Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Разград, 10.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Кубрат и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Кубрат, заведено под Вх. № 35/09.06.2021 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Протокол от 05.06.2021г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на СИК на територията на община Кубрат, като са спазени разпоредбите на ал.1, 3, 6 от чл.92 ИК.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 ИК, Предложение на Кмета на Община Кубрат, постъпило с писмо вх. №35/09.06.2021 г. по реда на чл.91, ал.8 ИК, Решение № 124 - НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Решение № 21-НС/26.05.2021 г.  и Решение № 29-НС/28.05.2021 г.  на РИК-Разград, РИК-Разград

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите  на секционни избирателни комисии в община Кубрат за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Секция 181600001 - Беловец - ул. "Искър" № 2 читалище 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Любка Йорданова Костова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Райме Басриева Шукриева

 

Зам.-председател

 

 

ДБО

 

3

Фатме Хасанова Чакърова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Тодор Стоянов Тодоров

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Ивелина Венелинова Маринова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Янка Христова Георгиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Момчил Николов Йорданов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Есин Седатова Мехмедова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Тургай Орхан Емин

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Секция 181600002 - Беловец - ул. "В. Левски" № 31 - ОУ „В. Левски“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Фатме Кязим Мехмедова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Мейлин Йълмаз Мехмедова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Донка Александрова Янкова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Галя Василева Горанова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Мая Денчева Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Татяна Миланова Йорданова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Надежда Любенова Илиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Есин Кямил Николова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Айча Велиева Фикретова

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181600003 - Бисерци - ул. "Бисер" № 62 - ОУ „ Н. Й. Вапцаров“

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Мария Христова Петкова

 

Председател

   

ГЕРБ-СДС

 

2

Димитрина Тодорова Радева

 

Зам.-председател

   

ИСМВ

 

3

Айше Елиманова Ебазерова

 

Секретар

   

ДПС

 

4

Атидже Басриева Насуфова

 

Член

   

ИТН

 

5

Севинч Гюрджанова Ферад

 

Член

   

ГЕРБ-СДС

 

6

Коци Иванов Костов

 

Член

   

БСП за България

 

7

Тунджер Фикретов Феимов

 

Член

   

ИТН

 

8

Найден Георгиев Неделчев

 

Член

   

ГЕРБ-СДС

 

9

Николай Василев Димитров

 

Член

   

ДБО

 

               

Секция 181600004 - Бисерци - ул. "Бисер" № 25 – читалище

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Мейхад Махмудова Адилова

 

Председател

   

ДПС

 

2

Ангел Тодоров Ангелов

 

Зам.-председател

   

ИСМВ

 

3

Михаела Александрова Бучкова

 

Секретар

   

ГЕРБ-СДС

 

4

Тодор Петков Трифонов

 

Член

   

ИТН

 

5

Савка Маринова Шаханова

 

Член

   

ГЕРБ-СДС

 

6

Иван Добрев Радев

 

Член

   

БСП за България

 

7

Теодор Цветомиров Иванов

 

Член

   

ИТН

 

8

Себахатин Алиев Сюлюманов

 

Член

   

ГЕРБ-СДС

 

9

Росица Христова Русева

 

Член

   

ДБО

 
               

Секция 181600005 - Божурово - ул. "В. Левски" № 32 – читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Иваничка Станчева Ангелова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Нуртен Адилова Яхова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Сибел Мехмедова Исмаилова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Мехмед Ебазеров Билялов

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Мариана Ангелова Тодорова

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Благовест Георгиев Митев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Несрин Бейтиева Салиева

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Секция 181600006 - Горичево - ул. "Лудогорие" № 40 - читалище откъм ул. „Панайот Хитов“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Мехрибан Османова Хасанова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Силвия Василева Савова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Надежда Иванова Йорданова

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Елин Пейчев  Неделчев

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Бейхан Неджмиев Османов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Станчо Дечев Петров

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Гюлвер Исмет Ариф

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Секция 181600007 - Задруга - ул. "Христо Ботев" № 22 - читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Димитринка Георгиева Димитрова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Сеид Рейза Рамадан

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Даньо Иванов Гичев

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Бенан Беязидов Махмудов

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Севин Неждет Селиман

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Сашо Левенов Сашев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Иванка Русева Енчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Секция 181600008 - Звънарци - ул. „Кирил и Методий“ №13 - НЧ „Васил Левски 1932“

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Хюсние Фикрет Расимова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Нефисе Джефер Наим

 

Зам.-председател

 

 

ДПС

 

3

Вярка Борисова Костова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Нургюл Адилова Мехмедова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Виолета Георгиева Христозова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Румяна Радева Стойкова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Розалия Димитрова Колева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Шерифе  Ахмедова Ахмедова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Дияна Иванова Генчева

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181600009 - Каменово - ул. "Трапезица" № 56 - читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Светла Христова Иванова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Ивайло Димитров Цонев

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Катя Неделчева Пеева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Катерина Димова Василева

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Стоянка Дакова Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Таня Асенова Великова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Юлия Красимирова Стоянова

 

Член

 

 

ИТН

 

               

 

 

 

Секция 181600010 - Кубрат - ул. "Лом" № 1 - ОУ „Хр. Смирненски“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Стефка Илиева Александрова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Снежанка Христова Стоянова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Даниела Георгиева Йорданова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Галя Борисова Цакова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Стоянка Цанева Йовчева

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Илийка Димитрова Стоянова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Медиха Мехмедова Тюллер

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Тодорка Черникова Чукова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Даниела Проданова Няголова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Секция 181600011 - Кубрат - ул. "Лом" № 1 - ОУ „Хр. Смирненски“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Силвия Георгиева Джипова-Дочева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Пенка Борисова Йорданова

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Гюлсюм Алиева Адемова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Цветелина Стефкова Илиева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Пенка Николова Банкова

 

Член

 

 

ГЕРБ

 

6

Петранка Кирова Монева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Севда Сидерова Василева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Стоянка Маринова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Росица Пенева Антонова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Секция 181600012 - Кубрат - ул. "Лом" № 1 - ОУ „Хр. Смирненски“

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Антония Стефанова Средкова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Стоянка Николова Няголова

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Марионела Петрова Стоянова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Ралица Веселинова Маринова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Величка Станчева Станева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Румяна Димитрова Стойчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Наталия Емилова Ефтимова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Исмигюл Ерунова Ниятова

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Милена Илиева Кацарска

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181600013 - Кубрат - ул. "Цар Иван Асен II" № 9 - ПГ

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Иваничка Анастасова Георгиева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Нина Василева Тодорова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Лиляна Христова Пенчева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Кенан Алиев Сюлейманов

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Димитричка Стоянова Неделчева

 

Член

 

 

ГЕРБ

 

6

Силвия Петрова Георгиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Юлиян Димитров Тотев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Недялка Иванова Симеонова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Звезделина Русева Тончева

 

Член

 

 

БСП за България

 

               

Секция 181600014 - Кубрат - ул. "Цар Иван Асен II" № 9 - ПГ

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Недялка Росенова Кирилова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Сашка Николова Владова

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Танел Шенол Рамадан

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Кристофър Мариянов Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Галина Володева Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Росица Георгиева Стефанова

 

Член

 

 

БСП

 

7

Георги Атанасов Василев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Зейнеб Исмаил Акифова

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Десислава Драгомирова Симеонова

 

Член

 

 

БСП за България

 

               

Секция 181600015 - Кубрат - ПУИ "Петър Берон" - горен вход

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Дарина Енчева Георгиева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Донка Костадинова Славова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Росица Иванова Николова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Рухи Даудов Османов

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Даниела Василева Накова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Пенка Петрова Йорданова

 

Член

 

 

БСП

 

7

Росица Цочева Дечева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Юлия Василева Калчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Ивайло  Николаев Пенков

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181600016 - Кубрат - СУ "Христо Ботев" - стара сграда - откъм ул. „Гагарин"

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Снежана Николаева Москова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Деница Колева Димитрова

 

Зам.-председател

 

 

ДБО

 

3

Мария Петкова Джипова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Константин Руменов Йорданов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Виолета Тодорова Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Дяна Златева Димитрова

 

Член

 

 

БСП

 

7

Вера Илиева Николова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Радка Иванова Енева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Наргис Зюлкюф Рамадан

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Секция 181600017 - Кубрат - СУ "Христо Ботев" - нова сграда – актова зала

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Анюшка Друмева Антонова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Полина Димитрова Христова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Леман Сеидова Хюсеин

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Христина Руменова Колева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Теодор Стоянов Черников

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Димитър Петров Сяров

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Гергана Михайлова Спасова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Дарина Николова Димитрова

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Атанаска Димитрова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Секция 181600018 - Кубрат - ул. "Пейо Яворов" - здравна служба

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Дияна Иванова Неделчева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Йорданка Петрова Милкова

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Ибраим Махмудов Алиев

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Ивелина Маринова Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Атанас Веселинов Атанасов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Искрена Маринова Порчева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Пламен Добрев Дечев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Иванка Добрева Тодорова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Даниела Бончева Костадинова

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181600019 - Медовене - ул. "Хан Аспарух" № 20 - читалище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Стефанка Светославова Петрова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Николай Илиев Илиев

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Ани Асенова Димитрова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Мехриджан Раимова Акифова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Бойка Душанова Кирова

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Севджихан Раимова Алиева

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Тихомир Пенев Няголов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181600020 - Мъдрево - ул. "Хан Кубрат" № 77 - детска градина

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Муртаза Али Йени

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Ивелин Димитров Йорданов

 

Зам.-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Георги Димитров Георгиев

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Светослав Веселинов Владимиров

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Мюмюн Мустафа Кадир

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Звезделина Димитрова Маринова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Петър Миленов Петров

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Валерий Денев Владимиров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Исмаил Хасан Исмаил

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181600021 - Равно - ул. “Иван Вазов" № 25 - НЧ „Стефан Караджа“

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Радослав Стефанов Иванов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Илиян Стоянов Друмев

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Ивайло Богданов Борисов

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Сениха Шабан Ислямова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Шинаси Ахмедов Ахмедов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Стоян Йорданов Стоянов

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Йордан Колев Йорданов

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Гюлшан Салиева Добруджанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Петър Стоянов Петров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181600022 - Савин - ул. "Здравец" № 2а - читалище

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Дарина Антонова Средкова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Румяна Петкова Банковска

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Елина Иванова Сборчикова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Йорданка Маринова Василева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Февзи Ибрямов Хасанов

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Миглена Христова Йовкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Павлина Ангелова Христова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Николинка  Иванова Владимирова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Ивайло Иванов Христов

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181600023 - Севар - ул. "Гагарин" № 1 - читалище - актова зала

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Гюнай Арифов Коджаибрямов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Зюлфю Мюзелифов Лятифов

 

Зам.-председател

 

 

ДБО

 

3

Айше Мехмедова Рафиева-Кючюкова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Ивайло Иванов Маринов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Георги Николов Георгиев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Галина Найденова Найденова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Кадир Фикрет Кадир

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Петранка Станчева Антонова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Росица Дончева Проданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Секция 181600024 - Севар - ул. "Кирил и Методий" № 14 – училище

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Гюнай Сюлейманов Хюсеинов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Даниела Михайлова Петкова

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Петя Димитрова Атанасова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Веселинка Иванова Ганева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Марийка Николова Момчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Пламка Димитрова Цветкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Елена Методиева Стоянова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Танка Николова Цандева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Сезгин Акифов Федаилов

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181600025 - Сеслав - ул. „Александър Стамболийски“ №19 – ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Семра Скендер Куртчу

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Севил Сейфидин Али

 

Зам.-председател

 

 

ДПС

 

3

Гюлджан Дауд Заир

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Феймие Бедриева Сабриева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Сабрие Исмет Вели

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Наджие Ибишева Реджебова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Кристиан Христов Ангелов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Пенка Дочева Кирилова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Йордан Василев Енев

 

Член

 

 

ИТН

 

               

Секция 181600026 - Тертер - ул. "Иван Вазов" № 1, I-ви етаж на адм. сграда

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Маргаритка Илиева Енчева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Делю Панайотов Панайотов

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Здравелина Йорданова Симеонова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Мехмед Махмуд Асан

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Велико Йорданов Великов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Стояна Делева Тодорова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Анифе Байрам мустафова

 

Член

 

 

ДБО

 

               

 

 

 

Секция 181600027 - Точилари - ул. "Цар Калоян" № 7, I-ви етаж на адм. сграда

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Севгюл Раиф Мюмюн

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мария Йорданова Василева

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Зейнеб Кямил Мюрселова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Десислава Стефкова Генова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Хакан Юсеинов Мехмедов

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Емануела Александрова Бучкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Сергей Божиков Костов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

             

Секция 181600028 - Юпер - пл. "Оборище" № 6 – читалище

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Вероника Данчева Стоянова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Владимир Георгиев Върбанов

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Грета Савова Йовчева

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Ирина Светлозарова Тановска-Андреева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Людмил Георгиев Дочев

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Стефан Илиев Станчев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Айше Шезаит Яхова

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Секция 181600029 - МБАЛ Кубрат - ул. “Княз Борис I“ № 12

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Поля Пенчева Григорова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Мариян Иванов Петров

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Цветомира Маринова Стефанова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Никол Ивайлова Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Зевджие Исмаилова Сабриева

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Цвятко Найденов Николов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Първолета Георгиева Тихова

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181600030 - ДСХ с. Тертер - ул. “Гоце Делчев“ № 5

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Татяна Георгиева Павлова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Марчела Димитрова Михова-Енчева

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Димитър Павлов Ганчев

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Петър Минчев Петров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Марин Черников Маринов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Гюлсевим Илмиева Зекериева

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Силвия Христова Петрова

 

Член

 

 

ДБО

 

                 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Кубрат.

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Деница Иванова Тодорова

 

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Маринела Маринова Станчева

 

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Петрана Иванова Иванова

 

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Павлина Георгиева Йорданова

 

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Айфер Али Азис

 

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Тодорка Горанова Стоянова

 

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Наталия Красимирова Недкова

 

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Йорданка Николова Андреева

 

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Стоянка Георгиева Стоянова

 

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

10

Ростислав Станиславов Василев

 

 

 

 

ИТН

 

11

Християна Великова Маринова

 

 

 

 

ИТН

 

12

Илина Илиева Илиева

 

 

 

 

ИТН

 

13

Невен Ангелов Митев

 

 

 

 

ИТН

 

14

Мариана Василева Горанова

 

 

 

 

ИТН

 

15

Димитринка Койчева Кръстева

 

 

 

 

ИТН

 

16

Румен Йорданов Йорданов

 

 

 

 

ИТН

 

17

Миглена Татянова Миткова

 

 

 

 

ИТН

 

18

Калоян Росенов Кръстев

 

 

 

 

ИТН

 

19

Ангелина Маринова Тодорова

 

 

 

 

БСП за България

 

20

Димитър Иванов Димитров

 

 

 

 

БСП за България

 

21

Зорница Стефанова Георгиева

 

 

 

 

БСП за България

 

22

Иванка Георгиева Христова

 

 

 

 

БСП за България

 

23

Иванка Димова Митева

 

 

 

 

БСП за България

 

24

Недка Илиева Иванова

 

 

 

 

БСП за България

 

25

Митю Цанков Бобев

 

 

 

 

БСП за България

 

26

Светла Венкова Пенчева

 

 

 

 

БСП за България

 

27

Диана Йорданова Янкова

 

 

 

 

БСП за България

 

28

Стефко Йорданов Стефанов

 

 

 

 

БСП за България

 

29

Румяна Иванова Бобева

 

 

 

 

БСП за България

 

30

Янка Великова Несторова

 

 

 

 

БСП за България

 

31

Цена Дончева Стефанова

 

 

 

 

БСП за България

 

32

Тодорка Панчева Тодорова

 

 

 

 

БСП за България

 

33

Есин Елиманова Арифова

 

 

 

 

ДПС

 

34

Севсун Сунаев Яшаров

 

 

 

 

ДПС

 

35

Нигяр Алиосманова Кючюкова

 

 

 

 

ДПС

 

36

Несибе Хаккъева Кедикова

 

 

 

 

ДПС

 

37

Несрин Бехчет Хюсеинова

 

 

 

 

ДПС

 

38

Есин Шерафедин Билялова

 

 

 

 

ДПС

 

39

Сехаре Себайдинова Хюсеинова

 

 

 

 

ДПС

 

40

Самир Метин Джевдет

 

 

 

 

ДПС

 

41

Семра Ахмедова Неби

 

 

 

 

ДПС

 

42

Севдие Алиш Халил

 

 

 

 

ДПС

 

43

Недка Николова Стоянова

 

 

 

 

ДБО

 

44

Иванка Пламенова Климова

 

 

 

 

ДБО

 

45

Георги Димов Донев

 

 

 

 

ДБО

 

46

Цветомира Стоилова Стоилова

 

 

 

 

ДБО

 

47

Антония Росенова Атанасова

 

 

 

 

ДБО

 

48

Мариела Георгиева Йорданова

 

 

 

 

ДБО

 

49

Габриела Пламенова Тодорова

 

 

 

 

ДБО

 

50

Лидия Райчева Василева

 

 

 

 

ДБО

 

51

Десислав Христов Йовков

 

 

 

 

ИСМВ

 

52

Десислава Иванова Илиева

 

 

 

 

ИСМВ

 

53

Йорданка Николова Андреева

 

 

 

 

ИСМВ

 

54

Кунка Ангелова Петрова

 

 

 

 

ИСМВ

 

55

Мария Цанкова Георгиева

 

 

 

 

ИСМВ

 

56

Михаил Павлов Павлов

 

 

 

 

ИСМВ

 

57

Надя Койчева Върбанова

 

 

 

 

ИСМВ

 

58

Пенка Донева Николова

 

 

 

 

ИСМВ

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Кубрат.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 11.06.2021 в 00:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 64-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Лозница и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 63-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 62-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

всички решения