Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 145-НС
Разград, 07.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 62-НС/10.06.2021г., на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове и промяна в състава на СИК с №182600003, №182600004, №182600022, №182600034, №182600037 и №182600055 в община Разград

Със свое Решение № 62-НС/10.06.2021 г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК в община Разград и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. в община Разград.

При РИК-Разград са постъпили предложения за допълнение на утвърдения списък с резервни членове и изменения в съставите на СИК в община Разград, както следва:

 1. С вх. № 227/07.07.2021 г. чрез Симеон Изворов - пълномощник на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промени в съставите на СИК № 182600022 и №182600034 в община Разград, състоящи се в следното:

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600022, с. Стражец  – Павлин Александров Станчев, ЕГН: ……….,  телефон за контакт: ……….,  като на негово място на длъжността „член“ назначава – Мергюл Кязимова Салиева, ЕГН: ………., телефон за контакт: ……….;

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600034, гр. Разград  – Мирослав Атанасов Киранов,  ЕГН: ……….,  телефон за контакт: ………., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Сибял Ахмедова Мустафова, ЕГН: ………., телефон за контакт: ……….;

 1. С вх. № 233/07.07.2021г.. и с вх. № 239/07.07.2021 г. от упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промени в съставите на СИК №182600003, №182600004, № 182600034, №182600037 и № 182600055 и допълване списъка на резервните членове в община Разград, състояща се в следното:

- Допълва списъка с резервни членове с посочените лица: Красимир Кръстев Николов, с ЕГН ………., образование ………., тел. за контакти: ……….; и Никола Георгиев Георгиев, с ЕГН: ………., образование ………., тел. за контакт: ………..

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600003, с. Гецово – Димитър Цонев Димитров с ЕГН ………., тел. за контакти: ………. и на негово място назначава – Галина Минева Атанасова с ЕГН ………., тел. за контакти: ……….;

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600004, с. Гецово – Галина Минева Атанасова с ЕГН ………., тел. за контакт: ………. и на нейно място назначава – Димитър Цонев Димитров с ЕГН ………., тел. за контакт: ……….;

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600034, гр. Разград – Николай Маринов Атанасов с ЕГН ………., тел. за контакт: ………. и на негово място назначава –  Веселин Рачев Йорданов с ЕГН ………., образование: ………., специалност: ………., тел. за контакт: ……….;

- Освобождава като „секретар“ на СИК № 182600037, гр. Разград – Стефка Росенова Георгиева, ЕГН: ………., като на нейно място назначава – Никола Георгиев Георгиев, с ЕГН: ………., образование: ………., тел. за контакт: ……….;

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600037, гр. Разград – Веселин Рачев Йорданов с ЕГН ………. и тел. за контакт: ………. и на негово място назначава –  Николай Маринов Атанасов с ЕГН ………., тел. за контакт: ……….;

- Освобождава като „председател“ на СИК № 182600055, гр. Разград – Преслава Петева Минчева, ЕГН: ………., като на нейно място назначава – Красимир Кръстев Николов, с ЕГН ………., образование: ………., тел. за контакти: ……….;

 1. С вх.№ 235/07.07.2021г. от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за промяна в състава на СИК с № 182600004, с. Гецово, състояща се в следното:

- Допълва списъка с резервни членове с посоченото лице: Фирдес Шюкрю Ефраим с ЕГН: ………., образование ………., тел. за контакт: ……….;

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600004, с. Гецово – Хюсеин Рагуб Хюсеин, ЕГН: ………., като на негово място на длъжността „член“ назначава – Фирдес Шюкрю Ефраим с ЕГН: ………., образование: ………., специалност: ………., тел. за контакт: ………..

С оглед така направеното предложение и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 62-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, РИК – Разград

            РЕШИ:

 1. Допълва Списъка на резервни членове на СИК в община Разград, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Красимир Кръстев Николов

 

 

 

ИТН

 

2

Никола Георгиев Георгиев

 

 

 

ИТН

 

3

Фирдес Шюкрю Ефраим

 

 

 

ДПС

 

 

 1. Допуска промени в съставите на СИК в община Разград, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

2.1. От СИК № 182600003, с. Гецово: освобождава – Димитър Цонев Димитров с ЕГН ………., тел. за контакти: ………. и на негово място на длъжността „член“ назначава – Галина Минева Атанасова с ЕГН ………., тел. за контакти: ………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Милена Цонева Станева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Десислава Миленова Мирчева-Димитрова

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Красимира Тодорова Христова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Станислава Коцева Димитрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Беатриса Любчева Петкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Гюлвер Мехмедова Юмер

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Илка Ангелова Георгиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Галина Минева Атанасова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Мариета Руменова Харизанова

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.2. От СИК № 182600004, с. Гецово: освобождава – Галина Минева Атанасова с ЕГН ………., тел. за контакт: ………. и на нейно място на длъжността „член“ назначава – Димитър Цонев Димитров с ЕГН ………., тел. за контакт: ……….; освобождава – Хюсеин Рагуб Хюсеин, ЕГН: ………. и на негово място на длъжността „член“ назначава – Фирдес Шюкрю Ефраим с ЕГН: ………., образование: ………., специалност: ………., тел. за контакт: ………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Диана Илиева Минкова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Росица Господинова Белчева

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Васил Иванов Василев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Светла Петрова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Кремена Радославова Неделчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Фирдес Шюкрю Ефраим

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Георги Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Димитър Цонев Димитров

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Валентин Цветанов Стойнов

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.3. От СИК № 182600022, с. Стражец: освобождава  – Павлин Александров Станчев, ЕГН: ………., телефон за контакт: ………. и на негово място на длъжността „член“ назначава – Мергюл Кязимова Салиева, ЕГН: ………., телефон за контакт: ………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Гьокчен Алиева Ахмедова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Дилбер Адем Исмаил

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Северина Цвяткова Цанева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Айгюл Мехмедова Ахмедова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Тодор Цонев Тодоров

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Самуил Данаилов Цонев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Мергюл Кязимова Салиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Димо Теодоров Димов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Рая Самуилова Цонева

 

Член

   

ИТН

 

 

2.4. От СИК № 182600034, гр. Разград: освобождава – Мирослав Атанасов Киранов с ЕГН: ………., телефон за контакт: ………. и на негово място на длъжността „член“ назначава – Сибял Ахмедова Мустафова, ЕГН: ………., телефон за контакт: ……….; освобождава – Николай Маринов Атанасов с ЕГН ………., тел. за контакт: ………. и на негово място на длъжността „член“ назначава –  Веселин Рачев Йорданов с ЕГН ………., образование: ………., специалност: ………., тел. за контакт: ………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Петя Николова Иванчева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Пламенка Димитрова Тодорова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Кунка Великова Николова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Светлана Андреева Йоргова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Юркие Мустафа Мустафа

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Сибял Ахмедова Мустафова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Стоянка Станчева Пантева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Веселин Рачев Йорданов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Марин Николаев Маринов

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.5. От СИК № 182600037, гр. Разград: освобождава – Стефка Росенова Георгиева с ЕГН: ………. и на нейно място на длъжността „секретар“ назначава – Никола Георгиев Георгиев, с ЕГН: ………., образование ………., тел. за контакт: ……….; освобождава – Веселин Рачев Йорданов с ЕГН ………. и тел. за контакт: ………. и на негово място назначава на длъжността „член“–  Николай Маринов Атанасов с ЕГН ………., тел. за контакт: ………., след което изменение, СИК е в следния състав:

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Полина Петкова Данаилова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Васил Денев Денев

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Никола Георгиев Георгиев

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Катинка Петрова Пенева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Юлия Неделчева Дюлгерова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Вилдан Салим Селим

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Магдалена Михайлова Огнянова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Никола Петров Игнатов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Николай Маринов Атанасов

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.6. От СИК № 182600055, гр. Разград: освобождава – Преслава Петева Минчева с ЕГН: ………. и на нейно място на длъжността „председател“ назначава – Красимир Кръстев Николов, с ЕГН ………., образование: ………., тел. за контакти: ………., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Красимир Кръстев Николов

 

Председател

   

ИТН

 

2

Велислава Николаева Бобева

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Мария Лазарова Петрова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Марина Цветанова Николова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Пламена Лазарова Панова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Шейда Али Дервиш

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Дянка Станкова Георгиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Красимир Страхилов Коев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Мариета Станимирова Недялкова

 

Член

 

 

ДБО

 

 

 1. Издава удостоверения на новоназначените членове, анулира издадените удостоверения на освободените.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 08.07.2021 в 05:45 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения