Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 189-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на Сигнал от Илия Стоянов, заведен под вх. № 292/09.07.2021г. постъпил в 11:41 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград

Постъпил е Сигнал от Илия Стоянов с вх. № 292/09.07.2021г. в 11.41 ч. в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград.

В сигнала се сочат нередности и нарушения в две избирателни секции в община Цар Калоян, както следва:

В СИК № 183600002, с. Езерче, Читалище, ул. „В. Левски“ № 4, регистрираният член от ДПС под № 7 Мерал Илхан Караалиева е действащ общински съветник в община Цар Калоян от партия ДПС. Посочен е линк към официалната страница на Община Цар Калоян, секция Общински съвет Цар Калоян.

В СИК №  183600003, с. Езерче, ОУ, ул. „Димчо Дебелянов“ № 1, регистрираният заместник председател от БСП – Светлана Лазарова Станева и регистрирания член от БСП под № 4 Дияна Георгиева Лазарова са майка и дъщеря.

Със свое Решение № 160-НС/08.07.2021 г., РИК – Разград е изменила и допълнила Решение № 63-НС/10.06.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове, на СИК № 183600002, а именно:

От СИК №183600002, с. Езерче, Читалище, ул. „В. Левски“ № 4, е освободила Мерал Илхан Караалиева, с ЕГН ……………..от длъжността „член“ и на нейно място е назначила Кямиле Кямил Чиракова с ЕГН: ……………...

РИК – Разград със свое Решение № 135-НС/06.07.2021 г. е изменила и допълнила Решение № 63-НС/10.06.2021 г. на РИК-Разград, относно назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., в частта на - утвърдения Списък на резервни членове, СИК № 183600003, като от СИК №183600003, с. Езерче, ОУ, ул. „Димчо Дебелянов“ № 1, е освободила Дияна Георгиева Лазарова, назначена за „член“, като на нейно място е назначила Милена Петкова Митева, с ЕГН: …………….., образование: …………….., тел. за контакт: ……………...

След като комисията обсъди заведения под вх. № 292/09.07.2021г. в 11.41 ч.  сигнал в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК – Разград и горепосочените решения, установи че жалбата е неоснователна, поради липсата на предмет, което обосновава и липсата на правен интерес от воденото оспорване. Предвид на което жалбата следва да бъде оставена без уважение.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 20 от ИК, РИК-Разград

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ Сигнал заведен в Регистъра на жалбите и сигналите подадени до РИК - Разград, под вх. № 292/09.07.2021г. в 11.41 ч., подаден от Илия Стоянов, като неоснователен, поради липсата на предмет, което обосновава и липсата на правен интерес от воденото оспорване.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 15:34 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения