Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 131-НС
Разград, 02.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал от Петя Станчева Стефанова относно установяване на несъвместимост по чл.96, във връзка с чл.66, ал.2 от ИК, заведен под вх. № 180/01.07.2021г. постъпил в 18.18 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград

Постъпил е сигнал Петя Станчева Стефанова, заведен под вх. № 180/01.07.2021 г., в 18:18 ч., в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград, с който моли комисията да се извърши проверка, дали назначените от квотата на ИТН членове в СИК № 182600034 в гр. Разград – Николай Маринов Атанасов и Марин Николаев Атанасов, с наше Решение № 62-НС/10.06.2021 г., отговарят на изискванията на чл. 96 от ИК. В СИК 182600034 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62, с горепосоченото решение от квотата на Партия „Има такъв народ“ са назначени за членове лицата Николай Маринова Атанасов и Марин Николаев Маринов.

Комисията направи служебна проверка, като изиска от Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ в Община Разград информация за горепосочените лица. Установи се, че Марин Николаев Маринов е син на Николай Маринов Атанасов.

В чл. 96 от ИК е регламентирана несъвместимостта на членовете на секционната избирателна комисия, който препраща към ограниченията визирани в чл. 66 от ИК. Съгласно чл. 66, ал. 2, предл. трето от ИК, членовете на районната избирателна комисия не може да бъдат помежду си роднини по права линия.

Предвид констатираното нарушение на ИК, подадения сигнал е основателен, като председателят предложи да се уведоми Партия „Има такъв народ“, чрез упълномощения й представител за несъвместимостта на двамата назначени членове от квотата на политическата формация, както и да се изиска да се представи предложение за промяна в състава на СИК 182600034 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, РИК-Разград

 РЕШИ:

1. Да се уведоми Партия „Има такъв народ“, чрез упълномощения й представител за констатираната несъвместимост на двамата назначени членове от квотата на политическата формация.

2.Изисква да се представи предложение за промяна в състава на СИК 182600034 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62 от Партия „Има такъв народ“.

 Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.07.2021 в 04:45 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения