Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
Разград, 02.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на Жалба от Мирослав Маринов Цанев относно нарушение по чл.183, ал.5 от ИК, заведена под вх. № 184/02.07.2021г. постъпила в 16.16 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград

Постъпила е жалба от Мирослав Маринов Цанев, заведена под вх. № 184/02.07.2021г. в 16.16 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград.

Жалбоподателят уведомява комисията, че на 02.07.2021 г., около 15 часа на мястото където се поставят рекламни материали до сградата на ДФ „Земеделие“ е станал свидетел на късане на предизборни плакати на „Демократична България“ Извършителите са били двама младежи на около 20 г., с лек автомобил Фиат, с рег. № РР 4066 АХ. Моли да бъдат установени извършителите и да им бъдат наложени предвидените в Закона санкции. Информира комисията, че разполага със снимков материал, който е готов да предостави при необходимост.

Във връзка с постъпилата жалба е извършена проверка на място от двама членове на РИК-Разград. При проверката се установи, че до сградата на ДФ „Земеделие“, находяща се на адрес: гр. Разград, бул. „​Априлско въстание“ № 64 е поставено табло, предназначено за поставяне на рекламни материали. От двете страни на таблото, в горната му част е залепен по един плакат на Коалиция „Демократична България – Обединение“, без нарушена цялост, като не се констатира наличие на скъсани предизборни афиши на политическата формация.

Със Заповед № 756 от 08.06.2021 г., кмета на Община Разград е определил местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Разград по време на предизборната кампания за насрочените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители. Съгласно т. 2 „Табла, предназначени за поставяне на рекламни материали в близост до автобусни спирки“, подточка 2.1. „по бул. „Априлско въстание” от Приложение № 1 към горепосочената заповед – Списък на местата за поставяне на агитационни материали на територията на община Разград по време на предизборната кампания за насрочените на 11 юли 2021 г. избори за народни представители е определена спирка „Център” (до сградата на бившия АПК).

В разпоредбата чл. 183, ал. 3, предл. първо от ИК, е регламентирано че агитационните материали се поставят на определени от кмета места, като съгласно ал. 5 се забранява унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

Извършителите на горепосочените действия към настоящия момент са неизвестни. Районната избирателна комисия не е разследващ орган, в компетенциите на които да е вменено извършване на оперативно – издирвателна дейност, по установяване на извършители на противоправни действия. Предвид на което, до установяване на самоличността на извършителите на горепосоченото притивоправното деяние от компетентните органи, е в оперативна невъзможност да предприеме действия, по налагане на административни наказания, съгласно разпоредбите на Изборния кодекс. 

След като комисията обсъди заведената в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград жалба, констатациите от извършената на място проверка от членове на комисията и липсата на установени извършители и обстоятелството, че жалбоподателя разполага със снимков материал, прецени че жалбата следва да бъде оставена без движение, като се изиска от жалбоподателя да представи визирания снимков материал, както и да се уведомят компетентните органи, които след установяване на самоличността на извършителите, своевременно да сезират РИК - Разград, за предприемане на действия, съгласно вменените й компетенции.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, РИК-Разград

 Р Е Ш И:

1. ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалба заведена в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК - Разград, под вх. № 184/02.07.2021г. в 16.16 ч., подадена от Мирослав Маринов Цанев, поради липсата на установени извършители.

2. Да се изиска от Мирослав Маринов Цанев да представи визирания в жалбата снимков материал.

3.Да се уведомят компетентните органи, които след установяване на самоличността на извършителите, своевременно да сезират РИК – Разград, за предприемане на действия, съгласно вменените й компетенции.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 03.07.2021 в 04:46 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения