Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 64-ПВР/НС
Разград, 13.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е Писмо с вх. № 54/12.10.2021г. от кмета на община Самуил, с което ни е изпратил Предложение за състав на СИК в община Самуил, за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 С предложението са представени писмени предложения на партиите и коалициите  за състав на СИК; Копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите/решенията за създаване на коалициите; Пълномощно на представляващия съответната партия или коалицията от партии; Протокол от 07.10.2021г. за проведените  консултации с парламентарно представените партии и коалиции и Копие от съобщението за провеждане на консултациите.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение съставите на СИК на територията на община Самуил, като са спазени разпоредбите на ал.1,3,6 от чл.92 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с наше Решение № 32-ПВР/НС от 01.10.2021г.

РИК Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, Предложение постъпило с писмо вх. № 54/12.10.2021г. от кмета на община Самуил, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г.на ЦИК и Решение на № 32-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК – Разград и Решение на № 24-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК – Разград,

РЕШИ:

1.Назначава съставите на СИК в община Самуил в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

 Единен № на СИК 182900001, с. БОГДАНЦИ Адрес на СИК ул.  ” Г.БЕНКОВСКИ “ №14

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Нурай Сюлейман Али

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Иванка Методиева Георгиева

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Веселина Петрова Димитрова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Емине Исмаил Сюлейман

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Нехире Хасан Ферад

 

член

 

 

ДПС

 

6

Петър Руменов Станчев

 

член

 

 

ИТН

 

7

Ганка Димова Георгиева

 

член

 

 

БСП за България

 

8

Севинч Исуф Али

 

член

 

 

ИСМВ

 

9

Хасан Сезгин Хасан

 

член

 

 

ГЕРБ- СДС

 

Единен № на СИК 182900002,  с. БОГОМИЛЦИ, Адрес на СИК , УЛ.” ГЕО МИЛЕВ “ №17

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Бехидже Сюлейманова Мустафа

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Елка Димитрова Савова

 

Зам.председател

 

 

БСП за България

 

3

БЕНИДЕ СЪДКАЕВА ХАСАНОВА

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Зия Исмед Неджиб

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Меджелиб Салиев Меджелибов

 

член

 

 

ДБО

 

6

МЮЖГЕН ФИКРЕДОВА ИСМАИЛ

 

член

 

 

ДПС

 

7

Назифе Иса Исмаил

 

член

 

 

ДПС

 

Единен № на СИК 182900003, с. ВЛАДИМИРОВЦИ, Адрес на СИК: ул. "ХРИСТО БОТЕВ" № 2

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Бахрие Хюсню Азис

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Сали Рамадан Сали

 

Зам.председател

 

 

ИСМВ

 

3

Стефан Иванов Господинов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Фатме Али Хасан

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Мустафа Халил Мустафа

 

член

 

 

ДБО

 

6

Наджие Исметова Мустафова

 

член

 

 

ДПС

 

7

Галина Георгиева Казакова

 

член

 

 

БСП за България

 

8

Васил Христов Пенев

 

член

 

 

ИТН

 

9

Айджан Мехмед Юнуз

 

член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182900004, с. ВЛАДИМИРОВЦИ, Адрес на СИК: ул."ХРИСТО БОТЕВ" № 2

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Фикрет Али Сали

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Галин Галинов Савов

 

Зам.председател

 

 

БСП за България

 

3

Айтен Тасин Мехмед

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Юмит Джевдет Шабан

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Нейлин Исметова Реджеб

 

член

 

 

БСП за България

 

6

Нурсел Ахмед Мехмед

 

член

 

 

ДПС

 

7

Ахсен Ахмедов Ризов

 

член

 

 

ИТН

 

8

Али Сали Али

 

член

 

 

ИСМВ

 

9

Кямил Ферад Мехмед

 

член

 

 

ДБО

 

 

Единен № на СИК 182900005, с. ГОЛЯМА ВОДА, Адрес на СИК: ул. "ЦАРЕВЕЦ" № 25

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Фатме Мюстеджеб Ахмедова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Симеон Костов Стоянов

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Ахмед Шабан Ахмед

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Марин Иванов  Господинов

 

член

 

 

ИТН

 

5

Айсел Неждет Хълми

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Хюсеин Ибрям Хюсеин

 

член

 

 

ДБО

 

7

Сейнур Фейзула Мустафа

 

член

 

 

ДПС

 

Единен № на СИК 182900006, с. ГОЛЯМА ИЗВОР, Адрес на СИК: ул. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" № 85

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Мариян Иванов Боянов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Колю Михайлов Чаушев

 

Зам.председател

 

 

БСП за България

 

3

Румяна Стилиянова Тодорова

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Лиляна Георгиева Асенова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Ангел Емилов Василев

 

член

 

 

ДБО

 

6

Атанаска Ангелова Митева

 

член

 

 

ИТН

 

7

Евгения Иванова Ангелова

 

член

 

 

БСП

 

Единен № на СИК 182900007, с. ЖЕЛЯЗКОВЕЦ, Адрес на СИК: ул. "ТРАКИЯ" № 24

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

ДИАНА МАРИНОВА ЙОРДАНОВА

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Мая Веселинова Илиева

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

ПЕНКА ГАНЧЕВА ДЕЧЕВА

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КЕРАНОВ

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Рузие Себайдин Али

 

член

 

 

ДБО

 

6

Теодора Георгиева Георгиева

 

член

 

 

ИТН

 

7

Юмер Метин Юмер

 

член

 

 

ИСМВ

 

8

Людмила Денева Маринова

 

член

 

 

БСП за България

 

9

Рийхан Халил Салим

 

член

 

 

ДПС

 

Единен № на СИК 182900008,  с. ЗДРАВЕЦ, Адрес на СИК: ул. "ГЕО МИЛЕВ" № 56

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Христо Иванов Калчев

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Божидар Петров Александров

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Айлин Мюберинова Нурула

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Магдалина Невелинова Георгиева

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Сениха Федаил Исмаил

 

член

 

 

ДБО

 

6

Селиме Ниязи Ахмед

 

член

 

 

ИСМВ

 

7

Светлин Николов Казаков

 

член

 

 

БСП за България

 

               

Единен № на СИК 182900009, с. КРИВИЦА, Адрес на СИК: ул. "ИВАЙЛО" № 42а

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Юнзуле Шефкедова Хюсеинова

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Октай Сабриев Васвиев

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Шенол Исмаилов Реджебов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Живко Йорданов Николов

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Гюнеш Бехчет Мехмед

 

член

 

 

ИТН

 

6

Неджиб Незир Неджиб

 

член

 

 

ИСМВ

 

7

Румен Георгиев Ангелов

 

член

 

 

ИТН

 

Единен № на СИК 182900010, с. НОЖАРОВО, Адрес на СИК: ул. "ХРИСТО СМИРНЕНСКИ" № 6

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Вадет Мехмед Нурула

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Любомир Йорданов Караиванов

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Петя Димитрова Маринова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Лейля Фаридин Мустафова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Елис Зюхре Кабил

 

член

 

 

БСП за България

 

6

Нели Петрова Александрова

 

член

 

 

ИТН

 

7

Емилия Емилова Стоянова

 

член

 

 

ИТН

 

8

Садифе Сали Салиева

 

член

 

 

ИСМВ

 

9

Рейхан Фадли Меджид

 

член

 

 

ДПС

 

Единен № на СИК 182900011, с. ПЧЕЛИНА, Адрес на СИК: ул. "БАЙКАЛ" № 2

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Любомир Йорданов Караиванов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Севда Данаилова Димитрова

 

Зам.председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Божидар Петров Александров

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Халиме Мехмед Осман

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Джелил Кямил Ахмед

 

член

 

 

ИСМВ

 

6

Азиз Сабриев Васвиев

 

член

 

 

ИТН

 

7

Илиян Димитров Станков

 

член

 

 

ИТН

 

Единен № на СИК 182900012, с. КАРА МИХАЛ, Адрес на СИК: ул. "ХРИСТО БОТЕВ" № 5

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Бейхан Исуф Малля

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Ростислав Лазаров Райков

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Християн Василев Христов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Калоян Рачев Колев

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Милчо Милчев Миков

 

член

 

 

ИТН

 

6

Йордан Йорданов Добрев

 

член

 

 

ИТН

 

7

Гинка Трифонова Митева

 

член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 182900013, с. ХУМА, Адрес на СИК: ул. "ГЕО МИЛЕВ" № 25

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Пакизе Мехмедова Етем

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Есин Гюрсел Мюмюн

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Айсун Якуб Хабил

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Селиме Абтула Шериф

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Светлозар Александров Цветанов

 

член

 

 

БСП за България

 

6

Назиме Османова Хасанова

 

член

 

 

ИСМВ

 

7

Баръш Адилов Кабилов

 

член

 

 

ИТН

 

Единен № на СИК 182900014, с. ХЪРСОВО, Адрес на СИК: ул. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" № 32

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Мариана Дацева Николова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Кремена Лазарова Иванова

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Александър Цанев Дочев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Седат Хайредин Мехмед

 

член

 

 

ИСМВ

 

5

Милчо Милчев Миков

 

член

 

 

ДБО

 

6

Юкие Айдънова Назиф

 

член

 

 

ДПС

 

7

Николай Йорданов Николов

 

член

 

 

БСП за България

 

Единен № на СИК 182900015, с. САМУИЛ, Адрес на СИК: ул. "Д. БЛАГОЕВ" № 38

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Мерия Мехмедова Али

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Петко Иванов Петков

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Шукри Ахмед Шукри

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Неджмие Ахмед Мехмед

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Бехра Шерафидинова Хебиб

 

член

 

 

ИСМВ

 

6

Арсо Исаев Исаев

 

член

 

 

БСП за България

 

7

Кристиян Каменов Радев

 

член

 

 

ИТН

 

8

Тензиле Бюрхан Ахмед

 

член

 

 

ДБО

 

9

Сезгин Бекир Ахмед

 

член

 

 

ДПС

 

Единен № на СИК 182900016, с. САМУИЛ, Адрес на СИК: ул. "ИВАЙЛО" № 16

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

МЕСУТ АДИЛ ХАЛИМ

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Веска Борисова Петкова

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Мелис Нурханова Мехмедова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Кадир Кадир Рахим

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Галин Николов Савов

 

член

 

 

БСП за България

 

6

Айше Бахтишенова Мехмедова

 

член

 

 

ДБО

 

7

Исмаил Фарук Ахмед

 

член

 

 

ИСМВ

 

8

Илиян Иванов Илиев

 

член

 

 

ИТН

 

9

Ервин Бекир Ахмед

 

член

 

 

ДПС

 

 

 2.Издава Удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Самуил.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

 

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 13.10.2021 в 19:03 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения