Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 141-НС
Разград, 06.07.2021

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 129-НС/02.07.2021 г. на РИК – Разград, относно изменение и допълнение на Решение № 62-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове и СИК с № 182600006, № 182600007, № 182600017, № 182600033, № 182600036, № 182600037, № 182600038, № 182600041, № 182600046, № 182600047, № 182600048, № 182600050, № 182600052 и № 182600056

Въз основа на извършена служебна проверка на Решение № 129-НС/02.07.2021 г. на РИК – Разград, относно изменение и допълнение на Решение № 62-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове и СИК с № 182600006, № 182600007, № 182600017, № 182600033, № 182600036, № 182600037, № 182600038, № 182600041, № 182600046, № 182600047, № 182600048, № 182600050, № 182600052 и № 182600056 е установена допусната техническа грешка, състояща се в погрешно изписване на трите имена, ЕГН, образование, специалност и тел. номер на член от СИК № 182600056, гр. Разград.

С Решение № 66-НС/16.06.2021 г., РИК – Разград е освободила от СИК № 182600056, гр. Разград, назначената на длъжността „член“ – Павлина Великова Петрова, ЕГН ……., като на нейно място е назначила – Герасим Тодоров Стоянов, ЕГН ……..

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, РИК-Разград

РЕШИ:

            ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 129-НС/02.07.2021 г. на РИК – Разград, като в т. 3.14, пореден № 7 в таблицата, вместо „трите имена – Павлина Великова Петрова; ЕГН: …….; образование – …….; специалност – …….; тел. за контакт: …….“ да се чете „трите имена – Герасим Тодоров Стоянов; ЕГН: …….; образование – …….; специалност – …….; тел. за контакт: …….“.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 07.07.2021 в 01:03 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения