Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 184-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 62-НС/10.06.2021г., на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове и промяна в състава на СИК с № 182600001, № 182600004, № 182600005, № 182600007, № 182600018, № 182600028, № 182600043, № 182600047, № 182600060, № 182600066 и № 182600070

Със свое Решение № 62-НС/10.06.2021 г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК в община Разград и е утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. в община Разград.

При РИК-Разград са постъпили предложения за допълнение на утвърдения списък с резервни членове и изменения в съставите на СИК в община Разград, както следва:

 

 1. С вх. № № 275/09.07.2021 г. и 290/09.07.2021 г. чрез Мария Господинова – упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промяна в състава на СИК № 182600001, с. Балкански, СИК № 182600007, с. Дянково, СИК № 182600018, с. Радинград, № 182600043, гр. Разград, СИК № 182600060, гр. Разград, № 182600066, гр. Разград и допълване списъка на резервните членове в община Разград, състояща се в следното:

1.1. Допълва списъка с резервни членове с лицата:

 – Ани Иванова Енева с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

– Атанас Иванов Атанасов с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

– Станислав Кирев Кирев с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

– Йоанна Милкова Кръстева с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

– Валентина Валентинова Диканарова с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

- Освобождава като „председател“ на СИК № 182600001, с. Балкански – Виктория Нелиева Колева, с ЕГН: ……………..и на нейно място на длъжността „председател“ назначава – Ани Иванова Енева с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600007, с. Дянково – Сюзан Сезгинова Бейямиева, с ЕГН: ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава – Валентина Валентинова Диканарова с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

- Освобождава като „секретар“ на СИК № 182600018, с. Радинград – Иванка Дочева Дачева, с ЕГН: ……………..и на нейно място на длъжността „секретар“ назначава – Йоанна Милкова Кръстева с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600043, гр. Разград – Станимир Пламенов Стоянов, с ЕГН: ……………..и на негово място на длъжността „член“ назначава – Станислав Кирев Кирев с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600060, гр. Разград – Ангелина Минчева Мичева, с ЕГН: ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава – Васил Димитров Петров с ЕГН ……………..;

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600066, гр. Разград – Васил Димитров Петров, с ЕГН: ……………..и на негово място на длъжността „член“ назначава – Атанас Иванов Атанасов с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 1. С вх. № 276/09.07.2021 г. чрез Али Назмиев – упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ за промяна в състава на СИК № 182600004, с. Гецово и № 182600070, гр. Разград и допълване списъка на резервните членове в община Разград, състояща се в следното:

2.1. Допълва списъка с резервни членове с лицето:

- Сениха Хасанова Билялова ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600004, с. Гецово - Емел Юмерова Ахмедова, ЕГН …………….., образование …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Сениха Хасанова Билялова ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

- Освобождава като „секретар“ на СИК № 182600070, гр. Разград - Февзие Ерсин Мехмед, ЕГН …………….., образование …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..и на нейно място на длъжността „секретар“ назначава - Емел Юмерова Ахмедова, ЕГН …………….., образование …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

 1. С вх. № 282/09.07.2021 г. чрез Валентин Василев – упълномощен представител на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за промяна в състава на СИК № 182600028, с. Ясеновец и № 182600070, гр. Разград и допълване списъка на резервните членове в община Разград, състояща се в следното:

3.1. Допълва списъка с резервни членове с лицата:

- Гергана Нейчева Гюргенева, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

- Анатолий Иванов Иванов, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

- Павел Ангелов Дамянов, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

- Освобождава като „секретар“ на СИК № 182600028, с. Ясеновец – Джан Бесиров Севдалинов, ЕГН ……………..и на негово място на длъжността „секретар“ назначава - Анатолий Иванов Иванов, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600070, гр. Разград – Димана Захариева Йорданова, ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Гергана Нейчева Гюргенева, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

- Освобождава като „председател“ на СИК № 182600070, гр. Разград – Елка Станева Драмалиева, ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „председател“ назначава - Павел Ангелов Дамянов, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

 1. С вх. № 291/09.07.2021 г. чрез Симеон Изворов – упълномощен представител на Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ за промяна в състава на СИК № 182600005, с. Дряновец, № 182600047, гр. Разград и № 182600070, гр. Разград и допълване списъка на резервните членове в община Разград, състояща се в следното:

4.1. Допълва списъка с резервни членове с лицето:

- Иван Иванов Иванов, ЕГН …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600005, с. Дряновец - Ивелина Иванова Иванова, ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Иван Иванов Иванов, ЕГН …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

- Освобождава като „секретар“ на СИК № 182600047, гр. Разград - Тодор Александров Петров, ЕГН …………….., тел. за контакт: ……………..и на негово място на длъжността „секретар“ назначава – Павлин Александров Станчев, ЕГН …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

- Освобождава като „член“ на СИК № 182600070, гр. Разград – Сибял Ахмедова Мустафова, ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Радослав Дианов Тодоров, ЕГН …………….., тел. за контакт:            ……………..;

 

С оглед така направеното предложение и на основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 62-НС/10.06.2021г. на РИК-Разград, РИК – Разград

 

            РЕШИ:

 1. Допълва Списъка на резервни членове на СИК в община Разград, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Ани Иванова Енева

 

 

 

ИТН

 

2

Валентина Валентинова Диканарова

 

 

 

ИТН

 

3

Йоанна Милкова Кръстева

 

 

 

ИТН

 

4

Станислав Кирев Кирев

 

 

 

ИТН

 

5

Атанас Иванов Атанасов

 

 

 

ИТН

 

6

Сениха Хасанова Билялова

 

 

 

ДПС

 

7

Анатолий Иванов Иванов

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Павел Ангелов Дамянов

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Гергана Нейчева Гюргенова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

10

Иван Иванов Иванов

 

 

 

ИСМВ

 

 

 1. Допуска промени в съставите на СИК в община Разград, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

2.1. От СИК № 182600001, с. Балкански: освобождава като „заместник председател“ на СИК № 182600001, с. Балкански – Виктория Нелиева Колева, с ЕГН: ……………..и на нейно място на длъжността „заместник председател“ назначава – Ани Иванова Енева с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Милена Стойчева Стоянова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Ани Иванова Енева

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Красимира Николова Денева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Павлина Николова Русева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Милен Красимиров Николов

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Мирослав Иванов Георгиев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Бончо Йорданов Тодоров

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.2. От СИК № 182600004, с. Гецово: освобождава като „член“ на СИК № 182600004, с. Гецово - Емел Юмерова Ахмедова, ЕГН …………….., образование …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Сениха Хасанова Билялова ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Диана Илиева Минкова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Росица Господинова Белчева

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Васил Иванов Василев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Светла Петрова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Кремена Радославова Неделчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Сениха Хасанова Билялова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Георги Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Димитър Цонев Димитров

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Валентин Цветанов Стойнов

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.3. От СИК № 182600005, с. Дряновец: освобождава – като „член“ на СИК № 182600005, с. Дряновец - Ивелина Иванова Иванова, ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Иван Иванов Иванов, ЕГН …………….., тел. за контакт: …………….., СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Красимира Пламенова Петрова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Живко Йорданов Бобчев

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Денка Иванова Симеонова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Божидарка Иванова Цветкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Банчо Господинов Тодоров

 

Член

 

 

 БСП

 

6

Мустафа Бейтулов Талибов

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Иван Иванов Иванов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Иванка Вутова Вутова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Сияна Свиленова Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.4. От СИК № 182600007, с. Дянково: освобождава – като „член“ на СИК № 182600007, с. Дянково – Сюзан Сезгинова Бейямиева, с ЕГН: ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава – Валентина Валентинова Диканарова с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Светослав Гутев Митев

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Айше Сали Керим-Мехмед

 

Зам. председател

 

 

ДПС

 

3

Иван Йорданов Боев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Назифе Сухатова Хасанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Сюзан Джелилова Илиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Есра Салиева Мехмед

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Елис Давудова Ибрахимова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Айхан Зихни Хасан

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Валентина Валентинова Диканарова

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.5. От СИК № 182600018, с. Радинград: освобождава като „секретар“ на СИК № 182600018, с. Радинград – Иванка Дочева Дачева, с ЕГН: ……………..и на нейно място на длъжността „секретар“ назначава – Йоанна Милкова Кръстева с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Донка Филипова Ганчева

 

Председател

 

 

 БСП за България

 

2

Добромир Борисов Колев

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Йоанна Милкова Кръстева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Живка Енчева Великова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Виждан Ниязиева Мюзекярова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Цветомир Йорданов Петков

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Галин Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

2.5. От СИК № 182600028, с. Ясеновец: освобождава – като „секретар“ на СИК № 182600028, с. Ясеновец – Джан Бесиров Севдалинов, ЕГН ……………..и на негово място на длъжността „секретар“ назначава - Анатолий Иванов Иванов, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Джелял Кемалов Мустафов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Генджай Гюлжанов Ахмедов

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Анатолий Иванов Иванов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Гюлвер Севджан Хюсеин

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Снежана Ненкова Симеонова

 

Член

 

 

 БСП за България

 

6

Радослав Божидаров Илиев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Сание Мехмедова Мустафова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Севилджан Себин Басри

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Айнур Мехмед Хюсеин

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.7. От СИК № 182600043, гр. Разград: освобождава като „член“ на СИК № 182600043, гр. Разград – Станимир Пламенов Стоянов, с ЕГН: ……………..и на негово място на длъжността „член“ назначава – Станислав Кирев Кирев с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Веска Минчева Николова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Диана Йорданова Момчилова

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Светлана Станкова Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Сезджан Салим Ебазер

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Йорданка Иванова Бозаджиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Александър Минков Стефанов

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Анета Минчева Неделчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Станислав Кирев Кирев

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Петранка Василева Митева

 

Член

 

 

ДБО

 

 

2.8. От СИК № 182600060, гр. Разград: освобождавакато „член“ на СИК № 182600060, гр. Разград – Ангелина Минчева Мичева, с ЕГН: ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава – Васил Димитров Петров с ЕГН …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Софка Василева Лалова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Милена Стоянова Димитрова

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Кадрие Исмаилова Мустафова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Ценка Георгиева Пенева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Петър Любомиров Зарков

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Теодор Николов Тодоров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Севдалина Борисова Стефанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Васил Димитров Петров

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Албена Неделчева Цонева

 

Член

 

 

ДБО

 

 

2.9. От СИК № 182600066, гр. Разград: освобождава като „член“ на СИК № 182600066, гр. Разград – Васил Димитров Петров, с ЕГН: ……………..и на негово място на длъжността „член“ назначава – Атанас Иванов Атанасов с ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Никола Господинов Пенчев

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Лъчезар Андреев Лазаров

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Злати Иванов Златев

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Снежана Дацева Асенова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Елиф Мехмед Ибрям

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Атанас Иванов Атанасов

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Снежан Йорданов Илиев

 

Член

 

 

ИТН

 

 

2.10. От СИК № 182600070, гр. Разград: освобождава като „член“ на СИК № 182600070, гр. Разград – Димана Захариева Йорданова, ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Гергана Нейчева Гюргенева, ЕГН ……………..;, образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..; освобождава като „председател“ на СИК № 182600070, гр. Разград – Елка Станева Драмалиева, ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „председател“ назначава - Павел Ангелов Дамянов, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..; освобождава като „секретар“ на СИК № 182600070, гр. Разград - Февзие Ерсин Мехмед, ЕГН …………….., образование ……………..;, специалност: ……………..;, тел. за контакт: ……………..и на нейно място на длъжността „секретар“ назначава - Емел Юмерова Ахмедова, ЕГН …………….., образование …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: …………….., освобождава като „член“ на СИК № 182600070, гр. Разград – Сибял Ахмедова Мустафова, ЕГН ……………..и на нейно място на длъжността „член“ назначава - Радослав Дианов Тодоров, ЕГН …………….., тел. за контакт: …………….., след които изменения, СИК е в следния състав:

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Павел Ангелов Дамянов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Галя Василева Енчева

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Емел Юмерова Ахмедов

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Гергана Нейчева Гюргенова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Александра Ганчева Стоянова

 

член

 

 

ИТН

 

6

Валентина Валентинова Диканарова

 

член

 

 

ДБО

 

7

Радослав Дианов Тодоров

 

член

 

 

ИСМВ

 

 

 1. Издава удостоверение на новоназначените членове, анулира издадените удостоверение на освободените.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 14:53 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения