Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 65-НС
Разград, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Завет в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с вх. № 46/31.08.2022г. от кмета на община Завет, с което уведомява комисията, че на проведените консултации на 25.08.2022 г. е постигнато съгласие между участвалите представители на партиите и коалициите, по отношение на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Завет. 

С писмото е представено Предложение за съставите на СИК в община Завет, за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., заедно със списък на резервните членове, както и документите по чл. 91, ал. 8, т. 2, 3 и 4.

Направеното предложение за съставите на СИК от кмета на Община Завет е в съответствие с разпоредбите на чл. 92, ал.1, 3 и 6 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с Решение № 26-НС от 19.08.2022г. на РИК – Разград.

РИК – Разград не констатира нередности в представените документи.

На основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, Предложение постъпило с писмо вх. № 46/31.08.2022г. от кмета на община Завет, Решение № 1281-НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, Решение № 18-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград и Решение № 26-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград, РИК Разград

РЕШИ:

1.Назначава съставите на СИК в община Завет в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

Единен № на СИК 181100001, с. Брестовене Адрес на СИК ул. "Н. Й. Вапцаров" № 4

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Севинч Мустафова Османова

Председател

ДПС

2

Мехмед Исметов Неджибов

Зам.председател

Демократична България-обединение

3

Пенка Иванова Узунова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Илхан Мустафа Али

член

ГЕРБ-СДС

5

Стоянка Йонкова Гешева

член

БСП за България

6

Юлиян Георгиев Георгиев

член

Има такъв народ

7

Севим Мустафа Халил

член

Възраждане

8

Сейде Мейсутова Сеид

член

Продължаваме промяната

9

Елвис Юсуф Халидова

член

Продължаваме промяната

Единен № на СИК 181100002,  с. Брестовене, Адрес на СИК ул. "Н. Й. Вапцаров"  № 6

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Сибел Рамаданова Неджибова

Председател

Продължаваме промяната

2

Милен Пенчев Иванов

Зам.председател

Има такъв народ

3

Джошкун Февзи Салим

Секретар

ДПС

4

Мерлин Шерафет Халидова

член

Демократична България-обединение

5

Милко Стоянов Андреев

член

ГЕРБ-СДС

6

Ненчо Стоянов Москов

член

БСП за България

7

Айсел Джеват Мехмед

член

Възраждане

8

Илкнур Хюсеинова Салимова

член

Продължаваме промяната

9

Асие Ниазиева Рамизова

член

Продължаваме промяната

Единен № на СИК 181100003, с. Брестовене, Адрес на СИК: ул. "Демокрация" № 2

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Хюсмен Хикметов Топчиев

Председател

Демократична България-обединение

2

Нивелина Стоянова Узунова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Стоян Георгиев Стоянов

Секретар

БСП за България

4

Бедиха Бейти Мюсял

член

ГЕРБ-СДС

5

Азиме Осман Рюстем

член

ДПС

6

Мелин Меди Джелил

член

Възраждане

7

Юлиян Янков Йорданов

член

Има такъв народ

8

Сеяре Мюзелифова Ахмед

член

Продължаваме промяната

9

Шенай Ерсин Муса

член

Продължаваме промяната

Единен № на СИК 181100004, с. Веселец, Адрес на СИК: ул."Европа" № 34А

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Емине Мехмед Исуф

Председател

ДПС

2

Василка Михайлова Климова

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Ралица Стоянова Недкова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Нейзен Рейхан Реджеб

член

ГЕРБ-СДС

5

Онур Осман Али

член

Демократична България-обединение

6

Илкер Февзи Исмаил

член

Продължаваме промяната

7

Анелия Кирилова Петкова

член

Възраждане

8

Еленка Станчева Дянкова

член

БСП за България

9

Селиман Кямил Селим

член

ДПС

Единен № на СИК 181100005, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 19

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Ренета Александрова Андреева

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Магдалена Бончева Ковачева

Зам.председател

БСП за България

3

Седа Зиядин Якуб

Секретар

Продължаваме промяната

4

Валентина Димитрова Великова

член

ГЕРБ-СДС

5

Михаела Миленова Минева

член

Има такъв народ

6

Евгени Тодоров Великов

член

Демократична България-обединение

7

Йорданка Дякова Дякова

член

Продължаваме промяната

8

Мехрибан Хюсеинова Хайри

член

ДПС

9

Ценка Николова Петрова

член

Възраждане

Единен № на СИК 181100006, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Кирил и Методий" № 34

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Нериман Галиман  Исуф

Председател

ДПС

2

Станислава Младенова Петкова

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Ива Любомирова Йовчева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Росица Ленинова Минчева

член

ГЕРБ-СДС

5

Стиляна Иванова Пенчева

член

Демократична България-обединение

6

Момчил Бориславов Минчев

член

Продължаваме промяната

7

Виолета Петкова Димитрова

член

БСП за България

8

Иванка Георгиева Станчева

член

Има такъв народ

9

Сияна Петрова Бонева

член

Възраждане

Единен № на СИК 181100007, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Кирил и Методий" № 64

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Ваня Цветанова Иванова

Председател

БСП за България

2

Мариела Тодорова Заркова

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Тюркян Вели Зекерие

Секретар

Продължаваме промяната

4

Ивелина Пламенова Дончева

член

ГЕРБ-СДС

5

Донка Генчева Стефанова

член

Има такъв народ

6

Деян Иванов Петров

член

Продължаваме промяната

7

Михаил Петков Петков

член

Демократична България-обединение

8

Нури Гюнер Етем

член

ДПС

9

Никол Петрова Бонева

член

Възраждане

Единен № на СИК 181100008,  гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 19 А

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Незакет Сали Сали

Председател

Продължаваме промяната

2

Едис Севдин Исмаил

Зам.председател

ГЕРБ-СДС

3

Бонка Колева Димитрова

Секретар

Има такъв народ

4

Марийка Георгиева Иванова

член

Има такъв народ

5

Пресияна Тодорова Йовчева

член

Продължаваме промяната

6

Стефан Спасов Стефанов

член

ГЕРБ-СДС

7

Стойка Ангелова Стоева

член

Възраждане

8

Станка Димитрова Иванова

член

БСП за България

9

Синем Сунай Мехмед

член

ДПС

Единен № на СИК 181100009, с. Иван Шишманово, Адрес на СИК: ул. "Васил Левски" № 17

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Белгин Фикрет Халил

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Иван Стоянов Иванов

Зам.председател

БСП за България

3

Сезар Садъков Алчев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Хюксял Вейсал Мюрсял

член

Има такъв народ

5

Тансер  Хълмиев Ахмедов

член

ДПС

6

Тюркян Метинова Мехмедова

член

Демократична България-обединение

7

Симеон Стоянов Симеонов

член

Възраждане

Единен № на СИК 181100010, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Хемус" № 34

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Джанан Алиш Караали

Председател

ДПС

2

Атанас Павлов Зарков

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Пенка Кунчева Георгиева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Петя Младенова Василева

член

ГЕРБ-СДС

5

Преслав Генадиев Георгиев

член

Продължаваме промяната

6

Панчо Николов Георгиев

член

Възраждане

7

Ганчо Колев Митев

член

Има такъв народ

8

Нели Гешева Москова

член

БСП за България

9

Хатидже Ахмедова Шевкъева

член

Демократична България-обединение

Единен № на СИК 181100011, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Иван Вазов" № 1

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Ахмед Фикрет Ферхад

Председател

Продължаваме промяната

2

Мара Димитрова Хаджиилиева

Зам.председател

Има такъв народ

3

Мирела Петрова Мирошниченко

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Севилджан Ахмет Якуб

член

Демократична България-обединение

5

Емине Халибрям Мохарем

член

ГЕРБ-СДС

6

Милен Асенов Крумов

член

Възраждане

7

Атанас Спасов Анастасов

член

БСП за България

8

Мергюл Зейти Комбова

член

Продължаваме промяната

9

Назен Расим Кула

член

ДПС

Единен № на СИК 181100012, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Хемус" № 69

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Петя Неделчева Стоянова-Михова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Петър Митев Симеонов

Зам.председател

Възраждане

3

Светла Стоянова Заркова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Кирилка Благоева Пантелеева

член

Има такъв народ

5

Радослав Алексеев Стоев

член

ГЕРБ-СДС

6

Севгюл Мустафова Хабил

член

Продължаваме промяната

7

Сюлбие Ахмедова Шефкъева

член

Демократична България-обединение

8

Мехмед Сали Карасали

член

ДПС

9

Анка Стефанова Костадинова

член

БСП за България

Единен № на СИК 181100013, с. Прелез, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 47

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Нурай Шефкъева Хаккъева-Ферхад

Председател

Демократична България-обединение

2

Айленур Али Юсуф

Зам.председател

Продължаваме промяната

3

Нурджихан Осман Мехмед

Секретар

ДПС

4

Сейнур Бейти Керим

член

ГЕРБ-СДС

5

Мирослава Иванова Христова

член

ГЕРБ-СДС

6

Христина Великова Недева

член

БСП за България

7

Шермин Рашид Хатиб

член

Има такъв народ

8

Сажде Сейхан Ахмед

член

Продължаваме промяната

9

Илиян Симеонов Илиев

член

Възраждане

Единен № на СИК 181100014, с. Сушево, Адрес на СИК: ул. "Трети март" № 42

Трите имена

Длъжност

ПП/КП

1

Анка Христова Недева

Председател

БСП за България

2

Гюлджан Хасан Осман

Зам.председател

Възраждане

3

Айсун Билял Алчева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Гьокан Тунчеров Бейтиев

член

ГЕРБ-СДС

5

Халиме Гюрджан Юснюева

член

Демократична България-обединение

6

Георги Минев Йорданов

член

Има такъв народ

7

Сезер Зеки Мехмед

член

ДПС

8

Еляме Сунай Хатипоглу

член

Продължаваме промяната

9

Севинч Хюсеин Мехмед-Мухарям

член

Демократична България-обединение

2.Издава удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Завет.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.09.2022 в 19:57 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения