Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 66-ПВР/НС
Разград, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Завет и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е Писмо с вх. № 59/13.10.2021г. от кмета на община Завет, с което е изпратил на комисията – Предложение за състав на СИК в община Завет за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и Предложение за резервни членове на СИК в община Завет за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С предложенията са представени: предложения на партиите и коалициите  за състав на СИК; Копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите/решенията за създаване на коалициите; пълномощни на представляващите съответната партия или коалицията от партии; Протокол № 1 от 07.10.2021г. за проведените  консултации с парламентарно представените партии и коалиции и Покана от кмета на Община Завет за провеждане на консултациите.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение съставите на СИК на територията на община Завет, като са спазени разпоредбите на ал.1,3,6 от чл.92 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с наше Решение № 27-ПВР/НС от 01.10.2021г.

РИК Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, предложения постъпили с писмо вх. № 59/13.10.2021г. от кмета на Община Завет, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Решения № 19-ПВР/НС от 01.10.2021г. и № 27-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК – Разград,

РЕШИ:

1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК в община Завет в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Единен № на СИК 181100001, с. Брестовене Адрес на СИК ул. "Н. Й. Вапцаров" № 4

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Стоянка Йонкова Гешева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Мехмед Исметов Неджибов

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Гинка Труфанова Христова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Йоанна Стоянова Узунова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Милко Стоянов Андреев

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Милен Пенчев Иванов

 

член

 

 

ИТН

 

7

Кирилка Благоева Пантелеева

 

член

 

 

ИТН

 

8

Севинч Мустафова Османова

 

член

 

 

ДПС

 

9

Фатме Алиосман Мехмед

 

член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 181100002,  с. Брестовене, Адрес на СИК ул. "Н. Й. Вапцаров"  № 6

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Нивелина Стоянова Узунова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Джошкун Февзи Салим

 

Зам.председател

 

 

ДПС

 

3

Мерлин Шерафет Халидова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Иванка Георгиева Станчева

 

член

 

 

ИТН

 

5

Весела Димитрова Дакова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Ненчо Стоянов Москов

 

член

 

 

БСП за България

 

7

Емине Халибрям Мохарем

 

член

 

 

ИСМВ

 

8

Сибел Рамаданова Неджибова

 

член

 

 

ДБО

 

9

Асие Ниазиева Рамизова

 

член

 

 

ДБО

 

Единен № на СИК 181100003, с. Брестовене, Адрес на СИК: ул. "Демокрация" № 2

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Хюсмен Хикметов Топчиев

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Пенка Иванова Узунова

 

Зам.председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Стоян Георгиев Стоянов

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Борис Илиев Маринов

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Тошо Маринов Миланов

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Сонер Сергюнов Фикретов

 

член

 

 

ИСМВ

 

7

Бонка Колева Димитрова

 

член

 

 

ИТН

 

8

Мара Димитрова Хаджиилиева

 

член

 

 

ИТН

 

9

Азиме Осман Рюстем

 

член

 

 

ДПС

 

Единен № на СИК 181100004, с. Веселец, Адрес на СИК: ул."Европа" № 34А

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Емине Мехмед Исуф

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Мариела Тодорова Заркова

 

Зам.председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Ралица Стоянова Недкова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Румяна Иванова Петкова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Осман Али Осман

 

член

 

 

ДБО

 

6

Христина Великова Недева

 

член

 

 

БСП за България

 

7

Георги Петров Стоянов

 

член

 

 

ИСМВ

 

8

Боянка Коева Банева

 

член

 

 

БСП за България

 

9

Донка Генчева Стефанова

 

член

 

 

ИТН

 

Единен № на СИК 181100005, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 19

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Ренета Александрова Андреева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Магдалена Бончева Ковачева

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Станислава Младенова Петкова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Валентина Димитрова Великова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Михаела Миленова Минева

 

член

 

 

ИТН

 

6

Мария Илкова Илкова

 

член

 

 

ДБО

 

7

Нели Гешева Москова

 

член

 

 

БСП за България

 

8

Мехрибан Хюсеинова Хайри

 

член

 

 

ДПС

 

9

Маринка Стоянова Пенчева

 

член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 181100006, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Кирил и Методий" № 34

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Нериман Галиман  Исуф

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Мирослава Иванова Христова

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Нехриджан Тефик Мюмюн

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Славчо Банков Коев

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Джанер Тансер Ахмед

 

член

 

 

ДБО

 

6

Марин Христов Дянков

 

член

 

 

БСП за България

 

7

Виолета Петкова Димитрова

 

член

 

 

БСП за България

 

8

Галина Христова Стойкова

 

член

 

 

ИТН

 

9

Ипек Джевдет Садък

 

член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 181100007, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Кирил и Методий" № 64

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Ваня Цветанова Иванова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Айхан Сабри Мюмюн

 

Зам.председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Михаил Петков Петков

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Севгюл Сали Юсеин

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Бедиха Бейти Мюсял

 

член

 

 

ИТН

 

6

Стоянка Стоянова Нанева

 

член

 

 

БСП за България

 

7

Деян Иванов Петров

 

член

 

 

ДБО

 

8

Нури Гюнер Етем

 

член

 

 

ДПС

 

9

Пенчо Илиев Пенчев

 

член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 181100008,  гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 19 А

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Незакет Сали Сали

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Седа Зиядин Якуб

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Иванка Маринова Климентова

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Марийка Георгиева Иванова

 

член

 

 

ИТН

 

5

Янка Иванова Коева

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Стефан Спасов Стефанов

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Ниляй Ерол Джевдет

 

член

 

 

ДБО

 

8

Станка Димитрова Иванова

 

член

 

 

БСП за България

 

9

Мурадие Раим Хатиб

 

член

 

 

ДПС

 

Единен № на СИК 181100009, с. Иван Шишманово, Адрес на СИК: ул. "Васил Левски" № 13

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Тюркян Метинова Мехмедова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Василка Михайлова Климова

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Сезар Садъков Алчев

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Гази Гюрай Гази

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Тансер  Хълмиев Ахмедов

 

член

 

 

ДПС

 

6

Георги Минев Йорданов

 

член

 

 

ИТН

 

7

Иван Стоянов Иванов

 

член

 

 

БСП за България

 

Единен № на СИК 181100010, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Хемус" № 34

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Джанан Алиш Караали

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Хатидже Ахмедова Шевкъева

 

Зам.председател

 

 

ДБО

 

3

Костадин Миленов Михов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Атанаска Стоянова Николова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Емине Сабри Мюмюн - Кирилова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Ганчо Колев Митев

 

член

 

 

ИТН

 

7

Ивана Афанасиевна Млечкова

 

член

 

 

ИТН

 

8

Гергана Георгиева Касабова

 

член

 

 

БСП за България

 

9

Едис Севдин Исмаил

 

член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 181100011, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Иван Вазов" № 1

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Сюлбие Ахмедова Шефкъева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Назен Расим Кула

 

Зам.председател

 

 

ДПС

 

3

Мирела Петрова Мирошниченко

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Севилджан Ахмет Якуб

 

член

 

 

ДБО

 

5

Грациел Димитров Халаджов

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Кадир Фикрет Кадир

 

член

 

 

ИСМВ

 

7

Атанас Спасов Анастасов

 

член

 

 

БСП за България

 

8

Юлиян Георгиев Георгиев

 

член

 

 

ИТН

 

9

Валери Млечков

 

член

 

 

ИТН

 

Единен № на СИК 181100012, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Хемус" № 69

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Петя Неделчева Стоянова-Михова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Анка Стефанова Костадинова

 

Зам. Председател

 

 

БСП за България

 

3

Нури Юсеин Мехмед

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Петър Йорданов Димитров

 

член

 

 

ИТН

 

5

Радослав Алексеев Стоев

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Валентин Георгиев Георгиев

 

член

 

 

ИТН

 

7

Севгюл Мустафова Хабил

 

член

 

 

ДБО

 

8

Юкие Насуф Инова

 

член

 

 

ДПС

 

9

Айгюн Вели Кенар

 

член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 181100013, с. Прелез, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 47

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Иван Стоянов Йовчев

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Нурай Шефкъева Хаккъева-Ферхад

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Айленур Али Юсуф

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Лилия Григорова Димитрова

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Иванка Неделчева Георгиева

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Евгени Тодоров Великов

 

член

 

 

БСП за България

 

7

Тансер Ахмед Мехмед

 

член

 

 

ИТН

 

8

Нурджихан Осман Мехмед

 

член

 

 

ДПС

 

9

Гюлзар Халибрям Мехмед

 

член

 

 

ИСМВ

 

Единен № на СИК 181100014, с. Сушево, Адрес на СИК: ул. "Трети март" № 42

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност в СИК

Образование

Специалност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Анка Христова Недева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Халиме Гюрджан Юснюева

 

Зам.председател

 

 

ИТН

 

3

Мария Георгиева Бонева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Илиян Симеонов Илиев

 

член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Онур Осман Али

 

член

 

 

ДБО

 

6

Хюксял Вейсал Мюрсял

 

член

 

 

ИТН

 

7

Ерджан Мюрселов Реджебов

 

член

 

 

ДПС

 

8

Айсун Билял Алчева

 

член

 

 

ИСМВ

 

9

Зелиха Юкселова Сали

 

член

 

 

ДБО

 

 

2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Завет:

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Образование

Специалност

Телефон

 

ГЕРБ-СДС

1.

Райна Симеонова Йовчева

 

 

 

 

2.

Стойка Ангелова Стоева

 

 

 

 

3.

Йорданка Дякова Дякова

 

 

 

 

4.

Василка Неева Стефанова

 

 

 

 

5.

Белгин Фикрет Халил

 

 

 

 

6.

Даниел Генадиев Георгиев

 

 

 

 

7.

Величка Георгиева Костова

 

 

 

 

8.

Тодор Недев Великов

 

 

 

 

 

БСП за България

 

 

 

 

1.

Климент Стоянов Филев

 

 

 

 

2.

Цонка Василева Филева

 

 

 

 

3.

Велико Недев Недев

 

 

 

 

4.

Гюлназие Махмуд Исмаил

 

 

 

 

 

ДПС

 

 

 

 

1.

Сюзан Али Юнал

 

 

 

 

2.

Затие Хасан Халил

 

 

 

 

3.

Несрин Незри Хасан

 

 

 

 

4.

Мухарем Сали Мухарем

 

 

 

 

5.

Вилдан Юсеин Ибрям

 

 

 

 

6.

Йозлем Айдънова Акбуюк

 

 

 

 

7.

Юмгюлсюн Джефер Хаджиюмер

 

 

 

 

8.

Гюлтер Али Исмаил

 

 

 

 

9.

Севджан Мюстеджеб Кадир

 

 

 

 

10.

Феджерие Алиева Ахмедова

 

 

 

 

11.

Емел Ердинчева Хамза

 

 

 

 

12.

Нилян Юсмен Нури

 

 

 

 

13.

Селиман Кямил Селим

 

 

 

 

 

ИТН

 

 

 

 

1.

Гюнай Зейнула Юмер

 

 

 

 

2.

Юлиян Янков Йорданов

 

 

 

 

 

ДБО

 

 

 

 

1.

Хюсеин Мустафа Хюсеин

 

 

 

 

2.

Нихат Хикметов Топчиев

 

 

 

 

 

ИСМВ

 

 

 

 

1.

Алтан Фикриев Бекиров

 

 

 

 

 

3. ИЗДАВА удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Завет.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 14.10.2021 в 19:06 часа

Свързани решения:

27-ПВР/НС/01.10.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения