Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 59-НС
Разград, 08.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Завет и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Завет, заведено под Вх. № 34/08.06.2021 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Протокол №1/31.05.2021 година, отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за състави на СИК в Община Завет и предложения за съставите на СИК и резервните членове на територията на общината, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на СИК на територията на община Завет, като са спазени разпоредбите на ал.1, 3, 6 от чл.92 ИК.

РИК-Разград не констатира нередовности в представените документи.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 ИК, Предложение на Кмета на Община Завет, постъпило с писмо вх. №34/08.06.2021 г. по реда на чл.91, ал.8 ИК, Решение № 124 - НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Решение № 19-НС/26.05.2021 г.  и Решение № 27-НС/28.05.2021 г.  на РИК-Разград, РИК-Разград

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите  на секционни избирателни комисии в община Завет за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Единен № на СИК 181100001, с. Брестовене Адрес на СИК ул. "Н. Й. Вапцаров" № 4

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Стоянка Йонкова Гешева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Севинч Мустафова Османова

 

Зам.председател

 

 

ДПС

 

3

Гинка Труфанова Христова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Йоанна Стоянова Узунова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Милко Стоянов Андреев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Милен Пенчев Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Даниела Иванова Узунова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Нели Гешева Москова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Сонер Сергюнов Фикретов

 

Член

 

 

ИМВ

 

               

Единен № на СИК 181100002, с. Брестовене, Адрес на СИК ул. "Н. Й. Вапцаров" № 6

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Нивелина Стоянова Узунова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Сибел Рамаданова Неджибова

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Мерлин Шерафет Халидова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Василка Неева Стефанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Весела Димитрова Дакова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Ненчо Стоянов Москов

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Емине Халибрям Мохарем

 

Член

 

 

ИМВ

 

8

Джошкун Февзи Салим

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Стоянка Михайлова Тодорова

 

Член

 

 

ИТН

 

               

Единен № на СИК 181100003, с. Брестовене, Адрес на СИК: ул. "Демокрация" № 2

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Хюсмен Хикметов Топчиев

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Пенка Иванова Узунова

 

Зам.председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Стоян Георгиев Стоянов

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Борис Илиев Маринов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Тошо Маринов Миланов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Величка Димитрова Станчева

 

Член

 

 

ИМВ

 

7

Гюлназие Махмуд Исмаил

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Анелия Кирилова Петкова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Азиме Осман Рюстем

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Единен № на СИК 181100004, с. Веселец, Адрес на СИК: ул."Европа" № 34А

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Емине Мехмед Исуф

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Мариела Тодорова Заркова

 

Зам.председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Мара Димитрова Хаджиилиева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Румяна Иванова Петкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Гюлюмсер Якуб Якуб

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Христина Великова Недева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Георги Петров Стоянов

 

Член

 

 

ИМВ

 

8

Селиман Кямил Селим

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Донка Генчева Стефанова

 

Член

 

 

ИТН

 

               

Единен № на СИК 181100005, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 19

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Ренета Александрова Андреева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Магдалена Бончева Ковачева

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Станислава Младенова Петкова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Валентина Димитрова Великова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Иванка Георгиева Станчева

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Мария Илкова Илкова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Валентина Кънчева Славчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Мехрибан Хюсеинова Хайри

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Маринка Стоянова Пенчева

 

Член

 

 

ИМВ

 

               

Единен № на СИК 181100006, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Кирил и Методий" № 34

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Нериман Галиман  Исуф

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Гюлзар Халибрям  Мехмед

 

Зам.председател

 

 

ИМВ

 

3

Нехриджан Тефик Мюмюн

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Славчо Банков Коев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Стиляна Иванова Пенчева

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Ценка Николова Петрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Виолета Петкова Димитрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Галина Христова Стойкова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Ширин Махмуд Кулабекир

 

Член

 

 

ИТН

 

               

Единен № на СИК 181100007, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Кирил и Методий" № 64

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Ваня Цветанова Иванова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Айхан Сабри Мюмюн

 

Зам.председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Михаил Петков Петков

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Севгюл Сали Юсеин

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Бедиха Бейти Мюсял

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Стоянка Стоянова Нанева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Деян Иванов Петров

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Нури Гюнер Етем

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Пенчо Илиев Пенчев

 

Член

 

 

ИМВ

 

               

Единен № на СИК 181100008,  гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 19 А

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Незакет Сали Сали

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Янка Иванова Коева

 

Зам.председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Седа Зиядин Якуб

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Марийка Георгиева Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Райна Симеонова Йовчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Стефан Спасов Стефанов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Ипек Джевдет Садък

 

Член

 

 

ИМВ

 

8

Станка Димитрова Иванова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Мурадие Раим Хатиб

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Единен № на СИК 181100009, с. Иван Шишманово, Адрес на СИК: ул. "Васил Левски" № 13

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Гюнай Зейнула Юмер

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Ценка Дончева Петрова

 

Зам.председател

 

 

БСП за България

 

3

Сезар Садъков Алчев

 

Секретар

 

 

ИМВ

 

4

Белгин Фикрет Халил

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Тансер  Хълмиев Ахмедов

 

Член

 

 

ПП ДПС

 

6

Алкин Февзи Рамис

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Иван Стоянов Иванов

 

Член

 

 

БСП за България

 

               

Единен № на СИК 181100010, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Хемус" № 34

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Джанан Алиш Караали

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Хатидже Ахмедова Шевкъева

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Костадин Миленов Михов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Атанаска Стоянова Николова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Емине Сабри Мюмюн - Кирилова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Ганчо Колев Митев

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Георги Минев Йорданов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Гергана Георгиева Касабова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Сияна Петрова Бонева

 

Член

 

 

ИМВ

 

               

Единен № на СИК 181100011, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Иван Вазов" № 1

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Мехмед Исметов Неджибов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Севилджан Ахмет Якуб

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Мирела Петрова Мирошниченко

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Йорданка Дякова Дякова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Грациел Димитров Халаджов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Назен Расим Кула

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Атанас Спасов Анастасов

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Юлиян Янков Йорданов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Никол Петрова Бонева

 

Член

 

 

ИМВ

 

               

Единен № на СИК 181100012, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Хемус" № 69

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Петя Неделчева Стоянова-Михова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Анка Стефанова Костадинова

 

Зам. Председател

 

 

БСП за България

 

3

Нури Юсеин Мехмед

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Мирослава Иванова Христова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Радослав Алексеев Стоев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Валентин Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Севгюл Мустафова Хабил

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Юкие Насуф Инова

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Мирослав Стоянов Станчев

 

Член

 

 

ИМВ

 

               

Единен № на СИК 181100013, с. Прелез, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 47

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Иван Стоянов Йовчев

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Нурджихан Осман Мехмед

 

Зам. председател

 

 

ДПС

 

3

Айленур Али Юсуф

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Лилия Григорова Димитрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Иванка Неделчева Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Атанас Павлов Зарков

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Юлиян Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Кенан Севим Мустафа

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Иванка Маринова Климентова

 

Член

 

 

ИМВ

 

               

Единен № на СИК 181100014, с. Сушево, Адрес на СИК: ул. "Трети март" № 42

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Анка Христова Недева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Халиме Гюрджан Юснюева

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Мария Георгиева Бонева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Илиян Симеонов Илиев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Стойка Ангелова Стоева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Хюксял Вейсал Мюрсял

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Сезер Зеки Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Айсун Билял Алчева

 

Член

 

 

ИМВ

 

9

Илкер Февзи Исмаил

 

Член

 

 

ДБО

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Завет.

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Образование

Специалност

Телефон

 

От ГЕРБ-СДС

1.

Иванка Бонева Милева

 

 

 

 

2.

Августин Петров Кирилов

 

 

 

 

3.

Даниел Генадиев Георгиев

 

 

 

 

4.

Александра Ангелова Георгиева

 

 

 

 

5.

Величка Георгиева Костова

 

 

 

 

6.

Маргарита Генадиева Ефремова

 

 

 

 

7.

Валери Млечков

 

 

 

 

8.

Надка Методиева Начева

 

 

 

 

9.

Цветан Станчев Проданов

 

 

 

 

10.

Даринка Хараланова Керанова

 

 

 

 

11.

Ивана Афанасиевна Млечкова

 

 

 

 

12.

Златан Стоянов Златев

 

 

 

 

13.

Тодор Недев Великов

 

 

 

 

14.

Христина Младенова Върбанова

 

 

 

 

 

От БСП за България

 

 

 

 

1.

Климент Стоянов Филев

 

 

 

 

2.

Цонка Василева Филева

 

 

 

 

3.

Велико Недев Недев

 

 

 

 

 

От ДПС

 

 

 

 

1.

Сюзан Али Юнал

 

 

 

 

2.

Затие Хасан Халил

 

 

 

 

3.

Несрин Незри Хасан

 

 

 

 

4.

Мухарем Сали Мухарем

 

 

 

 

5.

Вилдан Юсеин Ибрям

 

 

 

 

6.

Йозлем Айдънова Акбуюк

 

 

 

 

7.

Юмгюлсюн Джефер Хаджиюмер

 

 

 

 

8.

Гюлтер Али Исмаил

 

 

 

 

9.

Севджан Мюстеджеб Кадир

 

 

 

 

10.

Феджерие Алиева Ахмедова

 

 

 

 

11.

Емел Ердинчева Хамза

 

 

 

 

12.

Нилян Юсмен Нури

 

 

 

 

 

От ИТН

 

 

 

 

1.

Асен Събев Русев

 

 

 

 

2.

Леман Гюлер Алиосман

 

 

 

 

3.

Весиле Илми Азиз

 

 

 

 

 

От ДБО

 

 

 

 

1.

Хюсеин Мустафа Хюсеин

 

 

 

 

 

От  ИМВ

 

 

 

 

1.

Петър Бонев Петров 

 

 

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Завет.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 08.06.2021 в 20:12 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 64-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Лозница и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 63-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 62-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

всички решения