Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 172-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., заявени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Председателят докладва постъпило заявление, заведено под вх. № 1-4/09.07.2021 г. в 13:50 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на общо 36 (тридесет и шест) броя застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Представени са 36 (тридесет и шест) броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Комисията не установи нередности в представените документи.

Съгласно т.8 от Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение № 165-НС/31.05.2021  г. на ЦИК, РИК – Разград

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

ТУРХАН САФЕТ АХМЕД

 

2

СИНАН ФИЛКОВ ГЕОРГИЕВ

 

3

ЗАФЕР НЕХАТ СЮЛЕЙМАН

 

4

АЙСЕЛ ЮМЕРОВА АЛИЕВА

 

5

ИЛХАН ХАМИЛ ХАККЪ

 

6

СЕДАТ ВЕДАТ САЛИ

 

7

ГЮЛВЕР МЕХМЕД АЛИ

 

8

АДИЛ НУРИДИН КЕМАЛ

 

9

САБИХА ФЕТТОВА АДЕМ

 

10

ТУРХАН ИСМАИЛ ИБРЯМ

 

11

АЙНУР ИСМЕТ ДИЛЯВЕР

 

12

АЙТЕН КЯМИЛ МУСТАФА

 

13

ГАФУР МЕХМЕД ГАФУР

 

14

НИЯЗИ ХАСАН МУСТАФА

 

15

РУЖДИ ШАБАН ШЕФКЕТ

 

16

ОКТАЙ ЮНАЛ АХМЕД

 

17

АХМЕД ДЖЕВАТ ШЕРИФ

 

18

МУСТАФА СЕЛИМАН МУСТАФА

 

19

ГЮНЕЛ АДЕМ МЮСРЕФ

 

20

ФИКРЕТ ФИКРЕТ ХАМИД

 

22

АРИФ ЗИКРИ ИБРЯМ

 

23

ВАЙДЕ ХАСАН ХАСАН

 

24

ТАНЕР САЛИ ЗАКИР

 

25

ШЕНГЮЛ ИБРАХИМ ЮСУФ

 

26

АДРИЯН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

 

27

ЮКСЕЛ ХАМДИ ИСМАИЛ

 

28

НЕДЖМИ ИБРЯМ САБРИ

 

29

КЕРИМ САБИТ АХМЕД

 

30

ГЮНЕР МЮМЮН АКИФ

 

31

ЕСЕНГЮЛ РАСИМ ХАСАН

 

32

АЙДЖАН АХМЕД АПТИ

 

33

АЙШЕ АХМЕД КАДИРОВА

 

34

ФАХРИДИН СЕБАЙДИН ШАИБ

 

35

ЕРКАН ХАЙРЕДИН АДЕМ

 

36

РИДВАН РАМАДАН АЗИЗ

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 02:56 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения