Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
Разград, 16.09.2022

ОТНОСНО: Определяне броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лозница в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпили са писма от кмета на Община Лозница, депозирани под вх. № № 107/15.09.2022 г. и 117/16.09.2022 г. при РИК-Разград, за броя на подадените заявления от избиратели с трайни увреждания, които следва да упражнят правото си на глас чрез гласуване в секция с подвижна избирателна кутия и предложение за броя на подвижните избирателни секции, както следва:

Населено място

Брой заявления

Предложение за броя на ПСИК

1

община Лозница

11

1 бр.

2

с. Бели Лом

31

1 бр.

3

с. Веселина

26

1 бр.

4

гр. Лозница

11

1 бр.

5

с. Синя вода

11

1 бр.

Съгласно чл.90, ал.1 от ИК, уреждащ условията за назначаване на подвижните избирателни комисии, на територията на всяко населено място се назначава най-малко една подвижна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, подали заявления по чл.37 ИК, като в правомощията на районната избирателна комисия е вменено определянето на броя на подвижните секционни избирателни комисии в изборния район въз основа на броя на подадените заявления.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1 във вр. с чл.90, ал.1, изречение второ във вр. с чл.37 от ИК, писма от кмета на Община Лозница с вх. № № 107/15.09.2022 г. и 117/16.09.2022 г. и Решение № 1399-НС от 08.09.2022 г. на ЦИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ОПРЕДЕЛЯ броя на секциите за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Лозница в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

Населено място

Брой ПСИК

1

община Лозница

1 бр.

2

с. Бели Лом

1 бр.

3

с. Веселина

1 бр.

4

гр. Лозница

1 бр.

5

с. Синя вода

1 бр.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 16.09.2022 в 20:30 часа

Календар

Решения

  • № 131-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 181400039, „МБАЛ – Исперих“ ЕООД, гр. Исперих, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022

  • № 130-НС / 28.09.2022

    относно: Назначаване на състава на СИК № 182600072, МБАЛ „Св. Иван Рилски“ АД, гр. Разград, в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 129-НС / 28.09.2022

    относно: Привличане на специалисти – технически сътрудници към РИК - Разград.

всички решения