Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ № 167-НС
Разград, 12.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпило Предложение с вх.№303/12.11.2021 г. от коалиция „БСП за България“ за оттегляне пълномощията на представител на коалицията за Община Лозница и замяна в списъка на упълномощените представители

Постъпило е Предложение с вх.№ 303/12.11.2021 г. от представител на коалиция „БСП за България“ за оттегляне на пълномощията на упълномощен представител на коалицията за територията на община Лозница, посочен в списък № 04 на упълномощените представители и замяна в списъка на упълномощените представители, при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. В предложението са посочени трите имена на оттегления представител на коалицията, ЕГН и № и дата на пълномощното:

№ по ред

собствено бащино и фамилно име на освободения представител

ЕГН

№ и дата на пълномощното

№ 7

Марийка Енчева Петрова

 

ПНС-Лз-007 от 07.11.2021

като на мястото на освободения представител на коалицията е заявено за публикуване друго лице:

собствено бащино и фамилно име на предложения представител

ЕГН

№ и дата на пълномощното

Петър Филипов Христов

 

ПНС-Лз-021 от 11.11.2021

Съгласно т. 11 от Решение № 832-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, до изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица.

Комисията не установи нередовности в представения документ.

Съгласно т. 9 от Решение № 832-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, след извършване на проверка по т.4, 18 и 19 районните избирателни комисии, приемат решение за публикуване на списъка на упълномощените представители, които отговарят на изискванията. Списъкът се публикува на интернет страницата на съответната РИК,  при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. Формата и съдържанието на списъка за публикуване за РИК са дадени в Приложение № 2.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.124, ал.1 и ал.4 от ИК и Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, РИК-Разград

РЕШИ:

ПРОМЕНЯ публикувания със свое Решение № 155-НС от 11.11.2021 г. Списък на представителите на Коалиция „БСП за България“ на интернет страницата на РИК-Разград Списък“ за община Лозница, в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.,  както следва:

Вместо представителя с оттеглено пълномощно

№ по ред

собствено, бащино и фамилно име на освободения представител

ЕГН

№ и дата на пълномощното

№ 7

Марийка Енчева Петрова

 

ПНС-Лз-007 от 07.11.2021

Публикува на интернет страницата на РИК – Разград, следното упълномощено лице:

собствено, бащино и фамилно име на предложения представител

ЕГН

№ и дата на пълномощното

Петър Филипов Христов

 

ПНС-Лз-021 от 11.11.2021

 

            Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 13.11.2021 в 05:27 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения