Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 185-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 41-НС/04.06.2021 г. и Решение № 111-НС/30.06.2021г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК и ПСИК в община Самуил и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове и промяна в състава на СИК № 181400002, ПСИК № 182900018 и № 182900020;

Със свои Решение № 41-НС/04.06.2021 г. и Решение № 111-НС/30.06.2021г. РИК-Разград е назначила съставите на СИК и ПСИК в община Самуил и утвърдила списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

При РИК-Разград са постъпили предложения за допълнение на утвърдения списък с резервни членове и изменения в съставите на СИК и ПСИК в община Самуил, както следва:

 1. С вх. № 284/09.07.2021 г. чрез Петър Василев – упълномощен представител на Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за промяна в състава на СИК с № 181400002, с. Богомилци.

1.1. Допълва списъка с резервни членове, както следва:

-  Меджилиб Салиев Меджилибов, ЕГН: …………….., образование – ……………..,  …………….., тел. ……………..

- освобождава Нериман Кадирова Сабриева, ЕГН: ……………..назначена на длъжността „член“ в СИК № 182900002, село Богомилци, община Самуил, като на негово място назначава – Меджилиб Салиев Меджилибов, ЕГН: ……………..

 

 1. С вх. № 289/09.07.2021 г. чрез упълномощен представител на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за промяна в състава на ПСИК № 182900018, с. Богомилци и № 182900020, с. Желязковец

2.1. Допълва списъка с резервни членове, както следва:

- Сейфид Ахмед Шабан, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

- Велико Василев Димов, ЕГН ……………... образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

- от ПСИК № 182900018, с. Богомилци от длъжността „председател“ освобождава - Февзи Салим Мехмед, ЕГН …………….., образование: ……………..             и на негово място на длъжността „председател“ назначава - Сейфид Ахмед Шабан, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: ……………..;

- от ПСИК № 182900020, с. Желязковец от длъжността „секретар“ освобождава - Киро Димитров Киров, ЕГН …………….., образование: ……………..         и на негово място на длъжността „секретар“ назначава - Велико Василев Димов, ЕГН ……………... образование: …………….., тел. за контакт: ……………..;

 

На основание чл. 72,  ал. 1, т. 1 и т. 4 от ИК и Решение № 41-НС/04.06.2021 г. и Решение № 111-НС/30.06.2021г. на РИК-Разград, РИК – Разград

 

РЕШИ:

 1. Допълва Списъка на резервни членове на СИК и ПСИК в община Самуил, както следва:

Трите имена

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Ани Иванова Енева

 

 

 

ИТН

 

2

Валентина Валентинова Диканарова

 

 

 

ИТН

 

3

Йоанна Милкова Кръстева

 

 

 

ИТН

 

4

Станислав Кирев Кирев

 

 

 

ИТН

 

5

Атанас Иванов Атанасов

 

 

 

ИТН

 

6

Сениха Хасанова Билялова

 

 

 

ДПС

 

7

Анатолий Иванов Иванов

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Павел Ангелов Дамянов

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Гергана Нейчева Гюргенова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

10

Иван Иванов Иванов

 

 

 

ИСМВ

 

 

 1. Допуска промени в съставите на СИК и ПСИК в община Самуил, съгласно направените предложения от политическите партии и коалиции, както следва:

2.1. от СИК № 182900002, село Богомилци освобождава - Нериман Кадирова Сабриева, ЕГН: ……………..и на негово място на длъжността „член“ назначава – Меджилиб Салиев Меджилибов, ЕГН: …………….., след което изменение, СИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Бехидже Сюлейманова Мустафа

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Елка Димитрова Савова

 

Зам.председател

 

 

БСП за България

 

3

Бениде Съдкаева Хасанова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Зия Исмед Неджиб

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Меджелиб Салиев Меджелибов

 

член

 

 

ДБО

 

6

Мюжген Фикредова Исмаил

 

член

 

 

ДБО

 

7

Назифе Иса Исмаил

 

член

 

 

ДПС

 

 

 

2.2 от ПСИК № 182900018, с. Богомилци от длъжността „председател“ освобождава - Февзи Салим Мехмед, ЕГН …………….., образование: …………….. и на негово място на длъжността „председател“ назначава - Сейфид Ахмед Шабан, ЕГН …………….., образование: …………….., специалност: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, ПСИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Февзи Салим Мехмед

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Ренгинар Осман Джелил

 

Зам.председател

 

 

ИСМВ

 

3

Момчил Галинов Савов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Сузан Осман Алиибрямова

 

член

 

 

ДПС

 

5

Йорданка Гичева Гичева

 

член

 

 

БСП за България

 

6

Сезгин Сали Кабил

 

член

 

 

ДБО

 

 

 

2.3. от ПСИК № 182900020, с. Желязковец от длъжността „секретар“ освобождава - Киро Димитров Киров, ЕГН …………….., образование: …………….., и на негово място на длъжността „секретар“ назначава - Велико Василев Димов, ЕГН …………….., образование: …………….., тел. за контакт: …………….., след което изменение, ПСИК е в следния състав:

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Недим Нихат Идириз

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Светлин Николов Казаков

 

Зам.председател

 

 

БСП за България

 

3

Киро Димитров Киров

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Синан Мустафов Тахиров

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Синан Гюрджан Мехмед

 

член

 

 

ДБО

 

6

Незиха Сезгин Мустафа

 

член

 

 

ИСМВ

 

 

 1. Издава удостоверение на новоназначените членове, анулира издадените удостоверение на освободените.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 15:01 часа

Календар

Решения

 • № 242-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 241-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

 • № 240-НС / 21.07.2021

  относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения