Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 154-ПВР/НС
Разград, 11.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпил Списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 290/11.11.2021 г. от политическа партия „ Движение за права и свободи“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на партията

Постъпил е Списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 290/11.11.2021 г. от политическа партия  „ДПС“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на партията;

Комисията извърши служебна проверка вследствие, на което установи, че лицето Мелда Неджати Абтулова е назначена на длъжността „член“ в СИК № 181600021, с. Равно, община Цар Калоян предложена от Партия „Движение за права и свободи“.      

Съгласно т. 19 от Решение 832-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет не може да участва в изборите като кандидат, наблюдател, член на друг инициативен комитет, застъпник на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или да участва в изборите в друго подобно качество.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.124, ал.1 и ал.4 от ИК и Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 188 (сто осемдесет и осем) на брой упълномощени представители на политическа Партия “ Движение за права и свободи“ , в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.,  както следва:

собствено бащино и фамилно име

ЕГН

№ и дата на пълномощното

1

Акиф Ахмедов Ахмедов

 

195-08/15.09.2021 год.

2

Ибрахим Адемов Джиджикьосев

 

195-09/15.09.2021 год.

3

Мерал Илхан Караалиева

 

195-10/15.09.2021 год.

4

Несибе Джелял Моллаали

 

195-11/15.09.2021 год.

5

Айсел Ариф Авджиали

 

195-12/15.09.2021 год.

6

Рефан Ашим Делимустафа

 

195-13/15.09.2021 год.

7

Хайрие Салиева Касимова

 

195-14/15.09.2021 год.

8

Селиме Лютфи Мехмедова

 

195-15/15.09.2021 год.

9

Февзие Ибрахим Юсуф

 

195-16/15.09.2021 год.

10

Рушан Юлми Муса

 

195-17/15.09.2021 год.

11

Ахмед Шабан Ахмед

 

195-18/15.09.2021 год.

12

Гюрсел Реджебов Ибрямов

 

195-19/15.09.2021 год.

13

Махмуре Хасан Адилова

 

195-20/15.09.2021 год.

14

Гюнел Риза Ибрямова

 

195-21/15.09.2021 год.

15

Сибел Зекериева Хасанова

 

195-22/15.09.2021 год.

16

Мехрибан Илиязова Исуфова

 

195-23/15.09.2021 год.

17

Ивайло Пламенов Читаков

 

195-24/15.09.2021 год.

18

Мустафа Асанов Хойров

 

195-25/15.09.2021 год.

19

ФАТМЕ АЛИЕВА МЕХМЕДОВА РУБЧЕВА

 

195-26/15.09.2021 год.

20

Иса Еролов Исаев

 

195-27/15.09.2021 год.

21

Николай Илиев Тодоров

 

195-28/15.09.2021 год.

22

Тодор Николаев Стоянов

 

195-29/15.09.2021 год.

23

Емил Асенов Найденов

 

195-30/15.09.2021 год.

24

Мехмед Хасан Билял

 

195-31/15.09.2021 год.

25

Фатме Джемалова Сиракова

 

195-32/15.09.2021 год.

26

Анифе Расимова Алиева

 

195-33/15.09.2021 год.

27

Айдън Касим Касим

 

195-34/15.09.2021 год.

28

Есра Шенерова Шабанова

 

195-35/15.09.2021 год.

29

Гюлджан Мехмедова Адилова

 

195-36/15.09.2021 год.

30

ЮМГЮЛСЮН ХЮСЕИНОВА РЕЙЗА

 

195-37/15.09.2021 год.

31

Касим Еминов Касимов

 

195-38/15.09.2021 год.

32

Десислава Георгиева Насуфова

 

195-39/15.09.2021 год.

33

Мюджаид Мустафов Мехмедов

 

195-40/15.09.2021 год.

34

Тахир Метинов Рамаданов

 

195-41/15.09.2021 год.

35

Милен Иларионов Владимиров

 

195-42/15.09.2021 год.

36

Айгюл Якуб Хасан

 

195-43/15.09.2021 год.

37

НИГЯР АЛИОСМАНОВА КЮЧЮКОВА

 

195-44/15.09.2021 год.

38

Семра Ахмедова Неби

 

195-45/15.09.2021 год.

39

Мюджген Нерминова Исметова

 

195-46/15.09.2021 год.

40

Есин Шерафедин Билялова

 

195-47/15.09.2021 год.

41

МЕДЖБУРИЕ ИСМАИЛОВА ХАКЪЕВА

 

195-48/15.09.2021 год.

42

Хюсеин Раимов Ислямов

 

195-49/15.09.2021 год.

43

Иванка Стоянова Димитрова

 

195-50/15.09.2021 год.

44

Весиле Шукриева Юмерова

 

195-51/15.09.2021 год.

45

ВЕЖДЕТ АДЕМ ЮСЕИН

 

195-52/15.09.2021 год.

46

Исми Мехмед Али

 

195-53/15.09.2021 год.

47

Орхан Шефкет Юсеин

 

195-55/15.09.2021 год.

48

Ибрям Сюлейманов Ибрямов

 

195-56/15.09.2021 год.

49

Исмаил Хюсеин Неби

 

195-57/15.09.2021 год.

50

Мирослав  Емилов Асенов

 

195-58/15.09.2021 год.

51

Ахмед Сали Салим

 

195-59/15.09.2021 год.

52

Фикри Хабибов Ахмедов

 

195-60/15.09.2021 год.

53

Серкан Синан Сали

 

195-61/15.09.2021 год.

54

Хайрие Мехмедова Ебибова

 

195-62/15.09.2021 год.

55

Зейти Алиш Аларън

 

195-63/15.09.2021 год.

56

Хюсеин Селяйдинов Хюсеинов

 

195-64/15.09.2021 год.

57

Ерай Бехчет Мехмед

 

195-65/15.09.2021 год.

58

Алпер Али Адем

 

195-66/15.09.2021 год.

59

Кадрие Ахмедова Салиева

 

195-67/15.09.2021 год.

60

Мехмед Хасан Халил

 

195-68/15.09.2021 год.

61

Емин Салиев Еминов

 

195-69/15.09.2021 год.

62

Севджан Нихат Якуб

 

195-70/15.09.2021 год.

63

Сунай Нузоли Халил

 

195-71/15.09.2021 год.

64

Мехмед Басри Черчеведжи

 

195-72/15.09.2021 год.

65

Юксел Мехмедов Алиев

 

195-73/15.09.2021 год.

66

Гюнер Махмуд Мехмедемин

 

195-74/15.09.2021 год.

67

Бейзут Хюсеинов Хюсеинов

 

195-75/15.09.2021 год.

68

ХРИСТО РАДОМИРОВ ХРИСТОВ

 

195-76/15.09.2021 год.

69

МАХМУТ АХМЕТ ХАСАН

 

195-77/15.09.2021 год.

70

Стефан Радков Андонов

 

195-78/15.09.2021 год.

71

ЕРДЖАН АЛИ ХЮСЕИН

 

195-79/15.09.2021 год.

72

ЕМИНЕ ДИНЧЕР ХАСАН

 

195-80/15.09.2021 год.

73

НУРХАН ХЮСЕИН АЛИ

 

195-81/15.09.2021 год.

74

МЕТИН ИСМАИЛ ХАЛИД

 

195-82/15.09.2021 год.

75

ЗЕХНУР БИЛЯЛ МЕХМЕД

 

195-83/15.09.2021 год.

76

ФЕРАД НАДЖИ ИБРЯМ

 

195-84/15.09.2021 год.

77

ЕДИЗ ГЮРСЕЛ МЕХМЕД

 

195-85/15.09.2021 год.

78

БЮЛЕНТ БЕЙЛЮЛ ИБРЯМ

 

195-86/15.09.2021 год.

79

ЕМИНЕ СЮЛЕЙМАН АХМЕД

 

195-87/15.09.2021 год.

80

ТУРГАЙ  НАЗИФ НУРИ

 

195-88/15.09.2021 год.

81

СЕЛИН БАХАР АРИФ

 

195-89/15.09.2021 год.

82

ДЖЕЙЛЯН СЕЗГИН ФЕИМ

 

195-90/15.09.2021 год.

83

ЕРГИН НЕШАД ДУРМУШ

 

195-91/15.09.2021 год.

84

ХАСАН МЕМИШ ХАСАН

 

195-92/15.09.2021 год.

85

МЕХМЕД БЕДРИ МЕХМЕД

 

195-93/15.09.2021 год.

86

СЕЗГИН САЛИ ЯШАР

 

195-94/15.09.2021 год.

87

СЕБИЛЕ МЕЙБИ МЕХМЕД

 

195-95/15.09.2021 год.

88

ДЕНИЗ ГЮРСЕЛ МЕХМЕД

 

195-96/15.09.2021 год.

89

ДЖУНЕЙТ ЮСУФ ХАШИМ

 

195-97/15.09.2021 год.

90

АРИФ ДИЛЯВЕР ШЕРИФ

 

195-98/15.09.2021 год.

91

ЕМИНЕ ФАРИДИН ХЮСЕИН

 

195-99/15.09.2021 год.

92

БИЛГИН МУСТАФА БИЛЯЛ

 

195-100/15.09.2021 год.

93

МИЛЕН КАМЕНОВ МИХАЙЛОВ

 

195-101/15.09.2021 год.

94

ЕРХАН ВЕЙСАЛ МЕХМЕД

 

195-102/15.09.2021 год.

95

ЛЮТФИ ФЕТТА ХЮСНЮ

 

195-103/15.09.2021 год.

96

КЕРИМ НЕДРЕТ КЕРИМ

 

195-104/15.09.2021 год.

97

ФИКРИ ЗЕКЕЯ АХМЕД

 

195-105/15.09.2021 год.

98

БЕХЧЕТ ЮСУФ СЮЛЮШ

 

195-106/15.09.2021 год.

99

ИЛХАН САЛИ ИСАК

 

195-107/15.09.2021 год.

100

АЙТЕН ФАРИСОВА МЕХМЕДОВА

 

195-108/15.09.2021 год.

101

ЗЮЛФИЕ ДЖЕВАТОВА МУСТАФА

 

195-109/15.09.2021 год.

102

ХАТИДЖЕ ВЕЛИ ЯХОВА

 

195-110/15.09.2021 год.

103

ЙОСКАН БЕХЧЕТ РЕДЖЕБ

 

195-111/15.09.2021 год.

104

БЮЛЕНТ КЕМАЛ ХАСАН

 

195-112/15.09.2021 год.

105

ШЕРФИДИН МЕХМЕДАЛИ ХАМДИ

 

195-113/15.09.2021 год.

106

Нерда Хюсеин Якуб

 

195-114/15.09.2021 год.

107

Асие Ниязи Насуф

 

195-115/15.09.2021 год.

108

ФЕДЖЕРИЕ АЛИЕВА АХМЕДОВА

 

195-116/15.09.2021 год.

109

Гюнеш Лютфи Махмуд

 

195-117/15.09.2021 год.

110

Емине Кямил Мехмед

 

195-118/15.09.2021 год.

111

Фатме Мехмед Зекерие

 

195-119/15.09.2021 год.

112

Айнур Хайри Зекери

 

195-120/15.09.2021 год.

113

Илхан Шефкет Ферад

 

195-121/15.09.2021 год.

114

Севджан Мюстеджеб Кадир

 

195-122/15.09.2021 год.

115

Осман Ердинч Акиф

 

195-123/15.09.2021 год.

116

Хюсеин Али Нас

 

195-124/15.09.2021 год.

117

Исмаил Илми Манав

 

195-125/15.09.2021 год.

118

Небахат Незри Кямил

 

195-126/15.09.2021 год.

119

Атике Махмуд Ешреф

 

195-127/15.09.2021 год.

120

Сали Алиев Салиев

 

195-128/15.09.2021 год.

121

Нури Белгин Нури

 

195-129/15.09.2021 год.

122

Семра Шефкъ Халил

 

195-130/15.09.2021 год.

123

Джелилджем Заферов Джелилов

 

195-131/15.09.2021 год.

124

ФИЛИЗ МЕХМЕТ ФИКРЕТ

 

195-132/15.09.2021 год.

125

Сонер Ахмедов Билялов

 

195-133/15.09.2021 год.

126

Салим Нергинов Аптиев

 

195-134/15.09.2021 год.

127

Мехмед Ахмедов Мехмедов

 

195-135/15.09.2021 год.

128

Халиме Ибраим Себайдинова

 

195-136/15.09.2021 год.

129

Халит Османов Мехмедов

 

195-137/15.09.2021 год.

130

Нергис Ердинч Скендер-Манав

 

195-138/15.09.2021 год.

131

Муса Мустафов Мехмедов

 

195-139/15.09.2021 год.

132

Турчел Турхан Назиф

 

195-140/15.09.2021 год.

133

Шинаси Мехмед Хюсеин

 

195-141/15.09.2021 год.

134

Зафер Сали Нутфула

 

195-142/15.09.2021 год.

135

Хабибе Алиева Сали

 

195-143/15.09.2021 год.

136

Бюлент Айдънов Мустафов

 

195-144/15.09.2021 год.

137

Юлвия Бекир Ибрям

 

195-145/15.09.2021 год.

138

Барие Сабриева Ахмедова

 

195-146/15.09.2021 год.

139

Дженгиз Мехмед Юсуф

 

195-147/15.09.2021 год.

140

Аслъ Нурхан Емир

 

195-148/15.09.2021 год.

141

Юмер Сюдат Юмер

 

195-149/15.09.2021 год.

142

Мехмед Салиев Османов

 

195-150/15.09.2021 год.

143

Фатме Сюлейман Осман

 

195-151/15.09.2021 год.

144

Мерлин Хюсеин Мюсреф

 

195-152/15.09.2021 год.

145

Мухарем Сунай Мухарем

 

195-153/15.09.2021 год.

146

Алейна Левент Осман

 

195-154/15.09.2021 год.

147

Мехмед Шефкъев Мехмедов

 

195-155/15.09.2021 год.

148

Нермин Гюрсел Мустафова

 

195-156/15.09.2021 год.

149

Елис Ерханова Рамаданова

 

195-157/15.09.2021 год.

150

Гюкхан Севджанов Сабриев

 

195-158/15.09.2021 год.

151

Зехнур Кадиров Салиев

 

195-159/15.09.2021 год.

152

Лора Борисова Александрова

 

195-160/15.09.2021 год.

153

Ерол Сюлюманов Чолаков

 

195-161/15.09.2021 год.

154

Сабрие Незамединова Исова

 

195-162/15.09.2021 год.

155

Леман Ахмедова Ферадова

 

195-163/15.09.2021 год.

156

Галиб Сали Юсуф

 

195-164/15.09.2021 год.

157

Джанан Ремзиева Шукриева

 

195-165/15.09.2021 год.

158

Юксел Фаик Гьоч

 

195-166/15.09.2021 год.

159

Ибрахим Шакир Рашид

 

195-167/15.09.2021 год.

160

Равие Сабри Риза

 

195-168/15.09.2021 год.

161

Айсу Мердан Хасан

 

195-169/15.09.2021 год.

162

Севда Алиева Сеидова

 

195-170/15.09.2021 год.

163

Емре Синан Себатин

 

195-171/15.09.2021 год.

164

Айсел Рушан Балджъ-Хюсеинова

 

195-172/15.09.2021 год.

165

Шакир Ибрахим Шакир

 

195-173/15.09.2021 год.

166

Есил Сюрхат Назми

 

195-174/15.09.2021 год.

167

Есра Айлинова Неждетова

 

195-175/15.09.2021 год.

168

Христиана Светлинова Стоянова

 

195-176/15.09.2021 год.

169

Нилгюн Ерол Басриева

 

195-177/15.09.2021 год.

170

Бюрхан Сюлейманов Хюсеинов

 

195-178/15.09.2021 год.

171

Билгин Белгин Кара

 

195-179/15.09.2021 год.

172

Есра Толга Рахми

 

195-180/15.09.2021 год.

173

Али Нурулов Назмиев

 

195-181/15.09.2021 год.

174

Бурчин Бейхатова Ибрахимова

 

195-182/15.09.2021 год.

175

Севданур Исмет Шабан

 

195-183/15.09.2021 год.

176

Али Бахриев Кязимов

 

195-184/15.09.2021 год.

177

Гюнер Мехмедов Исуфов

 

195-185/15.09.2021 год.

178

Илхан Кадир Софларла

 

195-186/15.09.2021 год.

179

Севгин Ахмедов Курдов

 

195-187/15.09.2021 год.

180

Ерхан Зелкифов Зюлкюфов

 

195-188/15.09.2021 год.

181

Месут Нихат Азиз

 

195-189/15.09.2021 год.

182

Мустафа Назъм Мустафа

 

195-190/15.09.2021 год.

183

Мехмед Кадиров Хаккъев

 

195-191/15.09.2021 год.

184

Красимир Младенов Мизурски

 

195-192/15.09.2021 год.

185

Шериф Нуриев Шерифов

 

195-193/15.09.2021 год.

186

Селим Сабриев Мухаремов

 

195-194/15.09.2021 год.

187

Мелих Юмеров Рафаилов

 

195-195/15.09.2021 год.

188

Ахмед Незир Хамди

 

195-196/15.09.2021 год.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 12.11.2021 в 04:12 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения