Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 61-НС
Разград, 10.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Исперих и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Исперих, заведено под Вх. № 37/09.06.2021 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Протокол от 02.06.2021г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на СИК на територията на община Исперих, като са спазени разпоредбите на ал.1, 3, 6 от чл.92 ИК.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 ИК, Предложение на Кмета на Община Исперих, постъпило с писмо вх. №37/09.06.2021 г. по реда на чл.91, ал.8 ИК, Решение № 124 - НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Решение № 20-НС/26.05.2021 г.  и Решение № 28-НС/28.05.2021 г.  на РИК-Разград, РИК-Разград

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите  на секционни избирателни комисии в община Исперих за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Секция 181400001 - Белинци   Ул. "Васил Левски" № 13 /читалище/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Александър Генов Драганов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Шенер Таиб Шюкри

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Ерхан Мехмед Ибрям

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Мехмед Ибрям Сабри

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Хасан Шефкъ Мюмюн

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Сезер Орхан Наим

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Янко Симеонов Троянов

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Николай Ангелов Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Салиха Хюсеин Юмер

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181400002 - Бърдоква   Ул. " Хан Крум " № 14 / кметство /

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Людмила Минчева Стоянова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Диляна Иванова Стефанова

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Парашкева Димитрова Ковачева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Абдурахим Джемал Абдурахим

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Бейхан Сабри Халил

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Цветана Асенова Вълкова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Виктория Стоянова Георгиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

 

           

 

Секция 181400003 - Вазово   Ул. " Ал.Стамболийски " № 18  / училище /

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Денка Георгиева Станчева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Цветалина Станкева Йосифова

 

Зам. председател

 

 

ИСМВ

 

3

Несрин Осман Али

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Ахмед Шефкъ Ибрям

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Белгин Фикри Шукри

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Александър Ангелов Илиев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Венцислава Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Кирил Николов Воденичаров

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Недим Наил Касим

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181400004 - Голям Поровец   Ул. " П. Банков " № 58 / читалище/

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Метин Исмаил Халид

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Татяна Минева Иванова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Анелия Стефанова Николова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Галина Георгиева Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Галя Христова Добрева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Цветанка Василева Христова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Венета Станчева Илиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Ангел Каменов Гроздев

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Мартин Димитров Маринов

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181400005 - Духовец   Ул.Н.И.Вапцаров" № 44 / кметство/

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Галя Николова Стефанова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Севджихан Хамза Абтула

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Неджати Емин Мехмед

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Нутфие Даил Мехмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Стайко Димитров Стайков

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Иванка Христова Димитрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Джавет Осман Феим

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Бейджет Осман Хамди

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Рахми Алиш Джелил

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181400006 - Делчево  Ул." Лудогорие " № 7  / кметство /

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Добри тодоров Тодоров

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Венцеслава Павлова Николова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Жейлян Севджан Хюсеин

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Недим Неджмидин Мехмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Виолета Георгиева Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Месуд Хълми Мехмед

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Радка Николаева Славова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Ферад Наджи Ибрям

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Ахмед Метин Ахмед

 

Член

 

 

ДБО

 
               

Секция 181400007 - Исперих   Ул. 6-ти септември № 41 А

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Магбуле Ведат Юсуф

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Даниела Павлова Илиева-Иванова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Гинка Маринова Георгиева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Емине Неджмедин Хюсни

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Васка Иванова Фарфарова-Николова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Юлияна Георгиева Славова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Хафизе Али Хаккъ

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Никола Иванов Николов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Теменужка Георгиева Тодорова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400008 - Исперих - Ул. " Хан Аспарух " № 11 /Гимназия "В.Левски/

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Катя Николова Бочева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Росица Кръстева Цонева-Иванова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Шенай Сали Махмуд

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Атанаска Николова Николова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Стоянка Иванова Стефанова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Райка Христова Гатева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Светла Борисова Цонева

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Пламен Янков Янков

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Йорданка Христова Монова-Пенчева

 

Член

 

 

ИТН

 

               

Секция 181400009 - Исперих   Ул. Чумерна 6   ЦДГ -№5

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Салиха Басри Османова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Жени Пламенова Паскалева

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Валентина Петрова Стоянова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Росинка Димитрова Николова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Елена Йорданова Василева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Анка Петрова Пенчева

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Милан Красимиров Георгиев

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Юмюгюл Меджидова Велиева

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Виктория Радославова Тодорова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400010 - Исперих   Ул. " В. Левски" № 78 /у-ще " В. Априлов "/

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Венета Благоева Георгиева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Славка Атанасова Вълева

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Садет Зейфула Садула

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Цанка Игнатова Христова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Павлинка Петрова Райкова

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Величка Атанасова Петрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Несибе Мехмед Хаккъ

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Благовест Светлозаров Димитров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Невена Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400011 - Исперих  Ул.В.Левски №70 /Художествена галерия - зала1/

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Надка Маринова Вълева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Ивелина Стоилова Стайкова

 

Зам. председател

 

 

ИСМВ

 

3

Виктория Бориславова Върбановска

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Катя Иванова Маркова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Станка Маринова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Катя Станчева Крайчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Цветелина Стоянова Христова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Сюзан Метин Али

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Боряна Павлинова Николова

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181400012 - Исперих   Ул. " Васил Левски " № 71 /читалище /

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Пенка Енчева Енева-Габровска

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Николинка Стефанова Петрова

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Венета Валентинова Цвяткова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Върбан Димитров Иванов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Николинка Иванова Колева

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Милена Христова Чолева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Христина Василева Цекова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Мерал Зифула Закир

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Живка Лазарова Тихова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400013 - Исперих - Ул."Лудогорие" №90 /у-ще " Хр.Ботев"-ново/

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Мелис Зекимюрен Шакир

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Цветана Иванова Николова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Красимир Пенчев Иванов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Христомир Василев Христов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Росица Стоянова христова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Дилян Тодоров Тотев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Нуртен Небби Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Дария Иванова Стоянова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Евгения Георгиева Енева

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181400014 - Исперих   Ул. " Бачо Киро" № 1 /ист. музей -вход от към футб.комплекс/

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Деляна Димитрова Христова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Сениха Емин Хасан

 

Зам. председател

 

 

ДПС

 

3

Бонка Златева Цонева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Събка Тодорова Атанасова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Фериде Реджеб Хюсеин

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Татяна Петрова Ангелова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Светлин Тодоров Стоянов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Иванка Димитрова Русева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Славка Димитрова Маноилова

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181400015 - Исперих   Ул. "В.Левски" №71 / исторически музей – изложбена зала /

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Дарина Пенкова Пешева

 

Председател

 

 

БСП

 

2

Мария Георгиева Стоянова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Пламен Ангелов Вълков

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Марияна Георгиева Нанкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Мирослава Василева Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Татяна Анатолиевна Николова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Стоян Георгиев петров

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Шенай Шевал Исмаил

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Александър Георгиев Александров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400016 - Исперих   Ул. "Цар Освободител" №6 /истор. музей/

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Румяна Петкова Иванова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Фатме Ялчънова Алиосманова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Лина Мартинова Максимова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Мариянка Стефанова Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Виолета Недкова Цанкова

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Цветан Миленов Василев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Звезда Крумова Петрова

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Радка Радева Стефанова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Татяна Веселинова Петрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400017 - Йонково  Ул. "В.Тинчев" №57 /читалище/

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Бейти Сали Али

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Марина Радева Андреева

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Себиле Мейби Мехмед

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Марин Димитров Николов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Цветалина Николова Маркова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Маринка Петрова Проданова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Станчо Ганев Станев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Мирем Вели Курт

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Нурджихан Ахмедова Алиева

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181400018 - Малко Йонково  Ул. "Мусала" № 25 /спирка /

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Айдън Мехмед Мехмед

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Недялка Дончева Димитрова

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Калина Димитрова Иванова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Гюлджан Рамадан Емин

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Надие Ниязи Мустафа

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Гаврилка Гаврилова Станева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Февзие Акиф Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Веселин Пенев Вълчев

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Сабит Шенолов Сабитов

 

Член

 

 

ДБО

 
               

Секция 181400019 - Китанчево   Ул. " Хан Аспарух " № 34 / читалище /

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Веселка Георгиева Илиева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Димитър Чиков Чиков

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Селиме Али Юмер

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Николай Алдинов Алеков

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Велислав Цветелинов Стоянов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Божидарка Петкова Банкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Рушан Исмаил Исмаил

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Анатолий Стоянов Атанасов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Светослава Йовчева Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400020 - Китанчево  Ул. " Хан Аспарух " № 53 / училище /

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Нели Иванова Дечева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Павел Николов Павлов

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Мергюл Хасан Мехмед

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Ася Любенова Алекова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Емине Хайредин Ахмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Стоян Георгиев Недков

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Виктория Стоянова Братоева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Назифе Нихат Хюсеин

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Марин Иванов Димитров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Секция 181400021 - Конево  Ул. " Баба Парашкева " № 31 / читалище /

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Стефан Валентинов Велков

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Маринка Димова Боева

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Вълко Георгиев Вълков

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Радко Спиридонов Димитров

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Росица Василева Петрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Валентина Иванова Велева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Бояна Ивелинова Петрова

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 171400022 - Къпиновци Ул."Лудогорие" № 52/ бивша сграда на Детска градина/

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Димитрина Григорова Димитрова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Генчо Георгиев Илиев

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Пламена Петрова Петкова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Драгомир Веселинов Добрев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Нилифер Мехмед Ахмед

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Йорданка Асенова Матеева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Стоян Милков Стоянов

 

Член

 

 

ИТН

 

               

Секция 181400023 - Лудогорци    Ул."Вихрен"№ 26     /читалище /

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Сейде Басри Мехмед

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Велка Николова Ангелова

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Наталия Иванова Ганева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Стилиянка Стоянова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Елис Ердинч Тейфък

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Лилия Даниелова Димитрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Галина Василева Георгиева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Меличкан Орхан Мухарем

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Татяна Илиева Якимова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400024 - Лъвино - Ул. "Шести септември" № 12 / читалище /

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Фахри Хасан Мустафа

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Цветалин Пламенов Николов

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Деница Христова Казакова

 

Секретар

 

 

БСП

 

4

Симона Христова Бончева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Зейнун Ибрям Мустафа

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Янко Янков Тодоров

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Бюлент Ариф Заид

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Сузан Мехмед Меджид

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Стефан Христов Стефанов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400025 - Лъвино - Ул. " Царевец " № 1,/ ЦДГ "Славейче"/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Ганиме Себайдин Аляйдин

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Генадий Пламенов Николов

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Мария Тодорова Добрева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Севдие Сали Мехмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Есен Гюрджан Хюсмен

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Анета Христова Атанасова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Айше Ахмедова Хасан

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Иван Димитров Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Иван Маринов Тихов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400026 - Драгомъж Ул. " Ив. Кръстев " № 12 / кметство /

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Теодора Божкова Рабачева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Деяна Николаева Пенева

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Айше Хюсеин Мехмед

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Стефан Димитров Казаков

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Емел Енвер Сабри

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Иванко Асенов Манолов

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Джейхан Ергин Юсеин

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Секция 181400027 - Малък Поровец Ул. "Васил Левски" №2 /кметство /

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Валентина Ганчева Паскалева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Павлина Иванова Тонева

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Стилияна Георгиева Георгиева

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Бехидже Бейзат Сюлейман

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Хелена Георгиева Воденичарова

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Ивайло Гатев Игнатов

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Ридван Зюлкяр Бекир

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Секция 181400028 - Подайва - Ул. "9-ти септември" № 28 /читалище-тото пункт/

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Синан Ружди Селим

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Стилиян Михайлов Стайков

 

Зам. председател

 

 

ИСМВ

 

3

Кенан Заид Кадир

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Сюлейман Бейхан Заид

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Сюлейман Ахмедов Ебазеров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Милчо Иванов Цветков

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Галина Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Елфиде Али Фаик

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Салим Исмаилов Салиев

 

Член

 

 

ДБО

 

               

Секция 181400029 - Подайва - Ул. " Васил Тинчев " № 5/ училище /

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Хайредин Зелкиф Ефраим

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Джемил Кемил Селим

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Нора Радева Стефанова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Талиб Мехмед Талиб

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Февзат Сабри Ахмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Юмюгюл Исмет Исуф

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Емби Сабри Рафи

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Фериде Бейзат Ахмед

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Снежанка Янкова Любенова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400030 - Печеница Ул. " Добруджа " № 9 / ЦДГ „Васил Левски" /

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Миглена Петкова Господинова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Маргарита Василева Банчева

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Петър Петков Цанков

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Гюршан Ахмед Ахмед

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Радка Неделчева Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Веселина Пенчева Савчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Севда Али Акиф

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Секция 181400031 - Райнино Ул. " Райна княгиня " № 2 /читалище/

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Радостина Добромирова Мичева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Елмира Мехмед Руфи

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Милен Петранов Русев

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Наталия Петрова Василева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Иван Михайлов Стайков

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Пенко Ненов Пенков

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Бирсен Осман Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Секция 181400032 - Свещари Ул. " Демокрация " № 40 /читалище /

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Памела Венциславова Мичева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мая Николова Енчева

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Анета Братоева Андреева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Цветан Стефанов Миленов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Хюлея Юзджан Исуфова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Павлинка Велчева Пенкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Джансаран Метин Хасан

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Милен Живков Милев

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Надежда Стефанова Величкова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               

Секция 181400033 - Старо Селище Ул. " Христо Ботев " № 6 / читалище /

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Ревасие Хамди Илияз

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Гюлейвер Османова Куйджуклу

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Суай Селим Джелил

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Георги Атанасов Георгиев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Василка Цветкова Йорданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Божидарка Христова Даскалова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Петър Йосифов Георгиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Реджеб Бехчетов Сабриев

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Нериман Руфад Хасан

 

Член

 

 

ДПС

 

               

Секция 181400034 - Средоселци Ул. " Светлина " № 24    / кметство /

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Кирил Евлогиев Георгиев

 

Председател

висше

 

БСП за България

 

2

Хайрие Шукри Рафи

 

Зам. председател

средно

 

ИТН

 

3

Калоян Олеков Николов

 

Секретар

средно

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Юмер Нури Хабил

 

Член

средно

 

ДБО

 

5

Денис Гюнур Фикрет

 

Член

висше

 

ДПС

 

6

Цветалина Ангелова Георгиева

 

Член

висше

 

ИТН

 

7

Иванка Василева Добрева

 

Член

средно

 

ИСМВ

 

               

 

 

Секция 181400035 - Тодорово Ул. " Васил Левски " № 30 / училище /

     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Бейсим Бейзатов Бейтулов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Румянка Живкова Савова

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Диана Цветанова Петрова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Идриз Ахмед Хасан

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Ерджан Назиф Мюмюн

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Лиляна Николова Тодорова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Ганка Николова Станева

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Катя Трифонова Христова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Стефка Маринова Илиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Секция 181400036 - Яким Груево Ул. " Етър" 2 / читалище /

       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Валентин Бончев Иванов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Хюлия Назъмова Мехмед

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Крум Стоянов Николов

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Ивелин Иванов Маринов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Атанаска Христова Кръстева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Емилия Иванова Германова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Февзия Мехмедалиева Мехмедова

 

Член

 

 

ДПС

 

                 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Исперих.

Име,презиме и фамилия

ЕГН

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Ерджан Ахмед Рушуд

 

 

 

ДБО

 

2

Исмаил Юнуз Ахмед

 

 

 

ДБО

 

3

Мариян Григоров Господинов

 

 

 

ДБО

 

4

Благой Петров Кехайов

 

 

 

БСП за България

 

5

Йорданка Димитрова Нанева

 

 

 

БСП за България

 

6

Иван Георгиев Маринчев

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Полина Георгиева Маринчева

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Стоян Иванов Дечев

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Владислав Иванов Василев

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

10

Зорица Атанасова Ранкова-Кръстева

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

11

Юксел Исмаил Мустафа

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

12

Юджел Басри Хасан

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

13

Нуртен Хюсмен Мюзекяр

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

14

Сениха Хамза Абтула

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

15

Севджихан Реджеб Салиева

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

16

Айсел Реджеб Назиф

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

17

Сабрие Мехмед Идриз

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

18

Айчен Асенов Минков

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

19

Дахил Мехмед Дахил

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

20

Билсер Бехадин Исмаил

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

21

Метин Мухидин Осман

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

22

Сезер Назиф Ариф

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

23

Юнзуле Латиф Курт

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

24

Алпай Юндер Ахмед

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

25

Айхан Недим Закир

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

26

Джейлян Мехмед Ахмед

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

27

Емине Расим Мехмедова

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

28

Рейхан неджмедин Мехмед

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

29

Махмуре Хюсеин Назиф

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

30

Илхан Хамид Нури

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

31

Ашкън Щабан Емин

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

32

Хайрие Шукри Рафи

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

33

Севджан Ахмед Хюсеин

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

34

Неждет Вели Абтула

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

35

Севгин Реджеб Ахмед

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

36

Аднан Ридван Мехмед

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

37

Айнур Хамди Зелкиф

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

38

Фикред Мехмед Хабил

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

39

Селиме Ердинч Хасан

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

40

Осман Ешреф Осман

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

41

Мехмед Ахмед Абтула

 

 

 

ДПС

 

42

Мехмед Ехлиманов Хасанов

 

 

 

ДПС

 

43

Зейнеб Гюнур Фикрет

 

 

 

ДПС

 

44

Сейнур Хайредин Гафур

 

 

 

ДПС

 

45

Гюлджихан Осман Акифова

 

 

 

ДПС

 

46

Кяние Хюсеин Мехмед

 

 

 

ДПС

 

47

Неджми Ибрям Сабри

 

 

 

ДПС

 

48

Хюсеин Сали Юсеин

 

 

 

ДПС

 

49

Кадир Назенди Мехмед

 

 

 

ДПС

 

50

Ердинч Реджеб Мехмед

 

 

 

ДПС

 

51

Нурсел Левин Илияз

 

 

 

ДПС

 

52

Бирсен Гюнай Мехмед

 

 

 

ДПС

 

53

Емине Фахридин Хюсеин

 

 

 

ДПС

 

54

Мелин Моамер Сали

 

 

 

ДПС

 

55

Елнар Шефкедова Хамид

 

 

 

ДПС

 

56

Атанаска Христова Кръстева

 

 

 

ДПС

 

57

Мустафа Селиман Мустафа

 

 

 

ДПС

 

58

Нериман Ехлиман Халим

 

 

 

ДПС

 

59

Айше Хюсеин Хасан

 

 

 

ДПС

 

60

Сезер Назми Исмаил

 

 

 

ДПС

 

61

Небие Сами Лютфи

 

 

 

ДПС

 

62

Зафер Нехат Сюлейман

 

 

 

ДПС

 

63

Севги Севди Исмаил

 

 

 

ДПС

 

64

Метин Хасан Махмуд

 

 

 

ДПС

 

65

Гюлджай Фикрет Ахмед

 

 

 

ДПС

 

66

Сейде Ибрахим Ахмед

 

 

 

ДПС

 

67

Айсел Шевал  Ибрям

 

 

 

ДПС

 

68

Сунай Мухарем Исмаил

 

 

 

ДПС

 

69

Адем Алиш Муса

 

 

 

ДПС

 

70

Ерхан Рейхан Акиф

 

 

 

ДПС

 

71

Байсе Фикри Муса

 

 

 

ДПС

 

72

Кадир Ибрахим Кадир

 

 

 

ДПС

 

73

Айлин Джеват Шукриева

 

 

 

ДПС

 

74

Семра Кемал Исмаил

 

 

 

ДПС

 

75

Фикри Зекая Ахмед

 

 

 

ДПС

 

76

Керим Сабит Ахмед

 

 

 

ДПС

 

77

Бехчет Юсуф Сюлюш

 

 

 

ДПС

 

78

Хафизе Нурай Хълми

 

 

 

ИТН

 

79

Карамфила Валентинова Рашкова

 

 

 

ИТН

 

80

Илияз Сами Илияз

 

 

 

ИТН

 

81

Петко Филков Матев

 

 

 

ИТН

 

82

Ренгинар Хасан Рушуд

 

 

 

ИТН

 

83

Георги Мирославов Паскалев

 

 

 

ИТН

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Исперих.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 11.06.2021 в 00:14 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 64-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Лозница и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 63-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 62-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

всички решения