Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 20-НС
Разград, 26.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии в oбщина Завет и утвърждаване списъка на резервните членове

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 на ЦИК, Решение № 14- НС/18.02.2021 г. и Решение № 15-НС/18. 02.2021 г. на РИК- Разград,

 

РЕШИ:

 

            1.НАЗНАЧАВА съставите  на секционни избирателни комисии в община Завет за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

Единен № на СИК 181100001, с. Брестовене Адрес на СИК ул. "Н. Й. Вапцаров" № 4

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Стоянка Йонкова Гешева

 

Председател

КП "БСП"

 

2

Севинч Мустафова Османова

 

Зам.председател

ПП ”ДПС”

 

3

Гинка Труфанова Христова

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

4

Йоанна Стоянова Узунова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

5

Милко Стоянов Андреев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

6

Кямиле Хюсеин Адемова

 

Член

ПП"Воля"

 

7

Красимира Илиянова Кънчева

 

Член

КП „ОП”

 

8

Елвис Юсуф Халидова

 

Член

КП "БСП"

 

9

Нели Гешева Москова

 

Член

КП "БСП"

 

Единен № на СИК 181100002,  с. Брестовене, Адрес на СИК ул. "Н. Й. Вапцаров"  № 6

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Нивелина Стоянова Узунова

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

 

2

Леман Шукри Ахмед

 

Зам.председател

КП "БСП"

 

3

Первин Хасанова Сабриева

 

Секретар

ПП ”ДПС”

 

4

Василка Неева Стефанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

5

Сибел Рамаданова Неджибова

 

Член

К "ДБО"

 

6

Ненчо Стоянов Москов

 

Член

КП "БСП"

 

7

Драгомир Тодоров Тодоров

 

Член

КП „ОП”

 

8

Весела Димитрова Дакова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

9

Галина Горанова Петкова

 

Член

ПП"Воля""

 

Единен № на СИК 181100003, с. Брестовене, Адрес на СИК: ул. "Демокрация" № 2

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Еленка Станчева Дянкова

 

Председател

КП „ОП”

 

2

Пенка Иванова Узунова

 

Зам.председател

ПП "ГЕРБ"

 

3

Стоян Георгиев Стоянов

 

Секретар

КП "БСП"

 

4

Борис Илиев Маринов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

5

Тошо Маринов Миланов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

6

Хюсмен Хикметов Топчиев

 

Член

К "ДБО"

 

7

Цветомир Василев Дойнов

 

Член

КП "БСП"

 

8

Тодорка Костова Тодорова

 

Член

ПП"Воля""

 

9

Азиме Осман Рюстем

 

Член

ПП ”ДПС”

 

Единен № на СИК 181100004, с. Веселец, Адрес на СИК: ул."Европа" № 34А

   

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Емине Мехмед Исуф

 

Председател

ПП ”ДПС”

 

2

Мариела Тодорова Заркова

 

Зам.председател

ПП "ГЕРБ"

 

3

Мара Димитрова Хаджиилиева

 

Секретар

КП "БСП"

 

4

Ана Здравкова Панова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

5

Тюркян Ахмед Абтула

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

6

Георги Минев Йорданов

 

Член

КП "БСП"

 

7

Бонка Колева Димитрова

 

Член

КП "БСП"

 

8

Радка Стефанова Василева

 

Член

КП „ОП”

 

9

Али Кемал Али

 

Член

ПП"Воля""

 

Единен № на СИК 181100005, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 19

   

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Ренета Александрова Андреева

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

 

2

Димитър Стефанов Ковачев

 

Зам. председател

КП "БСП"

 

3

Таня  Маринова Филева

 

Секретар

ПП"Воля""

 

4

Валентина Димитрова Великова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

5

Дарина Хараланова Керанова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

6

Ивана Афанасиевна Млечкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

7

Валентина Кънчева Славчева

 

Член

КП "БСП"

 

8

Йозджан Ружди Мехмед

 

Член

ПП ”ДПС”

 

9

Маринка Стоянова Пенчева

 

Член

КП „ОП”

 

Единен № на СИК 181100006, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Кирил и Методий" № 34

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Нериман Галиман  Исуф

 

Председател

ПП ”ДПС”

 

2

Виолета Петкова Димитрова

 

Зам.председател

КП "БСП"

 

3

Митка Кръстева Славчева

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

4

Славчо Банков Коев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

5

Златан Стоянов Златев

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

6

Николай Илиев Николов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

7

Марин Христов Дянков

 

Член

КП "БСП"

 

8

Иванка Манева Митева

 

Член

КП „ОП”

 

9

Милен Асенов Крумов

 

Член

ПП"Воля""

 

Единен № на СИК 181100007, гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Кирил и Методий" № 64

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Ваня Цветанова Иванова

 

Председател

КП "БСП"

 

2

Бедиха Бейти Мюсял

 

Зам.председател

ПП "ГЕРБ"

 

3

Величка Димитрова Станчева

 

Секретар

КП „ОП”

 

4

Кристина Младенова Костадинова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

5

Сияна Стоянова Йовчева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

6

Стоянка Стоянова Нанева

 

Член

КП "БСП"

 

7

Димитър Василев Димитров

 

Член

КП "БСП"

 

8

Нилян Юсмен Нури

 

Член

ПП ”ДПС”

 

9

Седа Зиядин Якуб

 

Член

ПП"Воля""

 

Единен № на СИК 181100008,  гр. Завет, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 19 А

   

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Магдалена Бончева Ковачева

 

Председател

КП "БСП"

 

2

Янка Иванова Коева

 

Зам.председател

ПП "ГЕРБ"

 

3

Анна Самуилова Христова

 

Секретар

КП "ОП"

 

4

Мергюл Мехмед Дауд

 

Член

ПП"Воля""

 

5

Иванка Бонева Милева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

6

Стефан Спасов Стефанов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

7

Маргарита Генадиева Ефремова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

8

Марийка Георгиева Иванова

 

Член

КП "БСП"

 

9

Мурадие Раим Хатиб

 

Член

ПП ”ДПС”

 

Единен № на СИК 181100009, с. Иван Шишманово, Адрес на СИК: ул. "Васил Левски" № 13

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Белгин Фикрет Халил

 

Председател

ПП "ГЕРБ"

 

2

Ценка Дончева Петрова

 

Зам.председател

КП "БСП"

 

3

Джелил Селим Юсеин

 

Секретар

ПП"Воля""

 

4

Румяна Иванова Петкова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

5

Гази Гюрай Гази

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

6

Ферихан Сеидова Ахмедова

 

Член

ПП ”ДПС”

 

7

Иван Стоянов Иванов

 

Член

КП "БСП"

 

Единен № на СИК 181100010, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Хемус" № 34

   

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Джанан Алиш Караали

 

Председател

ПП ”ДПС”

 

2

Гюлназие Махмуд Исмаил

 

Зам.председател

КП "БСП"

 

3

Костадин Миленов Михов

 

Секретар

ПП "ГЕРБ"

 

4

Атанаска Стоянова Николова

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

5

Цоню Райков Иванов

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

6

Станислав Георгиев Петков

 

Член

КП „ОП”

 

7

Гергана Георгиева Касабова

 

Член

КП "БСП"

 

8

Нуридин Сали Ибрям

 

Член

КП "БСП"

 

9

Емине Халибрям Мохарем

 

Член

ПП"Воля""

 

Единен № на СИК 181100011, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Иван Вазов" № 1

   

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Атанас Спасов Анастасов

 

Председател

КП "БСП"

 

2

Шермин Рашид Юмер

 

Зам.председател

ПП"Воля""

 

3

Мирела Петрова Мирошниченко

 

Секретар

ПП"ГЕРБ"

 

4

Валери Млечков

 

Член

ПП"ГЕРБ"

 

5

Грациел Димитров Халаджов

 

Член

ПП"ГЕРБ"

 

6

Назен Расим Кула

 

Член

ПП ”ДПС”

 

7

Росица Петрова Маринова

 

Член

КП "БСП"

 

8

Лазар Великов Стоев

 

Член

КП „ОП”

 

9

Мирослав Стоянов Станчев

 

Член

КП „ОП”

 

Единен № на СИК 181100012, с. Острово, Адрес на СИК: ул. "Хемус" № 69

   

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Петя Неделчева Стоянова-Михова

 

Председател

ПП"ГЕРБ"

 

2

Цветалин Младенов Бонев

 

Зам. Председател

КП „ОП”

 

3

Станка Димитрова Иванова

 

Секретар

КП "БСП"

 

4

Мирослава Иванова Христова

 

Член

ПП"ГЕРБ"

 

5

Радослав Алексеев Стоев

 

Член

ПП"ГЕРБ"

 

6

Гюлзар Халибрям Мехмед

 

Член

ПП"Воля""

 

7

Ценка Николова Петрова

 

Член

КП "БСП"

 

8

Юкие Насуф Инова

 

Член

ПП ”ДПС”

 

9

Анка Стефанова Костадинова

 

Член

КП "БСП"

 

Единен № на СИК 181100013, с. Прелез, Адрес на СИК: ул. "Лудогорие" № 47

   

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Иван Стоянов Йовчев

 

Председател

ПП"ГЕРБ"

 

2

Нурджихан Осман Мехмед

 

Зам. председател

ПП ”ДПС”

 

3

Симеон Стоянов Симеонов

 

Секретар

КП "БСП"

 

4

Лилия Григорова Димитрова

 

Член

ПП"ГЕРБ"

 

5

Иванка Неделчева Георгиева

 

Член

ПП "ГЕРБ"

 

6

Атанас Павлов Зарков

 

Член

КП "БСП"

 

7

Георги Петров Стоянов

 

Член

КП „ОП”

 

8

Турхан Мехмед Джелил

 

Член

ПП"Воля""

 

9

Кирилка Василева Драганова

 

Член

КП "БСП"

 

Единен № на СИК 181100014, с. Сушево, Адрес на СИК: ул. "Трети март" № 42

   

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/ коалиция

Телефон за контакт

1

Анка Христова Недева

 

Председател

КП "БСП"

 

2

Надежда Василева Димитрова

 

Зам.председател

КП „ОП”

 

3

Мария Георгиева Бонева

 

Секретар

ПП"ГЕРБ"

 

4

Илиян Симеонов Илиев

 

Член

ПП"ГЕРБ"

 

5

Стойка Ангелова Стоева

 

Член

ПП"ГЕРБ"

 

6

Петранка Цонева Иванова

 

Член

ПП"ГЕРБ"

 

7

Бедрие Сабри Мехмед

 

Член

ПП ”ДПС”

 

8

Цонка Василева Филева

 

Член

КП "БСП"

 

9

Севгин Хълмиев Алиев

 

Член

ПП"Воля""

 

 

 

2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Завет.

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Телефон

 

От  ПП "ГЕРБ"

 

 

1.

Ралица Стоянова Недкова

 

 

2.

Надка Методиева Начева

 

 

3.

Йорданка Дякова Дякова

 

 

4.

Цветан Станчев Проданов

 

 

5.

Митко Кръстев Недков

 

 

6.

Тодор Недев Великов

 

 

7.

Митко Тодоров Янков

 

 

8.

Христина Младенова Върбанова

 

 

9.

Александра Ангелова Георгиева

 

 

10.

Величка Георгиева Костова

 

 

 

От КП "БСП"

 

 

1.

Климент Стоянов Филев

 

 

2.

Яким Стоянов Нанев

 

 

3.

Велико Недев Недев

 

 

 

От ПП"ДПС"

 

 

1.

Сюзан Али Юнал

 

 

2.

Затие Хасан Халил

 

 

3.

Несрин Незри Хасан

 

 

4.

Мухарем Сали Мухарем

 

 

5.

Вилдан Юсеин Ибрям

 

 

6.

Йозлем Айдънова Акбуюк

 

 

7.

Юмгюлсюн Джефер Хаджиюмер

 

 

8.

Гюлтер Али Исмаил

 

 

9.

Севджан Мюстеджеб Кадир

 

 

10.

Феджерие Алиева Ахмедова

 

 

11.

Емел Ердинчева Хамза

 

 

 

От КП "ОП"

 

 

1.

Радина Кирилова Неделчева

 

 

2.

Стоянка Иванова Петрова

 

 

 

От К "ДБО"

 

 

1.

Мехмед Исметов Неджибов

 

 

 

  1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Завет.

 

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 26.02.2021 в 23:07 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения