Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 191-НС
Разград, 09.07.2021

ОТНОСНО: Вземане на решение за одобряване на образец на Протокол за отпечатване на системната разписка от машината и сравняване на криптографския идентификатор (системен хеш)

Във връзка с постъпили въпроси на проведени онлайн обучения на 3 и 4 юли 2021 г., ЦИК с писмо вх. № 253/08.07.2021 г. е предоставила указания на всички районни избирателни комисии. В т. 3 от указанията е посочила, че в началото на изборния ден и преди началото на гласуването за отпечатването на системната разписка от машината и сравняването на криптографския идентификатор (системен хеш), изписан в нея, с този, предоставен на СИК от общинската администрация в запечатан плик в предизборния ден, съставя протокол.

Съгласно т. 3.5. „Действията по активиране на всяка машина за гласуване са следните“ от раздел ІІІ. ІІІ. „ИЗБОРЕН ДЕН – 11 юли 2021 г.“ от Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 341-НС от 28 юни 2021 г. на Централната избирателна комисия, „системната разписка по т.3.5.5 се сравнява с получения в запечатан плик криптографски идентификатор за текущата версия на използвания софтуер, след което се поставя на видно място в изборното помещение“.         

В тази връзка, зам.-председателя на комисията – Силвия Великова изготви образец на Протокол за отпечатването на системната разписка от машината и сравняването на криптографския идентификатор (системен хеш), с който запозна присъстващите членове.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от ИК, РИК-Разград

Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА образец на Протокол за отпечатването на системната разписка от машината и сравняването на криптографския идентификатор (системен хеш) – приложение към настоящото решение.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 10.07.2021 в 15:40 часа

Календар

Решения

  • № 242-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 373/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2812/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 241-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 372/15.07.2021 г., ведно с преписка с рег. № 275000-2811/2021 г. по описа на РУМВР Исперих

  • № 240-НС / 21.07.2021

    относно: Разглеждане на Постановление за отказ да се образува досъдебно производство от 12.07.2021 г., заведено под вх. № 371/15.07.2021 г., ведно с преписка вх. № 1885/2021 г. по описа на РП – Разград, ТО - Кубрат

всички решения