Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 142-НС
Разград, 06.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., заявени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Председателят докладва постъпило заявление, заведено под вх. № 1-1 от 06.07.2021 г. в 10:25 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на общо 20 (двадесет) броя застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Представени са 20 (двадесет) броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Комисията не установи нередности в представените документи.

Съгласно т.8 от Решение 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

Предвид гореизложеното, председателят предложи, комисията да вземе решение, с което да регистрира застъпниците на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., заявени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

Съгласно т.8 от Решение 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение 165-НС/31.05.2021  г. на ЦИК, РИК – Разград

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Джемиле Джелил Исуфова

 

2

Фатме Мехмедова Чолакова

 

3

Невин Мехмедова Хюсеин

 

4

Неждие Неждиева Салиева

 

5

Макбуле Мехмедова Хюсеинова

 

6

Гюлтен Кязимова Мустафова

 

7

Муса Мустафа Ибрахим

 

8

Афизе Ахмедова Мустафова

 

9

Фатме Джемалова Сиракова

 

10

Ерхан Шерифов Мехмедов

 

11

Мустафа Асанов Хойров

 

12

Салих Мустафов Дживгов

 

13

Зихни Иса Муса

 

14

Дерия Тамер Дурльова

 

15

Танер Хюсеинов Еюбов

 

16

Севджет Ахмедов Мустафов

 

17

Мевлидие Назиф Хасан

 

18

Алекс Къдринов Качаков

 

19

Джансу Джелял Съдкъ

 

20

Айше Ахмедова Мехмедова

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 07.07.2021 в 01:05 часа

Свързани решения:

151-НС/07.07.2021

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения