Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 82-ПВР/НС
Разград, 22.10.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване единните номера на образуваните подвижни избирателни секции на територията на община Самуил, съгласно Заповед № 775/22.10.2021г. на кмета на Община Самуил, както и разпределяне на местата и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общината

Постъпила е Заповед № 775/22.10.2021 г. на Кмета на Община Самуил, заведена под вх. № 99/22.10.2021 г. при РИК – Разград, с която е образувал 9 (девет) броя избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Самуил за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като със същата е утвърдил номерацията, обхвата и адреса им, както следва:

Населено място

Адрес на изборно помещение за гласуване

182900017

с. Богданци

Народно читалище „Просвета“, ул. „Георги Бенковски“ № 14

182900018

с. Богомилци

Народно читалище „Васил Левски“, ул. „Гео Милев“ № 17

182900019

с. Владимировци

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ № 2

182900020

с. Желязковец

Народно читалище „Паисий Хилендарски“, ул. „Тракия“ № 24

182900021

с. Здравец

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров“, ул. „Гео Милев“ № 56

182900022

с. Пчелина

Административна сграда на кметство -
с. Пчелина, ул. „Байкал“ № 2

182900023

с. Хума

Народно читалище „Васил Левски“, ул. „Гео Милев“ № 25

182900024

с. Хърсово

Народно читалище - паметник, ул. „Александър Стамболийски“ № 32

182900025

с. Самуил

с. Кривица

Народно читалище „Христо Ботев“, ул. „Димитър Благоев“ № 38

Съгласно т. 9 от Решение № 766-ПВР/НС 20 октомври 2021 г. на ЦИК, в задължение на кмета на общината е да образува с нарочна заповед избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и да утвърди нейния номер.

В правомощията на районната избирателна комисия е да формира и утвърди единните номера на избирателните секции в изборния район, съгласно чл. 72, ал. 1, т. 6 от ИК.

Със свое Решение № 26-ПВР/НС/01.10.2021г. РИК-Разград е определила броя на членовете на всяка СИК обслужваща подвижна избирателна кутия за избиратели с трайни увреждания на територията на Осемнадесети изборен район-Разградски за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. – 6 (шест).

Съгласно т. 16 от Решение № 644-ПВР/НС от 29 септември 2021 г. на ЦИК, при назначаване на съставите на СИК и ръководствата им се спазват Методическите указания, приложение към решението. В Методическите указания за определяне съставите на СИК на територията на общината и за разпределение на местата в ръководствата на СИК в изборите за изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., ЦИК е определила изчислителната процедура за разпределение на местата в ръководствата на СИК между парламентарно представените партии и коалиции.

Разпределението на местата в ръководствата на ПСИК, между парламентарно представените партии и коалиции, да се извърши съобразно Методическите указания, както следва: 

Партия/коалиция

Брой членове в СИК (без ръководни)

Брой ръководни места

Общ брой членове в СИК

Партия „Има такъв народ“

2

7

9

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

2

7

9

Коалиция „БСП за България“

5

4

9

Коалиция „Демократична България – обединение“

5

4

9

Партия „ДПС“

6

3

9

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

7

2

9

Общо

27

27

54

Във връзка с горното и на основание чл.72, ал.1, т.1 и т.6 във вр. с чл.90, ал.1, изречение второ във вр. с чл.37 от ИК, Заповед № 775/22.10.2021г. на кмета на Община Самуил, Решение № 766-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК и Решение № 26-ПВР/НС от 01.10.2021г. на РИК-Разград, РИК-Разград

РЕШИ: 

1. Формира и утвърждава единните номера на образуваните подвижни избирателни секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Населено място

Адрес на изборно помещение за гласуване

182900017

с. Богданци

Народно читалище „Просвета“, ул. „Георги Бенковски“ № 14

182900018

с. Богомилци

Народно читалище „Васил Левски“, ул. „Гео Милев“ № 17

182900019

с. Владимировци

ОУ „Христо Ботев“, ул. „Христо Ботев“ № 2

182900020

с. Желязковец

Народно читалище „Паисий Хилендарски“, ул. „Тракия“ № 24

182900021

с. Здравец

Народно читалище „Н.Й. Вапцаров“, ул. „Гео Милев“ № 56

182900022

с. Пчелина

Административна сграда на кметство с. Пчелина, ул. „Байкал“ № 2

182900023

с. Хума

Народно читалище „Васил Левски“, ул. „Гео Милев“ № 25

182900024

с. Хърсово

Народно читалище - паметник, ул. „Ал. Стамболийски“ № 32

182900025

с. Самуил

с. Кривица

Народно читалище „Христо Ботев“, ул. „Димитър Благоев“ № 38

 

2. Разпределя местата в СИК за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Самуил в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г., както следва:

Партия/коалиция

Брой членове в СИК (без ръководни)

Брой ръководни места

Общ брой членове в СИК

Партия „Има такъв народ“

2

7

9

Коалиция „ГЕРБ-СДС“

2

7

9

Коалиция „БСП за България“

5

4

9

Коалиция „Демократична България – обединение“

5

4

9

Партия „ДПС“

6

3

9

Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

7

2

9

Общо

27

27

54

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 22.10.2021 в 20:06 часа

Календар

Решения

  • № 300-ПВР / 22.11.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

  • № 297-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 296-ПВР / 21.11.2021

    относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения