Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 195-НС
Разград, 14.11.2021

ОТНОСНО: Разглеждане на постъпил Списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 343/13.11.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на коалицията

Постъпил е Списък № 1 на упълномощените представители на партия, коалиция или инициативен комитет при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., с вх. № 343/13.11.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ за публикуване на интернет страницата на РИК на упълномощени представители на партията.

В списъка са посочени трите имена на 92 (деветдесет и две) лица, ЕГН и № и дата на пълномощно.

Съгласно т. 19 от Решение 832-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. на ЦИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет не може да участва в изборите като кандидат, наблюдател, член на друг инициативен комитет, застъпник на друга партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор или да участва в изборите в друго подобно качество.

Комисията извърши служебна проверка вследствие, на което установи, че лицето Рушан Исмаил Исмаил е регистриран в качеството си на наблюдател от Сдружение “Л.И.Д.Е.Р.-ЛИЧНОСТИ ИДЕИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ".

На основание чл.72, ал.1, т.1 и чл.124, ал.1 и ал.4 от ИК и Решение №832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, РИК - Разград

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА на интернет страницата на РИК-Разград Списък с 91 (деветдесет и един) на брой упълномощени представители на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.,  както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН

Пълномощно

1

Осман Мехмед Осман

 

№ П-918/ 10.11.2021

2

Тодор Пламенов Костов

 

№ П-919/ 10.11.2021

3

Ерол Ерол Али

 

№ П-920/ 10.11.2021

4

Орхан Ружди Бедиханов

 

№ П-921/ 10.11.2021

5

Нина Благовестова Цонева

 

№ П-922/ 10.11.2021

6

Петко Павлинов Петков

 

№ П-923/ 10.11.2021

7

Цветалин Коцев Цонев

 

№ П-924/ 10.11.2021

8

Хюсеин Хасан Халил

 

№ П-925/ 10.11.2021

9

Невин Селиманова Мустафова

 

№ П-926/ 10.11.2021

10

Севгюл Раиф Мюмюн

 

№ П-927/ 10.11.2021

11

Цветомир Сашков Цонев

 

№ П-928/ 10.11.2021

12

Стоянка Маринова Петрова

 

№ П-929/ 10.11.2021

13

Реджеб Реджеб Емурла

 

№ П-930/ 10.11.2021

14

Росица Славова Иванова

 

№ П-931/ 10.11.2021

15

Шинаси Ахмедов Ахмедов

 

№ П-932/ 10.11.2021

16

Иван Стоянов Филев

 

№ П-933/ 10.11.2021

17

Донка Александрова Янкова

 

№ П-934/ 10.11.2021

18

Диана Христова Станчева

 

№ П-935/ 10.11.2021

19

Атанас Веселинов Атанасов

 

№ П-936/ 10.11.2021

20

Йорданка Николова Андреева

 

№ П-937/ 10.11.2021

21

Нефсе Хюсеинова Реджебова

 

№ П-938/ 10.11.2021

22

Муса Салиев Тютюнов

 

№ П-939/ 10.11.2021

23

Мюмюн Динчер Бейрам

 

№ П-940/ 10.11.2021

24

Изет Илхан Изет

 

№ П-941/ 10.11.2021

25

Гюркан Шенолов Насуфов

 

№ П-942/ 10.11.2021

26

Садула Сюлейманов Садулов

 

№ П-943/ 10.11.2021

27

Себат Йонуз Ахмед

 

№ П-944/ 10.11.2021

28

Мехмед Мустафов Бичков

 

№ П-945/ 10.11.2021

29

Салих Мехмед Бошнак

 

№ П-946/ 10.11.2021

30

Шаиб Айхан Шаиб

 

№ П-947/ 10.11.2021

31

Джемал Бакиев Терзийски

 

№ П-948/ 10.11.2021

32

Ахмед Мехмедов Узунов

 

№ П-949/ 10.11.2021

33

Рейхан Рахмиев Ахмедов

 

№ П-950/ 10.11.2021

34

Зихни Зикри Шукри

 

№ П-951/ 10.11.2021

35

Закир Нехрунов Зевжетов

 

№ П-952/ 10.11.2021

36

Бейнур Яшар Сали

 

№ П-953/ 10.11.2021

37

Басри Сунай Ахмед

 

№ П-954/ 10.11.2021

38

Живко Антонов Михайлов

 

№ П-955/ 10.11.2021

39

Нурай Ахмед Ахмед

 

№ П-956/ 10.11.2021

40

Лютфи Акифов Сюлейманов

 

№ П-957/ 10.11.2021

41

Сенур Мехмед Ефраим

 

№ П-958/ 10.11.2021

42

Нихат Емин Мехмед

 

№ П-959/ 10.11.2021

43

Адем Бедри Вели

 

№ П-960/ 10.11.2021

44

Февзи Мехмед Хюсеин

 

№ П-961/ 10.11.2021

45

Орхан Юсменов Османов

 

№ П-962/ 10.11.2021

46

Лютфи Ехлиман Кямил

 

№ П-963/ 10.11.2021

47

Метин Алиосман Али

 

№ П-964/ 10.11.2021

48

Яман Гюнай Хюсмен

 

№ П-965/ 10.11.2021

49

Емил Раданов Йосифов

 

№ П-966/ 10.11.2021

50

Гюлтен Басри Ахмед

 

№ П-967/ 10.11.2021

51

Синан Али Федаил

 

№ П-968/ 10.11.2021

52

Нехрин Исуф Яшар

 

№ П-969/ 10.11.2021

53

Ариф Осман Ариф

 

№ П-970/ 10.11.2021

54

Джансер Гюрсел Ниязи

 

№ П-971/ 10.11.2021

55

Рейхан Неджмедин Мехмед

 

№ П-973/ 10.11.2021

56

Самет Мехмед Ибрям

 

№ П-974/ 10.11.2021

57

Синан Незир Нури

 

№ П-975/ 10.11.2021

58

Емин Шабан Емин

 

№ П-976/ 10.11.2021

59

Севгин Джеват Халил

 

№ П-977/ 10.11.2021

60

Григор Петров Григоров

 

№ П-978/ 10.11.2021

61

Нермин Джелил Селим

 

№ П-979/ 10.11.2021

62

Осман Февзи Мустафа

 

№ П-980/ 10.11.2021

63

Ферахим Джавит Кемал

 

№ П-981/ 10.11.2021

64

Динчер Фикрет Мехмед

 

№ П-982/ 10.11.2021

65

Росица Ненова Якимова

 

№ П-983/ 10.11.2021

66

Мирена Енева Симова

 

№ П-984/ 10.11.2021

67

Стефан Димов Стефанов

 

№ П-985/ 10.11.2021

68

Галин Пенчев Парашкевов

 

№ П-986/ 10.11.2021

69

Мариан Пламенов Иванов

 

№ П-987/ 10.11.2021

70

Тезгюл Наджи Реджеб

 

№ П-988/ 10.11.2021

71

Гюлтен Юсмен Сюлейман

 

№ П-989/ 10.11.2021

72

Ерсай Февзи Назиф

 

№ П-990/ 10.11.2021

73

Ерхан Йълмаз Мустафа

 

№ П-991/ 10.11.2021

74

Иван Боянов Минчев

 

№ П-992/ 10.11.2021

75

Нейлин Шефкетова Ниязи

 

№ П-993/ 10.11.2021

76

Айше Ахмедова Шукриева

 

№ П-994/ 10.11.2021

77

Гюксел Ердал Реджеб

 

№ П-995/ 10.11.2021

78

Нергин Мехмед Ахмед

 

№ П-996/ 10.11.2021

79

Никола Христов Николов

 

№ П-997/ 10.11.2021

80

Ниязи Ахмед Ниязи

 

№ П-998/ 10.11.2021

81

Синан Ниязи Юмер

 

№ П-999/ 10.11.2021

82

Севинч Салимова Гьочева

 

№ П-1000/ 10.11.2021

83

Ферда Фердун Хасан

 

№ П-1001/ 10.11.2021

84

Сали Баки Назиф

 

№ П-1002/ 10.11.2021

85

Николай Тодоров Николов

 

№ П-1003/ 10.11.2021

86

Пламен Василев Патриков

 

№ П-1004/ 10.11.2021

87

Емихан Махмудова Зевджетова

 

№ П-1005/ 10.11.2021

88

Радослав асенов илиев

 

№ П-1006/ 10.11.2021

89

Християн Маринов Хинчев

 

№ П-1007/ 10.11.2021

90

Зевджет Махмудов Зевджетов

 

№ П-1008/ 10.11.2021

91

Мирослав Тодоров Минков

 

№ П-1009/ 10.11.2021

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 14.11.2021 в 14:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения