Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 176-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., заявени от Коалиция „ГЕРБ-СДС“

Председателят докладва постъпило заявление, заведено под вх. № 2-2/09.07.2021 г. в 16:10 ч. в Регистъра на застъпниците, подадено от упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за регистрация на общо 14 (четиринадесет) броя застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Представени са 14 (четиринадесет) броя декларации от лицата, заявени за регистрация като застъпници. Комисията не установи нередности в представените документи.

Съгласно т.8 от Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК, РИК следва да приеме решение за регистрация на застъпниците, които отговарят на изискванията на закона.

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от ИК и т. 8 от Решение № 165-НС/31.05.2021  г. на ЦИК, РИК – Разград

РЕШИ:

 1. Регистрира застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., както следва:

 

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника

ЕГН на застъпника

1

ДЖУМАСИЕ МУСТАФА МАДЖАР

 

2

ГЮЛСЕВИМ МЕХМЕДОВА ДЖАМБАЗ

 

3

ГЮЛТЕН АХМЕДОВА ЛЯТИФ

 

4

ТОДОР НЕДЕВ ВЕЛИКОВ

 

5

ЛЮБОМИР СПАСОВ СТЕФАНОВ

 

6

МЕХМЕД РАШИДОВ ВЕЛИЕВ

 

7

ДЖУЛЕН ДЖИВАН РИДВАН

 

8

НИГЯР РЕЙХАН РАСИМОВА

 

9

РАСИМ РААМИЕВ РАСИМОВ

 

10

ДЖЕВАТ ЕХЛИМАН МЕХМЕД

 

11

РЕНГИНАР АЛИ ВЕЛИЕВА

 

12

НАРГИС ИСУФ МЕХМЕД

 

13

ВЕЛИ РАШИДОВ ВЕЛИЕВ

 

14

РАВИЙЕ ШАБАНОВА ЗАВУТЛУЕВА

 

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници на кандидатите в кандидатската листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ .

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 03:09 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения