Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 178-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на Списък на упълномощени представители на страницата на РИК-Разград от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“

Постъпил е Списък на упълномощените представители от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, заведен под вх. № 288/09.07.2021г. при РИК-Разград, съдържащ имената, ЕГН, номер и дата на пълномощните на 22 /двадесет и два/ броя упълномощени представители, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г., изготвен на хартиен и на технически носител.

След извършена проверка РИК-Разград констатира, че са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.124 ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 22 /двадесет и два/ броя упълномощени представители на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Светлан Николов Бонев

 

Рз-1/09.07.2021 г.

2

Хюсеин Исмаил Карасюлейман

 

Рз-2/09.07.2021 г.

3

Хасан Исмаил Али

 

Рз-3/09.07.2021 г.

4

Бюрхан Исмаилов Мюзелифов

 

Рз-4/09.07.2021 г.

5

Мариела Георгиева Йорданова

 

Рз-5/09.07.2021 г.

6

Георги Димов Донев

 

Рз-6/09.07.2021 г.

7

Пламен Богомилов Ангелов

 

Рз-7/09.07.2021 г.

8

Акиф Сезгинов Акифов

 

Рз-8/09.07.2021 г.

9

Хава Сюлейманова Алиева

 

Рз-9/09.07.2021 г.

10

Огнян Христов Хинов

 

Рз-10/09.07.2021 г.

11

Пейчо Добрев Георгиев

 

Рз-11/09.07.2021 г.

12

Шефкет Рефет Шефкет

 

Рз-12/09.07.2021 г.

13

Виктория Димитрова Георгиева

 

Рз-13/09.07.2021 г.

14

Росен Димитров Маринов

 

Рз-14/09.07.2021 г.

15

Джипо Николов Джипов

 

Рз-15/09.07.2021 г.

16

Радостина Недялкова Русева

 

Рз-16/09.07.2021 г.

17

Илиян Емилов Василев

 

Рз-17/09.07.2021 г.

18

Петър Стоянов Василев

 

Рз-18/09.07.2021 г.

19

Зюлкяр Мехмед Осман

 

Рз-19/09.07.2021 г.

20

Стела Русева Ковачева

 

Рз-20/09.07.2021 г.

21

Галина Стоянова Тодорова

 

Рз-21/09.07.2021 г.

22

Нели Стоянова Карамфилова

 

Рз-22/09.07.2021 г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 06:58 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения