Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 62-НС
Разград, 10.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от секретаря на Община Разград, заведено под Вх. № 39/10.06.2021 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Протокол, отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на СИК на територията на община Разград, като са спазени разпоредбите на ал.1, 3, 6 от чл.92 ИК.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 ИК, Предложение на Кмета на Община Разград, постъпило с писмо вх. №39/10.06.2021г. по реда на чл.91, ал.8 ИК, Решение № 124 - НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Решение № 23-НС/26.05.2021 г.  и Решение № 31-НС/28.05.2021 г.  на РИК-Разград, РИК-Разград

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите  на секционни избирателни комисии в община Разград за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Единен № на СИК 182600001 с. Балкански-НЧ „Просвета”, ул. „Росица” № 5

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Милена Стойчева Стоянова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Виктория Нелиева Колева

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Красимира Николова Денева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Радина Иванова Раданова

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Милен Красимиров Николов

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Мирослав Иванов Георгиев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Бончо Йорданов Тодоров

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600002 с. Благоево-Сградата на бивше ОУ, ул. „Христо Ботев” № 45

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Павлина Мичева Цончева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Руско Ангелов Димитров

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Мариян Иванов Брадолов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Върбан Тодоров Върбанов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Гергана Руменова Драгнева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Хатидже Мустафа Орцева

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Пламен Стефанов Русев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               
               

Единен № на СИК 182600003 с. Гецово - Клуб на пенсионера, ул. „Патриарх Евтимий“ № 11

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Милена Цонева Станева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Десислава Миленова Мирчева-Димитрова

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Красимира Тодорова Христова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Станислава Коцева Димитрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Беатриса Любчева Петкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Гюлвер Мехмедова Юмер

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Илка Ангелова Георгиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Димитър Цонев Димитров

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Мариета Руменова Харизанова

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600004 с. Гецово - Клуб на пенсионера, ул. „Младост“ № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Диана Илиева Минкова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Росица Господинова Белчева

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Васил Иванов Василев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Светла Петрова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Петя Василева Пенева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Хюсеин Рагуб Хюсеин

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Георги Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Галина Минева Атанасова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Валентин Цветанов Стойнов

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600005 с. Дряновец - Център за стари хора „Капанци“,  ул. „Йордан Стоянов” № 35

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Красимира Пламенова Петрова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Живко Йорданов Бобчев

 

Заместник председател

 

 

ДБО

 

3

Денка Иванова Симеонова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Божидарка Иванова Цветкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Банчо Господинов Тодоров

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Мустафа Бейтулов Талибов

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Ивелина Иванова Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Иванка Вутова Вутова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Сияна Свиленова Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 192600006 с. Дянково - НЧ „Просвещение”, ул. „Осми март” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Сидика Менду Махмудова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Кремена Красенова Иванова

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Селиме Урфанова Салиева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Светослав Веселинов Кьосев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Радка Василева Пенчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Милен Тодоров Добрев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Назифе Мерджанова Якубова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Сечил Синан Мехмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Георги Емилов Енчев

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600007 с. Дянково -ОУ „Отец Паисий”, ул. „Марица” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Мелис Бейхатова Ахмед

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Айше Сали Керим-Мехмед

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Иван Йорданов Боев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Назифе Сухатова Хасанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Сюзан Джелилова Алиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Есра Салиева Мехмед

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Елис Давудова Ибрахимова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Айхан Зихни Хасан

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Сюзан Сезгинова Бейямеиева

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600008 с. Дянково - ОУ „Отец Паисий”, ул. „Марица” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Красимир Пенев Коцев

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Филип Михайлов Иванов

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Мюхтебер Неджатиева Османова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Сезен Исмет Мехмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Милица Емилова Георгиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Вилдан Ридванова Али

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Ангел Ламбев Вачев

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Ангел Иванов Иванов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Неджля Алиева Хабилова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

   

 

         
               

Единен № на СИК 182600009 с. Киченица - Ритуална зала, ул. „Кирил и Методий” № 29

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Мехмед Лютфиев Мехмедов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Владимир Светославов Терзиев

 

Заместник председател

 

 

ДБО

 

3

Нехрун Зевжетов Хюсеинов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Тансу Юзджанова Джеватова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Ерол Ахмед Тусчу

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Октай Хожгюн Наджи

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Йордан Найденов Йорданов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Ахмед Рашидов Ахмедов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Стоян Георгиев Димитров

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600010 с. Липник - Ритуална зала, ул. „Бачо Киро” № 28

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Свилен Любенов Витанов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Фериде Мухарем Тасим

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Нели Стоянова Колева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Юлиян Ангелов Йорданов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Иван Тодоров Стойков

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Ренета Николова Цанкова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Кадрие Алтънаева Хасанова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Светла Енчева Йорданова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Павлинка Радомирова Тодорова

 

Член

 

 

БСП за България

 

               
               

Единен № на СИК 182600011 с. Мортагоново -Ритуална зала, ул. „Девети септември” № 43

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за

контакт

1

Назмие Ремзи Исмаилова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Георги Иванов Игнатов

 

Заместник председател

 

 

ДБО

 

3

Бояна Станкова Мечкова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Мехмед Мехмедов Басриев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Кенан Ниязи Хюсеин

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Галентин Ростиславов Христов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Мехмед Джелял Ислям

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Надежда Василева Йовчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Назмие Зияева Алиева

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600012 с. Недоклан -  НЧ „Съзнание”, ул. „България” № 4

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Георги Енчев Райков

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Фатме Мехмедова Мустафова

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Полина Василева Димитрова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Йордан Руменов Йорданов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Галин Радев Тиханов

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Диян Вълчев Денев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Димитър Любомиров Янакиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               
               

Единен № на СИК 182600013 с. Осенец - ОУ „д-р Петър Берон“, ул. „Стефан Радков” № 77

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Васил Иванов Василев

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Петранка Гроздева Йорданова

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Светлан Цонев Иванов

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Здравка Русева Обретенова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Елена Димова Димитрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Бахрие Зюлкюфова Ибрахимова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Павлин Александров Станчев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Пламена Цончева Станчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Радостина Янкова Игнатова

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600014 с. Островче  - Зала в кметството, ул. „Георги Сава Раковски” № 4

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Цена Коцева Трифонова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Христина Пламенова Иванова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Десислава Спаскова Харизанова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Теодор Ангелов Ангелов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Серхан Сабри Шукри

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Йорданка Живкова Бобчева

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Верка Миткова Нинкова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               
               

Единен № на СИК 182600015 с. Побит камък - НЧ „Самообразование 1894”, ул. „Трети март” № 60

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Огняна Иванова Станева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Станислава Красимирова Михайлова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Радостина Славомирова Христова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Йоана Стоянова Стоянова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Георги Василев Георгиев

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Айгюн Мехмедов Белберов

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Веселин Йорданов Илиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               
               

Единен № на СИК 182600016 с. Пороище - НЧ „Просвета”, ул. „Райна Княгиня” №18

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Румяна Василева Николова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Пламена Томова Тодорова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Ивелина Анкова Иванова

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

4

Николинка Матева Йорданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Атилла Ибраим Ариф

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Милена Петкова Хараланова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Диян Стефанов Колев

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 172600017 с. Просторно -  Зала в кметството, ул. „Стара планина” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Василка Николова Калева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Иван Павлович Литовченко

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Румяна Стоянова Славова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Никола Викторов Василев

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Димитър Тодоров Петков

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Ганка Енчева Иванова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Максимилиан Пламенов Петров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               
               

Единен № на СИК 182600018 с. Радинград - НЧ „Наука 1929”, ул. „Бузлуджа” № 35

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Донка Филипова Ганчева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Добромир Борисов Колев

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Иванка Дочева Дачева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Живка Енчева Великова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Виждан Ниязиева Мюзекярова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Цветомир Йорданов Петков

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Галин Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

               
               

Единен № на СИК 182600019 с. Раковски - ДГ № 2 „Пролет”, ул. „Първи май” № 13

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Юлиян Димитров Йорданов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Елис Ерджанова Мюмюнова

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Свежен Кирилов Киров

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Таня Христова Минчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Иванка Йовчева Тодорова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Сибел Алтънаева Хамза

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Бюлент Джелялов Сюлейманов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Христо Георгиев Цветков

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Цвятко Иванов Цветков

 

Член

 

 

ИТН

 

               
 

 

 

 

           

Единен № на СИК 182600020 с. Раковски - Клуб на пенсионера, ул. „Стара планина” № 4

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Мелин Мустафа Назъм

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Анелия Драгомирова Донкова

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Бехра Реджеб Ахмед

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Милен Георгиев Митев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Донка Симеонова Иванова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Павлин Ненков Иванов

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Николай Георгиев Минчев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Красимир Пенчев Витанов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Антон Павлович Литовченко

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600021 с. Раковски - ОУ „Г. С. Раковски”, ул. „ Георги Сава Раковски” № 69

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Пламен Енчев Петков

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Налян Мехмедова Хасанова

 

Зам.председател

 

 

ДПС

 

3

Серьожа Георгиев Серафимов

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Любен Димитров Тодоров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Павлина Петрова Петрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Йордан Райчев Йорданов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Дарин Росенов Страхилов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Али Ахмед Караахмед

 

Член

 

 

БСП

 

9

Атанас Ангелов Атанасов

 

Член

 

 

ИТН

 
               
               

Единен № на СИК 182600022 с. Стражец - ОУ „Елин Пелин”, ул. „Орел” № 9

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Гьокчен Алиева Ахмедова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Дилбер Адем Исмаил

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Северина Цвяткова Цанева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Айгюл Мехмедова Ахмедова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Тодор Цонев Тодоров

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Самуил Данаилов Цонев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Сибял Ахмедова Мустафова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Димо Теодоров Димов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Рая Самуилова Цонева

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600023 с. Стражец - ДГ „Пролет”, ул. „Средец” № 13

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Ганка Цонева Бобчева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Ахмед Халим Ахмед

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Атанас Симеонов Желязков

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Полина Христова Първанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Светлана Гошева Иванова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Цветелина Райчева Цонева

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Мерлин Левзинова Шерифова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Николина Георгиева Желязкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Димитър Ивов Пенчев

 

Член

 

 

ИТН

 
               
               

Единен № на СИК 182600024 с. Топчии - НЧ „Просвета 1895”, ул. „Добри Чинтулов” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Росица Христова Маринова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мариан Станчев Станев

 

Заместник председател

 

 

ДБО

 

3

Иво Мариянов Петров

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Георги Иванов Василев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Христина Христова Карастоянова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Гюнгюляр Салиева Белберова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Мехмед Бейтулов Хасанов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

   

 

         
               

Единен № на СИК 182600025 с. Ушинци - НЧ „Нов живот”, ул. „Бузлуджа” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Мариян Калчев Мичев

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Ваня Костадинова Костадинова

 

Заместник - председател

 

 

ИСМВ

 

3

Стоянка Димитрова Матева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Петър Йорданов Георгиев

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Иво Пенчев Иванов

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Назмие Османова Шабанова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Доминка Иванова Христова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600026 с. Черковна - Клуб на пенсионера, ул. „Трети март” № 13А

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Цветан Стоянов Колев

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Даниел Верчов Ганев

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Никола Тодоров Тодоров

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Гинка Асенова Райкова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Пенка Стефанова Петрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Мустафа Мехмедов Белберов

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Димитър Деянов Стоянов

 

Член

 

 

ДБО

 
               
               

Единен № на СИК 182600027 с. Ясеновец - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Кирил и Методий” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Ерджан Басри Мустафа

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мергюл Ариф Хасан

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Христо Гинев Христов

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Гюлерджан Хюсеин Исмаил

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Евгения Младенова Бояджиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Нурай Идиризова Сакалова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Анета Тодорова Асенова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Севие Севим Адем

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Мехмед Гюнер Мехмед

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600028 с. Ясеновец - ДГ № 2 „Дора Габе“, ул. „Недю Лицов” № 6

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Джелял Кемалов Мустафов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Генджай Гюлджанов Ахмедов

 

Заместник председател

 

 

ИТН 

 

3

Джан Бисеров Севдалинов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Гюлвер Севджан Хюсеин

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Снежана Ненкова Симеонова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Радослав Божидаров Илиев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Самие Мехмедова Мустафова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Севилджан Себин Басти

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Айнур Мехмед Хюсеин

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600029 с. Ясеновец -  ДГ № 2 „Дора Габе“ - филиал, ул. „Дунав” № 35

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Ергин Исмаилов Ахмедов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Павлина Дойнова Тончева

 

Заместник председател

 

 

ДБО

 

3

Сали Сабри Сали

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Неджиля Самиева Чаушева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Владимир Цветанов Вълов

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Мерджан Хайрединова Феимова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Севджан Ердинч Ахмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Гюлджан Ахмедов Ахмедов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Олджай Гюлджанов Ахмедов

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600030 гр. Разград - ПГИ „Робер Шуман” , ул. „Камчия” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Деяна Иванова Колева

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Милена Симеонова Костадинова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Диана Анастасова Димитрова-Василева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Стоян Пламенов Петров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Даниела Стефанова Пенчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Севим Селяхидин Гафур

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Михаил Йорданов Минчев

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Невянка Иванова Методиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Мартина Маринова Христова

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600031 гр. Разград - ПГИ „Робер Шуман” , ул. „Камчия” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Диана Ангелова Петкова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Емилия Енчева Радева

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Меглена Петкова Митева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Севджихан Мехмедова Ниязиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Теодора Веселинова Василева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Айшегюл Хасан Руфад

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Йорданка Маринова Веселинова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Цветелин Младенов Славов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Десислава Тодорова Антонова

 

Член

 

 

ИТН

 
               
               

Единен № на СИК 182600032 гр. Разград - ОУ „Никола Икономов”, ул.„Вардар” № 9

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Хафизе Рушан Реджебова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Дияна Енчева Георгиева

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Елина Бориславова Борисова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Катя Иванова Лапатова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Цветанка Цонева Цонева

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Пламена Стоянова Колева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Стефка Иванова Христозова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Татяна Иванова Петрова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Иван Петров Здравков

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600033 гр. Разград - ОУ „Никола Икономов”, ул.„Вардар” № 9

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Николай Стефанов Вътев

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Маринка Димитрова Белчева

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Веселка Цонкова Ангелова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Даниела Стоянова Неофитова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Светлана Христова Данаилова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Айше Ниази Челеби

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Цанко Иванов Георгиев

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Мергюл Кязимова Салиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Ангел Велинов Венков

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               
               

Единен № на СИК 182600034 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Петя Николова Иванчева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Пламенка Димитрова Тодорова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Кунка Великова Николова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Светлана Андреева Йоргова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Юркие Мустафа Мустафа

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Мирослав Атанасов Киранов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Стоянка Станчева Пантева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Николай Маринова Атанасов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Марин Николаев Маринов

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600035 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Илияна Георгиева Денчева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Марияна Дончева Богословова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Веска Иванова Колева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Ивелина Цонева Василева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Ненчо Илиев Ненов

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Алие Абтула Мустафа

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Лидия Младенова Станчева

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Деметра Тодорова Петкова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Анелия Славова Кръстева

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               
               

Единен № на СИК 182600036 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Елена Енева Дечева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Теменуга Колева Иванова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Кремена Валентинова Николова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Снежана Манолова Раданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Мирослав Василев Петров

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Хатидже Ахмедова Хаккъ

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Паула Емилова Антонова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Петя Александрова Петрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Кристина Драгнева Великова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               
               

Единен № на СИК 182600037 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Полина Петкова Данаилова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Полина Иванова Недкова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Стефка Росенова Георгиева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Катинка Петрова Пенева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Росица Белчева Дочева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Вилдан Салим Селим

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Магдалена Михайлова Огнянова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Никола Петров Игнатов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Веселин Рачев Йорданов

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600038 гр. Разград - ОУ „Васил Левски”, бул. „Княз Борис” № 62

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Мариела Данкова Григорова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Евгения Петева Петкова

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Стоянка Цанева Белчева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Светла Михайлова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Къймет Бейти Кара

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Милен Константинов Йорданов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Милчо Николаев Белчев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Недка Веселинова Дюлгерова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Петя Господинова Колева

 

Член

 

 

ДБО

 
               
               

Единен № на СИК 182600039 гр. Разград - ОУ „Отец Паисий”, ул.„Отец Паисий” № 6

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Оксана Йовчева Христова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Албена Стефанова Тодорова

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Йозлем Мохарем Ибрахим

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Валентин Иванов Виденов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Красимира Лазарова Атанасова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Кристина Стефанова Кръстева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Цветан Неделчев Цонев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Валентина Неделчева Петрова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Милена Енчева Стоянова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600040 гр. Разград - ОУ „Отец Паисий”, ул.„Отец Паисий” № 6

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Леман Искренова Якимова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Ива Стоянова Петрова

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Жана Георгиева Узунова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Габриела Върбанова Стефанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Даниела Данаилова Данаилова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Назике Басри Шефкъева

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Евтим Любенов Стаменков

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Станка Манева Виденова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Виолета Александрова Гатева

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600041 гр. Разград - ДГ № 11 „Детелина”, ул. „Абритус” № 21

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Галина Минчева Неделчева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Кремена Цонева Йорданова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Красимира Иванова Христова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Полина Иванова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Вайде Ибраимова Абдраимова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Павлина Цанкова Атанасова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Георги Ангелов Ангелов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Цена Христофорова Касабова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Даниела Неделчева Куманова-Дилова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600042 гр. Разград - ДГ № 11 „Детелина”, ул. „Абритус” № 21

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Недялка Николаева Николаева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Цветанка Богословова Маринова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Стоянка Ангелова Николова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Иван Тодоров Иванов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Азел Ибраим Абдураим

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Даниела Георгиева Бъчварова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Росица Райкова Недева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Виктория Ивайлова Симеонова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Пенка Димова Иванова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600043 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”- стария МУЦ, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Веска Минчева Николова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Диана Йорданова Момчилова

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Светлана Станкова Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Сезджан Салим Ебазер

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Йорданка Иванова Бозаджиева

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

6

Александър Минков Стефанов

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Анета Минчева Неделчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Станимир Пламенов Стоянов

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Петранка Василева Митева

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600044 гр. Разград - ОУ „Н.Й.Вапцаров”, ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Дияна Иванова Николова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Емилия Гошева Михайлова

 

Заместник председател

 

 

ДБО

 

3

Стоянка Иванова Кирилова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Иван Василев Панков

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Симона Красимирова Георгиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Али Бекир Хюсеин

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Искра Живкова Стоянова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Христо Иванов Христов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Ванеса Даниелова Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600045 гр. Разград - ДЯ „Звездици”, ул. „Цар Симеон” № 8

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Диана Димитрова Неделчева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Гинка Димова Маджарова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ

 

3

Снежана Бойкова Петрова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Милка Димитрова Кръстева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Милена Росенова Добрева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Емел Ердинч Реджеб

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Дарина Йорданова Узунова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Петранка Стоянова Христова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Айлин Фикретова Кемалова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600046 гр. Разград - ДЯ „Звездици”, ул. „Цар Симеон” № 8

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Павел Атанасов Драгомиров

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Ваня Василева Денева

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Миглена Станчева  Иванова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Велко Атанасов Димитров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Стаменка Ивелинова Бонева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Мерлин Антонова Николаева

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Иванка Григорова Славова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Даниела Дякова Василева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Силвия Димитрова Маринова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600047 гр. Разград - ЦПЛР - ЦРД, ул. „Грънчарска” № 5

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Севдалина Петрова Петрова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Садифе Исметова Ахмед

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Тодор Александров Петров

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Владимир Цонев Василев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Десислава Тодорова Пеева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Джунейт Ремзиев Салиев

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Деян Йорданов Начев

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Анета Стефанова Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Кремена Ненчева Станчева

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600048 гр. Разград - ДГ № 12 „Зорница”, ул. „Марица” № 33

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Петя Кирилова Накова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Елена Станчева Петкова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Милка Милушева Стоева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Маргарита Милева Маринова - Гиргинова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Мариана Енева Борисова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Айтен Исмаилова Чапкънова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Галя Атанасова Петрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Айля Севдиева Сеидова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Даниела Петрова Радева

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600049 гр. Разград - ЦПЛР-ЦУТНТ, ул. „Трапезица” № 1

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Гануша Младенова Стоянова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Росица Цончева Попова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Васил Недялков Тодоров

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Ваня Боянова Обретенова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Севдагюл Шабан Съдък

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Зайде Шюкрю Хасан

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Калоян Христов Добрев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Гергана Илиева Корева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Сребрина Димитрова Петкова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600050 гр. Разград - СУ „Христо Ботев”, ул.„Дъбрава” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Даниела Илиева Тиханова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Атанас Младенов Мичев

 

Заместник председател

 

 

ДБО

 

3

Николинка Косева Иванова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Мартина Тинкова Гецова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Галина Цанкова Стоянова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Халиме Ерсин Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Радослав Диянов Тодоров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Камен Йорданов Калчев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Полина Стоянова Георгива

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600051 гр. Разград СУ „Христо Ботев”, ул.„Дъбрава” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Росица Николова Венкова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Величка Лазарова Димитрова

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Николина Минчева Иванова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Анита Стойчева Димитрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Дияна Георгиева Цонева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Айсел Нерми Билял

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Любомир Младенов Лазаров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Ивелина Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Робърт Матев Янков

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600052 гр. Разград - СУ „Христо Ботев”, ул.„Дъбрава” № 2

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Цонка Йорданова Рашкова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Петър Методиев Петров

 

Заместник председател

 

 

ИСМВ

 

3

Пламена Иванова Маринова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Ивелина Стоянова Милева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Кадрие Максудова Халилова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Цветелина Василева Стоянова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Надя Йорданова Петрова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Илкнур Мехмед Иляз

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Мартина Йорданова Йорданова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600053 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Татяна Господинова Москова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Пролетеса Иванова Дончева

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Небенур Реджеб Хасан

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Ана Илиева Захаринова-Станчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Кристиян Галинов Тиханов

 

Член

 

 

БСП

 

6

Тодор Йорданов Алексиев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Диана Здравкова Станчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Петър Колев Петров

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Милен Петров Арабаджиев

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600054 гр. Разград - ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” - стария МУЦ, ул. „Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Илиана Христова Тоцева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Николай Петков Петков

 

Заместник-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Ралица Асенова Радилева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Румяна Христова Чакалова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Симона Иванова Янкова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Джунейт Ергюн Дервиш

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Веселина Иванова Възелова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Севда Кълмиева Кадова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Станимир Добрев Куртев

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600055 гр. Разград - ОУ „Н.Й.Вапцаров”, ул.„Н.Й.Вапцаров” № 10

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Преслава Петева Минчева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Велислава Николаева Бобева

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Мария Лазарова Петрова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Марина Цветанова Николова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Пламена Лазарова Панова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Шейда Али Дервиш

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Радостин Теодоров Тицов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Красимир Страхилов Коев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Сузка Алексова Цвяткова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600056 гр. Разград - ДГ № 8 „Райна Княгиня”, бул. „Южен булевард”   №48Б

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Христо Петров Червенски

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Десислава Николова Иванова

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Росица Атанасова Мотева

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Васил Денев Денев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Джемиле Мехмедова Махмудова-Шериф

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Хасан Мустафа Хюсеин

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Павлина Великова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Алипи Ташинов Алеков

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Йозлям Метин Насуф

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600057 гр. Разград - ДГ № 8 „Райна Княгиня”, бул. „Южен булевард”   №48Б

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Радосвета Петкова Иванова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Росица Любенова Йорданова

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Пакизе Етем Туран

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Диана Пенева Славова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Красимир Радославов Кутев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Нелина Методиева Мизурска

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Аркан Бейханов Ахмедов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Любомир Николаев Цаков

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Георги Симеонов Мотев

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600058 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Даниела Петрова Стоянова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Сузана Асенова Алекова

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Зорница Евгениева Якимова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Искра Николаева Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

5

Милена Димитрова Борисова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Анелия Цанкова Джебарова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Христо Йорданов Христов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Ралица Денчева Денева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Владимир Илиев Димитров

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600059 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Калиптен Кенанова Исмаил

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Калина Маринова Йорданова

 

Заместник председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Павлина Тодорова Николаева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Лилия Николаева Колева

 

Член

 

 

БСП за България

 

5

Таня Димитрова Димитрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Соня Миткова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Събина Бонева Димитрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Глория Ивелинова Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Нела Стефанова Стоянова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600060 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Софка Василева Лалова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Милена Стоянова Димитрова

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Кадрие Исмаилова Мустафова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Ценка Георгиева Пенева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Петър Любомиров Зарков

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Тодор Николов Тодоров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Севдалина Борисова Стефанова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Ангелина Минчева Мичева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Албена Неделчева Цонева

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600061 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Даниела Стефанова Дочева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Джемиле Бейханова Исмаил

 

Заместник председател

 

 

ИТН

 

3

Таня Асенова Манолова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Светлана Коцева Коцева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Николай Евгениев Ненов

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Ренгинар Ибрахим Ахмедова

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Петко Хараламбиев Хараланов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Петя Стоянова Радева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Христо Георгиев Георгиев

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600062 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Мариан Петров Георгиев

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Станка Георгиева Байчева

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Айгюл Мустафа Хамди

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Ивайло Димитров Иванов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Себат Басри Тусчу

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Биана Кирилова Богомилова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Димка Тодорова Григорова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Тони Великов Тонев

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Минка Иванова Колева

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600063 гр. Разград - ОУ „И. С. Тургенев”,  ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Младенка Василева Ботева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Нехиде Ебазер Вели

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Искра Иванова Йорданова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Росица Цонева Йорданова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Тодорка Георгиева Захариева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Атидже Махсутова Реджебова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Бейсим Исмаил Ахмед

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Дениз Асан Веис

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Павлина Великова Петрова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600064 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Цветелина Георгиева Митева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Калина Георгиева Начева

 

Заместник председател

 

 

ДБО

 

3

Северина Димитрова Колева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Румен Йорданов Шикаланов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Светлина Савова Ганева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Айнур Ахмед Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Недка Йорданова Тоцева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Пламен Тихомиров Тотев

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Елеонова Красимирова Симеонова

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600065 гр. Разград - ДЯ „Слънчево детство”, ж.к. „Орел”

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Янислава Йорданова Янкова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Седа Седатова Ниазиева

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

3

Невбер Али Али

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Кичка Димитрова Ангелова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Йорданка Цанкова Стоянова

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Виргиния Александрова Тоцева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Димитър Георгиев Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Албена Младенова Мизурска

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Мая Рашкова Асенова

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600066 гр. Разград - ж. п. гара Разград – клуб

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Никола Господинов Пенчев

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Лъчезар Андреев Лазаров

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Злати Иванов Златев

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Снежана Дацева Асенова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Елиф Мехмед Ибрям

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Милен Петров Станчев

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Снежан Йорданов Илиев

 

Член

 

 

ИТН

 

               
               

Единен № на СИК 182600067 гр. Разград - Дом за стари хора, ул.„Хаджи Димитър” № 30

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Кремена Русева Георгиева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Наталия Денева Георгиева

 

Заместник председател

 

 

БСП за България

 

3

Ивайло Любомир Дянков

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Милена Владимирова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Полина Радославова Максимова

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Нигяр Ержанова Махмуд

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Христина Илиева Игнатова

 

Член

 

 

ДБО

 

               
               

Единен № на СИК 182600068 гр. Разград - Дом за пълнолетни лица с деменция, ул. „Хаджи Димитър” № 17

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Маргарита Пенева Белчева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Павел Симеонов Изворов

 

Заместник-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Нермин Хайрединова Феимова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Надежда Пеева Донева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Невбер Ахмедова Мустафова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Илияна Тодорова Генова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Хюсню Ахмед Хюсеин

 

Член

 

 

ДБО

 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Разград.

Трите имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Тел. за контакт

1

Павел Ангелов Дамянов

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Елка Станева Драмалиева

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Таня Стоянова Мичкова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Нела Димитрова Кънева

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Невен Ангелов Ангелов

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Николета Цветанова Цонева

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Марин Павлов Костов

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

1

Афизе Мехмедова Мехмедова

 

член

 

 

БСП за България

 

2

Боряна Радославова Башакова

 

член

 

 

БСП за България

 

3

Валентина Иванова Крумова

 

член

 

 

БСП за България

 

4

Венцислав Росенов Пенчев

 

член

 

 

БСП за България

 

5

Веселин Тодоров Василев

 

член

 

 

БСП за България

 

6

Веселина Тодорова Георгиева

 

член

 

 

БСП за България

 

7

Галина Андреева Бонева-Бобева

 

член

 

 

БСП за България

 

8

Галя Василева Енчева

 

член

 

 

БСП за България

 

9

Даниел Иванов Хинчев

 

член

 

 

БСП за България

 

10

Даниела Йорданова Лазарова

 

член

 

 

БСП за България

 

11

Даниела Петрова Радева

 

член

 

 

БСП за България

 

12

Дарина Стойчева Йовчева

 

член

 

 

БСП за България

 

13

Елка Тодорова Йовчева

 

член

 

 

БСП за България

 

14

Йорданка Неделчева Радева

 

член

 

 

БСП за България

 

15

Красимир Бончев Колев

 

член

 

 

БСП за България

 

16

Красимира Иванова Димитрова

 

член

 

 

БСП за България

 

17

Красимира Кръстева Неделчева

 

член

 

 

БСП за България

 

18

Кремена Радославова Неделчева

 

член

 

 

БСП за България

 

19

Надежда Василева Йовчева

 

член

 

 

БСП за България

 

20

Наталия Любенова Стоянова

 

член

 

 

БСП за България

 

21

Нерджан Хайрединова Феимова

 

член

 

 

БСП за България

 

22

Пенка Петрова Николаева

 

член

 

 

БСП за България

 

23

Пенка Неделчева Колева

 

член

 

 

БСП за България

 

24

Радка Маринова Тодорова

 

член

 

 

БСП за България

 

25

Румянка Ангелова Иванова

 

член

 

 

БСП за България

 

26

Савка Петрова Станчева

 

член

 

 

БСП за България

 

27

Славка Петрова Тодорова

 

член

 

 

БСП за България

 

28

Снежана Иванова Карабелова

 

член

 

 

БСП за България

 

29

Стоян Димитров Стоянов

 

член

 

 

БСП за България

 

30

Тодорка Иванова Христова

 

член

 

 

БСП за България

 

1

Емел Юмерова Ахмедова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Айсу Мердан Хасан

 

Секретар

 

 

ДПС

 

3

Ахмед Мустафа Расим

 

Член

 

 

ДПС

 

4

Гюкхан Севджанов Сабриев

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Гюлнур Басриева Мустафова

 

Член

 

 

ДПС

 

6

Гюлсевим Адемова Реджебова

 

Заместник председател

 

 

ДПС

 

7

Кадер Ахмед Мустафа

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Мефтуне Ибрахимова Мустафова

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Мухарем Сунай Мухарем

 

Член

 

 

ДПС

 

10

Невин Федаилова Тусчу

 

Член

 

 

ДПС

 

11

Незиха Ахмедова Арабаджиева

 

Член

 

 

ДПС

 

12

Пакизе Етем Туран

 

Секретар

 

 

ДПС

 

14

Салиха Адем Идриз

 

Председател

 

 

ДПС

 

15

Саля Османова Топалахмед

 

Член

 

 

ДПС

 

16

Себахте Кямил Шевкъ

 

Член

 

 

ДПС

 

17

Сема Бедри Садък

 

Член

 

 

ДПС

 

18

Снежанка Кръстева Станева-Петкова

 

Член

 

 

ДПС

 

19

Фахри Мехмед Садък

 

Член

 

 

ДПС

 

20

Февзие Ерсин Мехмед

 

член

 

 

ДПС

 

21

Фикрие Бекир Юнуз

 

Член

 

 

ДПС

 

22

Фикрие Мехмедова Вейсалова

 

Член

 

 

ДПС

 

1

Петър Ивелинов Иванов

 

 

 

 

ДБО

 

2

Полина Ивелинова Иванова

 

 

 

 

ДБО

 

3

Христиан Светланов Данаилов

 

 

 

 

ДБО

 

4

 Александра Ганчева Стоянова

 

 

 

 

ДБО

 

5

Йоана Красенова Бонева

 

 

 

 

ДБО

 

6

Дариана Генова Генова

 

 

 

 

ДБО

 

7

Мерлин Шерафет Халидова

 

 

 

 

ДБО

 

8

Валентина Валентинова Диканарова

 

 

 

 

ДБО

 

9

Цветомира Николова Минкова

 

 

 

 

ДБО

 

10

Цветанка Димитрова Тодорова

 

 

 

 

ДБО

 

11

Димитър Ненов Тодоров

 

 

 

 

ДБО

 

12

Дамяна Стоянова Терзиева

 

 

 

 

ДБО

 

13

Дарин Росенов Страхилов

 

 

 

 

ДБО

 

14

Анатолий Руменов Младенов

 

 

 

 

ДБО

 

15

Недялко Стефанов Неделчев

 

 

 

 

ДБО

 

16

Евгения Николова Накова

 

 

 

 

ДБО

 

17

Тодор Станчев Мицов

 

 

 

 

ДБО

 

18

Атанас Ангелов Атанасов

 

 

 

 

ДБО

 

19

Даниел Руменов Досев

 

 

 

 

ДБО

 

20

Теодор Мирославов Грънчаров

 

 

 

 

ДБО

 

21

Росен Добрев Добрев

 

 

 

 

ДБО

 

22

Татяна Кунчева Василева

 

 

 

 

ДБО

 

23

Ани Драгомирова Ганева

 

 

 

 

ДБО

 

24

Росица Михайлова Георгиева

 

 

 

 

ДБО

 

25

Шенай Тюнджел Хюсеин

 

 

 

 

ДБО

 

26

Петя Илийчева Илиева

 

 

 

 

ДБО

 

27

Павел Веселинов Петков

 

 

 

 

ДБО

 

28

Гица Славова Котова

 

 

 

 

ДБО

 

29

Цвятко Иванов Цветков

 

 

 

 

ДБО

 

30

Стоилка Хинчева Иванова

 

 

 

 

ДБО

 

31

Цветелина Живкова Атанасова

 

 

 

 

ДБО

 

32

Любка Атанасова Неделчева

 

 

 

 

ДБО

 

1

Калоян Валентинов Вълчев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

                 
 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Разград.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 11.06.2021 в 00:21 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 64-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Лозница и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 63-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 62-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

всички решения