Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 188-НС
Разград, 01.04.2023

ОТНОСНО: Публикуване на Списък № 3 на упълномощените представители от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с вх.№ 320/01.04.2023 г.

Постъпил е Списък № 3 на упълномощените представители с вх.№ 320/01.04.2023 г. от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, с имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на 2 (двама) на брой упълномощени представители на партията, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г., ведно с уведомление чрез което се оттеглят пълномощните на 2 (двама) упълномощени представители. След извършена проверка се установи, че са изпълнени изискванията на чл. 124 от ИК и Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК.

 

Съгласно т. 9 от цитираното решение на ЦИК, след извършване на проверка по т. 4, 18 и 19 районната избирателна комисия, приема решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на РИК, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК са дадени в Приложение № 2 към решението.

 

Комисията не установи нередности в представените документи.

 

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК, Решение № 1723-НС/02.03.2023 г. на ЦИК и Списък № 3 с вх.№ 320/01.04.2023 г. от партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, РИК-Разград

 

РЕШИ:

 

 1. ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград списък с 2 (двама) на брой упълномощени представители на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН/ЛН на представителя

Пълномощно

1

Денис Тамер Мехмедали

 

№ 49-207/01.04.2023г.

2

Юлвие Ердинчева Хюсеин

 

№ 49-208/01.04.2023г.

 

 1. ОТТЕГЛЯ пълномощните на следните лица:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя (броят на представителите не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН/ЛН на представителя

Пълномощно

1

Милен Каменов Михайлов

 

№ 49-155/27.03.2023г.

2

Мелвин Бейнур Ахмед

 

№ 49-198/27.03.2023г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Жоро Михайлов Чобанов

Секретар: Юмгюл Мухарем Ахмедова

* Публикувано на 01.04.2023 в 20:59 часа

Календар

Решения

 • № 201-НС / 03.04.2023

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в Осемнадесети многомандатен изборен район - Разградски

 • № 200-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 336/02.04.2023 г. от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител, свързана с нарушение в изборния ден, постъпила в 19.08 ч.

 • № 199-НС / 02.04.2023

  относно: Сигнал с вх. № 335/02.04.2023 г. от Политическа партия „ГЕРБ“, представлявана от Надежда Радославова Димитрова - упълномощен представител, свързана с нарушение в изборния ден, постъпила в 19.08 ч.

всички решения