Районна избирателна комисия Разград


РЕШЕНИЕ
№ 21-НС
Разград, 26.02.2021

ОТНОСНО: Назначаване съставите на секционните избирателни комисии в oбщина Исперих и утвърждаване списъка на резервните членове

На основание чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 на ЦИК, Решение № 14- НС/18.02.2021 г. и Решение № 15- НС/18. 02.2021 г. на РИК- Разград,

РЕШИ:

            1.НАЗНАЧАВА съставите на секционните избирателни комисии в община Исперих за произвеждане на изборите за народни представители на 04.04.2021 г., както следва:

Секция №181400001, С.БЕЛИНЦИ, ул."В.Левски" №13 - читалище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Добри Тодоров Тодоров

 

Председател

БСП за България

 

2

Шанер Таиб Шюкри

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Ерхан Мехмед Ибрям

 

Секретар

ДПС

 

4

Младен Шарков Шарков

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Хасан Шевкъ Мюмюн

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Мехмед Ибрям Сабри

 

Член 3

ГЕРБ

 

7

Росица Василева Петрова

 

Член 4

БСП за България

 

8

Красимир Сандев Добрев

 

Член 5

ВОЛЯ

 

9

Станчо Ганев Станев

 

Член 6

КП "ОП"

 

Секция №181400002, С.БЪРДОКВА, ул."Хан Крум" №14 - кметство

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Людмила Минчева Стоянова

 

Председател

БСП за България

 

2

Цветана Асенова Вълкова

 

Зам. председател

ВОЛЯ

 

3

Веселина Младенова Патрикова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Юксел Исмаил Мустафа

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Диляна Иванова Стефанова

 

Член 2

БСП за България

 

6

Юджел Басри Хасан

 

Член 3

КП "ОП"

 

7

Бейхан Сабри Халил

 

Член 4

ДПС

 

Секция №181400003, С.ВАЗОВО, ул."Александър Стамболийски" №18 - училище

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Нуртен Хюсмен Мюзекяр

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Александър Георгиев Александров

 

Зам. председател

БСП за България

 

3

Зафер Нехат Сюлейман

 

Секретар

ДПС

 

4

Ахмед Шевкъ Ибрям

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Гюлбеяз Хюсню Мехмед

 

Член 2

КП "ОП"

 

6

Йорданка Асенова Матеева

 

Член 3

БСП за България

 

7

Янко симеонов Траянов

 

Член 4

БСП за България

 

8

Иван Георгиев Петков

 

Член 5

ВОЛЯ

 

9

Сениха Хамза Абтула

 

Член 6

ГЕРБ

 

Секция №181400004, С.ГОЛЯМ ПОРОВЕЦ, ул."П.Банков" №58 - читалище

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Метин Исмаил Халид

 

Председател

ДПС

 

2

Татяна Минева Иванова

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Милена Петрова Дойнова

 

Секретар

БСП за България

 

4

Севджихан Реджеб Салиева

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Айсел Реджеб Назиф

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Цветанка Василева Христова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Галина Георгиева Иванова

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Ганка Николова Станева

 

Член 5

КП "ОП"

 

9

Йонка Иванова Димитрова

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400005, С.ДУХОВЕЦ, ул."Н.Й.Вапцаров" №44 - кметство

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Джавет Осман Феим

 

Председател

ДПС

 

2

Севджихан Хамза Абтула

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Велка Николова Ангелова

 

Секретар

БСП за България

 

4

Нутфие Даил Мехмед

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Сабрие Мехмед Идриз

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Иванка Христова Диметрова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Борислав Иванов Маринов

 

Член 4

КП "ОП"

 

8

Олег Красимиров Добрев

 

Член 5

ВОЛЯ

 

9

Стоян Георгиев Недковоян Георгиев Недко5в

 

Член 6

БСП за България

 

Секция №181400006, С.ДЕЛЧЕВО, ул."Лудогорие" №7- кметство

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Дарина Пенкова Пешева

 

Председател

БСП за България

 

2

Венцеслава Павлова Николова

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Ферад Наджи Ибрям

 

Секретар

ДПС

 

4

Маргарита Василева Банчева

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Виолета Георгиева Иванова

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Татяна Анатолиевна Николова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Мехмед Джемал Сабри

 

Член 4

ВОЛЯ

 

8

Айчън Асенов Минков

 

Член 5

ГЕРБ

 

9

Недим Неджмедин Мехмед

 

Член 6

КП "ОП"

 

Секция №181400007, ГР.ИСПЕРИХ, ул."Шести септември" №41а

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Магбуле Ведат Юсуф

 

Председател

ДПС

 

2

Даниела Павлова Илиева-Иванова

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Гинка Маринова Георгиева

 

Секретар

БСП за България

 

4

Емине Неджмедин Хюсню

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Васка Иванова Фарфарова-Николова

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Стайко Димитров Стайков

 

Член 3

БСП за България

 

7

Хафизе Али Хаккъ

 

Член 4

ДБ-Обединение

 

8

Дахил Мехмед Дахил

 

Член 5

КП "ОП"

 

9

Велислав Цветелинов Стоянов

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400008, ГР.ИСПЕРИХ, ул."Хан Аспарух" №11 - Гимназия "В.Левски"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Мария Русева Попова

 

Председател

БСП за България

 

2

Росица Кръстева Цонева-Иванова

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Шенай Сали Махмуд

 

Секретар

ДПС

 

4

Атанаска Николова Николова

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Салиха Басри Османова

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Стоянка Иванова Стефанова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Светла Борисова Цанева

 

Член 4

ДБ-Обединение

 

8

Марияна Андреева Николова

 

Член 5

КП "ОП"

 

9

Еленка Маринова Петрова

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400009, ГР.ИСПЕРИХ, ул."Чумерна" №6 - ЦДГ- №5

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Миглена Петкова Господинова

 

Председател

КП "ОП"

 

2

Славка Атанасова Вълева

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Виктория Радославова Тодорова

 

Секретар

БСП за България

 

4

Росинка Димитрова Николова

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Вилдан Реджеб Юзеир

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Райка Христова Гатева

 

Член 3

БСП за България

 

7

Милан Красимиров Георгиев

 

Член 4

ДБ-Обединение

 

8

Юмюгюл Меджидова Велиева

 

Член 5

ДПС

 

9

Надежда Николова Захова

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400010, ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №72 - у-ще"В.Априлов"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Венета Благоева Петрова

 

Председател

БСП за България

 

2

Димитрина Григорова Димитрова

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Садет Зейфула Садула

 

Секретар

ДПС

 

4

Цанка Игнатова Христова

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Йорданка Христова Монова-Пенчева

 

Член 2

ВОЛЯ

 

6

Татяна Веселинова Петрова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Несибе Мехмед Хаккъ

 

Член 4

ДБ-Обединение

 

8

Марин Иванов Димитров

 

Член 5

ГЕРБ

 

9

Пламен Янков Янков

 

Член 6

КП "ОП"

 

Секция №181400011, ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №70 - Художествена галерия,зала 1

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Надка Маринова Вълева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Тодорка Йорданова Димитрова

 

Зам. председател

ВОЛЯ

 

3

Милена Христова Чолева

 

Секретар

БСП за България

 

4

Катя Иванова Маркова

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Жулвен Мурад Юдаим

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Радка Николаева Савова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Ивелина Стоилова Стайкова

 

Член 4

БСП за България

 

8

Сюзан Метин Али

 

Член 5

ДПС

 

9

Теменужка Георгиева Тодорова

 

Член 6

КП "ОП"

 

Секция №181400012, ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №71 - читалище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Веселка Георгиева Илиева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Мерал Зифула Закир

 

Зам. председател

ДПС

 

3

Нели Иванова Дечева

 

Секретар

БСП за България

 

4

Върбан Димитров Иванов

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Хюлия Назъмова Мехмед

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Петя Койчева Къвръкова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Боряна Павлинова Николова

 

Член 4

ДБ-Обединение

 

8

Радина Красимирова Райкова

 

Член 5

ВОЛЯ

 

9

Петко Кънчев Петков

 

Член 6

КП "ОП"

 

Секция №181400013, ГР.ИСПЕРИХ, ул."Лудогорие" №90- у-ще Хр.Ботев /новото/

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Антон Димитров Христов

 

Председател

БСП за България

 

2

Пенка Енчева Енева-Габровска

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Вича Стоилова Минева

 

Секретар

КП "ОП"

 

4

Христомир Василев Христов

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Росица Стоянова христова

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Иванка Димитрова Русева

 

Член 3

БСП за България

 

7

Венета Руменова Иванова

 

Член 4

ВОЛЯ

 

8

Дилян Тодоров Тотев

 

Член 5

БСП за България

 

9

Гафур Мехмед Гафур

 

Член 6

ДПС

 

Секция №181400014, ГР.ИСПЕРИХ, ул."Бачо Киро" №1 - исторически музей-вход от към футб.комплекс

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Катя Христова Стайкова

 

Председател

БСП за България

 

2

Сениха Емин Хасан

 

Зам. председател

ДПС

 

3

Бонка Златева Цонева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Стоян Иванов Дечев

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Фериде Реджеб Хюсеин

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Даринка Данчева Илиева

 

Член 3

БСП за България

 

7

Гинка Иванова Маринова

 

Член 4

КП "ОП"

 

8

Михаела Георгиева Атанасова

 

Член 5

ВОЛЯ

 

9

Живка Лазарова Тихова

 

Член 6

БСП за България

 

Секция №181400015, ГР.ИСПЕРИХ, ул."В.Левски" №71-исторически музей,изложбена зала

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Енита Иванова Василева

 

Председател

БСП за България

 

2

Мария Колева Петкова

 

Зам. председател

КП "ОП"

 

3

Недка Петрова Йорданова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Билсер Бехадин Исмаил

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Метин Мухидин Осман

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Иванка Симеонова Георгиева

 

Член 3

БСП за България

 

7

Марияна Георгиева Нанкова

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Шенай Шевал Исмаил

 

Член 5

ДПС

 

9

Величка Сашева Тихова

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400016, ГР.ИСПЕРИХ, ул."Цар Освободител" №6 - исторически музей

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Румяна Петкова Иванова

 

Председател

БСП за България

 

2

Алина Георгиева Вълева

 

Зам. председател

ВОЛЯ

 

3

Фатме Ялчънова Алиосманова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Мариянка Стефанова Георгиева

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Петя Минкова Георгиева

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Калоян Тодоров Тотев

 

Член 3

БСП за България

 

7

Звезда Крумова Петрова

 

Член 4

ДПС

 

8

Цветан Миленов Василев

 

Член 5

БСП за България

 

9

Румелия Стойкова Добрева

 

Член 6

КП "ОП"

 

Секция №181400017, С.ЙОНКОВО, ул".В.Тинчев" №57 - читалище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Бейти Али Сали

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Лилия Даниелова Димитрова

 

Зам. председател

БСП за България

 

3

Себиле Мейби Мехмед

 

Секретар

ДПС

 

4

Марин Димитров Николов

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Цветалина Николова Маркова

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Маринка Петрова Проданова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Ариф Осман Ариф

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Сезер Назиф Ариф

 

Член 5

КП "ОП"

 

9

Християн Иванов Христов

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400018, С.МАЛКО ЙОНКОВО, ул."Мусала" №25 - спирка

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Памела Пламенова Пенева

 

Председател

ВОЛЯ

 

2

Недялка Дончева Димитрова

 

Зам. председател

БСП за България

 

3

Калина Димитрова Иванова

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Гюлджан Рамадан Емин

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Надие Ниязи Мустафа

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Наско Колев Проданов

 

Член 3

БСП за България

 

7

Юнзуле Латиф Курт

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Февзие Акиф Мехмед

 

Член 5

ДПС

 

9

Мариян Григоров Господинов

 

Член 6

КП "ОП"

 

Секция №181400019, С.КИТАНЧЕВО, ул."Хан Аспарух" №34 - читалище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Денка Георгиева Станчева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Венцислава Георгиева Димитрова

 

Зам. председател

БСП за България

 

3

Селиме Али Юмер

 

Секретар

ДПС

 

4

Николай Алдинов Алеков

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Елена Йорданова Василева

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Павлинка Велчева Пенкова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Рушан Исмаил Исмаил

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Невяна Матеева Димова

 

Член 5

КП "ОП"

 

9

Христина Василева Савова

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400020, С.КИТАНЧЕВО, ул."Хан Аспарух" №53 - училище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Деница Христова Казакова

 

Председател

БСП за България

 

2

Цветана Иванова Николова

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Мергюл Хасан Мехмед

 

Секретар

ДПС

 

4

Ася Любенова Алекова

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Емине Хайредин Ахмед

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Маргарита Георгиева Дешлиева

 

Член 3

БСП за България

 

7

Алпай Юндер Ахмед

 

Член 4

КП "ОП"

 

8

Георги Драгошинов Георгиев

 

Член 5

ВОЛЯ

 

9

Назифе Нихат Хюсеин

 

Член 6

БСП за България

 

Секция №181400021, С.КОНЕВО, ул."Баба Парашкева" №31 - читалище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Благовест Василев Банчев

 

Председател

КП "ОП"

 

2

Маринка Димова Боева

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Вълко Георгиев Вълков

 

Секретар

БСП за България

 

4

Радко Спиридовнов Димитров

 

Член 1

ДПС

 

5

Янко Янков Тодоров

 

Член 2

ВОЛЯ

 

Секция №181400022, С.КЪПИНОВЦИ, ул."Лудогорие" №52 - бивша Детска градина

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Николай Давидов Краев

 

Председател

ВОЛЯ

 

2

Айхан Недим Закир

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Петър Петков Цанков

 

Секретар

БСП за България

 

4

Джейлян Мехмед Ахмед

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Нилифер Мехмед Ахмед

 

Член 2

ДПС

 

6

Полислав Валентинов Пешев

 

Член 3

БСП за България

 

7

Петко Филков Матев

 

Член 4

КП "ОП"

 

Секция №181400023, С.ЛУДОГОРЦИ, ул."Вихрен" №26 - читалище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Сейде Басри Мехмед

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Татяна Илиева Якимова

 

Зам. председател

БСП за България

 

3

Галина Василева Георгиева

 

Секретар

КП "ОП"

 

4

Стилянка Стоянова Иванова

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Станка Маринова Петрова

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Венета Станчева Илиева

 

Член 3

БСП за България

 

7

Емине Расим Мехмедова

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Меличкан Орхан Мухарем

 

Член 5

ДПС

 

9

Наталия Иванова Ганева

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400024, С.ЛЪВИНО, ул."6-ти септември" №12- читалище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Анелия Стефанова Николова

 

Председател

ВОЛЯ

 

2

Геновева Василева Мирчева

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Емилия Иванова Германова

 

Секретар

БСП за България

 

4

Анета Маринова Харизанова

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Зейнун Ибрям Мустафа

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Ниляй Хидает Халид

 

Член 3

БСП за България

 

7

Фахри Хасан Мустафа

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Сузан Мехмед Меджид

 

Член 5

ДПС

 

9

Григор Русев Господинов

 

Член 6

КП "ОП"

 

Секция №181400025, С.ЛЪВИНО, ул."Царевец "№1 - бивша ДГ"Славейче"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Нурсевен Бирол Бахри

 

Председател

ДПС

 

2

Генадий Пламенов Николов

 

Зам. председател

БСП за България

 

3

Мария Тодорова Добрева

 

Секретар

ГЕРБ

 

4

Севдие Сали Мехмед

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Радка Генчева Малчева

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Анета Христова Атанасова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Рейхан Неджмедин Мехмед

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Красимир Пенчев Иванов

 

Член 5

ВОЛЯ

 

9

Марин Йорданов Марков

 

Член 6

КП "ОП"

 

Секция №181400026, С.ДРАГОМЪЖ, ул."Иван Кръстев" №12 - кметство

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Теодора Божкова Рабачева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Махмуре Хюсеин Назиф

 

Зам. председател

КП "ОП"

 

3

Цветалина Станкева Йосифова

 

Секретар

БСП за България

 

4

Илхан Хамид Нури

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Веселка Пламенова Лакова

 

Член 2

ВОЛЯ

 

6

Таня Евгениева Кирова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Назмие Исмаил Али

 

Член 4

ДПС

 

Секция №181400027, С.МАЛЪК ПОРОВЕЦ, ул."Васил Левски" №2 - кметство

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Атанас Йорданов Иванов

 

Председател

КП "ОП"

 

2

Павлина Иванова Тонева

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Румянка Живкова Савова

 

Секретар

БСП за България

 

4

Николай Стоянов Неделчев

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Йоана Атанасова Димитрова

 

Член 2

ВОЛЯ

 

6

Аспарух Цонев Христов

 

Член 3

БСП за България

 

7

Айдън Ахмед Хасан

 

Член 4

ДПС

 

Секция №181400028, С.ПОДАЙВА, ул."9-ти септември" №28  читалище-тото пунк

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Руфел Руфи Али

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Нора Радева Стефанова

 

Зам. председател

БСП за България

 

3

Грета Благоева Георгиева

 

Секретар

КП "ОП"

 

4

Танер Исмет Исмаил

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Сюлейман Ахмед Ебазеров

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Атанас Христов Атанасов

 

Член 3

БСП за България

 

7

Ашкън Шабан Емин

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Кенан Заид Кадир

 

Член 5

ДПС

 

9

Марина Стефанова Георгиева

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400029, С.ПОДАЙВА, ул."В.Тинчев" №5 - училище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Хайредин Зелкиф Ефраим

 

Председател

ДПС

 

2

Джемил Кемил Селим

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Снежанка Янкова Любенова

 

Секретар

БСП за България

 

4

Талиб Мехмед Талиб

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Февзат Сабри Ахмед

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Айше Шабан Хасан

 

Член 3

БСП за България

 

7

Гаврилка Гаврилова Станева

 

Член 4

КП "ОП"

 

8

Събка Тодорова Атанасова

 

Член 5

ВОЛЯ

 

9

Стилиян Михайлов Стайков

 

Член 6

БСП за България

 

Секция №181400030, С.ПЕЧЕНИЦА, ул."Добруджа" №9 - ЦДГ "Васил Левски"

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Калоян Олеков Николов

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Иванко Асенов Манолов

 

Зам. председател

БСП за България

 

3

Стефка Маринова Илиева

 

Секретар

КП "ОП"

 

4

Хайрие Шукри Рафи

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Митко Василев Атанасов

 

Член 2

ВОЛЯ

 

6

Мартин Румянов Йончев

 

Член 3

БСП за България

 

7

Севда Али Акиф

 

Член 4

ДПС

 

Секция №181400031, С.РАЙНИНО, ул."Райна княгиня" №2- читалище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Радостина Добромирова Мичева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Лиляна Господинова Байнова

 

Зам. председател

БСП за България

 

3

Георги Стойчев Георгиев

 

Секретар

КП "ОП"

 

4

Миглена Иванова Цанева

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Йордан Пенев Георгиев

 

Член 2

ВОЛЯ

 

6

Петър Йосифов Георгиев

 

Член 3

БСП за България

 

7

Бирсен Осман Мехмед

 

Член 4

ДПС

 

Секция №181400032, С.СВЕЩАРИ, ул."Демокрация" №40 - читалище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Памела Венциславова Мичева

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Емилия Николова Иванова

 

Зам. председател

КП "ОП"

 

3

Анета Братоева Андреева

 

Секретар

БСП за България

 

4

Севджан Ахмед Хюсеин

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Неждет Вели Абтула

 

Член 2

ГЕРБ

 

6

Хюсеин Нихат Хюсеин

 

Член 3

БСП за България

 

7

Джансаран Метин Хасан

 

Член 4

ДПС

 

8

Венета Валентинова Цвяткова

 

Член 5

БСП за България

 

9

Боряна Ботева Димитрова

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400033, С.СТАРО СЕЛИЩЕ, ул."Христо Ботев" №6 - читалище

 

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Станислава Пенева Богданова

 

Председател

БСП за България

 

2

Гюлейвер Османова Куйуджуклу

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Къймет Хюсеин Али

 

Секретар

КП "ОП"

 

4

Георги Атанасов Георгиев

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Драгомир Веселинов Добрев

 

Член 2

БСП за България

 

6

Божидарка Христова Даскалова

 

Член 3

БСП за България

 

7

Василка Цветкова Йорданова

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Иван Христов Димитров

 

Член 5

ВОЛЯ

 

9

Нериман Руфат Хасан

 

Член 6

ДПС

 

Секция №181400034, С.СРЕДОСЕЛЦИ, ул."Светлина" №24- кметство

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Кирил Евлогиев Георгиев

 

Председател

БСП за България

 

2

Николай Александров Драганов

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Никола Иванов Николов

 

Секретар

ВОЛЯ

 

4

Севгин Реджеб Ахмед

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Денис Гюнур Фикрет

 

Член 2

ДПС

 

6

Борислав Енчев Борисов

 

Член 3

БСП за България

 

7

Аднан Ридван Мехмед

 

Член 4

КП "ОП"

 

Секция №181400035, С.ТОДОРОВО, ул."В.Левски" №30 - училище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Идриз Ахмед Хасан

 

Председател

ГЕРБ

 

2

Искра Иванова Цанкова

 

Зам. председател

БСП за България

 

3

Мехмед Ехлиманов Хасанов

 

Секретар

ДПС

 

4

Мергюл Хасан Сали

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Ерджан Назиф Мюмюн

 

Член 1

ГЕРБ

 

6

Жанет Георгиева Георгиева

 

Член 3

БСП за България

 

7

Айнур Хамди Зелкиф

 

Член 4

ГЕРБ

 

8

Невян Маринов Начев

 

Член 5

КП "ОП"

 

9

Велико Димитров Минев

 

Член 6

ВОЛЯ

 

Секция №181400036, С.ЯКИМ ГРУЕВО, ул."Етър" №2 - читалище

   

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Фикрет Мехмед Хабил

 

Председател

КП "ОП"

 

2

Селиме Ердинч Хасан

 

Зам. председател

ГЕРБ

 

3

Любица Иванова Бочева

 

Секретар

БСП за България

 

4

Осман Ешреф Осман

 

Член 1

ГЕРБ

 

5

Стефан Митев Йотов

 

Член 2

ВОЛЯ

 

6

Милчо Иванов Цветков

 

Член 3

БСП за България

 

7

Февзие Мехмедалиева Мехмедова

 

Член 4

ДПС

 

 

2.УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на СИК в община Исперих.

 

Име,презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия

Телефон

1

Мария Дамянова Василева

 

член

ДБ-обединение

 

2

Исмаил Юнуз Ахмед

 

член

ДБ-обединение

 

3

Величка Атанасова Петрова

 

 

БСП за България

 

4

Катя Станчева Крайчева

 

 

БСП за България

 

5

Йорданка Димитрова Нанева

 

 

БСП за България

 

6

Пенко Ненов Пенков

 

 

БСП за България

 

7

Здравко Любенов Габровски

 

 

ГЕРБ

 

8

Виолета Иванова Тодорова

 

 

ГЕРБ

 

9

Ивайло Николаев Тодоров

 

 

ГЕРБ

 

10

Зорица Атанасова Ранкова-Кръстева

 

 

ГЕРБ

 

11

Неше Рамадан Емин

 

 

ГЕРБ

 

12

Гюлджан Мехмед Адем

 

 

ГЕРБ

 

13

Христо Иванов Рабачев

 

 

ГЕРБ

 

14

Атанаска Николаева Христова

 

 

ГЕРБ

 

15

Милен Симеонов Митев

 

 

ГЕРБ

 

16

Росица Цветанова Митева

 

 

ГЕРБ

 

17

Ремзи Мустафа Ахмед

 

 

КП "ОП"

 

18

Метин Хасан Махмуд

 

 

ДПС

 

19

Мехмед Ахмед Абтула

 

 

ДПС

 

20

Бейсим Бейзатов Бейтулов

 

 

ДПС

 

21

Зейнеб Гюнур Фикрет

 

 

ДПС

 

22

Сейнур Хайредин Гафур

 

 

ДПС

 

23

Гюлджихан Осман Акифова

 

 

ДПС

 

24

Кяние Хюсеин Мехмед

 

 

ДПС

 

25

Неджми Ибрям Сабри

 

 

ДПС

 

26

Елфиде Али Фаик

 

 

ДПС

 

27

Хюсеин Сали Юсеин

 

 

ДПС

 

28

Кадир Назенди Мехмед

 

 

ДПС

 

29

Ердинч Реджеб Мехмед

 

 

ДПС

 

30

Ганиме Себайдин Аляйдин

 

 

ДПС

 

31

Джанан Хасан Закир

 

 

ДПС

 

32

Емине Фахредин Хюсеин

 

 

ДПС

 

33

Мелин Моамер Сали

 

 

ДПС

 

34

Елнар Шевкедова Хамид

 

 

ДПС

 

35

Атанаска Христова Кръстева

 

 

ДПС

 

36

Мустафа Селиман Мустафа

 

 

ДПС

 

37

Нериман Ехлиман Халим

 

 

ДПС

 

38

Айше Хюсеин Хасан

 

 

ДПС

 

39

Сезер Назми Исмаил

 

 

ДПС

 

40

Гюлджай Фикрет Ахмед

 

 

ДПС

 

41

Небие Сами Лютфи

 

 

ДПС

 

42

Валентин Великов Сенков

 

 

ДПС

 

43

Севги Севди Исмаил

 

 

ДПС

 

44

Сейде Ибрахим Ахмед

 

 

ДПС

 

45

Айсел Шевал Ибрям

 

 

ДПС

 

46

Сунай Мухарем Исмаил

 

 

ДПС

 

47

Адем Алиш Муса

 

 

ДПС

 

48

Ерхан Рейхан Акиф

 

 

ДПС

 

49

Байсе Фикри Муса

 

 

ДПС

 

50

Кадир Ибрахим Кадир

 

 

ДПС

 

51

Айлин Джеват Шукриева

 

 

ДПС

 

52

Хатидже Вели Яхова

 

 

ДПС

 

53

Илдъз Рашидовна Яхова

 

 

ДПС

 

54

Разие Рамадан Ибрям

 

 

ДПС

 

55

Смра Кемал Исмаил

 

 

ДПС

 

 

  1. ИЗДАВА удостоверения на членовете на СИК в община Исперих.

Решението може да се оспори в тридневен срок от обявяването му пред ЦИК.

Председател: Хубан Евгениев Соколов

Секретар: Нергин Хюсеинов Хамдиев

* Публикувано на 26.02.2021 в 23:09 часа

Календар

Решения

  • № 264-НС / 05.04.2021

    относно: Обявяване на резултатите от гласуването в изборите за народни представители за Народно събрание на 04 април 2021 г., удостоверени въз основа на протоколите на СИК и ПСИК

  • № 263-НС / 04.04.2021

    относно: сигнал с вх. № 363/04.04.2021 от Адв. Диян Маринов Иванов от ПП „Републиканци за България“, постъпил в 17:19 часа и заведен във входящия регистър на жалбите и сигналите;

  • № 262-НС / 04.04.2021

    относно: жалба с вх. № 360/04.04.2021 г. от Коалиция „ГЕРБ - СДС“, постъпила в 16:40 часа и заведена във входящия регистър на жалбите и сигналите;

всички решения