Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 174-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., заявени от Коалиция „ГЕРБ-СДС“

Председателят докладва постъпило заявление, заведено под вх. № 2/09.07.2021 г. в 14:30 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за регистрация на общо 20 (двадесет) броя застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Представени са 20 (двадесет) броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Комисията не установи нередности в представените документи.

Съгласно т.8 от Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение № 165-НС/31.05.2021  г. на ЦИК, РИК – Разград

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

МЕХМЕД ИСМАИЛОВ САЛИЕВ

 

2

МЕТИЕ АВИША САЛИХ

 

3

НАБИЕ МЕХМЕДОВА КОНАРОВА

 

4

ШЕНАЙ ДИНЧЕР БЕЙРАМ

 

5

ШЕНОЛ ХИЛМИ НАЗИФ

 

6

ИЗЕТ ИЛХАН ИЗЕТ

 

7

НИЯЗИ МЕХМЕДОВ НИЯЗИЕВ

 

8

МУСТАФА САЛИХ ДУРАЛИ

 

9

МУСА АЛИЕВ КАДЪНЧЕВ

 

10

МИНА ОРЛИНОВА ЛИМАНОВА

 

11

ВЛАДИМИР БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

 

12

САДУЛА СЮЛЕЙМАН САДУЛОВ

 

13

МЮМЮН ДИНЧЕР БЕЙРАМ

 

14

РИЗА ФИКРЕТОВ РИЗАЕВ

 

15

ГЮНАЙ МЕХМЕДОВ АХМЕДОВ

 

16

МУСТАФА МУСТАФОВ ДЖАМБАЗОВ

 

17

ИСМЕТ БИЛЯЛОВ ЦРЪНГАЛОВ

 

18

МЕХМЕД МУСТАФОВ КАПУСТРЕВ

 

19

АХМЕД МЕХМЕДОВ УЗУНОВ

 

20

САБРИ ФАИК СУЛЕЙМАН

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ .

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 03:03 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения