Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 179-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на Списък на упълномощени представители на страницата на РИК-Разград от Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“

Постъпил е Списък на упълномощените представители от Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“, заведен под вх. № 268/09.07.2021г. при РИК-Разград, съдържащ имената, ЕГН, номер и дата на пълномощните на 43 /четиридесет и три/ броя упълномощени представители, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г., изготвен на хартиен и на технически носител.

След извършена проверка РИК-Разград констатира, че са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.124 ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 43 /четиридесет и три/ броя упълномощени представители на Коалиция „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ и НФСБ“, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Марийка Иванова Петкова

 

l/07.07.2021 г.

2

Лилия Кръстева Йосифова

 

2/07.07.2021 г.

3

Цонка Иванова Йорданова

 

3/07.07.2021 г.

4

Данка Иванова Неделчева

 

4/07.07.2021г.

5

Евшен Мехмедова Касимова

 

5/07.07.2021г.

6

Еленка Маринова Петрова

 

6/07.07.2021г.

7

Надежда Николова Захова

 

7/07.07.2021г.

8

Алина Георгиева Вълева

 

8/07.07.2021г.

9

Димитър Иванов Атанасов

 

9/07.07.2021 г.

10

Петя Ганчева Иванова

 

10/07.07.2021 г.

11

Мария Росенова Шишкова

 

11/07.07.2021 г.

12

Росен Йорданов Шишков

 

12/07.07.2021г.

13

Катя Росенова Младенова

 

13/07.07.2021г.

14

Лилия Стоянова Пеева

 

14/07.07.2021г.

15

Даниел Йорданов Йорданов

 

15/07.07.2021 г.

16

Виктория Валентинова Петрова

 

16/07.07.2021 г.

17

Росица Костова Павлова

 

17/07.07.2021 г.

18

Хава Яхия Али

 

18/07.07.2021 г.

19

Маргарита Димитрова Стоянова

 

19/07.07.2021 г.

20

Стойчо Йорданов Иванов

 

20/07.07.2021 г.

21

Ивилина Христова Иванова

 

21/07.07.2021 г.

22

Даниела Драгомирова Йорданова

 

22/07.07.2021 г.

23

Ганка Гутева Христова

 

23/07.07.2021 г.

24

Иван Пенчев Иванов

 

24/07.07.2021 г.

25

Янка Петрова Желязкова

 

25/07.07.2О21г.

26

Емилия Иванова Иванова

 

26/07.07.2021 г.

27

Мартина Живкова Желязкова

 

27/07.07.2021г.

28

Тодор Недялков Късов

 

28/07.07.2021 г.

29

Шенгюл Ахмедова Юмерова

 

29/07.07.2021 г.

30

Петър Василев Тодоров

 

30/07.07.2021 г.

31

Венко Цанев Венков

 

31/07.07.2021г.

32

Мехмед Махмудов Мехмедов

 

32/07.07.2021 г.

33

Донка Стоянова Петрова

 

33/07.07.2021г.

34

Вели Хасан Кедик

 

34/07.07.2021 г.

35

Йордан Николов Колев

 

35/07.О7.2О21г.

36

Невзат Халилов Османов

 

36/07.07.2021 г.

37

Айше Ридванова Федаилова

 

37/07.07.2021 г.

38

Пламен Тодоров Радев

 

38/07.07.2021 г.

39

Елиф Исмаил Кедик

 

39/07.07.2021 г.

40

Христо Петров Христов

 

40/07.07.2021 г.

41

Йосеф Илиев Йовчев

 

41/07.07.2021 г.

42

Величка Сашева Тихова

 

42/07.07.2021 г.

43

Радина Красимирова Райкова

 

43/07.07.2021г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 07:01 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения