Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 16-НС
Разград, 25.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии в oбщина Кубрат и утвърждаване списъка на резервните членове

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 на ЦИК, Решение № 14- НС/18.02.2021 г. и Решение № 15-НС/18. 02.2021 г. на РИК- Разград,

 

РЕШИ:

 

            1.НАЗНАЧАВА съставите  на секционни избирателни комисии в община Кубрат за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

Секция №181600001, С.БЕЛОВЕЦ, ул."Искър" №2 - читалище

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Любка Йорданова Костова

Председател

ГЕРБ

2

Янка Христова Георгиева

Зам.-председател

БСП

3

Фатме Хасанова Чакърова

Секретар

ДПС

4

Тургай Орхан Емин

Член 1

ГЕРБ

5

Кристиян Христов Ангелов

Член 2

БСП

6

Ивелина Венелинова Маринова

Член 3

ГЕРБ

7

Севджан Шезаиров Юсеинов

Член 4

ОП

8

Марийка Паскова Методиева

Член 5

ВОЛЯ

9

Есин Кямил Николова

Член 6

ГЕРБ

       

Секция №181600002, С.БЕЛОВЕЦ, ул".В.Левски" №31 - ОУ "В.Левски"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Фатме Кязъм Мехмедова

Председател

ДПС

2

Татяна Миланова Йорданова

Зам.-председател

БСП

3

Донка Александрова Янкова

Секретар

ГЕРБ

4

Илиян Стоянов Друмев

Член 1

ГЕРБ

5

Александър Христов Ангелов

Член 2

БСП

6

Йордан Василев Енев

Член 3

ГЕРБ

7

Румен Йосифов Пенчев

Член 4

ОП

8

Стоянка Георгиева Станева

Член 5

ГЕРБ

9

Марийка Иванова Петкова

Член 6

ВОЛЯ

       

Секция №181600003, С.БИСЕРЦИ, ул."Бисер" №62 - ОУ"Н.Й.Вапцаров"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Хабибе Елиманова Хасан

Председател

ГЕРБ

2

Величка Маринова Георгиева

Зам.-председател

БСП

3

Айше Елиманова Ебазерова

Секретар

ДПС

4

Сергей Божиков Костов

Член 1

ГЕРБ

5

Коци Иванов Костов

Член 2

БСП

6

Михаела Александрова Бучкова

Член 3

ГЕРБ

7

Хайри Якубов Адилов

Член 4

ОП

8

Шенгюл Ахмедова Юмерова

Член 5

ВОЛЯ

9

Стоян Младенов Лампадов

Член 6

ГЕРБ

       

Секция №181600004, С.БИСЕРЦИ, ул."Бисер" №25 - читалище

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Мейхат Махмудова Адилова

Председател

ДПС

2

Ангел Тодоров Ангелов

Зам.-председател

БСП

3

Добринка Великова Добрева

Секретар

ГЕРБ

4

Себахатин Алиев Сюлейманов

Член 1

ГЕРБ

5

Атанас Георгиев Георгиев

Член 2

БСП

6

Шенаси Ахмедов Ахмедов

Член 3

ОП

7

Юмгюл Хюсеин Муртаза

Член 4

ВОЛЯ

8

Найден Георгиев Неделчев

Член 5

ГЕРБ

9

Ниджел Езамин Абдурахман

Член 6

ГЕРБ

       

Секция №181600005, С.БОЖУРОВО, ул."В.Левски" № 32 - читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Гюлшен Кязим Юсеин

Председател

ОП

2

Иваничка Станчева Ангелова

Зам.-председател

БСП

3

Мариана Ангелова Тодорова

Секретар

ГЕРБ

4

Зейнеб Кямил Мюрселова

Член 1

ГЕРБ

5

Благовест Георгиев Митев

Член 2

БСП

6

Нуртен Адилова Яхова

Член 3

ВОЛЯ

7

Несрин Бейтиева Салиева

Член 4

ДПС

       

Секция №181600006, С.ГОРИЧЕВО, ул."Лудогорие"№40 - читалище откъм ул."Панайот Хитов"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Мехрибан Османова Хасанова

Председател

ГЕРБ

2

Йосеф Илиев Йовчев

Зам.-председател

ВОЛЯ

3

Нина Константинова Костадинова

Секретар

БСП

4

Йорданка Маринова Василева

Член 1

ГЕРБ

5

Надежда Иванова Йорданова

Член 2

БСП

6

Марийка Тотева Дончева

Член 3

ОП

7

Гюлвер Исмет Ариф

Член 4

ДПС

       

Секция №181600007, С.ЗАДРУГА, ул."Христо Ботев" №22 - читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Кяние Османова Кяшифова

Председател

БСП

2

Сеид Рейза Рамадан

Зам.-председател

ГЕРБ

3

Севин Неждет Селиман

Секретар

ДПС

4

Иванка Русева Енчева

Член 1

ГЕРБ

5

Ангелина Маринова Тодорова

Член 2

БСП

6

Танер Февзиев Исмаилов

Член 3

ОП

7

Венко Цанев Венков

Член 4

ВОЛЯ

       

Секция №181600008, С.ЗВЪНАРЦИ, ул."Кирил и Методий" №13 - НЧ"Васил Левски 1932"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Виолета Георгиева Христозова

Председател

ГЕРБ

2

Нефисе Джефер Наим

Зам.-председател

ДПС

3

Вярка Борисова Костова

Секретар

БСП

4

Вероника Данчева Стоянова

Член 1

ГЕРБ

5

Розалия Димитрова Колева

Член 2

БСП

6

Шерифе Ахмедова Ахмедова

Член 3

ОП

7

Нургюл Адилова Мехмедова

Член 4

ВОЛЯ

8

Савка Маринова Шаханова

Член 5

ГЕРБ

9

Хюсние Фикрет Расимова

Член 6

ГЕРБ

       

Секция №181600009, С.КАМЕНОВО, ул."Трапезица" № 56 - читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Светла Христова Иванова

Председател

БСП

2

Катя Неделчева Пеева

Зам.-председател

ГЕРБ

3

Стефка Жечева Дончева

Секретар

ОП

4

Вица Русева Павлова

Член 1

ГЕРБ

5

Стоянка Дакова Иванова

Член 2

БСП

6

Христо Петров Христов

Член 3

ВОЛЯ

7

Таня Асенова Великова

Член 4

ДПС

       

Секция №181600010, ГР.КУБРАТ, ул."Лом "№1 - ОУ"Хр.Смирненски"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Стефка Илиева Александрова

Председател

ГЕРБ

2

Снежанка Христова Стоянова

Зам.-председател

ОП

3

Пенка Донева Николова

Секретар

БСП

4

Валентина Николова Костова

Член 1

ГЕРБ

5

Илийка Димитрова Стоянова

Член 2

БСП

6

Цонка Иванова Йорданова

Член 3

ВОЛЯ

7

Димитринка Георгиева Димитрова

Член 4

БСП

8

Атанаска Димитрова Петрова

Член 5

ГЕРБ

9

Наргис Зюлкюф Рамадан

Член 6

ДПС

       

Секция №181600011, ГР.КУБРАТ, ул."Лом" №1- ОУ"Хр.Смирненски"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Стоянка Николова Няголова

Председател

ГЕРБ

2

Мария Цанкова Георгиева

Зам.-председател

БСП

3

Гюлсюм Алиева Адемова

Секретар

ДПС

4

Галя Борисива Цанкова

Член 1

ГЕРБ

5

Диана Йорданова Янкова

Член 2

БСП

6

Стоянка Маринова Петрова

Член 3

ГЕРБ

7

Димитричка Стоянова Неделчева

Член 4

ОП

8

Данка Иванова Неделчева

Член 5

ВОЛЯ

9

Петранка Кирова Монева

Член 6

БСП

       

Секция №181600012, ГР.КУБРАТ, ул."Лом" №1 - ОУ"Хр.Смирненски"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Мария Христова Петкова

Председател

ОП

2

Гюлшен Салиева Добруджанова

Зам.-председател

ГЕРБ

3

Росица Георгиева Стефанова

Секретар

БСП

4

Росица Пенева Антонова

Член 1

ГЕРБ

5

Румяна Димитрова Стойчева

Член 2

БСП

6

Величка Станчева Станева

Член 3

ГЕРБ

7

Юлия Василева Калчева

Член 4

ВОЛЯ

8

Кунка Ангелова Петрова

Член 5

БСП

9

Исмигюл Ерунова Ниятова

Член 6

ДПС

       

Секция №181600013, ГР.КУБРАТ, ул."Цар Иван Асен II" №9 - ПГ

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Даниела Георгиева Колева

Председател

БСП

2

Лилия Кръстева Йосифова

Зам.-председател

ВОЛЯ

3

Пенка Николова Банкова

Секретар

ГЕРБ

4

Теодора Димитрова Радева

Член 1

ГЕРБ

5

Звезделина Тончева Русева

Член 2

БСП

6

Недялка Иванова Симеонова

Член 3

ГЕРБ

7

Танка Николова Цандева

Член 4

ОП

8

Цена Дончева Стефанова

Член 5

БСП

9

Кенан Алиев Сюлейманов

Член 6

ДПС

       

Секция №181600014, ГР.КУБРАТ, ул."Цар Иван Асен II" №9 - ПГ

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Поля Пенчева Григорова

Председател

БСП

2

Сашка Николова Владова

Зам.-председател

ГЕРБ

3

Любен Александров Неделчев

Секретар

ОП

4

Галина Володева Георгиева

Член 1

ГЕРБ

5

Надя Койчева Върбанова

Член 2

БСП

6

Симеон Венелинов Василев

Член 3

ВОЛЯ

7

Деница Колева Димитрова

Член 4

ДБО

8

Десислава Драгомирова Симеонова

Член 5

БСП

9

Зейнеб Исмаил Акифова

Член 6

ДПС

       

Секция №181600015, ГР.КУБРАТ, ул."Страцин"№12 ПУИ "Д-р Петър Берон" - горен вход

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Дарина Енчева Георгиева

Председател

БСП

2

Магда Илиева Миланова

Зам.-председател

ОП

3

Росица Иванова Николова

Секретар

ГЕРБ

4

Стефана Стоянова Димитрова

Член 1

ГЕРБ

5

Пенка Петрова Йорданова

Член 2

БСП

6

Гинка Борисова Петкова

Член 3

ГЕРБ

7

Елиф Исмаил Кедик

Член 4

ВОЛЯ

8

Даниела Проданова Няголова

Член 5

ГЕРБ

9

Рухи Даудов Османов

Член 6

ДПС

       

Секция №181600016, ГР.КУБРАТ, ул."Страцин"№1СУ "Хр.Ботев"- стара сграда,вход откъм ул."Юрий Гагарин"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Милена Димитрова Илиева

Председател

ГЕРБ

2

Зейнеб Салиева Кедик

Зам.-председател

ВОЛЯ

3

Мария Петкова Джипова

Секретар

БСП

4

Виолета Тодорова Георгиева

Член 1

ГЕРБ

5

Дяна Златева Димитрова

Член 2

БСП

6

Радка Иванова Енчева

Член 3

ГЕРБ

7

Вероника Недкова Тодорова

Член 4

ОП

8

Силвия Георгиева Джипова

Член 5

ДБО

9

Медиха Мехмедова Тюллер

Член 6

ДПС

       

Секция №181600017, ГР.КУБРАТ, ул."Страцин"№1СУ"Хр.Ботев" - нова сграда,актова зала

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Анюшка Друмева Антонова

Председател

БСП

2

Евшен Мехмедова Касимова

Зам.-председател

ВОЛЯ

3

Петя Димитрова Атанасова

Секретар

ГЕРБ

4

Росица Дончева Проданова

Член 1

ГЕРБ

5

Димитър Петров Сяров

Член 2

БСП

6

Марийка Николова Момчева

Член 3

ГЕРБ

7

Павлина Ангелова Христова

Член 4

ОП

8

Иванка Георгиева Христова

Член 5

БСП

9

Дарина Николова Димитрова

Член 6

ДПС

       

Секция №181600018, ГР.КУБРАТ, ул."П.Яворов"№9-здравна служба

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Диана Иванова Неделчева

Председател

ГЕРБ

2

Ибраим Махмудов Алиев

Зам.-председател

ДПС

3

Йорданка Петрова Милкова

Секретар

БСП

4

Атанас Веселинов Атанасов

Член 1

ГЕРБ

5

Силвия Петрова Георгиева

Член 2

БСП

6

Юлиян Драгнев Йорданов

Член 3

ГЕРБ

7

Антония Стефанова Средкова

Член 4

ВОЛЯ

8

Иванка Добрева Тодорова

Член 5

ГЕРБ

9

Емилия Колева Петрова

Член 6

ОП

       

Секция №181600019, С.МЕДОВЕНЕ, ул."Хан Аспарух" №20 - читалище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Стефанка Светославова Петрова

Председател

ГЕРБ

2

Мехриджан Раимова Акифова

Зам.-председател

ДПС

3

Рамие Османова Мехмедова

Секретар

БСП

4

Дахил Шукри Насуф

Член 1

ГЕРБ

5

Ани Асенова Димитрова

Член 2

БСП

6

Петранка Станчева Антонова

Член 3

ОП

7

Йордан Николов Колев

Член 4

ВОЛЯ

       

Секция №181600020, С.МЪДРЕВО, ул."Хан Кубрат "№77 - Детска градина

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Муртаза Али Йени

Председател

ДПС

2

Ивелин Димитров Йорданов

Зам.-председател

БСП

3

Мария Ѝорданова Василева

Секретар

ГЕРБ

4

Фильо Стоянов Филев

Член 1

ГЕРБ

5

Звезделина Димитрова Маринова

Член 2

БСП

6

Йорданка Александрова Овчарова

Член 3

ОП

7

Ростислав Станиславов Василев

Член 4

ГЕРБ

8

Вели Хасан Кедик

Член 5

ВОЛЯ

9

Мюмюн Мустафа Кадир

Член 6

ГЕРБ

       

Секция №181600021, С.РАВНО, ул."Иван Вазов" №25 - НЧ"Стефан Караджа"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Марина Филева Александрова

Председател

ОП

2

Кольо Иванов Христов

Зам.-председател

ГЕРБ

3

Ивайло Богданов Борисов

Секретар

БСП

4

Милка Минчева Енчева

Член 1

ГЕРБ

5

Петър Стоянов Петров

Член 2

БСП

6

Ремзи Исмаил Халил

Член 3

ВОЛЯ

7

Сениха Шабан Ислямова

Член 4

ДПС

8

Стоян Йорданов Стоянов

Член 5

БСП

9

Силвия Миткова Иванова

Член 6

ГЕРБ

       

Секция №181600022, С.САВИН, ул."Здравец "№2а - читалище

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Величка Атанасова Стоянова

Председател

БСП

2

Елина Иванова Сборчикова

Зам.-председател

ГЕРБ

3

Дарина Антонова Средкова

Секретар

ВОЛЯ

4

Атанас Павлов Гешев

Член 1

ГЕРБ

5

Румяна Петкова Банковска

Член 2

БСП

6

Росица Веселинова Маринова

Член 3

ОП

7

Февзи Ибрямов Хасанов

Член 4

ДПС

8

Мерлин Шерафет Халидова

Член 5

ГЕРБ

9

Мюжгян Али Халил

Член 6

ГЕРБ

       

Секция №181600023, С.СЕВАР, ул."Юрий Гагарин " №1 - читалище-актова зала

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Айше Мехмедова Рафиева - Кючюкова

Председател

ГЕРБ

2

Галина Найденова Найденова

Зам.-председател

БСП

3

Гюнай Арифов Коджаибрямов

Секретар

ДПС

4

Георги Николов Георгиев

Член 1

ГЕРБ

5

Десислав Христов Йовков

Член 2

БСП

6

Невзат Халилов Османов

Член 3

ВОЛЯ

7

Марчела Димитрова Михова - Енчева

Член 4

ОП

8

Сузан Кемал Ахмед

Член 5

ГЕРБ

9

Ивайло Иванов Христов

Член 6

ДБО

       

Секция №181600024, С.СЕВАР, ул."Кирил и Методий "№14 - училище

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Джанел Йозджанова Алиева

Председател

ДПС

2

Атанаска Игнатова Тодорова

Зам.-председател

ГЕРБ

3

Даниела Михайлова Петкова

Секретар

БСП

4

Кирил Неделчев Кирилов

Член 1

ГЕРБ

5

Пламка Димитрова Цветкова

Член 2

БСП

6

Джюнейт Ахмед Кедик

Член 3

ВОЛЯ

7

Снежанка Иванова Банкова

Член 4

ГЕРБ

8

Рамадан Мемиш Мехмед

Член 5

ГЕРБ

9

Ивелин Андреев Николов

Член 6

ОП

       

Секция №181600025, С.СЕСЛАВ, ул. "Александър Стамболийски" №19 - ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Пенка Дочева Кирилова

Председател

ГЕРБ

2

Севил Сейфедин Али

Зам.-председател

ДПС

3

Наджие Ибишева Реджебова

Секретар

БСП

4

Петрана Иванова Иванова

Член 1

ГЕРБ

5

Светлана Дечева Цветкова

Член 2

БСП

6

Емил Събев Рашков

Член 3

ОП

7

Мелят Сейфетин Ибрям

Член 4

ГЕРБ

8

Васил Венелинов Василев

Член 5

ВОЛЯ

9

Елин Пенчев Неделчев

Член 6

ДБО

       

Секция №181600026, С.ТЕРТЕР, ул."Иван Вазов" №1,първи етаж на адм.сграда

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Мария Николова Гинкова

Председател

ГЕРБ

2

Делю Панайотов Панайотов

Зам.-председател

БСП

3

Айфер Али Азис

Секретар

ОП

4

Стояна Делева Тодорова

Член 1

ВОЛЯ

5

Мехмед Махмуд Асан

Член 2

ДПС

       

Секция №181600027, С.ТОЧИЛАРИ, ул."Цар Калоян" №7 -  първи етаж на адм.сграда

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Севгюл Раиф Мюмюн

Председател

ГЕРБ

2

Станчо Дечев Петров

Зам.-председател

БСП

3

Кенан Расимов Мустафов

Секретар

ВОЛЯ

4

Теодор Стоянов Черноков

Член 1

ГЕРБ

5

Емануела Александрова Бучкова

Член 2

БСП

6

Севги Юсеин Юсеин

Член 3

ОП

7

Айфер Мустафова Ахмед

Член 4

ДПС

       

Секция №181600028, С.ЮПЕР, пл."Оборище" №6 - читалище

 

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Добринка Тодорова Нейкова -Димитрова

Председател

ГЕРБ

2

Стефан Илиев Станчев

Зам.-председател

БСП

3

Диана Христова Станчева

Секретар

ОП

4

Пенка Тодорова Петрова

Член 1

ГЕРБ

5

Грета Савова Йовчева

Член 2

БСП

6

Айше Шезаит Яхова

Член 3

ДПС

7

Стоян Борисов Стоянов

Член 4

ВОЛЯ

       

Секция №181600029, ГР.КУБРАТ, ул."Княз Борис I" №12 МБАЛ-Кубрат-ЕООД

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Гинка Петрова Панчева

Председател

БСП

2

Цветомира Маринова Стефанова

Зам.-председател

ГЕРБ

3

Росица Иванова Славова

Секретар

ОП

4

Джемдже Тефикова Мехмедова

Член 1

ВОЛЯ

5

Зевджие Исмаилова Сабриева

Член 2

ДПС

       

Секция №181600030, С.ТЕРТЕР, ул."Гоце Делчев"№5 Дом  за стари хора с.Тертер

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Татяна Георгиева Павлова

Председател

БСП

2

Димитьр Павлов Ганчев

Зам.-председател

ОП

3

Марин Черников Маринов

Секретар

ГЕРБ

4

Пламен Тодоров Радев

Член 1

ВОЛЯ

5

Гюлсевим Илмиева Зекерива

Член 2

ДПС

 

2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Кубрат.

Име, презиме и фамилия

Длъжност

Партия

1

Тодорка Горанова Димитрова

Резерва

ГЕРБ

2

Велизар Маринов Маринов

Резерва

ГЕРБ

3

Стоянка Георгиева Стоянова

Резерва

ГЕРБ

4

Полина Димитрова Христова

Резерва

ГЕРБ

5

Марин Кирилов Маринов

Резерва

ГЕРБ

6

Садрие Мустафа Мухарем

Резерва

ГЕРБ

7

Наталия Красимирова Недкова

Резерва

ГЕРБ

8

Веселинка Иванова Ганева

Резерва

ГЕРБ

9

Станка Ангелова Станева

Резерва

ГЕРБ

10

Кадрие Исуф Угурлар

Резерва

ГЕРБ

11

Божидар Димитров Йорданов

Резерва

БСП

12

Владислав Христов Христов

Резерва

БСП

13

Момчил Николов Йорданов

Резерва

БСП

14

Недка Илиева Иванова

Резерва

БСП

15

Николай Димитров Христов

Резерва

БСП

16

Радин Атанасов Радинов

Резерва

БСП

17

Светла Венкова Пенчева

Резерва

БСП

18

Стефко Йорданов Стефанов

Резерва

БСП

19

Тодорка Панчева Тодорова

Резерва

БСП

20

Койчо Костадинов Койчев

Резерва

БСП

21

Михаил Павлов Павлов

Резерва

БСП

22

Светломир Костадинов Сотиров

Резерва

БСП

23

Димитър Иванов Димитров

Резерва

БСП

24

Красимир Рачев Колев

Резерва

БСП

25

Янка Великова Несторова

Резерва

БСП

26

Галина Иванова Тодорова

Резерва

БСП

27

Есин Елиманова Арифова

Резерва

ДПС

28

Севсун Сунаев Яшаров

Резерва

ДПС

29

Нигяр Алиосманова Кючюкова

Резерва

ДПС

30

Несибе Хаккъева Кедикова

Резерва

ДПС

31

Несрин Бехчет Хюсеинова

Резерва

ДПС

32

Есин Шерафедин Билялова

Резерва

ДПС

33

Сехаре Себайдинова Хюсеинова

Резерва

ДПС

34

Самир Метин Джевдет

Резерва

ДПС

35

Семра Ахмедова Неби

Резерва

ДПС

36

Севдие Алиш Халил

Резерва

ДПС

37

Петьр Миленов Петров

Резерва

ОП

38

Недялка Росенова Кирилова

Резерва

ОП

39

Ирена Иванова Симеонова

Резерва

ВОЛЯ

40

Миглена Татянова Миткова

Резерва

ВОЛЯ

41

Недка Николова Стоянова

Резерва

ДБО

42

Иванка Пламенова Климова

Резерва

ДБО

43

Ваня Дафинова Генова

Резерва

ДБО

44

Силвия Христова Петрова

Резерва

ДБО

45

Георги Димов Донев

Резерва

ДБО

46

Мариела Георгиева Йорданова

Резерва

ДБО

 1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Кубрат.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 25.02.2021 в 20:18 часа

Свързани решения:

154-НС/31.03.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 264-НС / 05.04.2021

  относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

 • № 263-НС / 04.04.2021

  относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

 • № 262-НС / 04.04.2021

  относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения