Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 98-ПВР/НС
Разград, 01.11.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на ПСИК в Община Кубрат в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо от Кмета на Община Кубрат заведено под вх. № 125/29.10.2021г. при РИК-Разград, с което е изпратил на комисията предложение за състави на ПСИК в община Кубрат за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. и предложение за резервни членове на ПСИК в община Кубрат за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. С предложенията са представени: Заповед № 742 от 20.10.2021 г. на кмета на община Кубрат за определяне на дата за провеждане на консултации между ръководствата на представените партии и коалиции за определяне съставите на ПСИК; покана до местните ръководства на представените партии и коалиции; Екземпляр от Покана, публикувана на официалната интернет страница на община Кубрат и Протокол от проведените консултации на 26.10.2021 г. в едно с присъствен лист, отразяващ проведените консултации с парламентарно представените партии и коалиции за определяне съставите на ПСИК на територията на общината. Към преписката са налице пълномощни в полза на лицата, които да отправят предложения за съставите на ПСИК.

Постигнато е съгласие между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите по отношение съставите на ПСИК на територията на община Кубрат, като са спазени разпоредбите на ал.1, 3 ,6 от чл.92 от ИК.

РИК Разград не констатира нередности в представените документи.

Във връзка с горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и т. 4 във връзка с чл. 91, ал. 11 във връзка с ал. 8 ИК, Решение № 26-ПВР/НС от 01.10.2021 г. на РИК-Разград, Решение № 766-ПВР/НС от 20 октомври 2021 г. на ЦИК и Предложения от Кмета на Община Кубрат, постъпили с писмо заведено под вх. № 125/29.10.2021г., РИК-Разград

РЕШИ:

1. НАЗНАЧАВА съставите на ПСИК в община Кубрат за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както следва:

Секция 181600031 - Беловец - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат                                    

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Нермие Исмаил Реджеб

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Митю Цанков Бобев

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Велизар Маринов Маринов

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Ростислав Станиславов Василев

 

Член

 

 

ИТН

 

5

Стилиян Генчев Сейков

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Атанас Павлов Гешев

 

Член

 

 

ДБО

 

 

Секция 181600032 - Бисерци - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат                                   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Гюлшерин Шефкетова Алиосманова

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Недка Николова Стоянова

 

Зам.-председател

 

 

ДБО

 

3

Мариана Василева Маринова

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Йорданка Николова Андреева

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Любен Александров Неделчев

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Димитър Иванов Димитров

 

Член

 

 

БСП за България

 

 

Секция 181600033 - Божурово - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат                                

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Стоянка Цанева Йовчева

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Мария Цанкова Георгиева

 

Зам.-председател

 

 

ИСМВ

 

3

Маргарита Пенчева Пенчева-Стоянова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Шакир Зекериев Абилов

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Стефко Йорданов Стефанов

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Димитричка Иванова Илиева

 

Член

 

 

ДБО

 

 

Секция 181600034 - Горичево - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат                                 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Димитър Петров Маринов

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Мария Добрева Стоянова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Диана Иванова Делева

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Неврие Юсеинова Ибрямова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Пенка Донева Николова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Нина Константинова Костадинова

 

Член

 

 

БСП за България

 

 

Секция 181600035 - Звънарци - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат                                 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Шерифе  Ахмедова Ахмедова

 

Председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

2

Фатме Селимова Сюлейман

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Диана Йорданова Янкова

 

Секретар

 

 

БСП за България

 

4

Сезгин Ибрахим Исмаил

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Михаил Павлов Павлов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Георги Русев Георгиев

 

Член

 

 

ДБО

 

 

Секция 181600036 - Кубрат - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат                                     

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Здравка Атанасова Николова

 

Председател

 

 

ДБО

 

2

Недка Илиева Иванова

 

Зам.-председател

 

 

БСП за България

 

3

Маринела Маринова Станчева

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Светлозара Тодорова Тодорова

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Стоян Йорданов Стоянов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Калоян Росенов Кръстев

 

Член

 

 

ИТН

 

 

Секция 181600037 - Мъдрево - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат                                  

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Мустафа Али Ялама

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Християна Великова Маринова

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Румяна Неделчева Колева

 

Секретар

 

 

ДБО

 

4

Момчил Банчев Борисов

 

Член

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Светломир Костадинов Сотиров

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Богомил Маринов Борисов

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

Секция 181600038 - Севар - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат                                       

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Александрина Ангелова Илиева-Ремзи

 

Председател

 

 

ДПС

 

2

Димитринка Койчева Кръстева

 

Зам.-председател

 

 

ИТН

 

3

Стоянка Георгиева Стоянова

 

Секретар

 

 

ГЕРБ-СДС

 

4

Гюлтен Сюлейманова Мехмедова

 

Член

 

 

ДБО

 

5

Румяна Иванова Бобева

 

Член

 

 

БСП за България

 

6

Серкан Нихат Али

 

Член

 

 

ИСМВ

 

 

Секция 181600039 - Сеслав - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат                                      

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Венцислав Василев Иванов

 

Председател

 

 

ИТН

 

2

Наталия Красимирова Недкова

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Аляйдин Азизов Реджебов

 

Секретар

 

 

ИСМВ

 

4

Емил Събев Рашков

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Симеон Венелинов Василев

 

Член

 

 

ДБО

 

6

Десислава Иванова Илиева

 

Член

 

 

БСП за България

 

 

Секция 181600040 - Тертер - СУ "Христо Ботев" гр. Кубрат                                      

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Зорница Стефанова Георгиева

 

Председател

 

 

БСП за България

 

2

Фильо Стоянов Филев

 

Зам.-председател

 

 

ГЕРБ-СДС

 

3

Ангел Божиков Костов

 

Секретар

 

 

ИТН

 

4

Хатидже Муртаза Йени

 

Член

 

 

ДПС

 

5

Надежда Койчева Върбанова

 

Член

 

 

ИСМВ

 

6

Нина Младенова Тодорова

 

Член

 

 

ДБО

 

 

2. УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Кубрат.

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Образование

Специалност

ПП/КП

Телефон за контакт

1

Ангелинка Василева Неделчева

 

 

 

ИТН

 

2

Марин Димитров Трухчев

 

 

 

ИТН

 

3

Йордан Сашков Йорданов

 

 

 

ИТН

 

4

Айфер Али Азис

 

 

 

ГЕРБ-СДС

 

5

Койчо Костадинов Койчев

 

 

 

БСП за България

 

6

Светла Венкова Пенчева

 

 

 

БСП за България

 

7

Атанас Георгиев Георгиев

 

 

 

БСП за България

 

8

Величка Маринова Георгиева

 

 

 

БСП за България

 

9

Иванка Неделчева Иванова

 

 

 

БСП за България

 

10

Радослав Петров Петров

 

 

 

БСП за България

 

11

Кръстинка Неделчева Илиева

 

 

 

БСП за България

 

12

Сашо Левенов Сашев

 

 

 

БСП за България

 

13

Кунка Ангелова Петрова

 

 

 

БСП за България

 

14

Ния Светлозарова Иванова

 

 

 

БСП за България

 

15

Миглена Христова Йовкова

 

 

 

БСП за България

 

16

Десислава Иванова Илиева

 

 

 

ИСМВ

 

17

Светломир Костадинов Сотиров

 

 

 

ИСМВ

 

 

3. ИЗДАВА удостоверения на назначените членовете на ПСИК на територията на община Кубрат.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 01.11.2021 в 20:16 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 300-ПВР / 22.11.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в 18-ти МИР Разградски

 • № 297-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№550/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на ПСИК № 182900022, с. Пчелина, община Самуил, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 296-ПВР / 21.11.2021

  относно: Разглеждане на постъпило Заявление с вх.№549/21.11.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, подадено чрез упълномощен представител, с което е предложена промяна в състава на СИК № 181400016, гр. Исперих, община Исперих, както и допълване списъка с резервните членове, в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения