Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
Разград, 11.10.2021

ОТНОСНО: Регистриране на кандидатска листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигната от партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

Постъпило е Предложение от партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ заведено под Вх. № 7 на 09.10.2021г., в 14:25 часа във Входящия регистър на кандидатските листи в изборите за народни представители на 14 ноември 2021г. при РИК – Разград.

Предложението, представляващо – Приложение № 73-НС от изборните книжа, утвърдени с Решение № 557-ПВР/НС от 17 септември 2021 г., изменени с Решение № 660-ПВР/НС от 30 септември 2021 г. на ЦИК, е подписано от Радослав Пламенов Стойчев, в качеството му на председател и представляващ партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“, за регистриране на следните кандидати за народни представители:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1.

Емил Йорданов Кънев       

 

2.

Петър Иванов Димитров

 

3.

Марин Георгиев Карагьозов

 

 Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ е регистрирана за участие в изборите с Решение № 640-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК.

Към предложението, представляващо Приложение № 73-НС от изборните книжа, са приложени следните документи: Заявление –декларация по чл.255, ал.1, т.3 във връзка с чл.3, ал.3 от ИК, представляващо Приложение № 78-НС от изборните книжа – 3 (три) броя; Удостоверение от Софийски градски съд, издадено на 20.05.2021 г.,VI-3 състав, по ф.д. № 8209/2007г., за актуално правно състояние на партията.

Съгласно посочените в заявлението данни, издигнатите кандидати отговарят на условията по чл.65, ал.1 от КРБ.

Не са констатирани непълноти или несъответствия в депозираното предложение и съпътстващите го документи.

На основание чл.72, ал.1, т.1 и т.8 във връзка с чл.258, ал.1 от ИК, Решение № 640-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. и Решение № 579-НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК.

 РЕШИ:

1. Регистрира и обявява кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. издигната и подредена от партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ в изборен район 18-ти – Разградски, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име

ЕГН

1.

Емил Йорданов Кънев       

 

2.

Петър Иванов Димитров

 

3.

Марин Георгиев Карагьозов

 

 

2. Издава удостоверения на регистрираните кандидати от кандидатската листа на партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 11.10.2021 в 19:14 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения