Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 128-НС
Разград, 02.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 60-НС/10.06.2021г. и Решение № 97-НС/25.06.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК и ПСИК в община Кубрат и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., на СИК № 181600004, № 181600013, № 181600021 и № 181600027, и ПСИК с № 181600033 и № 181600034

Постъпили са предложения за извършване на промени в съставите на СИК и ПСИК в община Кубрат, както следва:

1. с вх. № 181/02.07.2021г. от Коалиция „БСП за България“, чрез Ганка Иванова – упълномощен представител, относно промяна в състава на ПСИК с № 181600034, с. Горичево, община Кубрат за произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 11 юли 2021г, както следва:

- Утвърденият списък с резервни членове от квотата на Коалиция „БСП за България“, да бъде допълнен с лицето Кристиян Христов Ангелов – член, ЕГН ……………….., образование: ……………….., телефон за контакт: ………………..;

- от ПСИК № 181600034, с. Горичево, община Кубрат да бъде освободена назначената на длъжността „член“ – Иванка Георгиева Христова, ЕГН: ……………….., като на нейно място назначава - Кристиян Христов Ангелов – член, ЕГН ………………..; 

2. с вх. № 182/02.07.2021г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, чрез Валентин Василев – упълномощен представител, относно допълване списъка с резервни членове и промени в състави на СИК и ПСИК в община Кубрат, както следва: 

- Утвърденият списък с резервни членове от квотата на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, да бъде допълнен със следните лица:

 • Любен Александров Неделчев, ЕГН: ……………….. , образование: ……………….., специалност: ……………….., телефон за контакт: ………………..;
 • Антония Стефанова Средкова, ЕГН: ………………..      , образование: ……………….., специалност: ……………….., телефон за контакт: ………………..;
 • Маргарита Пенчева Пенчева – Стоянова, ЕГН: ……………….., образование: ……………….. , специалност: ……………….., телефон за контакт:  ………………..
 • Милена Илиева Кацарска, ЕГН: ……………….., образование: ……………….., специалност: ……………….., телефон за контакт: ……………….. 

- от СИК № 181600004, с. Бисерци, община Кубрат да бъде освободена назначената на длъжността „член“ - Савка  Маринова  Шаханова, ЕГН: ……………….., като на нейно място назначава - Любен Александров Неделчев, ЕГН: ……………….. 

- от СИК № 181600013, гр.Кубрат, община Кубрат да бъде освободена назначената на длъжността „член“ -         Недялка Иванова Симеонова, ЕГН: ……………….., като на нейно място назначава - Илиян Стоянов Друмев, ЕГН: ……………….. 

- от СИК № 181600021, с. Равно, община Кубрат да бъде освободен назначения на длъжността „заместник председател“ - Илиян Стоянов Друмев, ЕГН: ……………….., като на негово място назначава - Милена Илиева Кацарска ,ЕГН ……………….. 

- от СИК № 181600027, с. Точилари, община Кубрат да бъде освободен назначения на длъжността „председател“ - Севгюл Раиф Мюмюн, ЕГН: ……………….., като на нейно място назначава - Антония Стефанова  Средкова, ЕГН: ……………….. 

- от ПСИК № 181600033, с. Божурово, община Кубрат да бъде освободен назначения на длъжността „секретар“ - Явуз Халилов Ахмедов, ЕГН: ……………….., като на негово място назначава - Маргарита Пенчева Пенчева - Стоянова, ЕГН: ………………..

 С оглед така направените предложения и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 60-НС/10.06.2021г. и Решение № 97-НС/25.06.2021 г. на РИК-Разград, РИК-Разград

 РЕШИ:

 1. Допълва Списъка на резервни членове на СИК и ПСИК в община Кубрат, съгласно направените предложения, както следва:

Имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Кристиян Христов Ангелов

 

 

 

БСП за България

 

2

Любен Александров Неделчев

 

 

 

 ГЕРБ-СДС

 

3

Антония Стефанова  Средкова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Маргарита Пенчева Пенчева - Стоянова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Милена Илиева Кацарска

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

2. Освобождава следните назначени лица: 

- от СИК № 181600004, с. Бисерци, община Кубрат назначената на длъжността „член“ - Савка  Маринова  Шаханова, ЕГН: ………………..; 

- от СИК № 181600013, гр.Кубрат, община Кубрат назначената на длъжността „член“  -Недялка Иванова Симеонова, ЕГН: ………………..; 

- от СИК № 181600021, с. Равно, община Кубрат назначения на длъжността „заместник председател“ - Илиян Стоянов Друмев, ЕГН: ………………..; 

- от СИК № 181600027, с. Точилари, община Кубрат назначената на длъжността „председател“ - Севгюл Раиф Мюмюн, ЕГН: ………………..; 

 - от ПСИК № 181600033, с. Божурово, община Кубрат назначената на длъжността „секретар“ - Явуз Халилов Ахмедов, ЕГН: ………………..; 

- от ПСИК  № 181600034, с. Горичево, община Кубрат назначената на длъжността „член“ - Иванка Георгиева Христова, ЕГН: ………………...

 

3. Допуска промяна в съставите на СИК и ПСИК в Община Кубрат, съгласно направените предложения, както следва: 

3.1. в СИК № 181600004, с. Бисерци, община Кубрат назначава на длъжността „член“ - Любен Александров Неделчев, ЕГН: ……………….., след което изменение, СИК е в състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Мейхад Махмудова Адилова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Ангел Тодоров Ангелов

 

Зам.-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Михаела Александрова Бучкова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Тодор Петков Трифонов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Любен Александров Неделчев

 

Член

 

 

 ГЕРБ-СДС

 

6

Иван Добрев Радев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Теодор Цветомиров Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Себахатин Алиев Сюлюманов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Росица Христова Русева

 

Член

 

 

ДБО

 

 3.2. в СИК № 181600013, гр.Кубрат, община Кубрат назначава на длъжността „член“ - Илиян Стоянов Друмев, ЕГН: ……………….., след което изменение, СИК е в състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Габриела Пламенова Тодорова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Нина Василева Тодорова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Лиляна Христова Пенчева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Кенан Алиев Сюлейманов

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Димитричка Стоянова Неделчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Силвия Петрова Георгиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Юлиян Димитров Тотев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Илиян Стоянов Друмев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Звезделина Русева Тончева

 

Член

 

 

БСП за България

 

 3.3. в СИК № 181600021, с. Равно, община Кубрат назначава на длъжността „заместник председател“ - Милена Илиева Кацарска, ЕГН ……………….., след което изменение, СИК е в състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Радослав Стефанов Иванов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Милена Илиева Кацарска

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Ивайло Богданов Борисов

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Сениха Шабан Ислямова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Шинаси Ахмедов Ахмедов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Пенка Стоянова Стоянова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Йордан Колев Йорданов

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Гюлшан Салиева Добруджанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Жана Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 3.4. в СИК № 181600027, с. Точилари, община Кубрат назначава на длъжността „председател“ - Антония Стефанова Средкова, ЕГН: ……………….., след което изменение, СИК е в състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Антония Стефанова  Средкова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мария Йорданова Василева

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Зейнеб Кямил Мюрселова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Десислава Стефкова Генова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Хакан Юсеинов Мехмедов

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Емануела Александрова Бучкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Мюжгян Али Халил

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 3.5. в ПСИК № 181600033, с. Божурово, община Кубрат назначава на длъжността „секретар“ - Маргарита Пенчева Пенчева – Стоянова, ЕГН: ……………….., след което изменение, ПСИК е в състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Стоянка Цанева Йовчева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Стефко Йорданов Стефанов

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Маргарита Пенчева Пенчева - Стоянова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Кунка Ангелова Петрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Шакир Зекериев Абилов

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Цветомира Стоилова Стоилова

 

Член

 

 

ДБО

 

 3.6. в ПСИК № 181600034, с. Горичево, община Кубрат назначава на длъжността „член“ - Кристиян Христов  Ангелов – член, ЕГН: ……………….., след което изменение, ПСИК е в състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Димитър Петров Маринов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мария Добрева Стоянова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Иванка Пламенова Климова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Кямил Адилов Фейзулов

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Ерсой Гюрсел Сами

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Кристиян Христов Ангелов

 

Член

 

 

БСП за България

 

4. Издава удостоверения на назначените членове, анулира издадените удостоверения на освободените.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.07.2021 в 04:41 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения