Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 175-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., заявени от Коалиция „ГЕРБ-СДС“

Председателят докладва постъпило заявление, заведено под вх. № 2-1/09.07.2021 г. в 15:20 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за регистрация на общо 72 (седемдесет и два) броя застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Представени са 72 (седемдесет и два) броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Комисията не установи нередности в представените документи.

Съгласно т.8 от Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение № 165-НС/31.05.2021  г. на ЦИК, РИК – Разград

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

ХАЛИМЕ МЕХМЕД ОСМАН

 

2

ЮРТЕЛ  ХАСАН САЛИ

 

3

ДЖЕМИЛ АХМЕД ИСМАИЛ

 

4

АЙЛЯ СЕВДИЕВА  СЕИДОВА

 

5

ГЕОРГИ  ХРИСТОВ  ПЕНЕВ

 

6

ИВАН ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИКОВ

 

7

АТИДЖЕ  НУРАЙ НУРУЛА

 

8

БЕРКАНД ДУРХАН ХАСАН

 

9

АЙДЪН СЕИДАХМЕД АЛИОСМАН

 

10

КРАСИМИР РУМЕНОВ ДИМИТРОВ

 

11

ЙОРДАН ИВАНОВ ШАХАНОВ

 

12

РАДКА КЛИМЕНТОВА ИВАНОВА

 

13

КЕНАН РАСИМОВ МУСТАФОВ

 

14

ЯВУЗ ХАЛИЛОВ АХМЕДОВ

 

15

ИМРЕН МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА

 

16

ЕМИЛ ПЕТРОВ ХРИСТОВ

 

17

НИКОЛАЙ ПЕЕВ НИКОЛОВ

 

18

АЛИОСМАН АХМЕД ОСМАН

 

19

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

 

20

ХАТИДЖЕ МЕХМЕД КАРАИСМАИЛ

 

21

МИЛКА МИНЧЕВА ЕНЧЕВА

 

22

ЕЛЧИНАР ЮМЕРОВА АХМЕДОВА

 

23

ЕЛВИС ХАЛИЛОВА ЯШАРОВА

 

24

ВЕНЦЕСЛАВ ТОДОРОВ КЪНЧЕВ

 

25

РУМЯНА ЙОРДАНОВА ЕНЧЕВА

 

26

ХАТИДЖЕ АКИФОВА АХМЕДОВА

 

27

ХАБИБЕ ЕЛИМАНОВА ХАСАН

 

28

БЕЙНУР ХАМЗОВ АХМЕДОВ

 

29

САМЕТ ИСМАИЛ ФЕРАД

 

30

ХЮСЕИН ХАСАН ХАЛИЛ

 

31

ЗЮХАЛ АЛИЕВА КЕНАРОВА

 

32

АТИКЕ ЕРОЛ ИСМАИЛОВА

 

33

НЕРИМАН ФИКРЕТ ХАЛИЛОВА

 

34

ОРХАН РУЖДИ БЕДИХАНОВ

 

35

НЕВИН СЕЛИМАНОВА МУСТАФОВА

 

36

НИНА БЛАГОВЕСТОВА ЦОНЕВА

 

37

ПЕТКО ПАВЛИНОВ ПЕТКОВ

 

38

ЦВЕТАЛИН КОЦЕВ ЦОНЕВ

 

39

ЗАКИР НЕХРУНОВ ЗЕВЖЕТОВ

 

40

СЕВГИН БЕЙНУР РАМАДАН

 

41

ЙОЗДЖАН СЕВДЖАН АХМЕД

 

42

АБИЛ МЕТИН НЕДЖИБ

 

43

РЕМЗИЕ НАЗИФ ХАЛИЛ

 

44

ГЮЛБЕЯЗ  ХАСАН КЯМИЛ

 

45

ЕРКИН НИЯЗИ АХМЕД

 

46

СЕВИНЧ МЕХМЕД АДИЛ

 

47

БЕРКАЙ СЕЗГИН ХАЛИЛ

 

48

ЕНИС ТУНДЖЕР АЛИ

 

49

СИБЕЛ НЕРМИН ДЖЕЛИЛ

 

50

ИДРИЗ МЕРИХАН АЛИ

 

51

ЕРГИН АДЕМ АХМЕД

 

52

АЙШЕ ТАХИР ОСМАН

 

53

МИРЯМ МУСТАФА АХМЕД

 

54

ГЮЛЕРДЖАН САБРИ АДЕМ

 

55

МУСТАФА ГЮРСЕЛ МУСТАФА

 

56

НЕДЖАТИН КЯМИЛ ДЖЕМАИЛ

 

57

БОНЧО ТОДОРОВ БОНЧЕВ

 

58

ТАМЕР НУРДЖИХАН ХЮСЕИН

 

59

ТАНЕР ХАСАН АХМЕД

 

60

ЗЮХАЛ НЕДЖАТИН КЕМАЛ

 

61

НАЗИКЕ СЮЛЕЙМАН АХМЕД

 

62

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ

 

63

АХМЕД МЕХМЕДОВ КАТИ

 

64

БЕЙТУЛА МУСТАФА АПТУЛА

 

65

ЕРГЮЛЯН ЗАКИРОВА МЕХМЕДОВА

 

66

ЖИВКО АНТОНОВ МИХАЙЛОВ

 

67

СУЗАН МУХАРЕМ МУСТАФА

 

68

БАСРИ АХМЕДОВ ТАУШАНОВ

 

69

ЛЮТФИ АКИФОВ СЮЛЕЙМАНОВ

 

70

ФАТМЕ ИБРАХИМ АХМЕД

 

71

СЕНУР МЕХМЕД ЕФРАИМ

 

72

АДЕМ ЮНУЗОВ ХАСАНОВ

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ .

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 03:06 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения