Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
Разград, 10.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Цар Калоян, заведено под Вх. № 40/10.06.2021 г. при РИК-Разград, с което представя на комисията Протокол от 02.06.2021г., отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за изготвяне на предложение за назначаване съставите на СИК на територията на общината и утвърждаване на списъка с резервните членове, ведно с всички изискуеми документи по чл.91, ал.8 от ИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение на съставите на СИК на територията на община Цар Калоян, като са спазени разпоредбите на ал.1, 3, 6 от чл.92 ИК.

РИК-Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 ИК, Предложение на Кмета на Община Цар Калоян, постъпило с писмо вх. №40/10.06.2021г. по реда на чл.91, ал.8 ИК, Решение № 124 - НС/26.05.2021 г. на ЦИК, Решение № 25-НС/26.05.2021 г.  и Решение № 33-НС/28.05.2021 г.  на РИК-Разград, РИК-Разград

РЕШИ:

 1. НАЗНАЧАВА съставите  на секционни избирателни комисии в община Цар Калоян за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г., както следва:

Единен № на СИК 183600001, с. Езерче,  ОУ ул. Димчо Дебелянов №1

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Мейлин Еролова Хасанбашева

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Борислав Павелов Гърков

 

Зам. Председател

 

 

ИТН

 

3

Ивелина Христова Иванова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Марян Диянов Йорданов

 

Член

 

 

БСП  за България

 

5

Димитър Тодоров Балъкчиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Али Байрямов Буковски

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Даяна Николова Николова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Павлинка Димитрова Пейчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Даниела Иванова Бойчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Единен № на СИК 183600002, с. Езерче,  Читалище ул. В. Левски №4

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Минка Койчева Петрова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Пламен Иванов Атанасов

 

Зам. Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Евгения Алексиева Мицова

 

Секретар

 

 

БСП  за България

 

4

Радослав Йорданов Русев

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Кирил Николов Наков

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Вероника Иванова Желязкова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Мерал Илхан Караалиева

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Радостин Денчев Цонев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Светла Христова Минкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Единен № на СИК 183600003, с. Езерче,  ОУ ул. Димчо Дебелянов №1

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Хинка Петкова Петкова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Светлана Лазарова Станева

 

Зам. Председател

 

 

ИСМВ

 

3

Ани Драгомирова Ганева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Дияна Георгиева Лазарова

 

Член

 

 

БСП  за България

 

5

Теодор Красимиров Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Пламен Илиев Пенчев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Юмгюлсюн Сейфидинова Чиракова

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Виолина Данаилова Цонева

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Пенка Донева Пейчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Единен № на СИК 183600004, с. Костанденец,   пл. „Освобождение“- Читалище

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Дамянка Василева Иванова

 

Председател

 

 

БСП  за България

 

2

Велико Василев Василев

 

Зам. Председател

 

 

ДБО

 

3

Христо Илиев Христов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Метин Селман Карасюлейман

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Камелия Димитрова Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

6

Петя Гецова Крумова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Мария Цветкова Минчева

 

Член

 

 

БСП  за България

 

               

Единен № на СИК 183600005, гр. Цар Калоян,  Ул.“Демокрация“ -Читалище

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Христина Ангелова Ангелова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Илия Пламенов Илиев

 

Зам. Председател

 

 

ИТН

 

3

Ирен Христова Христова

 

Секретар

 

 

БСП  за България

 

4

Гюлюмсюр Селиманова Джиналиева

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Донка Стойкова Цонева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Йорданка Христова Христова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Маринка Йорданова Късова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

 

 

 

Единен № на СИК 183600006, гр. Цар Калоян,  Д"СП" , ул. Тотлебен, №3

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Полина Ивелинова Иванова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Йордан Мицов Йорданов

 

Зам. Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Денка Кирилова Йорданова

 

Секретар

 

 

БСП  за България

 

4

Светла Василева Кившанова

 

Член

 

 

БСП  за България

 

5

Атанаска Друмева Неделчева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Марин Пламенов Илиев

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Семиха Динчерова Карамустафа

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Павлина Колева Драгойчева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Бонка Стефанова Георгиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единен № на СИК 183600007, гр. Цар Калоян,  СОУ ул. Освобождение №1

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Афизе Ниязиева Реснелиева

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Илинка Хинкова Кръстева

 

Зам. Председател

 

 

ИСМВ

 

3

Снежана Минкова Стоилова

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Василка Пенева Василева

 

Член

 

 

БСП  за България

 

5

Гинка Ангелова Маринова

 

Член

 

 

БСП  за България

 

6

Христиан Светланов Данаилов

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Тодор Стоянов Тодоров

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Цветелина Петрова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Румен Пенев Кръстев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

               

Единен № на СИК 183600008, гр. Цар Калоян,  СОУ ул. Освобождение №1

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Айтен Хълми Сали

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Пламена Росенова Петрова

 

Зам. Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Стоилка Хинчева Иванова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Денка Атанасова Минчева

 

Член

 

 

БСП  за България

 

5

Кристияна Крумова Георгиева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Сабри Али Дюкянджи

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Цветелина Цонева Петрова

 

Член

 

 

ИТН

 

8

Гергана Петрова Петрова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Елена Христова Атанасова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

 

 

             

Единен № на СИК 183600009, гр. Цар Калоян,  Библиотека "Ахм. Шериф" ул. Кирил и Методий"№2

Трите Имена

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон

1

Дарина Дечева Йорданова

 

Председател

 

 

БСП  за България

 

2

Детелина Иванова Петрова

 

Зам. Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Бистра Кирилова Желязкова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Гергана Красимирова Иванова

 

Член

 

 

БСП  за България

 

5

Иванка Тодорова Станчева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Маринела Крумова Георгиева

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Дарина Траянова Маринова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Пламена Маринова Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Ремзие Ахмедова Сали

 

член

 

 

ДПС

 

                                 

 

 1. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Цар Калоян.

 

Име

ЕГН

ПП/КП

образование

Телефон

1

Румяна Иванова Мандаиева

 

ГЕРБ-СДС

 

 

2

Тодор Недялков Късов

 

ГЕРБ-СДС

 

 

3

Фатме Ахмед Мурад

 

ДПС

 

 

4

Къймет Ахтер Чирак

 

ДПС

 

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Цар Калоян.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 11.06.2021 в 00:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930 

Решения

 • № 64-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Лозница и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 63-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Цар Калоян и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

 • № 62-НС / 10.06.2021

  относно: Назначаване на съставите на СИК в община Разград и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

всички решения