Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Разград, 05.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо с вх. № 55/01.09.2022г. от кмета на община Цар Калоян, с което уведомява комисията, че на проведените консултации на 27.08.2022 г. е постигнато съгласие между участвалите представители на партиите и коалициите, по отношение на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Цар Калоян. 

С писмото е представено Предложение за съставите на СИК в община Цар Калоян, за произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., заедно със списък на резервните членове, както и документите по чл. 91, ал. 8, т. 2, 3 и 4 от ИК.

Направеното предложение за съставите на СИК от кмета на Община Цар Калоян е в съответствие с разпоредбите на чл. 92, ал.1, 3 и 6 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с Решение № 32-НС от 19.08.2022г. на РИК – Разград.

РИК – Разград не констатира нередности в представените документи.

На основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, Предложение постъпило с писмо вх. № 55/01.09.2022г. от кмета на община Цар Калоян, Решение № 1281-НС от 16 август 2022 г. на ЦИК, Решение № 24-НС от 19.08.2022 г. на РИК – Разград и Решение № 32-НС от 19.08.2022г. на РИК – Разград, РИК Разград

РЕШИ:

1.Назначава съставите на СИК в община Цар Калоян в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

Единен № на СИК 183600001, с. Езерче, ОУ "Паисий Хилендарски" ул. Димчо Дебелянов №1

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

1

Мейлин Еролова Хасанбашева

Председател

ДПС

2

Петя Гецова Крумова

Зам. Председател

Продължаваме промяната

3

Ивелина Христова Иванова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Красимир Маринов Ангелов

Член

Възраждане

5

Атанас Иванов Атанасов

Член

Има такъв народ

6

Свилен Иванов Христов

Член

Демократична България-обединение

7

Димитър Тодоров Балъкчиев

Член

БСП за България

8

Иванка Тодорова Станчева

Член

Продължаваме промяната

9

Даниела Иванова Бойчева

Член

ГЕРБ-СДС

 

 Единен № на СИК 183600002, с. Езерче, Читалище ул. В. Левски №4

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

1

Радостина Недялкова Русева

Председател

Има такъв народ

2

Пламен Иванов Атанасов

Зам. Председател

ГЕРБ-СДС

3

Гергана Красимирова Иванова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Пенка Неделчева Петрова

Член

Възраждане

5

Мариян Диянов Йорданов

Член

Продължаваме промяната

6

Тодор Пейчев Тодоров

Член

Демократична България-обединение

7

Евгения Алексиева Мицова

Член

БСП за България

8

Кямиле Кямил Чиракова

Член

ДПС

9

Светла Христова Минкова

Член

ГЕРБ-СДС

       

 Единен № на СИК 183600003, с. Езерче, ОУ "Паисий Хилендарски" ул. Димчо Дебелянов №1

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

1

Хинка Петкова Хинчева

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Кирил Николаев Наков

Зам. Председател

Продължаваме промяната

3

Христо Иванов Христов

Секретар

Демократична България-обединение

4

Борислава Янкова Стойкова

Член

Възраждане

5

Пенка Стоянова Цонева

Член

Има такъв народ

6

Весела Денчева Стоянова

Член

Продължаваме промяната

7

Диана Георгиева Лазарова

Член

БСП за България

8

Юмгюлсюн Сейфидинова Чиракова

Член

ДПС

9

Румен Пенев Кръстев

Член

ГЕРБ-СДС

 

 

Единен № на СИК 183600004, с. Костанденец, пл. „Освобождение“- Читалище

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

1

Дамянка Василева Иванова

Председател

БСП за България

2

Николай Михайлов Минчев

Зам. Председател

Възраждане

3

Лиляна Тодорова Коджакерчева

Секретар

Демократична България-обединение

4

Метин Селман Карасюлейман

Член

ДПС

5

Велико Василев Василев

Член

Има такъв народ

6

Цветомира Георгиева Великова

Член

Продължаваме промяната

7

Павлинка Колева Драгойчева

Член

ГЕРБ-СДС

 

Единен № на СИК 183600004, с. Костанденец, пл. „Освобождение“- Читалище

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

1

Дамянка Василева Иванова

Председател

БСП за България

2

Николай Михайлов Минчев

Зам. Председател

Възраждане

3

Лиляна Тодорова Коджакерчева

Секретар

Демократична България-обединение

4

Метин Селман Карасюлейман

Член

ДПС

5

Велико Василев Василев

Член

Има такъв народ

6

Цветомира Георгиева Великова

Член

Продължаваме промяната

7

Павлинка Колева Драгойчева

Член

ГЕРБ-СДС

Единен № на СИК 183600005, гр. Цар Калоян, ул.“Демокрация“ -Читалище

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

1

Дарина Дечева Йорданова

Председател

БСП за България

2

Нели Младенова Василева

Зам. Председател

Има такъв народ

3

Нели Красимирова Славова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Галина Иванова Пенчева

Член

Възраждане

5

Лейман Фейзула Чалък

Член

ДПС

6

Здравка Цончева Райчева-Маринова

Член

Демократична България-обединение

7

Надя Димитрова Добрева

Член

ГЕРБ-СДС

 

Единен № на СИК 183600006, гр. Цар Калоян, ул.“Демокрация“ - Читалище

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

1

Севинч Зюлкяр Салиева

Председател

ДПС

2

Елена Христова Атанасова

Зам. Председател

ГЕРБ-СДС

3

Светлана Лазарова Станева

Секретар

Продължаваме промяната

4

Маргарита Ганчева Маринова

Член

Възраждане

5

Николина Матева Йорданова

Член

Има такъв народ

6

Йордан Радев Йорданов

Член

Демократична България-обединение

7

Денка Кирилова Йорданова

Член

БСП за България

8 Стоилка Ганева Колева Член Продължаваме промяната
9 Стоян Тодоров Стоянов Член ГЕРБ-СДС

 

 

Единен № на СИК 183600007, гр. Цар Калоян, СОУ "Христо Ботев" ул. Освобождение №1

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

1

Пламена Росенова Петрова

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Сабри Али Дюкянджи

Зам. Председател

Продължаваме промяната

3

Афизе Ниязиева Реснелиева

Секретар

ДПС

4

Георги Георгиев Георгиев

Член

Възраждане

5

Кристан Светломиров Петров

Член

Има такъв народ

6

Пламен Илиев Пенчев

Член

Демократична България-обединение

7

Славка Любенова Китова

Член

БСП за България

8

Атанаска Друмева Неделчева

Член

Продължаваме промяната

9

Мирослав Николов Йорданов

Член

Продължаваме промяната

 

 

Единен № на СИК 183600008, гр. Цар Калоян, СОУ "Христо Ботев" ул. Освобождение №1

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

1

Айтен Хълми Сали

Председател

ДПС

2

Габриела Деянова Николова;    

Зам. Председател

Продължаваме промяната

3

Антоанета Хинкова Илиева

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Денка Василева Маринова

Член

Възраждане

5

Димитрина Русева Недева

Член

Има такъв народ

6

Снежа Минкова Стоилова

Член

Демократична България-обединение

7

Гинка Ангелова Маринова

Член

БСП за България

8

Йордан Диянов Йорданов

Член

Продължаваме промяната

9

Бонка Стефанова Георгиева

Член

ГЕРБ-СДС

 

Единен № на СИК 183600009, гр. Цар Калоян, Библиотека "Ахм. Шериф" ул. Кирил и Методий"№2

№ по ред

Трите Имена

Длъжност

ПП/КП

1

Атанас Иванов Атанасов

Председател

Продължаваме промяната

2

Детелина Иванова Петрова

Зам. Председател

ГЕРБ-СДС

3

Ирен Христова Христова

Секретар

БСП за България

4

Полина Петрова Георгиева

Член

Възраждане

5

Кремена Тиханова Величкова

член

Има такъв народ

6

Марианка Христова Желязкова

Член

Демократична България-обединение

7

Илина Хинкова Кръстева       

Член

Продължаваме промяната

8

Ремзие Ахмедова Сали

Член

ДПС

9

Маринка Йорданова Късова

член

ГЕРБ-СДС

2.Издава удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Цар Калоян.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 05.09.2022 в 18:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 191-НС / 03.10.2022

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 190-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

 • № 189-НС / 02.10.2022

  относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения