Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 173-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., заявени от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Председателят докладва постъпило заявление, заведено под вх. № 1-5/09.07.2021 г. в 14:00 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за регистрация на общо 68 (шестдесет и осем) броя застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Представени са 68 (шестдесет и осем) броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Комисията не установи нередности в представените документи.

Съгласно т.8 от Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение № 165-НС/31.05.2021  г. на ЦИК, РИК – Разград

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН

1

Салих Мехмедов Мусов

 

2

Мустафа Ерхан Хълми

 

3

Джелилджем Заферов Джелилов

 

4

Сунай Али Мехмед

 

5

Ерен Тунайев Зюхтиев

 

6

Алие Сабриева Ахмедова

 

7

Ведат Мехмедов Сабриев

 

8

Несрин Ремзиев Рушудов

 

9

Мустафа Зейнулов Тефиков

 

10

Хайри Мустафа Сюлейман

 

11

Фахредин Салиев Мехмедов

 

12

Айше Фикретова Марем

 

13

Турчел Турхан Назиф

 

14

Румен Иванов Маринов

 

15

Шенис Джеваби Дуйгун

 

16

Танер Салим Сали

 

17

Светослав Маринов Крумов

 

18

Орхан Хюсеинов Хамдиев

 

19

Бедиха Шефкед Ахмед

 

20

Айше Юзджанова Раимова

 

21

Емине Ахмед Мандаджи

 

22

Тугай Сезгин Хюсеин

 

23

Хюсеин Реджебов Фаиков

 

24

Затие Кабил Садулова

 

25

Мустафа Мустафов Бозаджиев

 

26

Мюзеям Османова Бозаджиева

 

27

Ремзие Исмаил Акиф

 

28

Ахмед Ибрахим Ахмед

 

29

Динчер Османов Къров

 

30

Лятифе Абтулова Рафиева

 

31

Фатме Исмет Исмаил

 

32

Цонка Йорданова Желева

 

33

Лора Борисова Александрова

 

34

Ерол Сюлюманов Чолаков

 

35

Айшегюл Хасанова Салиева

 

36

Севинч Кадир Молла-Мехмед

 

37

Мария Цветкова Димитрова

 

38

Николинка Тодорова Джебарова

 

39

Аптула Фикрет Мехмед

 

40

Мелиха Хасанова Шакирова

 

41

Равие Сабри Риза

 

42

Нели Силянова Михайлова

 

43

Севда Алиева Сеидова

 

44

Юксел Фаик Гьоч

 

45

Емилия Симеонова Чавдарова

 

46

Назифе Мехмедова Мустафова

 

47

Шенгюл Реджеб Рашид

 

48

Есин Севджан Рахидин

 

49

Хатидже Ибрахим Рашид

 

50

Хатидже Съдкъ Гьоч

 

51

Фикрие Бекир Юнуз

 

52

Фетие Осман Къндър

 

53

Сабри Шукри Рашид

 

54

Гюлюмсер Невзатова Осман

 

55

Гьоксел Мехмед Мустафа

 

56

Хайредин Мехмедов Хамдиев

 

57

Ахмед Нуралов Пехливанов

 

58

Джеваби Адем Карахасан

 

59

Гюнер Салим Сали

 

60

Сейдегюл Сали Хаккъева

 

61

Биляна Николаева Асенова

 

62

Али Нурулов Назмиев

 

63

Метин Зекерие Мутиш

 

64

Неждет Кязим Сали

 

65

Ахмед Мехмед Кара

 

66

Сезер Елвисов Мустафов

 

67

Мехмед Махмудов Юмеров

 

68

Джунеит Ружди Сали

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници на кандидатите в кандидатската листа на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 02:59 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения