Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 134-НС
Разград, 06.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 62-НС/10.06.2021г., на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове на СИК с №№ 182600006, 182600007, 182600008, 182600009, 182600042, 182600053, 182600061 и 182600068, в община Разград

Със свое Решение № 62-НС/10.06.2021 г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК в община Разград и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. в община Разград.

При РИК-Разград са постъпили предложения за допълнение на утвърдения списък с резервни членове и изменения в съставите на СИК в община Разград, както следва:

 1. С вх. № 197/05.07.2021 г. от общинския председател на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ - Али Назмиев за промяна в състава на СИК № 182600061 в община Разград, състояща се в следното:

1.1. Освобождава като „член“ на СИК № 182600061, гр. Разград  – Ренгинар Ибрахим Ахмедова, ЕГН: ……., образование: ……., специалност: ……., телефон за контакт: ……., като на нейно място на длъжността „член“ назначава – Февзие Ерсин Мехмед, ЕГН: ……., образование: ……., специалност: ……., телефон за контакт: …….;

 1. С вх. № № 201/05.07.2021г. и 219/06.07.2021г. от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК и допълване списъка на резервните членове в община Разград, състояща се в следното:

2.1. Списъкът с резервни членове да бъде допълнен с посочените лица: Назифе Сухатова Хасанова, с ЕГН: ……., тел. за контакти: …….; Садифе Мехмед Джеватова, с ЕГН: ……., тел. за контакт: …….; Иваничка Георгиева Върбанова, с ЕГН: ……., тел. за контакт: …….;  Даниела Георгиева Илиевска, с ЕГН: ……., тел. за контакт: …….; Любен Ганев Филипов, с ЕГН: ……., тел. за контакт: ……..

2.2. Освобождава като „секретар“ на СИК № 182600006, с. Дянково  – Селиме Урфанова Салиева, ЕГН: ……., като на нейно място назначава – Любен Ганев Филипов, с ЕГН: ……., тел. за контакт: …….;

2.3. Освобождава като „член“ на СИК № 182600007, с. Дянково  – Мина Атанасова Маджарова, ЕГН: ……., като на нейно място назначава – Назифе Сухатова Хасанова, с ЕГН ……., тел. за контакти: …….;

2.4. Освобождава като „председател“ на СИК № 182600008, с. Дянково – Красимир Пенев Коцев, ЕГН: ……., като на негово място назначава Росица Райкова Недева ЕГН: …….;

2.5. Освобождава като „член“ на СИК № 182600009, с. Киченица – Ахмед Рашидов Ахмедов, ЕГН: ……., като на негово място назначава Садифе Мехмед Джеватова, с ЕГН: ……., тел. за контакт: …….;

2.6. Освобождава като „член“ на СИК № 182600042, гр. Разград  – Росица Райкова Недева ЕГН: ……., като на нейно място назначава Даниела Георгиева Илиевска, с ЕГН: ……., тел. за контакт: …….;

2.7. Освобождава като „член“ на СИК № 182600053, гр. Разград  – Ана Илиева Захаринова - Станчева ЕГН: ……., като на нейно място назначава Мина Атанасова Маджарова, ЕГН: …….;

2.8. Освобождава като „член“ на СИК № 182600068, гр. Разград  – Надежда Пеева Донева ЕГН: ……., като на нейно място назначава Иваничка Георгиева Върбанова, с ЕГН: ……., тел. за контакт: ……..

 1. С вх. № 205/06.07.2021 г. от упълномощен представител на Коалиция „БСП за България“ – Петя Стефанова за промяна в състава на СИК № 182600004, с. Гецово, община Разград, състояща се в следното:

3.1 Освобождава като „член“ на СИК № 182600004, с. Гецово  – Петя Василева Пенева, като на нейно място на длъжността „член“ назначава – Кремена Радославова Неделчева, ЕГН: ……., образование: ......., специалност: ......., телефон за контакт: …….;

С оглед така направеното предложение и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 62-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, РИК – Разград

            РЕШИ:

 1. Допълване Списъка на резервни членове на СИК в община Разград, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Назифе Сухатова Хасанова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Садифе Мехмед Джеватова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Иваничка Георгиева Върбанова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Даниела Георгиева Илиевска

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Любен Ганев Филипов

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 1. Допуска промяна в съставите на СИК в община Разград, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

2.1 От СИК №182600004, с. Гецово, освобождава – Петя Василева Пенева, назначена за „член“, като на нейно място назначава – Кремена Радославова Неделчева, ЕГН: ……., образование: ……., специалност: ……., телефон за контакт: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Диана Илиева Минкова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Росица Господинова Белчева

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Васил Иванов Василев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Светла Петрова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Кремена Радославова Неделчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Хюсеин Рагуб Хюсеин

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Георги Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Галина Минева Атанасова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Валентин Цветанов Стойнов

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.2 От СИК №182600006, с. Гецово, освобождава Селиме Урфанова Салиева, назначена за „секретар“, като на нейно място назначава – Любен Ганев Филипов, с ЕГН: ……., тел. за контакт: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Сидика Менду Махмудова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Кремена Красенова Иванова

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Любен Ганев Филипов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Светослав Веселинов Кьосев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Радка Василева Пенчева

 

Член

 

 

 БСП за България

 

6

Милен Тодоров Добрев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Назифе Мердинова Якубова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Георги Ангелов Ангелов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Георги Емилов Енчев

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.3 От СИК №182600007, с. Дянково, освобождава – Мина Атанасова Маджарова, ЕГН: ……. назначена за „член“, като на нейно място назначава – Назифе Сухатова Хасанова, ЕГН: ……., образование: ……., специалност: ……., телефон за контакт: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Светослав Гутев Митев

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Айше Сали Керим-Мехмед

 

Зам. председател

 

 

ДПС

 

3

Иван Йорданов Боев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Назифе Сухатова Хасанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Сюзан Джелилова Илиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Есра Салиева Мехмед

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Елис Давудова Ибрахимова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Айхан Зихни Хасан

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Сюзан Сезгинова Бейямиева

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.4 От СИК №182600008, с. Дянково, освобождава – Красимир Пенев Коцев, ЕГН: ……. назначен за „председател“, като на негово място назначава – Росица Райкова Недева, ЕГН: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Росица Райкова Недева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Филип Михайлов Иванов

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Мюхтебер Неджатиева Османова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Сезен Исмет Мехмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Милица Емилова Георгиева

 

Член

 

 

 БСП за България

 

6

Вилдан Ридванова Али

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Ангел Ламбев Вачев

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Ангел Иванов Иванов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Неджля Алиева Хабилова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

2.5 От СИК №182600009, с. Киченица, освобождава – Ахмед Рашидов Ахмедов, ЕГН: ……. назначен за „член“, като на негово място назначава – Садифе Мехмед Джеватова, ЕГН: ……., образование: ……., телефон за контакт: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Мехмед Лютфиев Мехмедов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Миглена Стоянова Цвяткова

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Нехрун Зевжетов Хюсеинов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Тансу Юзджанова Джеватова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Ерол Ахмед Тусчу

 

Член

 

 

 БСП за България

 

6

Октай Хожгюн Наджи

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Йордан Найденов Йорданов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Садифе Мехмед Джеватова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Стоян Георгиев Димитров

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.6 От СИК №182600042, гр. Разград, освобождава – Росица Райкова Недева, ЕГН: ……. назначена за „член“, като на нейно място назначава – Даниела Георгиева Илиевска, ЕГН: ……., образование: ……., специалност: ……., телефон за контакт: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Недялка Николаева Николаева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Цветанка Богословова Маринова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Стоянка Ангелова Николова

 

Секретар

 

 

 БСП за България

 

4

Иван Тодоров Иванов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Азел Ибраим Абдураим

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Даниела Георгиева Бъчварова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Даниела Георгиева Илиевска

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Виктория Ивайлова Симеонова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Стефка Жечева Дончева

 

Член

 

 

ДБО

 

 

2.7 От СИК №182600053, гр. Разград, освобождава – Ана Илиева Захаринова - Станчева, ЕГН: ……. назначена за „член“, като на нейно място назначава – Мина Атанасова Маджарова, ЕГН: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Татяна Господинова Москова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Пролетеса Иванова Дончева

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Небенур Реджеб Хасан

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Мина Атанасова Маджарова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Кристиян Галинов Тиханов

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Тодор Йорданов Алексиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Диана Здравкова Станчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Петър Колев Петров

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Милен Петров Арабаджиев

 

Член

 

 

ДБО

 

 

2.8  От СИК №182600061, гр. Разград, освобождава – Ренгинар Ибрахим Ахмедова, ЕГН: ……., образование: ……., специалност: ……., телефон за контакт: ……., назначена за „член“, като на нейно място назначава – Февзие Ерсин Мехмед, ЕГН: ……., образование: ……., специалност: ……., телефон за контакт: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Даниела Стефанова Дочева

 

Председател

 

 

 БСП за България

 

2

Джемиле Бейханова Исмаил

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Таня Асенова Манолова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Светлана Коцева Коцева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Николай Евгениев Ненов

 

Член

 

 

 БСП за България

 

6

Февзие Ерсин Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Петко Хараламбиев Хараланов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Петя Стоянова Радева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Христо Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ДБО

 

 

2.9 От СИК №182600068, гр. Разград, освобождава – Надежда Пеева  Донева, ЕГН: ……. назначена за „член“, като на нейно място назначава – Иваничка Георгиева Върбанова, с ЕГН: ……., тел. за контакт: ……., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Маргарита Пенева Белчева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Павел Симеонов Изворов

 

Зам. председател

 

 

ИСМВ

 

3

Нермин Хайрединова Феимова

 

Секретар

 

 

 БСП за България

 

4

Иваничка Георгиева Върбанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Невбер Ахмедова Мустафова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Илияна Тодорова Генова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Хюсню Ахмед Хюсеин

 

Член

 

 

ДБО

 

 

 1. Издава удостоверения на новоназначените членове, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

Решението може да се обжалва в 3-дневен срок  от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 07.07.2021 в 00:47 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения