Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 97-НС
Разград, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК в Община Кубрат в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Кубрат, заведено под Вх. № 108/15.09.2022 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Предложение за назначаване съставите на ПСИК, Протокол от 12.09.2022 г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на ПСИК на територията на община Кубрат, като са спазени разпоредбите на ал. 1, 3, 6 от чл.92 ИК, въз основа на което кмета на общината е  представил предложение до РИК Разград за назначаване съставите на ПСИК на територията на общината.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Кметът на община Кубрат се е съобразил с Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г. на ЦИК, при изготвяне на предложението, предвид на което председателят предложи комисията да приеме решение, с което да назначи членовете и ръководния състав на ПСИК, съгласно направеното предложение от кмета на община Кубрат.

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 91, ал. 11 във връзка с ал. 8 ИК, Решение № 1281-НС/16.08.2022 г. и Решение № 1399-НС/08.09.2022 г., на ЦИК, Решение № 25-НС/19.08.2022 г. на РИК-Разград и Предложение от кмета на Община Кубрат, постъпило с писмо вх. № 108/15.09.2022 г., РИК-Разград

РЕШИ:

1.НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Кубрат за произвеждане на избори за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

 

ПСИК № 181600031, с. Беловец, адрес: СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Нермие Исмаил Реджеб

Председател

ДПС

2

Митю Цанков Бобев

Зам.-председател

БСП за България

3

Александър Георгиев Танев

Секретар

Продължаваме промяната

4

Ростислав Станиславов Василев

Член

Има такъв народ

5

Росица Йорданова Цанкова

Член

Демократична България - обединение

6

Елис Хасан Исмаил

Член

Възраждане

7

Велизар Маринов Маринов

Член

ГЕРБ-СДС

ПСИК № 181600032, с. Бисерци, адрес: СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Гюлшерин Шефкетова Алиосманова

Председател

ДПС

2

Момчил Банчев Борисов

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

3

Антон Атанасов Атанасов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Недка Николова Стоянова

Член

Демократична България - обединение

5

Мариана Василева Маринова

Член

Има такъв народ

6

Назике Мехмедова Назиф

Член

Възраждане

7

Атанас Георгиев Георгиев

Член

БСП за България

ПСИК № 181600033, с. Божурово,  адрес: СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Стоянка Цанева Йовчева

Председател

Има такъв народ

2

Борис Трифонов Трифонов

Зам.-председател

Продължаваме промяната

3

Савка Маринова Шаханова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Катя Неделчева Пеева

Член

Демократична България - обединение

5

Севда Алекова Атанасова

Член

ДПС

6

Десислава Иванова Илиева

Член

БСП за България

7

Ивелина Емилова Миткова

Член

Възраждане

ПСИК № 181600034, с. Горичево, адрес: СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Йорданка Николова Андреева

Председател

ГЕРБ-СДС

2

Десислава Георгиева Насуфова

Зам.-председател

Възраждане

3

Елка Венкова Караджова

Секретар

Продължаваме промяната

4

Диана Иванова Делева

Член

Демократична България - обединение

5

Пламена Станева Неделчева

Член

Има такъв народ

6

Неврие Юсеинова Ибрямова

Член

ДПС

7

Нина Константинова Костадинова

Член

БСП за България

ПСИК № 181600035, с. Звънарци, адрес: СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Иван Димитров Лазаров

Председател

Продължаваме промяната

2

Айфер Али Азиз

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

3

Ремзие Халил Зекерие

Секретар

Възраждане

4

Георги Георгиев Минчев

Член

Демократична България - обединение

5

Невен Ангелов Митев

Член

Има такъв народ

6

Бейсим Осман Юсню

Член

ДПС

7

Вярка Борисова Костова

Член

БСП за България

ПСИК № 181600036,  гр. Кубрат, адрес: СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Здравка Атанасова Николова

Председател

Демократична България - обединение

2

Недка Илиева Иванова

Зам.-председател

БСП за България

3

Любка Йорданова  Костова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Любомир Стефанов Аврамов

Член

Продължаваме промяната

5

Калоян Росенов Кръстев

Член

Има такъв народ

6

Фатме Исметова Атанасова

Член

ДПС

7

Светлозара Тодорова Тодорова

Член

Възраждане

ПСИК № 181600037, с. Мъдрево, адрес: СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Сатъ Али Назар

Председател

ДПС

2

Румяна Неделчева Колева

Зам.-председател

Демократична България - обединение

3

Мехмед Шабанов Аширков

Секретар

Продължаваме промяната

4

Сергей Божиков Костов

Член

ГЕРБ-СДС

5

Християна Великова Маринова

Член

Има такъв народ

6

Стоян Йорданов Стоянов

Член

БСП за България

7

Нефисе Хайдер Салим

Член

Възраждане

ПСИК №  181600038 , с. Севар , адрес: СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Адем Ерджанов Шюкриев

Председател

ДПС

2

Хари Димитров Тодоров

Зам.-председател

Продължаваме промяната

3

Стоянка Георгиева Стоянова

Секретар

ГЕРБ-СДС

4

Гюлтен Сюлейманова Мехмедова

Член

Демократична България - обединение

5

Димитринка Койчева Кръстева

Член

Има такъв народ

6

Светломир Костадинов Сотиров

Член

БСП за България

7

Айшен Баръшева Мехмедова

Член

Възраждане

ПСИК №   181600039 , с. Сеслав , адрес: СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Венцислав Василев Иванов

Председател

Има такъв народ

2

Наталия Красимирова Недкова

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

3

Христо Кучев Николов

Секретар

Продължаваме промяната

4

Симеон Венелинов Василев

Член

Демократична България - обединение

5

Нели Красимирова Йосифова

Член

ДПС

6

Аляйдин Азизов Реджебов

Член

БСП за България

7

Калина Николаева Георгиева

Член

Възраждане

ПСИК №   181600040 , с.Тертер , адрес: СУ "Христо Ботев", гр. Кубрат

Име, презиме и фамилия

Длъжност в ПСИК

Партия/ коалиция

1

Зорница Стефанова Георгиева

Председател

БСП за България

2

Маргаритка Илиева Енчева

Зам.-председател

ГЕРБ-СДС

3

Цвятко Иванов Кацаров

Секретар

Продължаваме промяната

4

Нина Младенова Тодорова

Член

Демократична България – обединение

5

Ангел Божиков Костов

Член

Има такъв народ

6

Хатидже Муртаза Йени

Член

ДПС

7

Али Хюсеин Сали

Член

Възраждане

2.ИЗДАВА удостоверения на членовете на ПСИК в община Кубрат.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 21.09.2022 в 21:14 часа

Календар

Решения

  • № 191-НС / 03.10.2022

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 190-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 368/02.10.2022 г. от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНА“, касаеща нарушение в изборния ден, постъпила в 15.36 ч.

  • № 189-НС / 02.10.2022

    относно: Жалба с вх. № 372/02.10.2022 г. от ПП „ГЕРБ“, касаеща констатирано нарушение по смисъла на ИК, постъпила в 18:20 ч.

всички решения