Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 140-НС
Разград, 06.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал от Георги Стоянов, относно установяване на несъвместимост, заведен под вх. № 211/06.07.2021г. постъпил в 12.03 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград

Постъпил е сигнал от Георги Стоянов, относно установяване на несъвместимост, заведен под вх. № 211/06.07.2021г. в 12.03 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград. В сигнала е посочено лицето Мерал Илхан Караалиева – общински съветник в Общински съвет – Цар Калоян, която е назначена и за член на СИК в община Цар Калоян.

Комисията направи служебна проверка, която установи че Мерал Илхан Караалиева е назначена на длъжността „член“ в СИК № 183600002, с. Езерче, Читалище, ул. „В. Левски“ № 4, с Решение № 63-НС/10.06.2021г. С Решение № 75-МИ/28.10.2019 г., ОИК – Цар Калоян е обявила имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, като в т. ІV, под пореден № 9 е посочена Мерал Илхан Караалиева от Движение за права и свободи – ДПС.

В чл. 96 от ИК е регламентирана несъвместимостта на членовете на секционната избирателна комисия, който препраща към ограниченията визирани в чл. 66 от ИК. Съгласно чл. чл. 66, ал. 1, т. 2, предл. второ от ИК, член на секционна избирателна комисия не може да бъде лице на изборна длъжност в местен орган. В чл. 18, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, законодателят е регламентирал, че Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона, като в ал. 2 от същата разпоредба е посочено, че общинският съвет се състои от избраните общински съветници.

Предвид констатираното нарушение на ИК, подадения сигнал е основателен, като председателят предложи да се уведоми ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, чрез упълномощения й представител за несъвместимостта на назначения член от квотата на политическата формация, както и да се изиска да се представи предложение за промяна в състава на СИК 183600002, с. Езерче,  Читалище, ул. В. „Левски“ № 4.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, РИК-Разград

РЕШИ:

 1. Да се уведоми ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“, чрез упълномощения представител за констатираната несъвместимост на назначения член от квотата на политическата формация.
 2. Изисква да се представи предложение за промяна в състава на СИК № 183600002, с. Езерче, Читалище, ул. В. „Левски“ № 4 от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 07.07.2021 в 01:03 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения