Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 177-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на Списък на упълномощени представители на страницата на РИК-Разград от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

Постъпил е Списък № 01/09.07.2021 г. на упълномощените представители от ПП „ДПС“, заведен под вх. № 278/09.07.2021г. при РИК-Разград, съдържащ имената, ЕГН, номер и дата на пълномощните на 186 /сто осемдесет и шест/ броя упълномощени представители, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г., изготвен на хартиен и на технически носител.

След извършена проверка РИК-Разград констатира, че са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.124 ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 186 /сто осемдесет и шест/ броя упълномощени представители на ПП „ДПС“, както следва:

№по ред

собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

НЕРДА ХЮСЕИН ЯКУБ

 

124-08/02.07.2021

2

БАХТИШЕН МЕХМЕДОВА ИСМАИЛОВА

 

124-09/02.07.2021

3

ФЕДЖЕРИЕ АЛИЕВА АХМЕДОВА

 

124-10/02.07.2021

4

АДНАН АЙРИ ЮСЕИН

 

124-11/02.07.2021

5

РЕФИЕ БЮНЯМИНЕВА АБИЛ

 

124-12/02.07.2021

6

ФАТМЕ МЕХМЕД ЗЕКЕРИЕ

 

124-13/02.07.2021

7

АЙНУР ХАЙРИ ЗЕКЕРИ

 

124-14/02.07.2021

8

НУРСЕН СЕВДИМ МУСТАФА

 

124-15/02.07.2021

9

СЕВДЖАН МЮСТЕДЖЕБ КАДИР

 

124-16/02.07.2021

10

ОСМАН ЕРДИНЧ АКИФ

 

124-17/02.07.2021

11

ХЮСЕИН АЛИ НАС

 

124-18/02.07.2021

12

ИСМАИЛ ИЛМИ МАНАВ

 

124-19/02.07.2021

13

НЕБАХАТ НЕЗРИ КЯМИЛ

 

124-20/02.07.2021

14

ИНДЖИГЮЛ ЗЕЙТИ ИСМАИЛ

 

124-21/02.07.2021

15

АЙДЪН КАСИМ КАСИМ

 

124-22/02.07.2021

16

ИЛКБИН МЕХМЕД ЮМЕР

 

124-23/02.07.2021

17

ГЮЛДЖАН МЕХМЕДОВА АДИЛОВА

 

124-24/02.07.2021

18

ЮМГЮЛСЮН ХЮСЕИНОВА РЕЙЗА

 

124-25/02.07.2021

19

КАСИМ ЕМИНОВ КАСИМОВ

 

124-26/02.07.2021

20

ЮРКЮШ ХЮСЕИНОВА ОСМАНОВА

 

124-27/02.07.2021

21

МЮДЖАИД МУСТАФОВ МЕХМЕДОВ

 

124-28/02.07.2021

22

ТАХИР МЕТИНОВ РАМАДАНОВ

 

124-29/02.07.2021

23

МИЛЕН ИЛАРИОНОВ ВЛАДИМИРОВ

 

124-30/02.07.2021

24

САМИР МЕТИН ДЖАВДЕТ

 

124-31/02.07.2021

25

НИГЯР АЛИОСМАНОВА КЮЧЮКОВА

 

124-32/02.07.2021

26

СЕМРА АХМЕДОВА НЕБИ

 

124-33/02.07.2021

27

НЕСРИН БЕХЧЕТ ХЮСЕИНОВА

 

124-34/02.07.2021

28

ЕСИН ШЕРАФЕДИН БИЛЯЛОВА

 

124-35/02.07.2021

29

МЕДЖБУРИЕ ИСМАИЛОВА ХАКЪЕВА

 

124-36/02.07.2021

30

ХЮСЕИН РАИМОВ ИСЛЯМОВ

 

124-37/02.07.2021

31

ЗЮБАТИЯ САДКЪ КУРТ

 

124-38/02.07.2021

32

БЕЙСИМ МАХМУДОВ МЕХМЕДОВ

 

124-39/02.07.2021

33

ВЕЖДЕТ АДЕМ ЮСЕИН

 

124-40/02.07.2021

34

САЛИ МЕХМЕД САЛИ

 

124-41/02.07.2021

35

МЕЛДА НЕДЖАТИ АБТУЛОВА

 

124-42/02.07.2021

36

ОРХАН ШЕФКЕТ ЮСЕИН

 

124-43/02.07.2021

37

ИБРЯМ СЮЛЕЙМАНОВ ИБРЯМОВ

 

124-44/02.07.2021

38

ИСМАИЛ ХЮСЕИН НЕБИ

 

124-45/02.07.2021

39

БИРСЕН БЕРОЛ КЕРИМ

 

124-46/02.07.2021

40

АХМЕД САЛИ САЛИМ

 

124-47/02.07.2021

41

СЕРХАН ЛЮТВИ ЮСУФ

 

124-48/02.07.2021

42

СЕРКАН СИНАН САЛИ

 

124-49/02.07.2021

43

ХАЙРИЕ МЕХМЕДОВА ЕБИБОВА

 

124-50/02.07.2021

44

ЕДА НЮСХЕТ МЕХМЕДОВА

 

124-51/02.07.2021

45

ГЮНАЙ ШАБАН УЗУНАЛИ

 

124-52/02.07.2021

46

РЕФАН АШИМ ДЕЛИМУСТАФА

 

124-53/02.07.2021

47

АЛИ ХАСАН ЯЗАДЖИ

 

124-54/02.07.2021

48

НЕСИБЕ ДЖЕЛЯЛ МОЛЛААЛИ

 

124-55/02.07.2021

49

АКИФ АХМЕДОВ АХМЕДОВ

 

124-56/02.07.2021

50

ИБРАХИМ АДЕМОВ ДЖИДЖИКЬОСЕВ

 

124-57/02.07.2021

51

САИМЕ ИЛХАН КАРААЛИЕВА

 

124-58/02.07.2021

52

НИХАТ ИБРЯМОВ КЬОСЕИБИШЕВ

 

124-59/02.07.2021

53

ФАТМЕ ХАЛИЛ МУСА

 

124-60/02.07.2021

54

СИБЕЛ ЗЕКЕРИЕВА ХАСАНОВА

 

124-61/02.07.2021

55

МЕХРИБАН ИЛИЯЗОВА ИСУФОВА

 

124-62/02.07.2021

56

ТОДОР НИКОЛАЕВ СТОЯНОВ

 

124-63/02.07.2021

57

ФАТМЕ ДЖЕЛЯЛ САЛИ

 

124-64/02.07.2021

58

НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ТОДОРОВ

 

124-65/02.07.2021

59

СЕВИМ РАДЕВА БОРИСОВА

 

124-66/02.07.2021

60

САЛИ АХМЕДОВ САЛИЕВ

 

124-67/02.07.2021

61

ЮМЮТ ХЪКМЕТОВ АБРАХИМОВ

 

124-68/02.07.2021

62

МУСТАФА ДЖЕМАЛОВ ГОРЕЛСКИ

 

124-69/02.07.2021

63

ИСА ЕРОЛОВ ИСАЕВ

 

124-70/02.07.2021

64

САЛИЕ РАГУБОВА РАГУБОВА

 

124-71/02.07.2021

65

АРЗУ АЙШЕЕВА МЕХМЕДОВА

 

124-72/02.07.2021

66

ЕМИЛ АСЕНОВ НАЙДЕНОВ

 

124-73/02.07.2021

67

ТЮЛЯЙ ИСУФОВА ТЕФИКОВА

 

124-74/02.07.2021

68

РУШАН ЮЛМИ МУСА

 

124-75/02.07.2021

69

ЕМИНЕ АЛИЕВА МЕЛЬОВА

 

124-76/02.07.2021

70

МУСТАФА МЕХМЕДОВ БОЛУТОВ

 

124-77/02.07.2021

71

ГЮРСЕЛ РЕДЖЕБОВ ИБРЯМОВ

 

124-78/02.07.2021

72

ЮМГЮЛСЮН АЛИЕВА ИСУФОВА

 

124-79/02.07.2021

73

ЕРДИНЧ РЕДЖЕБ МЕХМЕД

 

124-80/02.07.2021

74

НИКОЛАЙ КОЛЕВ СМИЛОВ

 

124-81/02.07.2021

75

НУРХАН ХЮСЕИН АЛИ

 

124-82/02.07.2021

76

ЮМЕР НАИМ ЮМЕР

 

124-83/02.07.2021

77

ЗЕХНУР БИЛЯЛ МЕХМЕД

 

124-84/02.07.2021

78

ФЕРАД НАДЖИ ИБРЯМ

 

124-85/02.07.2021

79

ЕДИЗ ГЮРСЕЛ МЕХМЕД

 

124-86/02.07.2021

80

ДЖАНЕР ЕДЖАБИ ЕНВЕР

 

124-87/02.07.2021

81

ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАН АХМЕД

 

124-88/02.07.2021

82

ТУРГАЙ  НАЗИФ НУРИ

 

124-89/02.07.2021

83

СЕРКАН ЗЕКЕРИЕ АПТУЛА

 

124-90/02.07.2021

84

ДЖЕЙЛЯН СЕЗГИН ФЕИМ

 

124-91/02.07.2021

85

ЕРГИН НЕШАД ДУРМУШ

 

124-92/02.07.2021

86

ХАСАН МЕМИШ ХАСАН

 

124-93/02.07.2021

87

АЙСЕЛ ШЕВАЛ ИБРЯМ

 

124-94/02.07.2021

88

СЕЗГИН САЛИ ЯШАР

 

124-95/02.07.2021

89

АЙШЕ ХЮСЕИН ХАСАН

 

124-96/02.07.2021

90

ДЕНИЗ ГЮРСЕЛ МЕХМЕД

 

124-97/02.07.2021

91

ДЖУНЕЙТ ЮСУФ ХАШИМ

 

124-98/02.07.2021

92

АРИФ ДИЛЯВЕР ШЕРИФ

 

124-99/02.07.2021

93

ЕМИНЕ ФАРИДИН ХЮСЕИН

 

124-100/02.07.2021

94

БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ

 

124-101/02.07.2021

95

МИЛЕН КАМЕНОВ МИХАЙЛОВ

 

124-102/02.07.2021

96

ЕЛИС ДЖЕМИЛ ДЖЕВАТ

 

124-103/02.07.2021

97

БАСРИ АХМЕД МЕХМЕД

 

124-104/02.07.2021

98

КЕРИМ НЕДРЕТ КЕРИМ

 

124-105/02.07.2021

99

ФИКРИ ЗЕКЕЯ АХМЕД

 

124-106/02.07.2021

100

БЕХЧЕТ ЮСУФ СЮЛЮШ

 

124-107/02.07.2021

101

ИЛХАН САЛИ ИСАК

 

124-108/02.07.2021

102

АЙТЕН ФАРИСОВА МЕХМЕДОВА

 

124-109/02.07.2021

103

ЮРХАН ЕМИН ЯСЕМ

 

124-110/02.07.2021

104

ХАТИДЖЕ ВЕЛИ ЯХОВА

 

124-111/02.07.2021

105

АЙСУН СЕЗЕР БАСРИ

 

124-112/02.07.2021

106

БЕРРИН БЕЙСИМОВ БЕЙЗАТОВ

 

124-113/02.07.2021

107

ВЕЛИ ХЮСЕИН ВЕЛИ

 

124-114/02.07.2021

108

ХЮСЕИН СЕЛЯЙДИНОВ ХЮСЕИНОВ

 

124-115/02.07.2021

109

ЕРАЙ БЕХЧЕТ МЕХМЕД

 

124-116/02.07.2021

110

АЛПЕР АЛИ АДЕМ

 

124-117/02.07.2021

111

КАДРИЕ АХМЕДОВА САЛИЕВА

 

124-118/02.07.2021

112

МЕХМЕД ХАСАН ХАЛИЛ

 

124-119/02.07.2021

113

ЕМИН САЛИЕВ ЕМИНОВ

 

124-120/02.07.2021

114

СЕВДЖАН НИХАТ ЯКУБ

 

124-121/02.07.2021

115

СУНАЙ НУЗОЛИ ХАЛИЛ

 

124-122/02.07.2021

116

МЕХМЕД БАСРИ ЧЕРЧЕВЕДЖИ

 

124-123/02.07.2021

117

ЮКСЕЛ МЕХМЕДОВ АЛИЕВ

 

124-124/02.07.2021

118

ГЮНЕР МАХМУД МЕХМЕДЕМИН

 

124-125/02.07.2021

119

БЕЙЗУТ ХЮСЕИНОВ ХЮСЕИНОВ

 

124-126/02.07.2021

120

МАХМУТ АХМЕТ ХАСАН

 

124-128/02.07.2021

121

СТЕФАН РАДКОВ АНДОНОВ

 

124-129/02.07.2021

122

МУСТАФА МУСОВ ОРЦЕВ

 

124-130/02.07.2021

123

ЕРГЮН РУЖДИ ЕТЕМ

 

124-131/02.07.2021

124

СЕМРА ШЕФКЪ ХАЛИЛ

 

124-132/02.07.2021

125

МЮЖГЯН МЕХМЕД АЛИЕВА

 

124-133/02.07.2021

126

АЛИ БАХРИЕВ КЯЗИМОВ

 

124-134/02.07.2021

127

СОНЕР АХМЕДОВ БИЛЯЛОВ

 

124-135/02.07.2021

128

САЛИМ НЕРГИНОВ АПТИЕВ

 

124-136/02.07.2021

129

МЕХМЕД АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ

 

124-137/02.07.2021

130

ХАЛИМЕ ИБРАИМ СЕБАЙДИНОВА

 

124-138/02.07.2021

131

НЕДЖМИДИН ХАКЪ БЕКИР

 

124-139/02.07.2021

132

МЕТИН БАКИР РЕДЖЕБ

 

124-140/02.07.2021

133

ЗАФЕР САЛИ НУТФУЛА

 

124-141/02.07.2021

134

АЙДЪН АКИФОВ МЮСТЕДЖЕБОВ

 

124-142/02.07.2021

135

ХАБИБЕ АЛИЕВА САЛИ

 

124-143/02.07.2021

136

ЯСМИНА ПАВЛОВА ИВАНОВА

 

124-144/02.07.2021

137

БАРИЕ САБРИЕВА АХМЕДОВА

 

124-145/02.07.2021

138

ДЖЕНГИЗ МЕХМЕД ЮСУФ

 

124-146/02.07.2021

139

МЕХРИБАН ХЮСЕИН МЕХМЕД

 

124-147/02.07.2021

140

МЕХМЕД САЛИЕВ ОСМАНОВ

 

124-148/02.07.2021

141

РАМАДАН ЗЕЙНАЛОВ ХАЛИЛОВ

 

124-149/02.07.2021

142

ФАТМЕ СЮЛЕЙМАН ОСМАН

 

124-150/02.07.2021

143

БЮРХАН ЯКУБ МЕХМЕД

 

124-151/02.07.2021

144

НЕДЖЛЯ АЛИЕВА МЕХМЕД

 

124-152/02.07.2021

145

ЕРТАН ЕРХАНОВ ИСМЕТОВ

 

124-153/02.07.2021

146

МЕХМЕД ШЕФКЪЕВ МЕХМЕДОВ

 

124-154/02.07.2021

147

ХАТИЖЕ РАСИМ БАЙРАКТАР

 

124-155/02.07.2021

148

ЛЕЙЛЯ ЕРДИНЧЕВА АХМЕДОВА

 

124-156/02.07.2021

149

ГЮКХАН СЕВДЖАНОВ САБРИЕВ

 

124-157/02.07.2021

150

ЗЕХНУР КАДИРОВ САЛИЕВ

 

124-158/02.07.2021

151

ЗЮМРЮТ ЕФРАИМ ЧОЛАКОВА

 

124-159/02.07.2021

152

СУЛТАН САЛИЕВА ТУМБУЛОВА

 

124-160/02.07.2021

153

АСЕНИЕ ФАХРИЕВА КАСИМ

 

124-161/02.07.2021

154

СНЕЖАНКА КРЪСТЕВА СТАНЕВА-ПЕТКОВА

 

124-162/02.07.2021

155

МЮРВЕТ ИБРАХИМ ВЕЛИЕВА

 

124-163/02.07.2021

156

ДЖАНАН РЕМЗИЕВА ШУКРИЕВА

 

124-164/02.07.2021

157

АЙЛИН ЮСУФОВА АЛИЕВА

 

124-165/02.07.2021

158

ИБРАХИМ ШАКИР РАШИД

 

124-166/02.07.2021

159

ФАТМЕ АЙДЪНОВА ХАМДИ

 

124-167/02.07.2021

160

СЕВИМ ИСЛЯМОВА КУВАНОВА

 

124-168/02.07.2021

161

МЕФТУНЕ ИБРАХИМОВА МУСТАФОВА

 

124-169/02.07.2021

162

ХАЙРИЕ ОСМАНОВА МЕХМЕД

 

124-170/02.07.2021

163

АЙСЕЛ РУШАН БАЛДЖЪ-ХЮСЕИНОВА

 

124-171/02.07.2021

164

ШАКИР ИБРАХИМ ШАКИР

 

124-172/02.07.2021

165

НИЛГЮН ЕРОЛ БАСРИЕВА

 

124-173/02.07.2021

166

СЕВДИЕ ХЮСЕИН МУСТАФА

 

124-174/02.07.2021

167

ХАЛИМЕ АПТУЛА ЧАКЪР

 

124-175/02.07.2021

168

РУЖДИ ШУКРИ МУСТАФА

 

124-176/02.07.2021

169

БЮРХАН СЮЛЕЙМАНОВ ХЮСЕИНОВ

 

124-177/02.07.2021

170

ХАФИФЕ ОСМАН МУТАЛИБ

 

124-178/02.07.2021

171

МЮЗЕЯМ МЕХМЕД ХАМДИЕВА

 

124-179/02.07.2021

172

ХАЛИЛ ИЛМИ ХАЛИЛ

 

124-181/02.07.2021

173

ГЮНЕР МЕХМЕДОВ ИСУФОВ

 

124-182/02.07.2021

174

ИЛХАН КАДИР СОФЛАРЛА

 

124-183/02.07.2021

175

БЕЛГИН ЗЕЛКИФ ЕМИН

 

124-184/02.07.2021

176

САБРИ БАСРИЕВ МЕХМЕДОВ

 

124-185/02.07.2021

177

ХАККЪ ХЮСЕИН ХАККЪ

 

124-186/02.07.2021

178

КУДРЕТ АЛИЕВ АЛИЕВ

 

124-187/02.07.2021

179

МЕСУТ НИХАТ АЗИЗ

 

124-188/02.07.2021

180

АЙДЪН АЛИЕВ АЛИЕВ

 

124-189/02.07.2021

181

АЛИ АЛИЕВ КАРАХАСАНОВ

 

124-190/02.07.2021

182

БЮЛЕНТ АЙДЪНОВ МУСТАФОВ

 

124-191/02.07.2021

183

СЪБИН ЙОСКОВ ДЪБЕВ

 

124-192/02.07.2021

184

ХАМИТ ХАСАНОВ ХАМИДОВ

 

124-193/02.07.2021

185

ХЮСЕИН НЕРГИНОВ САДЪКОВ

 

124-194/02.07.2021

186

ШЕРИФ НУРИЕВ ШЕРИФОВ

 

124-195/02.07.2021

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 06:55 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения