Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 69-ПВР/НС
Разград, 19.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на СИК в община Исперих и утвърждаване списъка с резервните членове в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Постъпило е Писмо с вх. № 68/14.10.2021г. от секретаря  на община Исперих, с което е изпратил на комисията – Предложение за състав на СИК в община Исперих за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и Предложение за резервни членове на СИК в община Исперих за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., от кмета на Община Исперих.

С предложенията са представени: предложения на партиите и коалициите  за състав на СИК; Копия от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите/решенията за създаване на коалициите; пълномощни на представляващите съответната партия или коалицията от партии; Протокол  от 04.10.2021г. за проведените  консултации с парламентарно представените партии и коалиции и Покана от кмета на Община Исперих за провеждане на консултациите.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение съставите на СИК на територията на община Исперих, като са спазени разпоредбите на ал.1,3,6 от чл.92 от ИК.

Разпределението на места в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите е в съответствие с наше Решение №28-ПВР/НС от 01.10.2021г.

С писмо вх. № 81/18.10.2021 г., кмета на Община Исперих е направил предложение до РИК – Разград за промяна в състава на СИК № 181400018, с. Малко Йонково, въз основа на направено такова от ПП „Има такъв народ“.

РИК Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.4 във връзка с чл.91, ал.11 във връзка с ал.8 от ИК, предложения постъпили с писмо вх. № 68/14.10.2021г. от Кмета на Община Исперих, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021г. на ЦИК и Решения № 20-ПВР/НС от 01.10.2021г. и № 28-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК – Разград,

РЕШИ:

1. НАЗНАЧАВА съставите на СИК в община Исперих в избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Секция 181400001 - Белинци   Ул. "Васил Левски" № 13 /читалище/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Звезда Крумова Петрова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Шенер Таиб Шюкри

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Ерхан Мехмед Ибрям

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Сезер Орхан Наим

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Мехмед Ибрям Сабри

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Янко Симеонов Троянов

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Хасан Шефкъ Мюмюн

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Сечил Ерсел Бехадин

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Ердинч Реджеб Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

Секция 181400002 - Бърдоква   Ул. " Хан Крум " № 14 / кметство /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Людмила Минчева Стоянова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Диляна Иванова Стефанова

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Виолета Великова Стефанова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Цветана Асенова Вълкова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Юксел Исмаил Мустафа

 

Член

 

 

ГЕРБ -СДС

 

6

Бейхан Сабри Халил

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Наделина Руменова Мичорова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400003 - Вазово   Ул. " Ал.Стамболийски " № 18  / училище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Билсер Бехадин Исмаил

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Виктория Орлинова Димитрова

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Дарина Тодорова Спиридонова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Веселин Банчев Цонев

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Ахмед Шефкъ Ибрям

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Несрин Осман Али

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Александър Ангелов Илиев

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Белгин Фикри Шукри

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Елиф Рейхан Садка

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181400004 - Голям Поровец   Ул. " П. Банков " № 58 / читалище/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Пламен Петров Аврамов

 

Председател

 

 

ИСМВ

 

2

Татяна Минева Иванова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Анелия Стефанова Николова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Венета Руменова Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Галина Георгиева Иванова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Гергана Димитрова Дилкова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Йонка Иванова Димитрова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Татяна Петрова Ангелова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Семра Кемал Исмаил

 

Член

 

 

ДПС

 

Секция 181400005 - Духовец   Ул.Н.И.Вапцаров" № 44 / кметство/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Владислав Иванов Василев

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Велка Николова Ангелова

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Джавет Осман Феим

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Григор Русев Господинов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Айше Ридван Хъкмет

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Християн Стоянов Узунов

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Хюсеин Сали Юсеин

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Бейджет Осман Хамди

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Неджати Емин Мехмед

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181400006 - Делчево  Ул." Лудогорие " № 7    / кметство /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Добри Тодоров Тодоров

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Венцеслава Павлова Николова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Жейлян Севджан Хюсеин

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Месуд Хълми Мехмед

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Стоян Иванов Дечев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Ферад Наджи Ибрям

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Гинка Иванова Маринова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Ахмед Метин Ахмед

 

Член

 

 

ИТН

 

9

Айдън Гюнеш Али

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400007 - Исперих   Ул. 6-ти септември  № 41 А

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Нуртен Хасанова Абтулова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Даниела Павлова Илиева-Иванова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Тюляй Танерова Кьосева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Никола Иванов Николов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Емине Неджмедин Хюсни

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Юлияна Георгиева Славова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Станчо Василев Иванов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Хафизе Али Хаккъ

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Григор Русев Господинов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400008 - Исперих - Ул. " Хан Аспарух " № 11 /Гимназия "В.Левски/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Катя Николова Бочева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Росица Кръстева Цонева-Иванова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Жени Пламенова Паскалева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Йорданка Христова Монова-Пенчева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Атанаска Николова Николова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Светла Борисова Цонева

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Виолета Георгиева Иванова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Шенай Сали Махмуд

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Стоянка Иванова Стефанова

 

Член

 

 

БСП за България

 

Секция 181400009 - Исперих   Ул. Чумерна 6   ЦДГ -№5

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Салиха Басри Османова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мирослава Василева Иванова

 

Зам. председател

 

 

ИСМВ

 

3

Милан Красимиров Георгиев

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Анка Петрова Пенчева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Росинка Димитрова Николова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Юмюгюл Меджидова велиева

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Катя Станчева Крайчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Вилдан Реджеб Юзеир

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Мелиха Юсмен Ахмед

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181400010 - Исперих   Ул. " В. Левски" № 78 /у-ще " В. Априлов "/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Венета Благоева Георгиева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Славка Атанасова Вълева

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Сейде Ибрахим Ахмед

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Пламен Янков Янков

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Цанка Игнатова Христова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Павлинка Петрова Райкова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Мариян Григоров Господинов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Несибе Мехмед Хаккъ

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Марин Иванов Димитров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Секция 181400011 - Исперих  Ул.В.Левски №70 /Художествена галерия - зала1/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Надка Маринова Вълева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Веселина Младенова Патрикова

 

Зам. председател

 

 

ИСМВ

 

3

Маргарита Василева Банчева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Радка Генчева Малчева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Катя Иванова Маркова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Величка Атанасова Петрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Сюзан Метин Али

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Йоана Теодорова Димитрова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Цветелина Стоянова Христова

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181400012 - Исперих   Ул. " Васил Левски " № 71 /читалище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Николинка Стефанова Петрова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Симона Иванова Василева

 

Зам. председател

 

 

ИСМВ

 

3

Величка Иванова Дочева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Николинка Иванова Колева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Симона Христова Бончева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Христина Василева Цекова

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Мерал Зифула Закир

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Реджеб Мехмед Исмаил

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Милена Христова Чолева

 

Член

 

 

БСП за България

 

Секция 181400013 - Исперих - Ул."Лудогорие" №90 /у-ще " Хр.Ботев"-ново/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Пенка Енчева Енева-Габровска

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Ернан Себайдин Ибрям

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Розалина Николова Янкова-Димитрова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Дария Иванова Стоянова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Христомир Василев Христов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Нуртен Небби Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Райка Христова Гатева

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Йорданка Атанасова Ганчева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Росица Стоянова христова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

Секция 181400014 - Исперих   Ул. " Бачо Киро" № 1 /ист. музей -вход от към футб.комплекс/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Деляна Димитрова Христова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Сениха Емин Хасан

 

Зам. председател

 

 

ДПС

 

3

Полина Георгиева Маринчева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Светлин Тодоров Стоянов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Фериде Реджеб Хюсеин

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Емилия Иванова Германова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Нурие Ибрахим Хасан

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Боряна Павлинова Николова

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Христина Иванова Узунова

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181400015 - Исперих   Ул. "В.Левски" №71 / исторически музей – изложбена зала /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Мария Георгиева Стоянова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Красимир Пенчев Иванов

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Цветелина Миленова Митева

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Габриела Калинова Савова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Марияна Георгиева Нанкова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Дилян Тодоров Тотев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Хюлея Юзджан Исуфова

 

Член

 

 

ГЕРБ -СДС

 

8

Шенай Шевал Исмаил

 

Член

 

 

ДПС

 

9

Стоян Георгиев Петров

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181400016 - Исперих   Ул. "Цар Освободител" №6 /истор. музей/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Румяна Петкова Иванова

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Фатме Ялчънова Алиосманова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Радка Радева Стефанова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Александър Пламенов Александров

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Иван Георгиев Маринчев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Цветан Миленов Василев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Орлин Алеков Йосифов

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Таня Огнянова Маринова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Десислава Тодорова Иванова

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181400017 - Йонково  Ул. "В.Тинчев" №57 /читалище/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Бейти Сали Али

 

Председател

 

 

ГЕРБ -СДС

 

2

Марина Радева Андреева

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Айше Хюсеин Хасан

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Анатолий Стоянов Атанасов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Марин Димитров Николов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Нурджихан Ахмедова Алиева

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Цветалина Николова Маркова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

8

Маринка Петрова Проданова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Джерихан Ахмедова Ферадова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400018 - Малко Йонково  Ул. "Мусала" № 25 /спирка /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Димитрина Григорова Димитрова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Недялка Дончева Димитрова

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Калина Димитрова Иванова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Станислав Конов Спиридонов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Надие Ниязи Мустафа

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Мирем Вели Курт

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Февзие Акиф Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

8

Айля Гюнеш Шукри

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Наско Колев Проданов

 

Член

 

 

БСП за България

 

Секция 181400019 - Китанчево   Ул. " Хан Аспарух " № 34 / читалище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Нели Иванова Дечева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Хайрие Шукри Рафи

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Селиме Али Юмер

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Калоян Ботев Стоянов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Айхан Исмаил Ахмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Велислав Цветелинов Стоянов

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Назифе Нихат Хюсеин

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Николай Алдинов Алеков

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Сибел Сабри Ахмед

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400020 - Китанчево  Ул. " Хан Аспарух " № 53 / училище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Драгомир Колев Иванов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Мария Тодорова Добрева

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Мергюл Хасан Мехмед

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Виктория Стоянова Братоева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Емине Хайредин Ахмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Венцислава Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Десислава Николаева Димитрова

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Ася Любенова Алекова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Валентина Иванова Колева

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181400021 - Конево  Ул. " Баба Парашкева " № 31 / читалище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Стефан Валентинов Велков

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Николай Димитров Николов

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Вълко Георгиев Вълков

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Гергана Илиева Минчева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Маринка Димова Боева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Радко Спиридонов Димитров

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Сергей Петров Димитров

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400022 - Къпиновци Ул."Лудогорие" № 52/ бивша сграда на Детска градина/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Алина Георгиева Вълева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Мария Русева Попова

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Пламена Петрова Петкова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Стоян Милков Стоянов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Айхан Недим Закир

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Нилифер Мехмед Ахмед

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Димитър Шишманов Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181400023 - Лудогорци    Ул."Вихрен"№ 31  /училище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Сейде Басри Мехмед

 

Председател

 

 

ГЕРБ -СДС

 

2

Елис Ердинч Тейфък

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Наталия Иванова Ганева

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Галина Василева Георгиева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Емине Расим Мехмедова

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Меличкан Орхан Мухарем

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Сабит Шенолов Сабитов

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Бедрие Ерхан Хамид

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Николай Ангелов Иванов

 

Член

 

 

БСП за България

 

Секция 181400024 - Лъвино - Ул. "Шести септември" № 12 / читалище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Фахри Хасан Мустафа

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Цветалин Пламенов Николов

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Ниляй Хидает Халид

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Янко Янков Тодоров

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Зейнун Ибрям Мустафа

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Васил Петров Патриков

 

Член

 

 

ИСМВ

 

7

Бюлент Ариф Заид

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Анета Христова Атанасова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Бирсен Гюнай Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

Секция 181400025 - Лъвино - Ул. " Царевец " № 1,/бивша ДГ "Славейче"/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Ганиме Себайдин Аляйдин

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Невин  Ибрахимова Адилова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Диана Цветанова Петрова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Иван Димитров Иванов

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Севдие Сали Мехмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Иво Ивайлов Георгиев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Благовест Светлозаров Димитров

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Слави Стоянов Николов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Генадий Пламенов Николов

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181400026 - Драгомъж Ул. " Ив. Кръстев " № 12 / кметство /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Теодора Божкова Рабачева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Диляна Станева Стефанова

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Мирослав Стоянов Станчев

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Стефан Димитров Казаков

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Станка Маринова Петрова

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Емел Енвер Сабри

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Иванко Асенов Манолов

 

Член

 

 

БСП за България

 

Секция 181400027 - Малък Поровец Ул. "Васил Левски" №2 /кметство /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Стилияна Георгиева Георгиева

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Лина Мартинова Максимова

 

Зам. председател

 

 

ИТН

 

3

Дарина Пенкова Пешева

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Хелена Георгиева Воденичарова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Павлина Иванова Тонева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Ридван Зюлкяр Бекир

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Величка Димитрова Станчева

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400028 - Подайва - Ул. "9-ти септември" № 28 /читалище-тото пункт/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Седат Джеват Хамид

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мухаммед Бейзат Ахмед

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Кенан Заид Кадир

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Галина Георгиева Димитрова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Сюлейман Бейхан Заид

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Бисер Ботев Рашков

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Рахми Алиш Джелил

 

Член

 

 

ДБО

 

8

Атанас Христов Атанасов

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Джейлян Мехмед Емин

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400029 - Подайва - Ул. " Васил Тинчев " № 5/ училище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Хайредин Зелкиф Ефраим

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Маринка Стефанова Георгиева

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Джемил Кемил Селим

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Емби Сабри Рафи

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Февзат Сабри Ахмед

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Юмер Нури Хабил

 

Член

 

 

ДБО

 

7

Милчо Иванов Цветков

 

Член

 

 

БСП за България

 

8

Сюлейман Ахмедов Ебазеров

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

9

Гьокан Гюрай Рахми

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400030 - Печеница Ул. " Добруджа " № 9 / ЦДГ „Васил Левски" /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Миглена Петкова Господинова

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Стилиянка Стоянова Иванова

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Севда Али Акиф

 

Секретар

 

 

ДПС

 

4

Радка Неделчева Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Бюлент Ибрям Ефраим

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Любка Страхилова Нонова

 

Член

 

 

ИТН

 

7

Веселина Пенчева Савчева

 

Член

 

 

БСП за България

 

Секция 181400031 - Райнино Ул. " Райна княгиня " № 2 /читалище/

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Радостина Добромирова Мичева

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Елмира Мехмед Руфи

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Милен Петранов Русев

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Наталия Петрова Василева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Сибел Идириз Васфи

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Бирсен Осман Мехмед

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Валентина Петрова Стоянова

 

Член

 

 

БСП за България

 

Секция 181400032 - Свещари Ул. " Демокрация " № 40 /читалище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Неждет Вели Абтула

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мая Николова Енчева

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Венета Валентинова Цвяткова

 

Секретар

 

 

БСП за Бълагария

 

4

Рефие Джеватова Станева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Георги Атанасов Георгиев

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Джансаран Метин Хасан

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Анета Братоева Андреева

 

Член

 

 

БСП за

 

8

Цветомир Веселинов Цветанов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

9

Десислава Пенчева Илиева

 

Член

 

 

ДБО

 

Секция 181400033 - Старо Селище Ул. " Христо Ботев " № 6 / читалище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Ревасие Хамди Илияз

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Гюлейвер Османова Куйджуклу

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Суай Селим Джелил

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Аксения Иванова Иванова

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Къймет Хюсеин Али

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Нериман Руфад Хасан

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Даниела Василева Димитрова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Божидарка Христова Даскалова

 

Член

 

 

БСП за България

 

9

Ивелин Иванов Маринов

 

Член

 

 

ИТН

 

Секция 181400034 - Средоселци Ул. " Светлина " № 24    / кметство /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Кирил Евлогиев Георгиев

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Виолета Тодорова Дойчева

 

Зам. председател

 

 

ДБО

 

3

Хюлия Назъмова Мехмед

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Цветалина Ангелова Георгиева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Стефка Маринова Илиева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Денис Гюнур Фикрет

 

Член

 

 

ДПС

 

7

Аднан Ридван Мехмед

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400035 - Тодорово Ул. " Васил Левски " № 30 / училище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Бейсим Бейзатов Бейтулов

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Нора Радева Стефанова

 

Зам. председател

 

 

БСП за България

 

3

Идриз Ахмед Хасан

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Ганка Николова Станева

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Ерджан Назиф Мюмюн

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

6

Мергюл Хасан Сали

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

7

Айнур Хамди Зелкиф

 

Член

 

 

ИСМВ

 

8

Дамян Ангелов Иванов

 

Член

 

 

ДБО

 

9

Станимир Борисов Илиев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

Секция 181400036 - Яким Груево Ул. " Етър" 2 / читалище /

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

Партия

Телефон

1

Никола Сашев Тодоров

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Селиме Ердинч Хасан

 

Зам. председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Силвия Илиева Мутева

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Февзия Мехмедалиева Мехмедова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Джейлян Мехмед Ахмед

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Полислав Валентинов Пешев

 

Член

 

 

БСП за България

 

7

Диана Ванкова Герджикова

 

Член

 

 

ДБО

 

 

2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Исперих.

Име,презиме и фамилия

ЕГН

Образование

Партия

Телефон

1

Георги Мирославов Паскалев

 

 

ИТН

 

2

Деница Христова Казакова

 

 

ИТН

 

3

Александър Генов Драганов

 

 

ИТН

 

4

Надежда Спасова

 

 

ИТН

 

5

Зорка Атанасова Найденова

 

 

ИТН

 

6

Станислав Конов Спиридонов

 

 

ИТН

 

7

Христо Добромиров Тодоров

 

 

ИТН

 

8

Надежда Тодорова Петрова

 

 

ИТН

 

9

Татяна Анатолиева Николова

 

 

ИТН

 

10

Парашкева Димитрова Ковачева

 

 

ГЕРБ-СДС

 

11

Абдурахим Джемал Абдурахим

 

 

ГЕРБ-СДС

 

12

Севджихан Хамза Абтула

 

 

ГЕРБ-СДС

 

13

Виолета Георгиева Иванова

 

 

ГЕРБ-СДС

 

14

Васка Иванова Фарфарова-Николова

 

 

ГЕРБ-СДС

 

15

Елена Йорданова Василева

 

 

ГЕРБ-СДС

 

16

Благовест Светлозаров Димитров

 

 

ГЕРБ-СДС

 

17

Станка Маринова Петрова

 

 

ГЕРБ-СДС

 

18

Върбан Димитров Иванов

 

 

ГЕРБ-СДС

 

19

Цветана Иванова Николова

 

 

ГЕРБ-СДС

 

20

Бонка Златева Цонева

 

 

ГЕРБ-СДС

 

21

Събка Тодорова Атанасова

 

 

ГЕРБ-СДС

 

22

Мирослава Василева Иванова

 

 

ГЕРБ-СДС

 

23

Мариянка Стефанова Георгиева

 

 

ГЕРБ-СДС

 

24

Гюлджан Рамадан Емин

 

 

ГЕРБ-СДС

 

25

Веселка Георгиева Илиева

 

 

ГЕРБ-СДС

 

26

Велислав Цветелинов Стоянов

 

 

ГЕРБ-СДС

 

27

Ася Любенова Алекова

 

 

ГЕРБ-СДС

 

28

Валентина Иванова Велева

 

 

ГЕРБ-СДС

 

29

Димитрина Григорова Димитрова

 

 

ГЕРБ-СДС

 

30

Есен Гюрджан Хюсмен

 

 

ГЕРБ-СДС

 

31

Маргарита Василева Банчева

 

 

ГЕРБ-СДС

 

32

Памела Венциславова Мичева

 

 

ГЕРБ-СДС

 

33

Цветан Стефанов Миленов

 

 

ГЕРБ-СДС

 

34

Василка Цветкова Йорданова

 

 

ГЕРБ-СДС

 

35

Дахил Мехмед Дахил

 

 

ГЕРБ-СДС

 

36

Метин Мухидин Осман

 

 

ГЕРБ-СДС

 

37

Айсел Реджеб Назиф

 

 

ГЕРБ-СДС

 

38

Владислав Иванов Василев

 

 

ГЕРБ-СДС

 

39

Зорица Атанасова Ранкова-Кръстева

 

 

ГЕРБ-СДС

 

40

Юксел Исмаил Мустафа

 

 

ГЕРБ-СДС

 

41

Юджел Басри Хасан

 

 

ГЕРБ-СДС

 

42

Нуртен Хюсмен Мюзекяр

 

 

ГЕРБ-СДС

 

43

Сениха Хамза Абтула

 

 

ГЕРБ-СДС

 

44

Севджихан Реджеб Салиева

 

 

ГЕРБ-СДС

 

45

Сабрие Мехмед Идриз

 

 

ГЕРБ-СДС

 

46

Айчен Асенов Минков

 

 

ГЕРБ-СДС

 

47

Сезер Назиф Ариф

 

 

ГЕРБ-СДС

 

48

Юнзуле Латиф Курт

 

 

ГЕРБ-СДС

 

49

Алпай Юндер Ахмед

 

 

ГЕРБ-СДС

 

50

Джейлян Мехмед Ахмед

 

 

ГЕРБ-СДС

 

51

Рейхан Неджмедин Мехмед

 

 

ГЕРБ-СДС

 

52

Махмуре Хюсеин Назиф

 

 

ГЕРБ-СДС

 

53

Илхан Хамид Нури

 

 

ГЕРБ-СДС

 

54

Ашкън Шабан Емин

 

 

ГЕРБ-СДС

 

55

Хайрие Шукри Рафи

 

 

ГЕРБ-СДС

 

56

Севджан Ахмед Хюсеин

 

 

ГЕРБ-СДС

 

57

Севгин Реджеб Ахмед

 

 

ГЕРБ-СДС

 

58

Айнур Хамди Зелкиф

 

 

ГЕРБ-СДС

 

59

Фикрет Мехмед Хабил

 

 

ГЕРБ-СДС

 

60

Осман Ешреф Осман

 

 

ГЕРБ-СДС

 

61

Теодора Петрова Хюсеин

 

 

ГЕРБ-СДС

 

62

Аднан Ридван Мехмед

 

 

ГЕРБ-СДС

 

63

Петя Николова Раданова

 

 

ГЕРБ-СДС

 

64

Нутфие Даил Мехмед

 

 

ГЕРБ-СДС

 

65

Николай Стоянов Неделчев

 

 

ГЕРБ-СДС

 

66

Севги Севди Исмаил

 

 

ДПС

 

67

Зафер Нехат Сюлейман

 

 

ДПС

 

68

Айсел Юмерова Алиева

 

 

ДПС

 

69

Небие Сами Лютфи

 

 

ДПС

 

70

Сезер Назми Исмаил

 

 

ДПС

 

71

Гюлджай Фикрет Ахмед

 

 

ДПС

 

72

Айсел Шевал Ибрям

 

 

ДПС

 

73

Адем Алиш Муса

 

 

ДПС

 

74

Кадир Ибрахим Кадир

 

 

ДПС

 

75

Байсе Фикри Муса

 

 

ДПС

 

76

Ерхан Рейхан Акиф

 

 

ДПС

 

77

Сунай Мухарем Исмаил

 

 

ДПС

 

78

Себиле Мейби Мехмед

 

 

ДПС

 

79

Мустафа Селиман Мустафа

 

 

ДПС

 

80

Нериман Ехлиман Халим

 

 

ДПС

 

81

Елнар Шевкедова Хамид

 

 

ДПС

 

82

Емине Фахредин Хюсеин

 

 

ДПС

 

83

Метин Хасан Махмуд

 

 

ДПС

 

84

Мелихат Джавет Мехмед

 

 

ДПС

 

85

Нурсел Левин Илияз

 

 

ДПС

 

86

Зейнеб Гюнур Фикрет

 

 

ДПС

 

87

Сейнур Хайредин Гафур

 

 

ДПС

 

88

Гюлджихан Осман Акифова

 

 

ДПС

 

89

Кяние Хюсеин Мехмед

 

 

ДПС

 

90

Халюк Хюсеин Хюсеин

 

 

ДПС

 

91

Елфиде Али Фаик

 

 

ДПС

 

92

Хюсеин Сали Юсеин

 

 

ДПС

 

93

Кадир Назенди Мехмед

 

 

ДПС

 

94

Мехмед Ехлиманов Хасанов

 

 

ДПС

 

95

Анифе Али Хамди

 

 

ДПС

 

96

Мелин Моамер Сали

 

 

ДПС

 

 

3. ИЗДАВА удостоверения на назначените членовете на СИК на територията на община Исперих.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 19.10.2021 в 21:45 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения