

Член

БСП за България

8

Искрена Маринова Порчева

Член

Има такъв народ

9

Даниела Бончева Костадинова

Член

Демократична България - обединение

Секция 181600019 - Медовене - ул. "Хан Аспарух" № 20 - читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Стефанка Светославова Петрова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Полина Димитрова Христова

Зам.председател

Има такъв народ

3

Славейка Иванова Панчова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Бойка Душанова Кирова

Член

Демократична България - обединение

5

Мехриджан Раимова Акифова

Член

ДПС

6

Димитрина Неделева Димова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Ани Асенова Димитрова

Член

БСП за България

Секция 181600020 - Мъдрево - ул. "Хан Кубрат" № 77 - детска градина

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Мустафа Али Ялама

Председател

ДПС

2

Петър Александров Мирков

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Лора Силвева Петрова

Секретар

Има такъв народ

4

Фильо Стоянов Филев

Член

ГЕРБ-СДС

5

Минчо Димов Дичев

Член

Продължаваме промяната

6

Невяна Неделчева Станева

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Звезделина Димитрова Маринова

Член

БСП за България

8

Николай Василев Димитров

Член

Демократична България - обединение

9

Мирослав Маринов Гаврилов

Член

Продължаваме промяната

Секция 181600021 - Равно - ул. “Иван Вазов" № 25 - НЧ „Стефан Караджа“

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Мелда Неджати Абтулова

Председател

ДПС

2

Вица Русева Павлова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Еньо Иванов Енев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Искра Евлогиева Пенчева

Член

Продължаваме промяната

5

Йовко Иванов Райков

Член

Продължаваме промяната

6

Айше Ибрахимова Гюнейли

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Пламка Димитрова Цветкова

Член

БСП за България

8

Йордан Колев Йорданов

Член

Демократична България - обединение

9

Кристофър Мариянов Иванов

Член

Има такъв народ

Секция 181600022 - Савин - ул. "Здравец" № 2а - читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Валентина Димитрова Трифонова

Председател

Продължаваме промяната

2

Румяна Петкова Банковска

Зам.председател

БСП за България

3

Ралица Веселинова Маринова

Секретар

Има такъв народ

4

Февзи Ибрямов Хасанов

Член

ДПС

5

Елина Иванова Сборчикова

Член

ГЕРБ-СДС

6

Венко Джованов Чемишанов

Член

Продължаваме промяната

7

Тошо Станев Борисов

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

8

Ивайло Иванов Христов

Член

Демократична България - обединение

9

Венцислав Йовков Юруков

Член

Продължаваме промяната

Секция 181600023 - Севар - ул. "Гагарин" № 1 - читалище - актова зала

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Гюнай Арифов Коджаибрямов

Председател

ДПС

2

Георги Веселинов Веселинов

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Айше Мехмедова Рафиева-Кючюкова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Димитър Минков Димитров

Член

Продължаваме промяната

5

Явуз Халилов Ахмедов

Член

ГЕРБ-СДС

6

Виолета Калева Петрова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Галина Найденова Найденова

Член

БСП за България

8

Зюлфю Мюзелифов Лятифов

Член

Демократична България - обединение

9

Танка Николова Цандева

Член

Има такъв народ

Секция 181600024 - Севар - ул. "Кирил и Методий" № 14 – училище

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Гюнай Сюлейманов Хюсеинов

Председател

ДПС

2

Петя Димитрова Атанасова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Ирин Адамов Црънчев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Николинка Иванова Владимирова

Член

ГЕРБ-СДС

5

Веселинка Иванова Ганева

Член

Има такъв народ

6

Ширин Зекериева Шабанова

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Даниела Михайлова Петкова

Член

БСП за България

8

Исмаил Фахми Кале

Член

Продължаваме промяната

9

Сезгин Акифов Федаилов

Член

Демократична България - обединение

Секция 181600025 - Сеслав - ул. „Александър Стамболийски“ №19 – ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Илия Тодоров Илиев

Председател

Продължаваме промяната

2

Гюлджан Дауд Заир

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Севил Сейфидин Али

Секретар

ДПС

4

Сабрие Исмет Вели

Член

ГЕРБ-СДС

5

Катя Петрова Лазарова

Член

Продължаваме промяната

6

Емил Събев Рашков

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Наджие Ибишева Реджебова

Член

БСП за България

8

Семра Скендер Куртчу

Член

Демократична България - обединение

9

Миглена Татянова Миткова

Член

Има такъв народ

Секция 181600026 - Тертер - ул. "Иван Вазов" № 1, I-ви етаж на адм. сграда

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Мария Павлова Петрова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Цена Дончева Стефанова

Зам.председател

БСП за България

3

Катерина Георгиева Коленцова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Мехмед Махмуд Асан

Член

ДПС

5

Анифе Байрам Мустафова

Член

Демократична България - обединение

6

Танжу Хюсеинов Ислямов

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Емилия Колева Петрова

Член

Има такъв народ

Секция 181600027 - Точилари - ул. "Цар Калоян" № 7, I-ви етаж на адм. сграда

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Севгюл Раиф Мюмюн

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Милко Петков Груев

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Зейнеб Кямил Мюрселова

Секретар

Демократична България - обединение

4

Хакан Юсеинов Мехмедов

Член

ДПС

5

Мария Йорданова Василева

Член

Има такъв народ

6

Айфер Мустафова Ахмед

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Емануела Александрова Бучкова

Член

БСП за България

Секция 181600028 - Юпер - пл. "Оборище" № 6 – читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Вероника Данчева Стоянова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Ирина Светлозарова Тановска-Андреева

Зам.председател

Има такъв народ

3

Петко Илиев Хаджийски

Секретар

Продължаваме промяната

4

Стела Емилова Любенова

Член

ДПС

5

Павлинка Радинова Стоянова

Член

Демократична България - обединение

6

Йордан Василев Енев

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Стефан Илиев Станчев

Член

БСП за България

Секция 181600029 - МБАЛ Кубрат - ул. “Княз Борис I“ № 12

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Петър Красимиров Петров

Председател

Продължаваме промяната

2

Гинка Петрова Панчева

Зам.председател

БСП за България

3

Цветомира Маринова Стефанова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Зевджие Исмаилова Сабриева

Член

ДПС

5

Мариян Иванов Петров

Член

Има такъв народ

6

Радка Иванова Енева

Член

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Първолета Георгиева Тихова

Член

Демократична България - обединение

Секция 181600030 - ДСХ с. Тертер - ул. “Гоце Делчев“ № 5

Име, презиме и фамилия

Длъжност в СИК

Партия/ коалиция

1

Татяна Георгиева Павлова

Председател

БСП за България

2

Красимир Евгениев Рачев

Зам.председател

ВЪЗРАЖДАНЕ

3

Ангелина Спасова Начева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Гюлсевим Илмиева Зекериева

Член

ДПС

5

Марчела Димитрова Михова-Енчева

Член

Има такъв народ

6

Димитър Павлов Ганчев

Член

ГЕРБ-СДС

7

Силвия Христова Петрова

Член

Демократична България - обединение

2.Издава удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Кубрат.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.09.2022 в 19:49 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения