Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Публикуване на Списък на упълномощени представители на страницата на РИК-Разград от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“

Постъпил е Списък на упълномощените представители от ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, заведен под вх. № 285/09.07.2021г. при РИК-Разград, съдържащ имената, ЕГН, номер и дата на пълномощните на 15 /петнадесет/ броя упълномощени представители, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г., изготвен на хартиен и на технически носител.

След извършена проверка РИК-Разград констатира, че са изпълнени изискванията на чл.124 от ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, във връзка с чл.124 ИК и Решение № 184-НС/07.06.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград

Р Е Ш И:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 15 /петнадесет/ броя упълномощени представители на ПП „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Младен Минчев Мичев

 

№ 1/9.07.2021г.

2

Кина Иванова Мичева

 

№ 2/9.07.2021г.

3

Ивайло Младенов Минчев

 

№ 3/9.07.2021г.

4

Гюнай Алиосман Али

 

№ 4/9.07.2021г.

5

Талиб Али Ахмед

 

№ 5/9.07.2021г.

6

Мехмед Мехмед Сали

 

№ 6/9.07.2021г.

7

Гюнай Нихат Али

 

№ 7/9.07.2021г.

8

Сибел Рейханова Али

 

№ 8/9.07.2021г.

9

Кадир Мустафа Кадир

 

№ 9/9.07.2021г.

10

Андрей Стоянов Андреев

 

№ 10/9.07.2021г.

11

Йорданка Колева Енчева

 

№ 11/9.07.2021г.

12

Димитър Тодоров Димитров

 

№ 12/9.07.2021г.

13

Анелия Ивайлова Аврамова

 

№ 13/9.07.2021г.

14

Йоанна Георгиева Димитрова

 

№ 14/9.07.2021г.

15

Хакъ Адемов Хакъев

 

№ 15/9.07.2021г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 07:05 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения